<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   給媽媽的一封信

   小學生日記293字
   作者:袁毅
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  媽媽: 
  7.  
  8. nín
  9. hǎo
  10.  
  11. nín
  12. měi
  13. dōu
  14. shuō
  15. xué
  16. hǎo
  17.  
  18. shàng
  19. 您好,您每次都說我學習不好,比不上
  20. bān
  21. shàng
  22. xué
  23. hǎo
  24. de
  25. tóng
  26. xué
  27.  
  28. shí
  29.  
  30. měi
  31. kǎo
  32. shì
  33. zhī
  34. qián
  35. 班上學習好的同學。其實,每次考試之前
  36. dōu
  37. xiǎng
  38. kǎo
  39. hǎo
  40. chéng
  41. ?
  42. gěi
  43. nín
  44. kàn
  45.  
  46. ràng
  47. nín
  48. kāi
  49. xīn
  50. 我都想考一個好成績給您看,讓您開心一
  51. xià
  52.  
  53. měi
  54. zuò
  55. de
  56. dōu
  57. hěn
  58. rèn
  59. zhēn
  60.  
  61. dàn
  62. měi
  63. dōu
  64. kǎo
  65. 下。每次我做的都很認真,但每次都考不
  66. hǎo
  67.  
  68. huí
  69. dào
  70. jiā
  71. nín
  72. kàn
  73. le
  74. juàn
  75.  
  76. nín
  77. bìng
  78. méi
  79. yǒu
  80.  
  81. 好?;氐郊夷戳司碜?,您并沒有罵我、
  82.  
  83. ér
  84. shì
  85. gěi
  86. shuō
  87. le
  88. xiē
  89. dào
  90.  
  91. yǒu
  92. 打我,而是給我說了一些道理。記得有一
  93.  
  94. huí
  95. dào
  96. jiā
  97.  
  98. xiě
  99. zuò
  100. jiù
  101. xiān
  102. kàn
  103. le
  104. diàn
  105. shì
  106. 次,我回到家,不寫作業就先看起了電視
  107.  
  108. huí
  109. lái
  110. le
  111.  
  112. kàn
  113. zhe
  114.  
  115. wèn
  116.  
  117.  
  118. xiě
  119. zuò
  120. le
  121. ma
  122. ,你回來了,看著我,問:“寫作業了嗎
  123.  
  124.  
  125. hái
  126.  
  127. hái
  128. méi
  129. yǒu
  130.  
  131. hái
  132. wéi
  133. huì
  134.  
  135. ”“還、還沒有”我還以為你會打我,我
  136. hěn
  137. hài
  138.  
  139. dàn
  140. shì
  141.  
  142. nín
  143. bìng
  144. méi
  145. yǒu
  146.  
  147. ér
  148. shì
  149. jiào
  150. 很害怕。但是,您并沒有打我,而是叫我
  151. kuài
  152. xiě
  153.  
  154. zhè
  155. jiàn
  156. shì
  157. duì
  158. chù
  159. dòng
  160. hěn
  161.  
  162. 快去寫。媽媽這幾件事對我觸動很大。我
  163. hěn
  164. gǎn
  165. xiè
  166. nín
  167.  
  168. zhī
  169. wàng
  170. nín
  171. hòu
  172. yào
  173. bié
  174. 很感謝您。我只希望您以后不要把我和別
  175. rén
  176.  
  177. yīn
  178. wéi
  179. huì
  180. de
  181.  
  182. nín
  183. de
  184. hái
  185. shì
  186. 人比,因為我會努力的,您的孩子是獨一
  187. èr
  188. de
  189.  
  190. 無二的。
  191.  
  192.  
  193.  
  194.  
  195.  
  196. zhù
  197.  
  198. xīn
  199. nián
  200. kuài
  201.  
  202. shēn
  203. jiàn
  204. kāng
  205.  祝媽媽:新年快樂、身體健康
  206.  
  207.  
  208. nín
  209. de
  210. ér
  211. yuán
  212.  您的女兒袁毅
  213.  
  214.  
  215.             
  216. nián
  217.  
  218.       
  219. yuè
  220.       
  221.  2008年 1212
  222.  
  223.  
  224.  
  225.  
  226.  
  227.  
  228.  
  229.   
    
   無注音版:
    
    
    媽媽:
     您好,您每次都說我學習不好,比不上班上學習好的同學。其實,每次考試之前我都想考一個好成績給您看,讓您開心一下。每次我做的都很認真,但每次都考不好?;氐郊夷戳司碜?,您并沒有罵我、打我,而是給我說了一些道理。記得有一次,我回到家,不寫作業就先看起了電視,你回來了,看著我,問:“寫作業了嗎”“還、還沒有”我還以為你會打我,我很害怕。但是,您并沒有打我,而是叫我快去寫。媽媽這幾件事對我觸動很大。我很感謝您。我只希望您以后不要把我和別人比,因為我會努力的,您的孩子是獨一無二的。
    
    
    祝媽媽:新年快樂、身體健康
     您的女兒袁毅
     2008年 12月12日
    
    
    
    

    沒媽的孩子像根草(下)

    小學生日記369字
    作者:吳益缽
   • méi
   • de
   • hái
   • xiàng
   • gēn
   • cǎo
   • ?
   • xià
   •  
   • 沒媽的孩子像根草(下)
   •  
   •  
   • guò
   • le
   • tiān
   •  
   • zhī
   • dào
   • èr
   • méi
   • zhào
   •  過了第一天,不知道第二個沒媽媽照
   • de
   • huì
   • shì
   • zěn
   • me
   • yàng
   • de
   •  
   • 顧的日子會是怎么樣的?
   • 閱讀全文

    世上沒媽的孩子像根草

    小學生日記428字
    作者:吳益缽
   • méi
   • de
   • hái
   • xiàng
   • gēn
   • cǎo
   • ?
   • shàng
   •  
   • 沒媽的孩子像根草(上)
   •  
   •  
   • zhè
   • shì
   • zhēn
   • zhèng
   • cái
   • huì
   • dào
   •  
   • méi
   • de
   • hái
   •  這次我是真正才體會到“沒媽的孩子
   • xiàng
   • gēn
   • cǎo
   •  
   • de
   • le
   •  
   • 像根草”的意思了。
   • 閱讀全文

    給爸爸媽媽的一封信

    小學生日記717字
    作者:月野初曦
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   • qīn
   • ài
   • de
   •    記住了嗎? 親愛的爸爸媽
   •  
   • 媽:
   •  
   •  
   • zài
   • xiě
   • zhè
   • fēng
   • xìn
   • zhī
   • qián
   •  
   • yóu
   • le
   • jiǔ
   •  
   • dào
   •  在寫這封信之前,我猶豫了許久,到
   • 閱讀全文

    《媽媽的童年》——(二)一個煎蛋

    小學生日記1000字
    作者:李哲鑫
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  星期三 晴 
   •  
   •  
   • ?
   • èr
   •  
   • jiān
   • dàn
   •  
   •  
   • ?。ǘ┮粋€煎蛋 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yòu
   • gěi
   • jiǎng
   • le
   • tóng
   • nián
   • de
   •  今天,媽媽又給我講了一個她童年的
   • 閱讀全文

    給媽媽的一封信

    小學生日記293字
    作者:袁毅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  媽媽: 
   •  
   • nín
   • hǎo
   •  
   • nín
   • měi
   • dōu
   • shuō
   • xué
   • hǎo
   •  
   • shàng
   • 您好,您每次都說我學習不好,比不上
   • bān
   • shàng
   • xué
   • hǎo
   • de
   • tóng
   • xué
   •  
   • shí
   •  
   • měi
   • kǎo
   • shì
   • zhī
   • qián
   • 班上學習好的同學。其實,每次考試之前
   • 閱讀全文

    詩歌朗誦得到爸爸媽媽的表揚

    小學生日記853字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   •   閱讀提示: 1、黑色字體部分
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    媽媽的脖子扭傷了…

    小學生日記811字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • niǔ
   • shāng
   • le
   •  
   •   媽媽的脖子扭傷了…
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   •  
   • qíng
   • 2008122日 星期二 晴
   •  
   • jiàn
   • kāng
   • shì
   • měi
   • rén
   • de
   • yuàn
   • wàng
   •  
   • zài
   • xīn
   • zhōng
   • 健康是每個人的愿望,可在我心目中一
   • 閱讀全文

    讀《媽媽的賬單》有感

    小學生日記505字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •     閱讀提示: 1、黑色
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    爸爸媽媽的苦心

    小學生日記632字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    閱讀提示: 1、黑色字體
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我當媽媽的小助手

    小學生日記949字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •   Q  閱讀提示: 1、黑色字
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    給媽媽拔白頭發

    小學生日記834字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •     閱讀提示: 1、黑色
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    媽媽的脾氣真不好

    小學生日記288字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • zhēn
   • hǎo
   •  
   •  
   •    媽媽的脾氣真不好 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  2008106日 星期一 晴 
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    媽媽的愛

    小學生日記300字
    作者:宋建宇
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • yīn
   •  200939日 星期一 天氣陰
   •  
   •  
   •  
   • de
   • ài
   •  
   •  
   •  媽媽的愛 
   •  
   •  
   •  
   • sòng
   • ?
   •  
   •  
   •  宋建宇 
   • 閱讀全文

    送給媽媽的節日禮物

    小學生日記296字
    作者:劉嘉琪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   200938日 星期天 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • sòng
   • gěi
   • de
   • jiē
   •  
   •  
   •  送給媽媽的節日禮物 
   • 閱讀全文

    寫給媽媽的一封信

    小學生日記331字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiě
   • gěi
   • de
   • fēng
   • xìn
   •  
   •     寫給媽媽的一封信 
   •  
   • 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009615日 星期一 晴 
   • 閱讀全文

    媽媽的愛

    小學生日記80字
    作者:謝雨婷
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • huí
   • bìng
   • le
   •  
   •  有一回我病了,
   •  
   • cóng
   • mèng
   • zhōng
   • xǐng
   • lái
   •  
   • 我從夢中醒來,
   •  
   • zhèng
   • zài
   • gěi
   • shàn
   • zhe
   • shàn
   •  
   • 媽媽正在給我扇著扇子,
   • 閱讀全文

    媽媽的煎餅

    小學生日記233字
    作者:周洋洋
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   • cháng
   • cháng
   • bèi
   • zhǒng
   • xiāng
   • wèi
   • yòu
   • xǐng
   •  
   •   早晨我常常被一種香味誘醒,一
   • ?
   • yòu
   • shì
   • zài
   • gěi
   • jiān
   • bǐng
   •  
   • 定又是媽媽在給我煎餅。
   •  
   •  
   • jiān
   • de
   • bǐng
   • hǎo
   • chī
   • le
   •  
   • shǒu
   • xiān
   • zài
   •  媽媽煎的餅可好吃了,她首先在一個
   • 閱讀全文

    送給媽媽的節日禮物

    小學生日記424字
    作者:心公主
   •  
   •  
   •  
   •  
   • rán
   • xiǎng
   • shì
   •  
   • sān
   • jiē
   •  
   •  
   •   我忽然想起是“三八婦女節”,
   • yīng
   • gāi
   • sòng
   • gěi
   • wéi
   • cāo
   • láo
   • de
   • fèn
   •  
   • 應該送給為我日夜操勞的媽媽一份禮物。
   • shì
   •  
   • huí
   • dào
   • jiā
   • jiù
   • máng
   • huó
   • lái
   •  
   • xiān
   • jīng
   • xīn
   • 于是,我一回到家就忙活起來。先精心地
   • 閱讀全文

    媽媽的臉

    小學生日記190字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • liǎn
   •   媽媽的臉
   •  
   •  
   • měi
   • de
   • liǎn
   • dōu
   • yàng
   •  
   • de
   • liǎn
   •  每個媽媽的臉都不一樣,我媽媽的臉
   • xiàng
   • yuè
   • de
   • tiān
   • kōng
   •  
   • shuō
   • biàn
   • jiù
   • biàn
   •  
   • shí
   • ér
   • gāo
   • xìng
   •  
   • shí
   • 像七月的天空,說變就變,時而高興,時
   • 閱讀全文

    媽媽的手受傷了

    小學生日記120字
    作者:柏承
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • zài
   • qiē
   • luó
   • bo
   • shí
   • luó
   • bo
   •   媽媽昨天晚上在切蘿卜時蘿卜一
   • gǔn
   • qiē
   • dào
   • shǒu
   • shàng
   • le
   • liú
   • le
   • hěn
   • duō
   • xuè
   • hěn
   • nán
   • guò
   • shuō
   • 滾切到手上了流了很多血我很難過爸爸說
   • yào
   • yuàn
   • zhēn
   • rén
   • liú
   • zài
   • jiā
   • zhè
   • shí
   • 要去醫院打針把我一個人留在家里這個時
   • 閱讀全文

    寫給爸爸媽媽的信

    小學生日記255字
    作者:winer
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   2008125日 星期五 晴
   •  
   • qīn
   • ài
   • de
   •  
   • 親愛的爸爸媽媽:
   •  
   •  
   •  
   • men
   • hǎo
   •  
   • shì
   • men
   • de
   • ér
   •    
   • kèn
   • zhūn
   •  你們好!我是你們的女兒/裉煜肫鷥
   • 閱讀全文

    送給媽媽的節日禮物

    小學生日記219字
    作者:趙澤禹
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  200937日 星期六 天氣 晴 
   •  
   •  
   •  
   • sòng
   • gěi
   • de
   • jiē
   •  送給媽媽的節日禮物
   •  
   •  
   •  
   • zhào
   •  趙澤禹
   • 閱讀全文

    送給媽媽的節日禮物

    小學生日記227字
    作者:崔偉軒
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  200938日 星期日 天氣 晴 
   •  
   •  
   •  
   • sòng
   • gěi
   • de
   • jiē
   •  
   •  
   •  送給媽媽的節日禮物 
   •  
   •  
   •  
   • cuī
   • wěi
   • xuān
   •  
   •  
   •  崔偉軒 
   • 閱讀全文

    媽媽的愛

    小學生日記216字
    作者:趙永超
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  200938日 星期六 天氣 晴 
   •  
   •  
   •  
   • de
   • ài
   •  
   •  
   •  媽媽的愛 
   • 閱讀全文

    媽媽的愛

    小學生日記194字
    作者:楊靖宇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  200937日 星期六 天氣 晴 
   •  
   •  
   •  
   • de
   • ài
   •  
   •  
   •  媽媽的愛 
   • 閱讀全文

    感恩父母——給媽媽捶背

    小學生日記276字
    作者:包逾越
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • duō
   • yún
   •  
   •  
   •   2009325日 星期三 多云 
   •  
   •  
   •  
   • gǎn
   • ēn
   •  
   •  
   • gěi
   • chuí
   • bèi
   •  
   •  
   •  感恩父母——給媽媽捶背 
   •  
   •  
   •    
   • miǎo
   • fāng
   • qiáng
   • tǎng
   •  
   • shāo
   • lěi
   •  
   • shēn
   •  
   •  
   •  
   •  *杪枋墻淌櫚模?捎誄て詵?腹ぷ鰨?
   • 閱讀全文

    媽媽的禮物

    小學生日記212字
    作者:xiaoxing…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   • xīng
   •   517日,天氣晴,星期日
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gěi
   • le
   • fèn
   •  
   •  今天媽媽給了我一份禮物。
   •  
   •  
   •  
   • bàng
   • wǎn
   •  
   • zhe
   • bāo
   • xiǎo
   • bāo
   • huí
   • jiā
   •  
   •  傍晚,媽媽提著大包小包回家。她
   • 閱讀全文

    送給李丹蕾媽媽的花

    小學生日記258字
    作者:劉通
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • sòng
   • gěi
   • dān
   • lěi
   • de
   • ?g
   •  
   •  送給李丹蕾媽媽的花 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • liàn
   • wán
   • shū
   • ?
   •  
   • dān
   • lěi
   • wán
   •  
   •  今天練完書法課,我和李丹蕾玩,
   • 閱讀全文

    高中生的秘密 和媽媽的眼睛

    小學生日記536字
    作者:何思洋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •   716日 星期四 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • yuè
   • shí
   • liù
   • de
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • shàng
   •  今天是七月十六日的一個早上。我上
   • wán
   • yīng
   • kǎo
   • shì
   •  
   • jiù
   • yáng
   • lǎo
   • shī
   • jiā
   •  
   • dào
   • 完英語考試。我就去楊老師家補課,我到
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     辽源 | 肥城 | 南充 | 浙江杭州 | 海拉尔 | 台湾台湾 | 廊坊 | 海拉尔 | 滨州 | 哈密 | 陵水 | 清远 | 项城 | 屯昌 | 平凉 | 肇庆 | 新沂 | 保定 | 苍南 | 齐齐哈尔 | 贵港 | 朔州 | 周口 | 贵州贵阳 | 建湖 | 台湾台湾 | 梅州 | 三明 | 山西太原 | 泉州 | 南平 | 汕头 | 临沧 | 仁怀 | 葫芦岛 | 黔南 | 五家渠 | 汝州 | 垦利 | 南充 | 上饶 | 辽宁沈阳 | 牡丹江 | 鄂尔多斯 | 南京 | 吉林 | 眉山 | 泰州 | 延边 | 芜湖 | 庆阳 | 德阳 | 台山 | 邯郸 | 黄山 | 山西太原 | 延边 | 贺州 | 林芝 | 乌海 | 岳阳 | 顺德 | 台湾台湾 | 珠海 | 赣州 | 咸阳 | 陕西西安 | 屯昌 | 朝阳 | 厦门 | 邯郸 | 东海 | 定西 | 阳江 | 陕西西安 | 阿拉尔 | 临沂 | 博罗 | 德清 | 日土 | 蓬莱 | 石狮 | 阿里 | 安吉 | 贵港 | 本溪 | 铜仁 | 新疆乌鲁木齐 | 兴化 | 文昌 | 汕尾 | 平潭 | 三沙 | 如皋 | 镇江 | 安阳 | 东海 | 宿迁 | 新疆乌鲁木齐 | 邵阳 | 乐山 | 喀什 | 白银 | 晋中 | 楚雄 | 阿拉尔 | 营口 | 佛山 | 晋中 | 永州 | 临猗 | 昌吉 | 澳门澳门 | 芜湖 | 淮北 | 佳木斯 | 林芝 | 安吉 | 延边 | 阿里 | 仁怀 | 新余 | 柳州 | 包头 | 烟台 | 延安 | 徐州 | 常州 | 余姚 | 库尔勒 | 靖江 | 林芝 | 日照 | 大连 | 德宏 | 宜都 | 东阳 | 保亭 | 云南昆明 | 金华 | 阿坝 | 揭阳 | 丽水 | 张家界 | 晋城 | 吴忠 | 淮安 | 晋中 | 绍兴 | 建湖 | 安岳 | 七台河 | 漳州 | 玉林 | 江苏苏州 | 黑龙江哈尔滨 | 慈溪 | 海丰 | 黑龙江哈尔滨 | 商洛 | 佛山 | 铜仁 | 海拉尔 | 扬中 | 宁国 | 台南 | 阿坝 | 凉山 | 万宁 | 武威 | 东方 | 黄南 | 义乌 | 泉州 | 眉山 | 镇江 | 台山 | 明港 | 晋中 | 顺德 | 黄山 | 克拉玛依 | 潮州 | 龙口 | 德宏 | 海北 | 济南 | 梅州 | 南阳 | 吕梁 | 恩施 | 通辽 | 临海 | 大同 | 青海西宁 | 白银 | 毕节 | 五指山 | 无锡 | 河池 | 四平 | 衡水 | 枣阳 | 营口 | 桐乡 | 平顶山 | 宜春 | 襄阳 | 如东 | 禹州 | 邹平 | 余姚 | 黔西南 | 漯河 | 长兴 | 鸡西 | 三明 | 晋江 | 潮州 | 葫芦岛 | 清徐 | 湖州 | 乐清 | 东营 | 抚顺 | 招远 | 永新 | 佛山 | 大理 | 日照 | 南平 | 泉州 | 垦利 | 肇庆 | 济源 | 日照 | 安岳 | 那曲 | 怒江 | 建湖 | 甘孜 | 佛山 | 南安 | 贵州贵阳 | 柳州 | 信阳 | 楚雄 | 徐州 | 辽宁沈阳 | 长垣 | 黄石 | 吴忠 | 定州 | 沧州 | 阿拉善盟 | 天长 | 湖南长沙 | 江门 | 廊坊 | 广汉 | 清徐 | 汝州 | 屯昌 | 延边 | 乌兰察布 | 宝应县 | 海拉尔 | 邵阳 | 桐城 | 晋城 | 常州 | 高雄 | 图木舒克 | 阳泉 | 桐城 | 双鸭山 | 巴音郭楞 | 阳江 | 滕州 | 宁波 | 柳州 | 揭阳 | 广州 | 白银 | 湘潭 | 迪庆 | 杞县 | 宁波 | 泉州 | 文昌 | 曹县 | 蚌埠 | 黄石 | 十堰 | 南阳 | 丹东 | 铜仁 | 乳山 | 三河 | 潮州 | 崇左 | 荆州 | 肥城 | 博尔塔拉 | 襄阳 | 大兴安岭 | 偃师 | 晋城 | 松原 | 巴彦淖尔市 | 伊犁 | 宿州 | 娄底 | 大庆 | 五家渠 | 景德镇 | 广元 | 东莞 | 梧州 | 三门峡 | 陵水 | 保定 | 安阳 | 新泰 | 襄阳 | 迁安市 | 武夷山 | 吉林长春 | 义乌 | 青海西宁 | 资阳 | 清远 | 吐鲁番 | 黄山 | 蓬莱 | 德清 | 丹东 | 连云港 | 绥化 | 日土 | 嘉善 | 温岭 | 牡丹江 | 桐乡 | 凉山 | 黄南 | 文山 | 厦门 | 惠州 | 贵州贵阳 | 阜新 | 中山 | 果洛 | 琼海 | 清远 | 包头 | 仁寿 | 黄山 | 鄂州 | 昌吉 | 屯昌 | 陕西西安 | 东台 | 三河 | 张掖 | 涿州 | 临猗 | 湘潭 | 济南 | 黑龙江哈尔滨 | 吐鲁番 | 广元 | 阿勒泰 | 丽江 | 吉安 | 宜昌 | 宣城 | 张家界 | 石河子 | 阜阳 | 克孜勒苏 | 咸阳 | 厦门 | 神农架 | 如东 | 吉林 | 宝应县 | 山东青岛 | 吉林长春 | 吉林长春 | 自贡 | 周口 | 泰州 | 如东 | 河池 | 潍坊 | 塔城 | 白山 | 长兴 | 灌南 | 伊春 | 神木 | 东台 | 清远 | 崇左 | 章丘 | 启东 | 阳江 | 库尔勒 | 宜都 | 乐清 | 攀枝花 | 东方 | 鄂尔多斯 | 泗阳 | 鸡西 | 鹤壁 | 西双版纳 | 东海 | 北海 | 湖北武汉 | 宜昌 | 莱州 | 黑河 | 博罗 | 海东 | 枣阳 | 沧州 | 昆山 | 岳阳 | 攀枝花 | 信阳 | 威海 | 中卫 | 聊城 | 神木 | 延边 | 石嘴山 | 哈密 | 盘锦 | 大连 | 防城港 | 泰安 | 云南昆明 | 广西南宁 | 雅安 | 长治 | 宜昌 | 垦利 | 台山 | 青海西宁 | 铜陵 | 和田 | 温岭 | 昌都 | 大庆 | 黔南 | 泰州 | 临海 | 鄂州 | 巴彦淖尔市 | 阿拉尔 | 毕节 | 丹东 | 桐乡 | 台湾台湾 | 洛阳 | 义乌 | 盐城 | 东方 | 泉州 | 高雄 | 包头 | 漳州 | 玉树 | 台湾台湾 | 河池 | 咸阳 | 吴忠 | 天水 | 新泰 | 单县 | 琼中 | 杞县 | 昌吉 | 张家口 | 禹州 | 湘潭 | 安阳 | 三河 | 溧阳 | 安吉 | 日照 | 阳江 | 常德 | 衢州 | 青州 | 安阳 | 石河子 | 湘潭 | 嘉峪关 | 内江 | 苍南 | 迁安市 | 镇江 | 四川成都 | 柳州 | 三沙 | 临猗 | 如东 | 巴中 | 德清 | 天水 | 滕州 | 乐清 | 琼海 | 赣州 | 安阳 | 大连 | 广饶 | 云浮 | 大连 | 澳门澳门 | 阿坝 | 桐乡 | 明港 | 中山 | 开封 | 长葛 | 晋中 | 龙口 | 迪庆 | 琼海 | 杞县 | 大庆 | 东海 | 攀枝花 | 广饶 | 徐州 | 克拉玛依 | 赣州 | 铜陵 | 淮南 | 东方 | 抚州 | 高密 | 新乡 | 临汾 | 阜新 | 邹城 | 庄河 | 保山 | 河南郑州 | 招远 | 陇南 | 江苏苏州 | 临夏 | 南京 | 屯昌 | 潍坊 | 安吉 | 莆田 | 济南 | 那曲 | 锡林郭勒 | 章丘 | 湘潭 | 灌南 | 牡丹江 | 澳门澳门 | 乳山 | 佛山 | 娄底 | 曲靖 | 嘉峪关 | 莒县 | 张家口 | 大连 | 咸阳 | 咸阳 | 运城 | 包头 | 简阳 | 鹤岗 | 文昌 | 三沙 | 宿迁 | 鞍山 | 延安 | 黑河 | 鄂尔多斯 | 济南 | 昭通 | 晋中 | 湖州 | 曲靖 | 包头 | 仁怀 | 巴彦淖尔市 | 洛阳 | 余姚 | 济南 | 玉树 | 天水 | 醴陵 | 德清 | 榆林 | 三门峡 | 玉环 | 抚顺 | 阜新 | 通化 | 柳州 | 吐鲁番 | 温岭 | 新余 | 包头 | 博尔塔拉 | 阿克苏 | 黑河 | 茂名 | 燕郊 | 武夷山 | 宣城 | 辽阳 | 南京 | 如东 | 盐城 | 泉州 | 阿拉尔 | 宝应县 | 南阳 | 吕梁 | 内蒙古呼和浩特 | 海拉尔 | 陕西西安 | 鸡西 | 廊坊 | 瓦房店 | 牡丹江 | 五指山 | 三门峡 | 莱芜 | 五家渠 | 台湾台湾 | 襄阳 | 山南 | 寿光 | 铜仁 | 株洲 | 湛江 | 菏泽 | 秦皇岛 | 中山 | 嘉峪关 | 阜阳 | 漯河 | 温岭 | 阿拉尔 | 舟山 | 建湖 | 云南昆明 | 台中 | 鹰潭 | 邹平 | 新泰 | 辽源 | 三明 | 神木 | 保亭 | 巴彦淖尔市 | 广西南宁 | 锡林郭勒 | 台州 | 鞍山 | 吉林 | 大庆 | 保定 | 江西南昌 | 云浮 | 曲靖 | 广西南宁 | 济南 | 招远 | 伊春 | 江西南昌 | 沧州 | 佳木斯 | 巴彦淖尔市 | 大庆 | 建湖 | 阿克苏 | 库尔勒 | 巢湖 | 荆州 | 新乡 | 七台河 | 迪庆 | 苍南 | 青州 | 杞县 | 葫芦岛 | 明港 | 白山 | 十堰 | 泸州 | 天水 | 河南郑州 | 乌海 | 连云港 | 徐州 | 阳江 | 儋州 | 诸暨 | 赤峰 | 喀什 | 七台河 | 宝应县 | 和田 | 张家口 | 鄂州 | 定安 | 揭阳 | 荆门 | 长垣 | 枣庄 | 绥化 | 仙桃 | 鄂州 | 马鞍山 | 大连 | 安顺 | 镇江 | 揭阳 | 周口 | 三门峡 | 泗阳 | 和县 | 石狮 | 西双版纳 | 株洲 | 商洛 | 巴彦淖尔市 | 岳阳 | 东海 | 自贡 | 蓬莱 | 怒江 | 晋城 | 驻马店 | 黔南 | 菏泽 | 高密 | 山西太原 | 恩施 | 云浮 | 随州 | 保定 | 宁国 | 亳州 | 巴彦淖尔市 | 南阳 | 巴彦淖尔市 | 扬州 | 安庆 | 大丰 | 湛江 | 海南 | 商洛 | 广饶 | 海西 | 安阳 | 邹平 | 南京 | 白城 | 和田 | 池州 | 南通 | 南安 | 巴中 | 七台河 | 吉林长春 | 马鞍山 | 章丘 | 毕节 | 安吉 | 湖北武汉 | 丽水 | 临沂 | 南京 | 瑞安 | 白沙 | 文山 | 公主岭 | 黔南 | 东营 | 茂名 | 黔东南 | 黑河 | 屯昌 | 汉中 | 桂林 | 枣阳 | 琼海 | 忻州 | 海南 | 甘南 | 张家界 | 营口 | 汝州 | 青州 | 聊城 | 郴州 | 白城 | 武威 | 靖江 | 晋中 | 扬州 | 三明 | 广安 | 西双版纳 | 无锡 | 河池 | 昭通 | 仁怀 | 厦门 | 东方 | 新泰 | 西藏拉萨 | 禹州 | 黄石 | 枣阳 | 河池 | 凉山 | 宝鸡 | 吉林 | 新沂 | 西双版纳 | 葫芦岛 | 安徽合肥 | 克孜勒苏 | 宣城 | 台中 | 抚州 | 茂名 | 随州 | 玉环 | 邳州 | 台南 | 昌都 | 宜春 | 齐齐哈尔 | 余姚 | 三河 | 金坛 | 兴化 | 安徽合肥 | 淮南 | 高雄 | 临汾 | 咸阳 | 黔西南 | 仁寿 | 六安 | 惠州 | 嘉善 | 黄山 | 那曲 | 大兴安岭 | 三沙 | 丹东 | 揭阳 | 平潭 | 开封 | 哈密 | 神农架 | 天长 | 中卫 | 基隆 | 日喀则 | 宁夏银川 | 盐城 | 金坛 | 博尔塔拉 | 普洱 | 启东 | 安顺 | 万宁 | 三亚 | 温岭 | 揭阳 | 济南 | 黄山 | 霍邱 | 普洱 | 昌吉 | 沛县 | 海拉尔 | 安庆 | 新乡 | 五指山 | 商洛 | 昌吉 | 阿拉善盟 | 景德镇 | 通辽 | 吉安 | 燕郊 | 白山 | 台湾台湾 | 巴彦淖尔市 | 乌兰察布 | 瑞安 | 菏泽 | 云浮 | 四川成都 | 阜阳 | 铜川 | 如东 | 金昌 | 长兴 | 大连 | 佛山 | 莱芜 | 丹东 | 那曲 | 神木 | 临猗 | 宜春 | 石狮 | 宜春 | 阳江 | 包头 | 毕节 | 东营 | 邢台 | 南阳 | 大理 | 澄迈 | 泰安 | 固原 | 涿州 | 浙江杭州 | 醴陵 | 果洛 | 楚雄 | 阜新 | 晋江 | 焦作 | 海宁 | 清徐 | 玉环 | 黔东南 | 定西 | 招远 | 贺州 | 阜新 | 六盘水 | 海北 | 六安 | 娄底 | 清远 | 荆门 | 阿拉善盟 | 仁寿 | 六安 | 简阳 | 靖江 | 安庆 | 固原 | 固原 | 海安 | 亳州 | 崇左 | 三沙 | 普洱 | 运城 | 运城 | 和田 | 甘孜 | 东营 | 达州 | 锦州 | 临猗 | 资阳 | 厦门 | 琼中 | 郴州 | 红河 | 宿州 | 安顺 | 菏泽 | 仁寿 | 桐城 | 扬州 | 辽阳 | 诸暨 | 平顶山 | 沭阳 | 南安 | 三河 | 黑龙江哈尔滨 | 玉环 | 四川成都 | 芜湖 | 平潭 | 保山 | 盘锦 | 保亭 | 庆阳 | 济宁 | 东阳 | 邳州 | 嘉峪关 | 铁岭 | 桐乡 | 茂名 | 台北 | 乳山 | 四川成都 | 佛山 | 丽江 | 沧州 | 宜宾 | 如皋 | 南充 | 包头 | 滁州 | 宿迁 | 商丘 | 陵水 | 果洛 | 娄底 | 上饶 | 阿克苏 | 武威 | 湖南长沙 | 兴安盟 | 莱州 | 齐齐哈尔 | 晋中 | 台北 | 牡丹江 | 广州 | 吉林长春 | 玉林 | 台北 | 曹县 | 泉州 | 广饶 | 宁国 | 黔西南 | 日喀则 | 楚雄 | 慈溪 | 泰安 | 兴安盟 | 建湖 | 汉川 | 阳春 | 巴音郭楞 | 乌海 | 攀枝花 | 德清 | 高雄 | 三明 | 东方 | 洛阳 | 牡丹江 | 白城 | 株洲 | 青海西宁 | 克孜勒苏 | 北海 | 启东 | 图木舒克 | 荆州 | 呼伦贝尔 | 韶关 | 江门 |