<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   我的寒假計劃

   小學生日記1351字
   作者:曾伊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11. yuè
  12. shì
  13.  
  14.  
  15.    
  16.  
  17. hēi
  18.      閱讀提示: 1、黑
  19. fèn
  20. wéi
  21. céng
  22. de
  23. yuán
  24. shēng
  25. tài
  26. wén
  27.  
  28. 色字體部分為曾伊的原生態文字;
  29.  
  30.    
  31.  
  32. ?
  33. ?
  34. hào
  35. miàn
  36. wén
  37.  
  38. shì
  39. bèi
  40. shān
  41. diào
  42. de
  43. céng
  44. yuán
  45. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  46. gǎo
  47. wén
  48.  
  49. 稿文字;
  50.  
  51.    
  52.  
  53. hóng
  54. wén
  55. wéi
  56. xiū
  57. gǎi
  58. zēng
  59. jiā
  60. de
  61. wén
  62. huò
  63. biāo
  64. diǎn
  65. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79. de
  80. hán
  81. jiǎ
  82. huá
  83. 我的寒假計劃
  84.  
  85.             
  86. nián
  87.    
  88. yuè
  89.       
  90.  
  91.  
  92. xīng
  93.  
  94.  
  95. qíng
  96. 2009116日 星期五 晴
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108.  
  109. hán
  110. jiǎ
  111. guò
  112. tiān
  113. le
  114.  
  115. tiān
  116. dào
  117.   喔!寒假過去幾天了,一天到
  118. wǎn
  119. fēng
  120. wán
  121.  
  122. zhè
  123. yàng
  124. xià
  125. shì
  126. bàn
  127. ?
  128.  
  129. zài
  130. zhè
  131. màn
  132. zhǎng
  133. 晚瘋玩,這樣下去不是個辦法!在這漫長
  134. de
  135. hán
  136. jiǎ
  137.  
  138. zuò
  139. diǎn
  140. shí
  141. me
  142. ba
  143.  
  144. jīn
  145. tiān
  146.  
  147. liè
  148. le
  149. 的寒假里,得做點什么吧?今天,列了一
  150. huá
  151.  
  152. bìng
  153. qiě
  154. yuē
  155. ?
  156.  
  157. yào
  158. jiān
  159.  
  160. 個計劃,并且和媽媽約定,要她監督。
  161.  
  162.  
  163.  
  164.  
  165.  
  166. xué
  167. rán
  168. zài
  169. shǒu
  170. wèi
  171.  學習自然在首位
  172.  
  173.  
  174. hēi
  175. zhī
  176. qín
  177. xué
  178. zǎo
  179.  
  180.  
  181. qián
  182.  
  183. ràng
  184. “黑發不知勤學早”。以前,媽媽讓我
  185. shū
  186.  
  187. jiù
  188. duàn
  189. tuī
  190. shuō
  191.  
  192.  
  193. děng
  194. huì
  195. 讀一讀書,我就不斷地推辭說:“等一會
  196. ér
  197.  
  198. děng
  199. huì
  200. ér
  201. ma
  202.  
  203.  
  204. ruò
  205. yìng
  206. shì
  207.  
  208. 兒,等一會兒嘛!”媽媽若硬是逼我讀,
  209. jiù
  210. shí
  211. fèn
  212. qíng
  213. yuàn
  214.  
  215. shēng
  216. yīn
  217. xiǎo
  218. xiàng
  219. wén
  220. hēng
  221. hēng
  222. 我就十分不情愿地、聲音小得像蚊子哼哼
  223. de
  224.  
  225.  
  226. huò
  227. zhě
  228.  
  229. zuǐ
  230. zài
  231.  
  232. niàn
  233. 似的,故意氣媽媽?;蛘?,我嘴里在“念
  234. jīng
  235.  
  236.  
  237. xīn
  238. zhōng
  239. què
  240. lǎo
  241. shì
  242. xiǎng
  243. zhè
  244. xiǎng
  245.  
  246. shí
  247. me
  248. shí
  249. 經”,心中卻老是想這想那,例如什么時
  250. hòu
  251. néng
  252. wán
  253. diàn
  254. nǎo
  255.  
  256. kàn
  257. diàn
  258. shì
  259. ya
  260.  
  261.  
  262. yóu
  263. chéng
  264. tiān
  265. xiǎng
  266. zhe
  267. 候能玩電腦、看電視呀……由于成天想著
  268. wán
  269.  
  270. zuì
  271. hòu
  272. de
  273. jié
  274. guǒ
  275. shì
  276. zài
  277. běn
  278. xué
  279. de
  280. kǎo
  281. shì
  282. zhōng
  283. 玩,最后的結果是在本學期的期末考試中
  284. fèn
  285. zhī
  286. chà
  287. shū
  288. gěi
  289. le
  290. bié
  291. rén
  292.  
  293. cái
  294. le
  295. èr
  296. míng
  297.  
  298. 以一分之差輸給了別人,才拿了第二名。
  299. hòu
  300.  
  301. ?
  302. huì
  303. zhè
  304. me
  305. zuò
  306. le
  307.  
  308. 以后,我一定不會這么做了。
  309.  
  310. shuō
  311.  
  312. xué
  313. de
  314. shí
  315. hòu
  316. jiù
  317. xué
  318.  
  319. wán
  320. de
  321. shí
  322. hòu
  323. 爸爸說,學習的時候就學習,玩的時候
  324. tòng
  325. kuài
  326. de
  327. wán
  328.  
  329. suàn
  330.  
  331. měi
  332. tiān
  333. shàng
  334. zhì
  335. shǎo
  336. zuò
  337. èr
  338. 痛快的玩。我打算:每天上午至少做二頁
  339. bàn
  340.  
  341. hán
  342. jiǎ
  343. zuò
  344.  
  345.  
  346. lìng
  347. wài
  348.  
  349. yǒu
  350. shí
  351. jiān
  352. kàn
  353. kàn
  354. 半《寒假作業》,另外,有時間看一看課
  355. wài
  356. shū
  357. shí
  358. me
  359. de
  360.  
  361. yīn
  362. wéi
  363. wén
  364. lǎo
  365. shī
  366. shuō
  367. guò
  368. biàn
  369. néng
  370. 外書什么的,因為語文老師說過即便能把
  371. zhěng
  372. běn
  373. wén
  374. shū
  375. bèi
  376. xià
  377. lái
  378.  
  379. zhī
  380. néng
  381. kǎo
  382. shí
  383. fèn
  384.  
  385. lìng
  386. 整本語文書背下來,也只能考七十分,另
  387. wài
  388. sān
  389. shí
  390. fèn
  391. ruò
  392. shì
  393. lèi
  394. wài
  395. zhī
  396. shí
  397. jiù
  398. dào
  399.  
  400. 外三十分若是不積累課外知識就得不到。
  401. hái
  402. yǒu
  403.  
  404. sān
  405.  
  406. tiān
  407.  
  408. zhǎo
  409. xiē
  410. lái
  411. 還有,隔三、五天,我自己找一些題目來
  412. zuò
  413.  
  414. gǒng
  415. xué
  416. guò
  417. de
  418. zhī
  419. shí
  420.  
  421. èn
  422.  
  423. zhè
  424. yàng
  425. zuò
  426. jiù
  427. chà
  428. 做,以鞏固學過的知識。嗯~這樣做就差
  429. duō
  430. le
  431. ba
  432.  
  433. xiàng
  434. xìn
  435. zài
  436. xià
  437. xué
  438. shàng
  439. shí
  440. zhuān
  441. xīn
  442. 不多了吧,我相信在下個學期上課時專心
  443. diǎn
  444.  
  445. jiù
  446. néng
  447. duó
  448. huí
  449. shǔ
  450. de
  451.  
  452. 一點,就能奪回我那屬于我的第一。
  453.  
  454.  
  455.  
  456.  
  457.  
  458. huài
  459. máo
  460. bìng
  461. ?
  462. gǎi
  463.  壞毛病一定得改
  464.  
  465. qián
  466.  
  467. yǒu
  468. duō
  469. huài
  470. máo
  471. bìng
  472.  
  473. de
  474. jiù
  475. yǒu
  476. tuó
  477. bèi
  478. 以前,我有許多壞毛病,大的就有駝背
  479.  
  480. jiǎng
  481. wèi
  482. shēng
  483.  
  484. xīn
  485.  
  486. xiǎo
  487. de
  488. bié
  489. le
  490.  
  491.  
  492. 、不講衛生、粗心,小的別提了,比如:
  493. shàng
  494. zhuān
  495. xīn
  496. ya
  497.  
  498. huí
  499. zuǐ
  500. děng
  501. ?
  502. huí
  503. zuǐ
  504. hěn
  505. hài
  506. 上課不專心呀、回嘴一等一(回嘴很厲害
  507. de
  508.  
  509.  
  510. zuò
  511. shì
  512. tuō
  513.  
  514.  
  515. céng
  516. guò
  517. shì
  518. yào
  519. gǎi
  520. 的意思)、做事拖拉……我曾發過誓要改
  521. zhèng
  522.  
  523. yīn
  524. wéi
  525. jiù
  526. cuò
  527. shī
  528. shì
  529. hěn
  530. yǒu
  531. xiào
  532.  
  533. suǒ
  534. méi
  535. 正,可因為補救措施不是很有效,所以沒
  536. yǒu
  537. yòng
  538.  
  539. xiē
  540. máo
  541. bìng
  542. hái
  543. shì
  544. méi
  545. yǒu
  546. xiāo
  547. shī
  548.  
  549. kàn
  550. 有用,我那些毛病還是沒有消失。媽媽看
  551. xià
  552. le
  553.  
  554. cháng
  555. āi
  556. shēng
  557. tàn
  558.  
  559. chèn
  560. jīn
  561. nián
  562. hán
  563. jiǎ
  564. yǒu
  565. hěn
  566. 不下去了,常唉聲嘆氣。趁今年寒假有很
  567. duō
  568. shí
  569. jiān
  570.  
  571. ?
  572. yào
  573. cǎi
  574. de
  575. fāng
  576. ?
  577. jiāng
  578. men
  579. 多時間,我一定要采取的方法將它們一個
  580. xiāo
  581. miè
  582. diào
  583.  
  584. xià
  585. miàn
  586. jiù
  587. shì
  588. de
  589. huá
  590.  
  591. duì
  592. tuó
  593. 個地消滅掉!下面就是我的計劃:對于駝
  594. bèi
  595. yào
  596. xiē
  597. gōng
  598. ?
  599. zhù
  600. ?
  601. bèi
  602. bèi
  603. jiā
  604.  
  605.  
  606. 背得需要一些工具輔助(如背背佳)、爸
  607. de
  608. dīng
  609. zhǔ
  610.  
  611. dāng
  612. rán
  613.  
  614. zhǔ
  615. yào
  616. hái
  617. shì
  618. jiào
  619. 爸媽媽的叮囑,當然,主要還是自己自覺
  620.  
  621. rán
  622. dài
  623. shàng
  624. bèi
  625. bèi
  626. jiā
  627. hái
  628. shì
  629. shǐ
  630. jìn
  631. wān
  632. xià
  633.  
  634. ,不然戴上背背佳自己還是使盡彎下去、
  635. shǐ
  636. xǐng
  637. dàn
  638. tīng
  639. hái
  640. shì
  641. 爸爸媽媽即使提醒自己但自己不聽不還是
  642. kōng
  643. de
  644.  
  645. 空的?
  646.  
  647. jiǎng
  648. wèi
  649. shēng
  650. ma
  651.  
  652. jiù
  653. yǒu
  654. diǎn
  655. nán
  656. jiě
  657. jué
  658. le
  659.  
  660. guò
  661. 不講衛生嘛,那就有點難解決了,不過
  662. hái
  663. shì
  664. yǒu
  665. duì
  666. de
  667.  
  668.  
  669. huá
  670. chū
  671. jiā
  672. de
  673. xiǎo
  674. 我還是有對策的:例如,劃出家里的一小
  675. kuài
  676. ràng
  677. yuè
  678. de
  679. qīng
  680. jié
  681.  
  682. gǎo
  683. hǎo
  684. biǎo
  685. yáng
  686. 塊地讓我負責一個月的清潔,搞得好表揚
  687.  
  688. gǎo
  689. hǎo
  690. gǎo
  691.  
  692. zhí
  693. dào
  694. yǎng
  695. chéng
  696. jiǎng
  697. wèi
  698. shēng
  699. de
  700. hǎo
  701. ,搞不好繼續搞,直到養成講衛生的好習
  702. guàn
  703.  
  704. shàng
  705. zhuān
  706. xīn
  707. zhī
  708. lèi
  709. de
  710. máo
  711. bìng
  712.  
  713. jiù
  714. quán
  715. kào
  716. 慣。上課不專心之類的毛病,就全靠我自
  717. le
  718.  
  719. zài
  720. xué
  721. xiào
  722. de
  723. shì
  724. zhī
  725. dào
  726.  
  727. lǎo
  728. shī
  729. yǒu
  730. de
  731. 己了。在學校的事媽媽不知道,老師有的
  732.  
  733. suǒ
  734. ?
  735. gǎi
  736.  
  737. yǒu
  738. néng
  739. 不負責,所以我一定得自己改。有可能我
  740. jiān
  741. chí
  742. le
  743.  
  744. jìng
  745. chéng
  746. le
  747. guàn
  748.  
  749. guò
  750.  
  751. huì
  752. jìn
  753. 堅持不了,畢竟成了習慣,不過,我會盡
  754. gǎi
  755. de
  756.  
  757. dàn
  758. yuàn
  759. néng
  760. zài
  761. hán
  762. jiǎ
  763. jiān
  764. fèn
  765. máo
  766. 力去改的。但愿能在寒假期間把大部分毛
  767. bìng
  768. dōu
  769. gǎi
  770. diào
  771.  
  772. 病都改掉!
  773.  
  774.  
  775.  
  776.  
  777.  
  778. ài
  779. hǎo
  780. xìng
  781. yào
  782. yǒu
  783. zhī
  784. zhǎng
  785.  愛好興趣要有一技之長
  786.  
  787. de
  788. ài
  789. hǎo
  790. xìng
  791. shǎo
  792.  
  793. yǒu
  794. chàng
  795.  
  796. tiào
  797.  
  798. huà
  799. 我的愛好興趣不少,有唱歌、跳舞、畫
  800. huà
  801.  
  802. diàn
  803. nǎo
  804.  
  805. máo
  806. qiú
  807.  
  808. dān
  809. chē
  810.  
  811.  
  812. guò
  813.  
  814. zhè
  815. 畫、電腦、羽毛球、騎單車……不過,這
  816. xiē
  817. ài
  818. hǎo
  819. hěn
  820. zāo
  821. gāo
  822.  
  823. chàng
  824. zǒu
  825. yīn
  826.  
  827. tiào
  828. shǒu
  829. yìng
  830.  
  831. huà
  832. 些愛好很糟糕,唱歌走音,跳舞手硬;畫
  833. huà
  834. shì
  835. luàn
  836. zāo
  837.  
  838. diàn
  839. nǎo
  840. zhī
  841. huì
  842. wán
  843. yóu
  844.  
  845. máo
  846. 畫也是亂七八糟,電腦只會玩游戲;羽毛
  847. qiú
  848. chéng
  849. le
  850. zuì
  851. qiú
  852.          
  853. lǎo
  854. shì
  855. piān
  856.  
  857. dān
  858. chē
  859. shì
  860. jīng
  861. cháng
  862. 球打成了醉球---老是打偏,騎單車也是經常
  863. shuāi
  864. jiāo
  865.  
  866. kàn
  867. zhe
  868. bié
  869. rén
  870. dōu
  871. hài
  872. duō
  873. le
  874.  
  875. gāng
  876. qín
  877.  
  878. 摔跤??粗鴦e人都比我厲害多了,鋼琴、
  879. dǎo
  880.  
  881. yǎn
  882. jiǎng
  883.  
  884.  
  885.  
  886.  
  887. xiàn
  888. zài
  889. hái
  890. zhī
  891. 舞蹈、演講……可我……現在還無一技之
  892. zhǎng
  893.  
  894. suǒ
  895. ?
  896. yào
  897. xué
  898. diǎn
  899. shí
  900. me
  901.  
  902. xué
  903. shí
  904. me
  905. hǎo
  906. 長,所以我一定要學點什么!學習什么好
  907. ne
  908.  
  909. hái
  910. shì
  911. xué
  912. dān
  913. chē
  914. ba
  915.  
  916.  
  917. xué
  918. yóu
  919. yǒng
  920. jiào
  921. hǎo
  922. 呢?還是學騎單車吧,不,學游泳比較好
  923.  
  924. yào
  925. dié
  926. yǒng
  927.  
  928. yǒng
  929.  
  930. yóu
  931. yǒng
  932.  
  933.  
  934. suǒ
  935. yǒu
  936. de
  937. 。我要把喋泳、蛙泳、自由泳……所有的
  938. ?g
  939. yàng
  940. yóu
  941. yǒng
  942. dōu
  943. xué
  944. huì
  945.  
  946. dàn
  947. zhè
  948. jǐn
  949. jǐn
  950. shì
  951. xiǎng
  952. xiàng
  953.  
  954. 花樣游泳都學會!但這僅僅是想象,媽媽
  955. huì
  956. tóng
  957.  
  958. jìng
  959. yào
  960. tāo
  961. yāo
  962. bāo
  963. ā
  964.  
  965. guǒ
  966. tóng
  967. 也許不會同意,畢竟要掏腰包??!如果同
  968. de
  969. huà
  970.  
  971. ?
  972. huì
  973. hǎo
  974. hǎo
  975. xué
  976. de
  977.  
  978. hěn
  979. xiàn
  980. 意的話,那我一定會好好學的。我很羨慕
  981. xiē
  982. yóu
  983. yǒng
  984. jiàn
  985. jiāng
  986.  
  987. yīn
  988. yǒu
  989. zhè
  990. mèng
  991. xiǎng
  992.  
  993. 那些游泳健將!因此我也有這個夢想。不
  994. guò
  995.  
  996. xué
  997. yóu
  998. yǒng
  999. zhè
  1000. huá
  1001. yào
  1002. dào
  1003. shǔ
  1004. jiǎ
  1005. le
  1006.  
  1007. xiàn
  1008. zài
  1009. 過,學游泳這個計劃要到暑假去了,現在
  1010. tiān
  1011. tài
  1012. liáng
  1013.  
  1014. 天氣太涼。
  1015.  
  1016. zhè
  1017. jiù
  1018. shì
  1019. de
  1020. hán
  1021. jiǎ
  1022. huá
  1023.  
  1024. ?
  1025. huì
  1026. àn
  1027. shàng
  1028. miàn
  1029. 這就是我的寒假計劃,我一定會按上面
  1030. xiě
  1031. de
  1032. zuò
  1033.  
  1034. zhì
  1035. jié
  1036. guǒ
  1037.  
  1038. ?
  1039. hái
  1040. shì
  1041. shì
  1042. dài
  1043.  
  1044. 寫的做。至于結果,我(還是拭目以待)
  1045. méi
  1046. yǒu
  1047.  
  1048. guò
  1049. huì
  1050. zhēng
  1051. dào
  1052. wàng
  1053. de
  1054. 自己也沒有底,不過我會爭取達到希望的
  1055. jié
  1056. guǒ
  1057.  
  1058. 結果!
  1059.  
  1060.  
  1061.  
  1062.  
  1063.  
  1064.  
  1065.  
  1066.  
  1067.  
  1068.  
  1069.  
  1070.  
  1071.  
  1072.  
  1073.  
  1074.  
  1075.  
  1076.  
  1077.  
    
   無注音版:
    
    
    
    
    
     閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
    3、紅色文字為修改增加的文字或標點
    
    
    
    
    
    
    我的寒假計劃
    2009年1月16日
    星期五
    晴
    
    
    
    
    
    喔!寒假過去幾天了,一天到晚瘋玩,這樣下去不是個辦法!在這漫長的寒假里,得做點什么吧?今天,列了一個計劃,并且和媽媽約定,要她監督。
    
    
    學習自然在首位
    “黑發不知勤學早”。以前,媽媽讓我讀一讀書,我就不斷地推辭說:“等一會兒,等一會兒嘛!”媽媽若硬是逼我讀,我就十分不情愿地、聲音小得像蚊子哼哼似的,故意氣媽媽?;蛘?,我嘴里在“念經”,心中卻老是想這想那,例如什么時候能玩電腦、看電視呀……由于成天想著玩,最后的結果是在本學期的期末考試中以一分之差輸給了別人,才拿了第二名。以后,我一定不會這么做了。
    爸爸說,學習的時候就學習,玩的時候痛快的玩。我打算:每天上午至少做二頁半《寒假作業》,另外,有時間看一看課外書什么的,因為語文老師說過即便能把整本語文書背下來,也只能考七十分,另外三十分若是不積累課外知識就得不到。還有,隔三、五天,我自己找一些題目來做,以鞏固學過的知識。嗯~這樣做就差不多了吧,我相信在下個學期上課時專心一點,就能奪回我那屬于我的第一。
    
    
    壞毛病一定得改
    以前,我有許多壞毛病,大的就有駝背、不講衛生、粗心,小的別提了,比如:上課不專心呀、回嘴一等一(回嘴很厲害的意思)、做事拖拉……我曾發過誓要改正,可因為補救措施不是很有效,所以沒有用,我那些毛病還是沒有消失。媽媽看不下去了,常唉聲嘆氣。趁今年寒假有很多時間,我一定要采取的方法將它們一個個地消滅掉!下面就是我的計劃:對于駝背得需要一些工具輔助(如背背佳)、爸爸媽媽的叮囑,當然,主要還是自己自覺,不然戴上背背佳自己還是使盡彎下去、爸爸媽媽即使提醒自己但自己不聽不還是空的?
    不講衛生嘛,那就有點難解決了,不過我還是有對策的:例如,劃出家里的一小塊地讓我負責一個月的清潔,搞得好表揚,搞不好繼續搞,直到養成講衛生的好習慣。上課不專心之類的毛病,就全靠我自己了。在學校的事媽媽不知道,老師有的不負責,所以我一定得自己改。有可能我堅持不了,畢竟成了習慣,不過,我會盡力去改的。但愿能在寒假期間把大部分毛病都改掉!
    
    
    愛好興趣要有一技之長
    我的愛好興趣不少,有唱歌、跳舞、畫畫、電腦、羽毛球、騎單車……不過,這些愛好很糟糕,唱歌走音,跳舞手硬;畫畫也是亂七八糟,電腦只會玩游戲;羽毛球打成了醉球---老是打偏,騎單車也是經常摔跤??粗鴦e人都比我厲害多了,鋼琴、舞蹈、演講……可我……現在還無一技之長,所以我一定要學點什么!學習什么好呢?還是學騎單車吧,不,學游泳比較好。我要把喋泳、蛙泳、自由泳……所有的花樣游泳都學會!但這僅僅是想象,媽媽也許不會同意,畢竟要掏腰包??!如果同意的話,那我一定會好好學的。我很羨慕那些游泳健將!因此我也有這個夢想。不過,學游泳這個計劃要到暑假去了,現在天氣太涼。
    這就是我的寒假計劃,我一定會按上面寫的做。至于結果,我(還是拭目以待)自己也沒有底,不過我會爭取達到希望的結果!
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    計劃

    小學生日記189字
    作者:靳雙馨
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   • 2009217日 星期二 晴
   •  
   •  
   •  
   • fèn
   • shū
   • de
   •  
   • huá
   •  
   •  
   •  一份特殊的“計劃” 
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • dào
   • sān
   • yuè
   • jiē
   • le
   • zhǔn
   • bèi
   •  快到三月八日婦女節了我準備那一
   • 閱讀全文
  1078. 閱讀全文

    小學生最新寒假安全公約

    小學生日記616字
    作者:admin
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • shēng
   •             
   • nián
   • zuì
   •       小學生2009年最
   • xīn
   • hán
   • jiǎ
   • ān
   • quán
   • gōng
   • yuē
   • 新寒假安全公約
   •  
   •  
   • hán
   • jiǎ
   • jiāng
   • zhì
   •  
   • wéi
   • què
   • bǎo
   • quán
   • xiào
   • tóng
   • xué
   • guò
   •  寒假將至,為確保全校同學度過一個
   • 閱讀全文

    護蛋計劃

    小學生日記475字
    作者:沈瓊宇
   •  
   •  
   • dàn
   •  
   • shěn
   • qióng
   •  護蛋日記 沈瓊宇
   •  
   •  
   • tiān
   •  
   •  
   •  
   •  第一天: 
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • xuān
   • yào
   • ràng
   • men
   • dàn
   • de
   • èr
   • tiān
   •  
   •  老師宣布要讓我們護蛋的第二天,我
   • 閱讀全文

    小學生的十個寒假計劃

    小學生日記468字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • shēng
   • de
   • shí
   • hán
   • jiǎ
   •   小學作文 小學生的十個寒假計
   • huá
   •  
   • 劃 
   •  
   • shí
   • jiān
   • guò
   • zhēn
   • kuài
   • zhuǎn
   • yǎn
   • yòu
   • shì
   • nián
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • 時間過得真快轉眼又是一年今天上午,
   • 閱讀全文

    復仇計劃

    小學生日記457字
    作者:娃娃美人…
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • wáng
   • nán
   • zǒu
   • zài
   • huí
   • jiā
   • de
   • shàng
   •  
   • 今天中午,我和王楠走在回家的路上,
   • xīn
   • xiǎng
   • zhe
   • yào
   • zěn
   • me
   • yàng
   • chóu
   •  
   • jiā
   • xiān
   • lái
   • tīng
   • tīng
   • 我一心想著要怎么樣復仇。大家先來聽聽
   • yuán
   • yīn
   • ba
   •  
   • 原因吧。
   • 閱讀全文

    寒假日記九

    小學生日記573字
    作者:鄭葉鑫
   •  
   •  
   • zài
   • fàng
   • hán
   • jiǎ
   • shí
   • xiào
   • zhǎng
   • yào
   • qiú
   • men
   • zài
   • jiǎ
   • zhōng
   • yào
   •  在放寒假時校長要求我們在假期中要
   • duō
   • chōng
   • shí
   •  
   • duō
   • kàn
   • shū
   •  
   • suǒ
   • yǒu
   • shí
   • jiān
   • jiù
   • 多充實自己,多看書,所以一有時間我就
   • huān
   • chù
   • kàn
   • kàn
   •  
   • dàn
   • jiù
   • shì
   • zài
   • de
   • jīng
   • jiān
   • 喜歡四處看看,但就是在自己的不經意間
   • 閱讀全文

    寒假之前

    小學生日記187字
    作者:陳明昊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • hán
   • jiǎ
   • zhī
   • qián
   •   寒假之前
   •  
   •  
   • hán
   • jiǎ
   • kuài
   • dào
   • le
   • gāi
   • zěn
   • me
   • bàn
   •  
   • yào
   • gěi
   • ?
   •  寒假快到了我該怎么辦,要給自己定
   • xiàng
   • hán
   • jiǎ
   • huá
   • ma
   •  
   • xiǎng
   • le
   • yòu
   • xiǎng
   •  
   • jué
   • ?
   • gěi
   • 一項寒假計劃嗎?我想了又想,決定給自
   • 閱讀全文

    寒假計劃后的第一天

    小學生日記1273字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1、
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我的寒假計劃

    小學生日記1351字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •      閱讀提示: 1、黑
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    寒假要結束了

    小學生日記1175字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •       閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    寒假日記六

    小學生日記407字
    作者:鄭葉鑫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • ràng
   • de
   • xiǎo
   • zhí
   • zuò
   • hán
   • jiǎ
   • zuò
   •   今天讓我的小侄女做寒假作業
   •  
   • shuǎng
   • kuài
   • de
   • yīng
   • le
   •  
   • jié
   • guǒ
   • cóng
   • shū
   • bāo
   • chū
   • ,她爽快的答應了,結果她從書包里拿出
   • le
   • duī
   • shū
   • běn
   •  
   • jiù
   • wèn
   • de
   • hán
   • jiǎ
   • zuò
   • 了一大堆書和本子,我就問她你的寒假作
   • 閱讀全文

    寒假日記八

    小學生日記604字
    作者:鄭葉鑫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zài
   • hán
   • jiǎ
   • shēng
   • huó
   • zhōng
   • kàn
   • dào
   • guò
   • zhè
   • yàng
   •   在寒假生活中我看到過這樣一
   • shì
   • hěn
   • xiǎng
   • jiā
   • fèn
   • xiǎng
   •  
   •  
   • 則故事很想與大家一起分享: 
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ēn
   • de
   • wēi
   • xiào
   •  
   • tiān
   •  
   • ēn
   • fǎng
   • wèn
   •  《布恩的微笑》一天,布恩去訪問
   • 閱讀全文

    寒假日記

    小學生日記598字
    作者:豆豆
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •  
   • yuè
   • èr
   • shí
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  
   •  2009年 一月二十一日 星期三 晴 
   •  
   • 
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    寒假作業

    小學生日記160字
    作者:李玉潔
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  200926日 星期五 晴 
   •  
   •  
   •  
   • shí
   • jiān
   • guò
   • zhēn
   • kuài
   • ā
   •  
   • hán
   • jiǎ
   • jiù
   • yào
   • jié
   • shù
   •  時間過得可真快??!寒假就要結束
   • le
   •  
   • dàn
   • shì
   • jīn
   • tiān
   • chuáng
   • jiù
   • lái
   • dào
   • shǒu
   • diàn
   • kàn
   • diàn
   • 了,但是今天我一起床就來到手機店看店
   • 閱讀全文

    寒假日記

    小學生日記325字
    作者:鄭葉鑫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • de
   • hán
   • jiǎ
   • shēng
   • huó
   • jiāng
   • jié
   • shù
   •  
   •   一個月的寒假生活即將結束。
   • huí
   • zhè
   • yuè
   • lái
   • gǎn
   • jiào
   • de
   • shōu
   • huò
   • hái
   • shì
   • tǐng
   • 回顧這一個月以來感覺自己的收獲還是挺
   • duō
   • de
   •  
   •  
   • 多的?!?/div>
   • 閱讀全文

    寒假作業

    小學生日記265字
    作者:鄭葉鑫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • fàng
   • hán
   • jiǎ
   • de
   • èr
   • tiān
   •  
   • wéi
   • le
   •   今天是放寒假的第二天,為了
   • gǎn
   • jǐn
   • zuò
   • hǎo
   • hán
   • jiǎ
   • zuò
   •  
   • tòng
   • tòng
   • kuài
   • kuài
   • wán
   •  
   • 趕緊做好寒假作業,痛痛快快地玩,我一
   • xià
   • jiù
   •  
   • hán
   • jiǎ
   • yuán
   •  
   • zuò
   • wán
   • le
   •  
   • xīn
   • zhōng
   • de
   • 下子就把《寒假園地》做完了,我心中的
   • 閱讀全文

    暑假計劃

    小學生日記373字
    作者:李怡凡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • shǔ
   • jiǎ
   • zuò
   • zhǔ
   •    1 2  我的暑假我做主
   •             
   • shǔ
   • jiǎ
   • huá
   • shū
   •  
   •  
   • ----暑假計劃書 
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • shǔ
   • jiǎ
   • zhōng
   • dào
   • lái
   • le
   •  
   • wéi
   • le
   • shǔ
   • jiǎ
   •  愉快的暑假終于到來了,為了我暑假
   • 閱讀全文

    寒假計劃

    小學生日記157字
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • nián
   • yuè
   • èr
   • shí
   • sān
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  二一年一月二十三日 星期六 雨
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    學習計劃

    小學生日記101字
    作者:朱雨萌
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   • hào
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •  925號 星期四 陰
   •  
   • 
   •  
   • de
   • xué
   • huá
   • shì
   •  
   •    
   •  
   • wán
   • chéng
   • zuò
   •  
   •    
   •  
   • 我的學習計劃是:1、獨立完成作業;2、
   • 閱讀全文

    暑期計劃

    小學生日記202字
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • jiǔ
   • nián
   • yuè
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •   二九年七月四日 星期六 雨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • jīng
   • kāi
   • shǐ
   • le
   •  
   • zhì
   • dìng
   • le
   •  暑假已經開始了,我自己制訂了一
   • 閱讀全文

    計劃秋游

    小學生日記149字
    作者:高一辰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • xué
   •  
   • méi
   • yǒu
   •    1  今天上學,我沒有
   • chí
   • dào
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zǎo
   • zǎo
   • jiù
   • sòng
   • shàng
   • xué
   •  
   • 遲到,因為爸爸早早就送我上學啦。
   •  
   •  
   • shàng
   • shí
   •  
   • ān
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   •  
   • xià
   • xīng
   • ?
   •    
   • yuè
   •       
   •  上課時,安老師說,下星期五(911
   • 閱讀全文

    復習計劃

    小學生日記140字
    作者:聽海的貝…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huá
   •  復習計劃
   •  
   •  
   •  
   • kǎo
   • shì
   • kuài
   • yào
   • lái
   • le
   •  
   • wéi
   • le
   •  期末考試快要來了,為了取得一個
   • 閱讀全文

    復習計劃

    小學生日記140字
    作者:聽海的貝…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huá
   •  復習計劃
   •  
   •  
   •  
   • kǎo
   • shì
   • kuài
   • yào
   • lái
   • le
   •  
   • wéi
   • le
   •  期末考試快要來了,為了取得一個
   • 閱讀全文
  1079. 极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     建湖 | 随州 | 湘西 | 鹤岗 | 定西 | 运城 | 天水 | 垦利 | 锦州 | 定州 | 萍乡 | 博尔塔拉 | 张家口 | 盐城 | 安阳 | 广汉 | 三沙 | 怒江 | 三河 | 菏泽 | 曲靖 | 内蒙古呼和浩特 | 酒泉 | 新余 | 石狮 | 宁波 | 株洲 | 怀化 | 宁夏银川 | 莱州 | 吉安 | 牡丹江 | 商洛 | 平凉 | 白银 | 济源 | 滁州 | 海丰 | 三亚 | 灵宝 | 阜新 | 潜江 | 榆林 | 红河 | 燕郊 | 昆山 | 四川成都 | 九江 | 聊城 | 永州 | 大丰 | 汕尾 | 安顺 | 鄂州 | 新沂 | 齐齐哈尔 | 德阳 | 商丘 | 新疆乌鲁木齐 | 吉林长春 | 通化 | 菏泽 | 溧阳 | 林芝 | 高雄 | 黄冈 | 南充 | 荆州 | 鹰潭 | 长葛 | 东方 | 肇庆 | 赣州 | 蚌埠 | 十堰 | 曲靖 | 日喀则 | 灌南 | 荆门 | 张掖 | 金华 | 陕西西安 | 溧阳 | 湖州 | 宜春 | 邹平 | 安阳 | 基隆 | 永康 | 东海 | 天门 | 营口 | 黑龙江哈尔滨 | 商洛 | 玉树 | 莆田 | 衡水 | 抚州 | 深圳 | 任丘 | 定西 | 明港 | 沛县 | 三亚 | 明港 | 汕尾 | 许昌 | 景德镇 | 图木舒克 | 临夏 | 宁夏银川 | 忻州 | 承德 | 湖州 | 中山 | 新沂 | 福建福州 | 淄博 | 芜湖 | 淮南 | 安庆 | 醴陵 | 天长 | 揭阳 | 德州 | 清徐 | 凉山 | 阜阳 | 赣州 | 江西南昌 | 瑞安 | 澳门澳门 | 丹阳 | 曲靖 | 韶关 | 蓬莱 | 驻马店 | 吕梁 | 嘉善 | 宝应县 | 乐平 | 广元 | 吕梁 | 阿勒泰 | 泸州 | 深圳 | 广饶 | 湘西 | 屯昌 | 六盘水 | 玉环 | 锦州 | 攀枝花 | 赣州 | 姜堰 | 泗洪 | 迪庆 | 海北 | 克拉玛依 | 商丘 | 周口 | 庄河 | 遂宁 | 崇左 | 沛县 | 宜都 | 赤峰 | 南通 | 怀化 | 通辽 | 中山 | 崇左 | 三明 | 盐城 | 商丘 | 东莞 | 乌海 | 天水 | 长垣 | 温州 | 朔州 | 平凉 | 海南海口 | 资阳 | 湖北武汉 | 吉林 | 如东 | 巴中 | 牡丹江 | 台南 | 石河子 | 启东 | 陇南 | 大连 | 金华 | 三河 | 溧阳 | 东阳 | 台北 | 昌吉 | 大庆 | 山南 | 定西 | 廊坊 | 晋江 | 长葛 | 大理 | 河南郑州 | 孝感 | 江苏苏州 | 锦州 | 鹤壁 | 和田 | 济源 | 永康 | 宜宾 | 垦利 | 慈溪 | 安吉 | 辽宁沈阳 | 涿州 | 高雄 | 黄冈 | 林芝 | 葫芦岛 | 舟山 | 滨州 | 贵港 | 张北 | 安岳 | 无锡 | 六盘水 | 东营 | 杞县 | 邯郸 | 兴安盟 | 临沧 | 阜新 | 海南海口 | 咸阳 | 山南 | 萍乡 | 鹤岗 | 陵水 | 杞县 | 武安 | 宿州 | 陇南 | 仙桃 | 毕节 | 瓦房店 | 佛山 | 馆陶 | 包头 | 乳山 | 偃师 | 莆田 | 莒县 | 温岭 | 宿州 | 儋州 | 江西南昌 | 阜阳 | 三沙 | 馆陶 | 庄河 | 三沙 | 铜川 | 西双版纳 | 蚌埠 | 永新 | 吴忠 | 吉林 | 郴州 | 孝感 | 顺德 | 武威 | 台山 | 六盘水 | 余姚 | 海西 | 宁德 | 西藏拉萨 | 广州 | 张家口 | 莒县 | 包头 | 乐平 | 河南郑州 | 云浮 | 玉林 | 四平 | 三河 | 涿州 | 乳山 | 基隆 | 玉溪 | 巴彦淖尔市 | 亳州 | 株洲 | 茂名 | 张家口 | 晋江 | 亳州 | 营口 | 双鸭山 | 阿克苏 | 柳州 | 安康 | 自贡 | 仁怀 | 晋江 | 来宾 | 赣州 | 金昌 | 威海 | 安阳 | 临猗 | 衡阳 | 瑞安 | 河北石家庄 | 柳州 | 三明 | 白城 | 辽宁沈阳 | 临夏 | 海宁 | 漯河 | 本溪 | 临汾 | 汉中 | 信阳 | 三河 | 泗洪 | 恩施 | 蓬莱 | 乐山 | 盐城 | 龙岩 | 鹤壁 | 临海 | 三沙 | 河北石家庄 | 宜春 | 邹城 | 晋江 | 辽阳 | 常德 | 唐山 | 永州 | 玉树 | 启东 | 吐鲁番 | 平凉 | 舟山 | 仙桃 | 莱芜 | 百色 | 菏泽 | 漳州 | 金昌 | 海北 | 瑞安 | 吉林 | 东阳 | 大庆 | 乐山 | 珠海 | 天门 | 黄山 | 克孜勒苏 | 山东青岛 | 吕梁 | 象山 | 内蒙古呼和浩特 | 三河 | 台湾台湾 | 唐山 | 乳山 | 海南海口 | 台州 | 六盘水 | 迁安市 | 金昌 | 滕州 | 临海 | 安吉 | 怒江 | 酒泉 | 泗阳 | 楚雄 | 贵州贵阳 | 丽水 | 桐城 | 中山 | 东台 | 咸宁 | 湖北武汉 | 吴忠 | 克孜勒苏 | 济南 | 衡阳 | 三明 | 遵义 | 沭阳 | 遵义 | 广汉 | 和田 | 丽江 | 鄢陵 | 河南郑州 | 改则 | 新泰 | 威海 | 钦州 | 武安 | 邳州 | 嘉兴 | 滨州 | 贵港 | 三河 | 新余 | 徐州 | 高密 | 义乌 | 博尔塔拉 | 昌吉 | 宿州 | 临猗 | 海北 | 神农架 | 曲靖 | 宁德 | 黑龙江哈尔滨 | 松原 | 醴陵 | 通辽 | 塔城 | 永新 | 来宾 | 灵宝 | 揭阳 | 台州 | 宿州 | 鹤壁 | 惠州 | 邹城 | 迁安市 | 马鞍山 | 咸宁 | 嘉兴 | 日照 | 洛阳 | 晋中 | 许昌 | 博尔塔拉 | 鞍山 | 安吉 | 秦皇岛 | 偃师 | 阿坝 | 丽水 | 延安 | 丽水 | 喀什 | 保定 | 德阳 | 阜阳 | 沧州 | 石河子 | 神木 | 五指山 | 孝感 | 河源 | 象山 | 和县 | 包头 | 玉林 | 兴化 | 乌海 | 宿州 | 大庆 | 信阳 | 葫芦岛 | 安康 | 台南 | 巴音郭楞 | 汝州 | 昆山 | 凉山 | 安徽合肥 | 清远 | 鹤岗 | 汉川 | 洛阳 | 醴陵 | 鄂州 | 吉安 | 湖州 | 榆林 | 温州 | 邯郸 | 包头 | 澳门澳门 | 公主岭 | 玉环 | 金华 | 牡丹江 | 泰兴 | 贵州贵阳 | 温岭 | 咸阳 | 泰州 | 孝感 | 肇庆 | 韶关 | 宁德 | 定州 | 长葛 | 秦皇岛 | 黑河 | 无锡 | 图木舒克 | 和田 | 韶关 | 宿迁 | 凉山 | 德阳 | 昆山 | 阳春 | 泰州 | 兴安盟 | 河池 | 中山 | 北海 | 深圳 | 黔东南 | 日喀则 | 新疆乌鲁木齐 | 鞍山 | 图木舒克 | 长兴 | 惠州 | 赵县 | 吕梁 | 湖南长沙 | 枣阳 | 象山 | 陕西西安 | 安顺 | 单县 | 乌海 | 阿拉尔 | 博罗 | 兴化 | 正定 | 泗阳 | 阿勒泰 | 台中 | 马鞍山 | 仁怀 | 焦作 | 广西南宁 | 亳州 | 朔州 | 金坛 | 昌都 | 柳州 | 保亭 | 苍南 | 改则 | 河南郑州 | 保亭 | 秦皇岛 | 防城港 | 伊犁 | 四川成都 | 东台 | 白银 | 沧州 | 伊犁 | 襄阳 | 嘉峪关 | 吕梁 | 兴化 | 河源 | 哈密 | 玉树 | 庆阳 | 陕西西安 | 义乌 | 钦州 | 济宁 | 盐城 | 博罗 | 克拉玛依 | 商洛 | 台山 | 偃师 | 南京 | 贵港 | 南通 | 石狮 | 庄河 | 赵县 | 朔州 | 鹤壁 | 巢湖 | 浙江杭州 | 陕西西安 | 荆门 | 阿拉善盟 | 景德镇 | 阳春 | 江苏苏州 | 乳山 | 阿克苏 | 潜江 | 改则 | 宁夏银川 | 普洱 | 佳木斯 | 怒江 | 佛山 | 丹阳 | 改则 | 遂宁 | 海南海口 | 临海 | 天水 | 泰兴 | 邹城 | 雅安 | 林芝 | 喀什 | 淮北 | 嘉峪关 | 海西 | 巴彦淖尔市 | 喀什 | 那曲 | 荆州 | 日土 | 武威 | 莆田 | 自贡 | 葫芦岛 | 铜陵 | 杞县 | 烟台 | 三明 | 洛阳 | 忻州 | 河源 | 贵港 | 松原 | 三沙 | 三明 | 湛江 | 海东 | 南京 | 神农架 | 乌兰察布 | 大连 | 桓台 | 台山 | 四川成都 | 安康 | 百色 | 泰州 | 资阳 | 通辽 | 齐齐哈尔 | 林芝 | 湖北武汉 | 云南昆明 | 珠海 | 威海 | 神农架 | 江门 | 洛阳 | 昌都 | 简阳 | 偃师 | 邹平 | 五指山 | 保亭 | 寿光 | 葫芦岛 | 台中 | 海宁 | 象山 | 云南昆明 | 铁岭 | 四平 | 大同 | 佛山 | 海丰 | 南安 | 山东青岛 | 信阳 | 燕郊 | 衡水 | 濮阳 | 乐平 | 葫芦岛 | 乌兰察布 | 嘉峪关 | 毕节 | 嘉峪关 | 淮北 | 连云港 | 本溪 | 榆林 | 大连 | 石狮 | 商丘 | 葫芦岛 | 山东青岛 | 孝感 | 宁德 | 日喀则 | 葫芦岛 | 铜陵 | 赣州 | 淮北 | 大庆 | 澳门澳门 | 亳州 | 丽江 | 天门 | 鄂尔多斯 | 招远 | 固原 | 宜都 | 桂林 | 福建福州 | 齐齐哈尔 | 临猗 | 海东 | 大理 | 甘南 | 改则 | 浙江杭州 | 宜春 | 三河 | 崇左 | 定西 | 遂宁 | 灌南 | 青州 | 甘南 | 文昌 | 沛县 | 宝鸡 | 滕州 | 启东 | 泰安 | 抚顺 | 河源 | 梧州 | 林芝 | 曲靖 | 白山 | 长治 | 嘉峪关 | 临汾 | 安岳 | 广安 | 南阳 | 苍南 | 怀化 | 公主岭 | 万宁 | 海西 | 江苏苏州 | 海门 | 明港 | 云浮 | 绥化 | 韶关 | 灌云 | 龙岩 | 黔东南 | 迁安市 | 东台 | 宣城 | 柳州 | 阳春 | 义乌 | 广汉 | 嘉峪关 | 仙桃 | 东方 | 澄迈 | 公主岭 | 保亭 | 博罗 | 芜湖 | 金华 | 东海 | 汕头 | 铜川 | 陕西西安 | 大庆 | 兴安盟 | 乌兰察布 | 迁安市 | 汝州 | 建湖 | 运城 | 常州 | 武夷山 | 山西太原 | 防城港 | 鞍山 | 宁夏银川 | 包头 | 贺州 | 灵宝 | 运城 | 诸城 | 醴陵 | 包头 | 辽源 | 陕西西安 | 陇南 | 清远 | 平潭 | 曲靖 | 曲靖 | 红河 | 石嘴山 | 禹州 | 惠州 | 海西 | 灵宝 | 广汉 | 深圳 | 黄山 | 江西南昌 | 东台 | 许昌 | 黄南 | 仁怀 | 通化 | 江门 | 郴州 | 武安 | 吉安 | 阿里 | 新沂 | 景德镇 | 寿光 | 临沧 | 兴安盟 | 长治 | 云南昆明 | 广西南宁 | 顺德 | 亳州 | 山西太原 | 贵港 | 芜湖 | 安顺 | 桓台 | 扬州 | 德宏 | 仁寿 | 厦门 | 吉安 | 海西 | 惠州 | 深圳 | 宜昌 | 酒泉 | 保亭 | 丽水 | 白山 | 临海 | 昆山 | 章丘 | 邹平 | 阿坝 | 锡林郭勒 | 四平 | 汉中 | 菏泽 | 铜陵 | 金华 | 宜春 | 玉林 | 义乌 | 项城 | 攀枝花 | 喀什 | 红河 | 山东青岛 | 辽阳 | 大理 | 常州 | 连云港 | 云浮 | 安徽合肥 | 海丰 | 陕西西安 | 沧州 | 温岭 | 寿光 | 澳门澳门 | 济南 | 海西 | 姜堰 | 义乌 | 五家渠 | 仙桃 | 巴彦淖尔市 | 石河子 | 十堰 | 怀化 | 新沂 | 承德 | 资阳 | 荆门 | 项城 | 章丘 | 茂名 | 昭通 | 燕郊 | 黔西南 | 南阳 | 岳阳 | 宜昌 | 白城 | 龙口 | 乐平 | 韶关 | 南京 | 铜陵 | 七台河 | 林芝 | 雅安 | 娄底 | 沧州 | 固原 | 仁怀 | 项城 | 张家口 | 济南 | 牡丹江 | 宝鸡 | 防城港 | 库尔勒 | 焦作 | 德阳 | 昌吉 | 乐清 | 白城 | 招远 | 宁夏银川 | 莱芜 | 临海 | 东台 | 揭阳 | 漯河 | 龙岩 | 乐清 | 汕头 | 白山 | 明港 | 威海 | 崇左 | 海东 | 阳江 | 巴中 | 抚州 | 乳山 | 甘南 | 温州 | 本溪 | 安庆 | 玉溪 | 陕西西安 | 西双版纳 | 武威 | 醴陵 | 昆山 | 盐城 | 西双版纳 | 慈溪 | 江苏苏州 | 阿拉善盟 | 邳州 | 雄安新区 | 宁德 | 高密 | 万宁 | 漳州 | 台北 | 南京 | 石狮 | 南通 | 汕尾 | 长葛 | 嘉兴 | 鄢陵 | 宁波 | 塔城 | 桐城 | 香港香港 | 新乡 | 铜仁 | 景德镇 | 巴彦淖尔市 | 毕节 | 白银 | 广汉 | 醴陵 | 临汾 | 梅州 | 宁德 | 嘉峪关 | 德阳 | 阿克苏 | 天长 | 宿迁 | 珠海 | 淮安 | 铜陵 | 江苏苏州 | 锡林郭勒 | 平顶山 | 河南郑州 | 景德镇 | 三门峡 | 菏泽 | 珠海 | 曲靖 | 大同 | 马鞍山 | 阿里 | 日喀则 | 岳阳 | 沭阳 | 乐清 | 宜昌 | 那曲 | 宿迁 | 燕郊 | 单县 | 怒江 | 南安 | 文山 | 长兴 | 鹰潭 | 临夏 | 鞍山 | 扬中 | 阜阳 | 博罗 | 白沙 | 黔南 | 南京 | 丽江 | 鹤壁 | 郴州 | 海拉尔 | 凉山 | 本溪 | 三沙 | 黄山 | 淮南 | 扬中 | 抚州 | 海拉尔 | 平潭 | 鸡西 | 山南 | 靖江 | 商洛 |