<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   講文明

   小學生日記516字
   作者:王鵬程
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. huān
  6. yíng
  7. tóu
  8. gǎo
  9.  
  10.   歡迎你投稿 
  11.  
  12.  
  13. jiǎng
  14. wén
  15. míng
  16.  
  17.  
  18.  講文明 
  19.  
  20.  
  21. jiǎng
  22. wén
  23. míng
  24. shì
  25. rén
  26. lèi
  27. bié
  28. dòng
  29. de
  30. zhǔ
  31. yào
  32. zhēng
  33.  講文明是人類區于別動物的主要特征
  34.  
  35. jiǎng
  36. wén
  37. míng
  38.  
  39. dǒng
  40. mào
  41. shì
  42. quán
  43. shè
  44. huì
  45. měi
  46. rén
  47. dōu
  48. yào
  49. yīng
  50. ,講文明、懂禮貌是全社會每個人都要應
  51. gāi
  52. zuò
  53. dào
  54. de
  55. běn
  56. dào
  57.  
  58. yóu
  59. shì
  60. men
  61. xīn
  62. shì
  63. de
  64. 該做到的基本道德,尤其是我們新世紀的
  65. xiǎo
  66. xué
  67. shēng
  68.  
  69. gèng
  70. yào
  71. àn
  72. zhào
  73.  
  74. zhōng
  75. xiǎo
  76. xué
  77. shēng
  78. shǒu
  79.  
  80. yán
  81. 小學生,更要按照《中小學生守則》嚴格
  82. yào
  83. qiú
  84.  
  85. hǎo
  86. hǎo
  87. xué
  88.  
  89. zuò
  90. xīn
  91. shí
  92. dài
  93. de
  94. hǎo
  95. 要求自己,好好學習,做一個新時代的好
  96. shǎo
  97. nián
  98.  
  99.  
  100.  
  101. 少年?! ?/div>
  102.  
  103.  
  104. rán
  105. ér
  106.  
  107. zài
  108. men
  109. de
  110. shí
  111. shēng
  112. huó
  113. zhōng
  114.  
  115. shí
  116. shí
  117. yǒu
  118.  然而,在我們的實際生活中,時時有
  119. xiē
  120. wén
  121. míng
  122. de
  123. shì
  124. zài
  125. men
  126. shēn
  127. biān
  128. shēng
  129.  
  130. gěi
  131. men
  132. 一些不文明的事在我們身邊發生,給我們
  133. xié
  134. de
  135. shè
  136. huì
  137. zēng
  138. jiā
  139. le
  140. xié
  141. de
  142. diào
  143.  
  144.  
  145.  
  146. 和諧的社會增加了不和諧的色調?! ?/div>
  147.  
  148.  
  149. tiān
  150.  
  151. zuò
  152. gōng
  153. gòng
  154. chē
  155. shì
  156. shū
  157.  一天,我和爸爸坐公共汽車去市圖書
  158. guǎn
  159. jiè
  160. shū
  161.  
  162. shàng
  163. chē
  164. hòu
  165. chē
  166. shàng
  167. de
  168. rén
  169. jīng
  170. hěn
  171. duō
  172. le
  173.  
  174. 館借書,上車后車上的人已經很多了,我
  175. men
  176. hǎo
  177. róng
  178. cái
  179. dào
  180. fāng
  181. zhàn
  182. hǎo
  183.  
  184. chē
  185. 們好不容易才擠到一個地方站好,車子已
  186. jīng
  187. dòng
  188. le
  189.  
  190. huì
  191. gōng
  192. chē
  193. jiù
  194. dào
  195. le
  196. xià
  197. zhàn
  198.  
  199. 經啟動了,不一會功夫車就到了下一站,
  200. zhè
  201. shí
  202. lǎo
  203. zhǔ
  204. zhe
  205. guǎi
  206. zhàng
  207.  
  208. jiān
  209. nán
  210. de
  211. shàng
  212. le
  213. chē
  214. 這時一個老爺爺拄著拐杖,艱難的上了車
  215.  
  216. zhī
  217. tīng
  218. jià
  219. shǐ
  220. yuán
  221. shuō
  222.  
  223.  
  224. qǐng
  225. gěi
  226. lǎo
  227. rén
  228. jiā
  229. ràng
  230. zuò
  231.  
  232.  
  233. ,只聽駕駛員說:“請給老人家讓座,”
  234. zhè
  235. shí
  236. lǎo
  237. dào
  238. xiǎo
  239. huǒ
  240. miàn
  241. qián
  242.  
  243. xiǎo
  244. huǒ
  245. 這時老爺爺擠到一個小伙子面前,小伙子
  246. jiǎ
  247. zhuāng
  248. wàng
  249. zhe
  250. chuāng
  251. wài
  252.  
  253. cǎi
  254.  
  255. diǎn
  256. dōu
  257. méi
  258. yǒu
  259. ràng
  260. 假裝望著窗外,不理不采,一點都沒有讓
  261. zuò
  262. de
  263.  
  264. zhè
  265. shí
  266.  
  267. zhī
  268. tīng
  269. xiǎo
  270. péng
  271. yǒu
  272. zhàn
  273. lái
  274. 座的意思,這時,只聽一個小朋友站起來
  275. shuō
  276.  
  277.  
  278.  
  279. nín
  280. qǐng
  281. zuò
  282.  
  283.  
  284. lǎo
  285. duì
  286. xiǎo
  287. péng
  288. yǒu
  289. 說:“爺爺,您請坐?!崩蠣敔攲π∨笥?/div>
  290. shuō
  291.  
  292.  
  293. xiè
  294. xiè
  295.  
  296.  
  297. zhè
  298. shí
  299. chē
  300. xiāng
  301. xiǎng
  302. le
  303. zhèn
  304. zhèn
  305. 說:“謝謝你?!边@時車廂響起了一陣陣
  306. de
  307. zhǎng
  308. shēng
  309.  
  310. biǎo
  311. yáng
  312. xiǎo
  313. péng
  314. yǒu
  315. ne
  316.  
  317.  
  318.  
  319. 的掌聲,表揚小朋友呢! 
  320.  
  321.  
  322. shū
  323. guǎn
  324. dào
  325. le
  326.  
  327. xià
  328. le
  329. chē
  330.  
  331. duì
  332.  圖書館到了,我和爸爸下了車,我對
  333. shuō
  334.  
  335.  
  336. yào
  337. xiàng
  338. xiǎo
  339. péng
  340. yǒu
  341. xué
  342.  
  343. zuò
  344. míng
  345. wén
  346. 爸爸說:“我要向小朋友學習,做一名文
  347. míng
  348. de
  349. xiǎo
  350. xué
  351. shēng
  352.  
  353.  
  354. gào
  355.  
  356. men
  357. yào
  358. jiāng
  359. jiǎng
  360. 明的小學生?!卑职指嬖V我,我們要將講
  361. wén
  362. míng
  363. dāng
  364. chéng
  365. zhǒng
  366. guàn
  367.  
  368. luàn
  369. rēng
  370.  
  371. zūn
  372. jìng
  373. shī
  374. 文明當成一種習慣,不亂扔垃圾、尊敬師
  375. zhǎng
  376.  
  377. tuán
  378. jié
  379. tóng
  380. xué
  381.  
  382. ài
  383. huán
  384. jìng
  385.  
  386. zhù
  387. rén
  388. děng
  389.  
  390. 長、團結同學、愛護環境、樂于助人等,
  391. zhī
  392. yǒu
  393. zhè
  394. yàng
  395.  
  396. jiā
  397. dōu
  398. wén
  399. míng
  400.  
  401. men
  402. de
  403. shè
  404. huì
  405. jiù
  406. 只有這樣,大家都文明,我們的社會就和
  407. xié
  408. le
  409.  
  410. men
  411. de
  412. guó
  413. jiā
  414. cái
  415. néng
  416. zhǎn
  417. qiáng
  418.  
  419.  
  420.  
  421. 諧了,我們的國家才能發展得強大?! ?/div>
  422.  
  423. huān
  424. yíng
  425. tóu
  426. gǎo
  427.  
  428.  
  429.  
  430. 歡迎你投稿  
    
   無注音版:
    
    
     歡迎你投稿
    
    講文明
    
     講文明是人類區于別動物的主要特征,講文明、懂禮貌是全社會每個人都要應該做到的基本道德,尤其是我們新世紀的小學生,更要按照《中小學生守則》嚴格要求自己,好好學習,做一個新時代的好少年。
    
     然而,在我們的實際生活中,時時有一些不文明的事在我們身邊發生,給我們和諧的社會增加了不和諧的色調。
    
     一天,我和爸爸坐公共汽車去市圖書館借書,上車后車上的人已經很多了,我們好不容易才擠到一個地方站好,車子已經啟動了,不一會功夫車就到了下一站,這時一個老爺爺拄著拐杖,艱難的上了車,只聽駕駛員說:“請給老人家讓座,”這時老爺爺擠到一個小伙子面前,小伙子假裝望著窗外,不理不采,一點都沒有讓座的意思,這時,只聽一個小朋友站起來說:“爺爺,您請坐?!崩蠣敔攲π∨笥颜f:“謝謝你?!边@時車廂響起了一陣陣的掌聲,表揚小朋友呢!
    
     圖書館到了,我和爸爸下了車,我對爸爸說:“我要向小朋友學習,做一名文明的小學生?!卑职指嬖V我,我們要將講文明當成一種習慣,不亂扔垃圾、尊敬師長、團結同學、愛護環境、樂于助人等,只有這樣,大家都文明,我們的社會就和諧了,我們的國家才能發展得強大。
    
    歡迎你投稿
     

    講文明,懂禮貌

    小學生日記368字
    作者:小雪花
   •  
   •  
   • chē
   • lái
   •  
   • chē
   • lái
   •  
   •  
   • men
   • xiàng
   • wǎng
   • cháng
   • yàng
   • “車來啦,車來啦!”我們像往常一樣
   • zuò
   • gōng
   • jiāo
   • chē
   • shàng
   • xué
   •  
   • 坐公交車上學。
   •  
   •  
   • chē
   • shàng
   • zǒng
   • huì
   • chū
   • xiàn
   • xiē
   • chǎo
   • nào
   • shēng
   •  
   • dāng
   • shí
   • zhèng
   •  車上總會出現一些吵鬧聲,我當時正
   • 閱讀全文

    講文明

    小學生日記516字
    作者:王鵬程
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •   歡迎你投稿 
   •  
   •  
   • jiǎng
   • wén
   • míng
   •  
   •  
   •  講文明 
   •  
   •  
   • jiǎng
   • wén
   • míng
   • shì
   • rén
   • lèi
   • bié
   • dòng
   • de
   • zhǔ
   • yào
   • zhēng
   •  講文明是人類區于別動物的主要特征
   • 閱讀全文

    講文明

    小學生日記516字
    作者:王鵬程
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •   歡迎你投稿 
   •  
   •  
   • jiǎng
   • wén
   • míng
   •  
   •  
   •  講文明 
   •  
   •  
   • jiǎng
   • wén
   • míng
   • shì
   • rén
   • lèi
   • bié
   • dòng
   • de
   • zhǔ
   • yào
   • zhēng
   •  講文明是人類區于別動物的主要特征
   • 閱讀全文

    文明小標兵

    小學生日記863字
    作者:彭書涵
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wén
   • míng
   • xiǎo
   • biāo
   • bīng
   •  
   •  
   •    文明小標兵 
   • xīn
   • shì
   • zhǎng
   • qīng
   • xiǎo
   • xué
   •  
   • péng
   • shū
   • hán
   •  
   •  
   • 新余市長青小學 彭書涵 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xiǎo
   • huǒ
   • bàn
   • men
   • cān
   • jiā
   • le
   • xiǎo
   • zhě
   • zhàn
   •  今天,我和小伙伴們參加了小記者站
   • 閱讀全文

    講文明,懂禮貌

    小學生日記368字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chē
   • lái
   •  
   • chē
   • lái
   •  
   •  
   • men
   •    “車來啦,車來啦!”我們
   • xiàng
   • wǎng
   • cháng
   • yàng
   • zuò
   • gōng
   • jiāo
   • chē
   • shàng
   • xué
   •  
   •  
   •  
   • chē
   • shàng
   • zǒng
   • huì
   • 像往常一樣坐公交車上學?! ≤嚿峡倳?/div>
   • chū
   • xiàn
   • xiē
   • chǎo
   • nào
   • shēng
   •  
   • dāng
   • shí
   • zhèng
   • zài
   • kàn
   • běn
   • wén
   • míng
   • 出現一些吵鬧聲,我當時正在看一本文明
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     日喀则 | 黄山 | 海安 | 白银 | 三门峡 | 宁波 | 安阳 | 海西 | 潜江 | 四川成都 | 香港香港 | 燕郊 | 运城 | 台北 | 清远 | 建湖 | 包头 | 安徽合肥 | 常州 | 泉州 | 包头 | 乌兰察布 | 来宾 | 唐山 | 迪庆 | 香港香港 | 云南昆明 | 阿勒泰 | 玉树 | 营口 | 邳州 | 燕郊 | 廊坊 | 博尔塔拉 | 乐山 | 神木 | 衡水 | 娄底 | 姜堰 | 万宁 | 黄南 | 高雄 | 陵水 | 泉州 | 阜新 | 宿迁 | 湖南长沙 | 昌吉 | 汕尾 | 阿坝 | 清远 | 垦利 | 盐城 | 东海 | 塔城 | 无锡 | 四川成都 | 吉林 | 琼中 | 燕郊 | 邵阳 | 大兴安岭 | 巴彦淖尔市 | 曹县 | 陵水 | 锦州 | 七台河 | 迁安市 | 汕头 | 桓台 | 甘肃兰州 | 新余 | 湖州 | 海门 | 赣州 | 迁安市 | 巢湖 | 澳门澳门 | 邵阳 | 玉林 | 邵阳 | 吕梁 | 赣州 | 伊春 | 项城 | 正定 | 新沂 | 白沙 | 张北 | 呼伦贝尔 | 黔南 | 章丘 | 芜湖 | 阿勒泰 | 南通 | 玉溪 | 廊坊 | 保定 | 建湖 | 宁夏银川 | 遵义 | 沭阳 | 山西太原 | 阿坝 | 湖州 | 许昌 | 日喀则 | 张掖 | 天门 | 偃师 | 眉山 | 新余 | 天水 | 莱芜 | 盐城 | 安阳 | 大庆 | 大理 | 张家界 | 正定 | 吕梁 | 四平 | 株洲 | 宁波 | 乌兰察布 | 攀枝花 | 防城港 | 包头 | 昌都 | 惠东 | 玉林 | 海东 | 长葛 | 海拉尔 | 菏泽 | 宜昌 | 建湖 | 盘锦 | 定州 | 广汉 | 锦州 | 慈溪 | 梅州 | 牡丹江 | 杞县 | 湘潭 | 徐州 | 三明 | 启东 | 永康 | 龙岩 | 长治 | 晋城 | 桂林 | 衢州 | 广元 | 咸阳 | 邵阳 | 高密 | 黑龙江哈尔滨 | 唐山 | 九江 | 葫芦岛 | 大理 | 河池 | 泰兴 | 海南海口 | 金昌 | 阿拉善盟 | 乌兰察布 | 十堰 | 开封 | 青海西宁 | 雄安新区 | 三门峡 | 泰安 | 赣州 | 七台河 | 仙桃 | 承德 | 锦州 | 安徽合肥 | 张掖 | 招远 | 株洲 | 沛县 | 焦作 | 昌都 | 大庆 | 毕节 | 咸阳 | 临猗 | 南安 | 鞍山 | 万宁 | 呼伦贝尔 | 桐城 | 榆林 | 信阳 | 临猗 | 金昌 | 永州 | 兴安盟 | 天长 | 丹阳 | 七台河 | 崇左 | 茂名 | 遵义 | 禹州 | 乐山 | 广汉 | 偃师 | 五家渠 | 南通 | 莱州 | 榆林 | 张家口 | 保山 | 项城 | 石狮 | 玉林 | 白城 | 阿拉尔 | 屯昌 | 松原 | 大丰 | 东莞 | 台湾台湾 | 海宁 | 雅安 | 新乡 | 昆山 | 黔东南 | 如皋 | 齐齐哈尔 | 澳门澳门 | 黔南 | 桂林 | 白沙 | 玉树 | 靖江 | 阿坝 | 雄安新区 | 瓦房店 | 白银 | 泗阳 | 德阳 | 朝阳 | 章丘 | 济源 | 海拉尔 | 莱芜 | 靖江 | 神农架 | 昌都 | 阿拉善盟 | 株洲 | 聊城 | 商洛 | 霍邱 | 楚雄 | 黔东南 | 海门 | 湘西 | 邳州 | 三河 | 秦皇岛 | 西藏拉萨 | 邢台 | 恩施 | 安顺 | 巴彦淖尔市 | 黔南 | 宁国 | 遵义 | 武威 | 溧阳 | 乌兰察布 | 昭通 | 泉州 | 清远 | 文山 | 汉中 | 永康 | 河源 | 扬中 | 日喀则 | 黔西南 | 清徐 | 新乡 | 海南海口 | 大连 | 灵宝 | 桓台 | 崇左 | 洛阳 | 昭通 | 云南昆明 | 黄石 | 鹤壁 | 德州 | 中卫 | 昌都 | 三亚 | 楚雄 | 清远 | 陕西西安 | 吉林长春 | 瑞安 | 鹤岗 | 恩施 | 涿州 | 信阳 | 吴忠 | 永州 | 杞县 | 清远 | 钦州 | 内江 | 许昌 | 吉林 | 通辽 | 大丰 | 辽宁沈阳 | 鄂州 | 和县 | 铜陵 | 天水 | 绍兴 | 阿克苏 | 扬中 | 泗洪 | 锡林郭勒 | 济南 | 安阳 | 新余 | 香港香港 | 三亚 | 眉山 | 荆州 | 清远 | 石嘴山 | 海拉尔 | 五家渠 | 自贡 | 辽源 | 商丘 | 瑞安 | 广州 | 九江 | 巢湖 | 铜川 | 宁德 | 玉林 | 孝感 | 湖北武汉 | 海西 | 象山 | 鹤壁 | 大理 | 株洲 | 乐平 | 大庆 | 盘锦 | 慈溪 | 靖江 | 嘉峪关 | 达州 | 长兴 | 江苏苏州 | 宜宾 | 咸阳 | 泉州 | 通辽 | 白银 | 博尔塔拉 | 大庆 | 海宁 | 包头 | 荆门 | 北海 | 恩施 | 苍南 | 海北 | 厦门 | 山西太原 | 克拉玛依 | 绵阳 | 张家口 | 云南昆明 | 琼中 | 梅州 | 山西太原 | 鹰潭 | 宝应县 | 惠州 | 保定 | 梅州 | 昭通 | 库尔勒 | 琼中 | 平凉 | 贵港 | 宜春 | 肇庆 | 东营 | 天水 | 昌吉 | 肇庆 | 溧阳 | 玉林 | 惠东 | 商丘 | 海丰 | 天水 | 新疆乌鲁木齐 | 乐平 | 辽宁沈阳 | 海南 | 七台河 | 朝阳 | 通辽 | 安吉 | 宣城 | 澳门澳门 | 基隆 | 基隆 | 保亭 | 德州 | 亳州 | 天门 | 新余 | 淮南 | 晋中 | 庄河 | 海南 | 潜江 | 凉山 | 景德镇 | 义乌 | 巢湖 | 邹平 | 台州 | 锡林郭勒 | 塔城 | 榆林 | 宜昌 | 永新 | 厦门 | 镇江 | 福建福州 | 苍南 | 杞县 | 榆林 | 基隆 | 邢台 | 滁州 | 芜湖 | 哈密 | 黔西南 | 海西 | 攀枝花 | 资阳 | 南平 | 宝鸡 | 东海 | 中卫 | 邹城 | 六盘水 | 辽源 | 白银 | 保山 | 三明 | 白城 | 五家渠 | 玉树 | 林芝 | 高密 | 德清 | 珠海 | 禹州 | 宁国 | 襄阳 | 金昌 | 安康 | 大庆 | 神农架 | 深圳 | 贺州 | 南平 | 宜春 | 丹东 | 永新 | 诸暨 | 运城 | 文山 | 河南郑州 | 肥城 | 日喀则 | 新余 | 咸宁 | 阜新 | 中山 | 孝感 | 云南昆明 | 桐乡 | 山东青岛 | 长治 | 通辽 | 乌兰察布 | 黑龙江哈尔滨 | 南通 | 阿坝 | 仁怀 | 诸暨 | 滁州 | 高雄 | 乳山 | 昆山 | 雅安 | 锡林郭勒 | 南安 | 永康 | 盐城 | 漯河 | 贵港 | 昭通 | 锡林郭勒 | 聊城 | 姜堰 | 武夷山 | 黄石 | 曲靖 | 金昌 | 盘锦 | 象山 | 张北 | 晋江 | 乐清 | 仁怀 | 厦门 | 四川成都 | 晋城 | 台湾台湾 | 伊犁 | 天长 | 泉州 | 济宁 | 镇江 | 荣成 | 巢湖 | 湘西 | 靖江 | 济宁 | 张掖 | 单县 | 公主岭 | 内江 | 三明 | 汉中 | 常德 | 吉林 | 济南 | 万宁 | 仁怀 | 武安 | 南京 | 广西南宁 | 益阳 | 酒泉 | 天长 | 安徽合肥 | 保定 | 承德 | 济宁 | 燕郊 | 辽源 | 顺德 | 丽江 | 金坛 | 衡水 | 酒泉 | 仁寿 | 佛山 | 天水 | 单县 | 定安 | 绍兴 | 咸宁 | 怒江 | 诸暨 | 阿拉尔 | 武安 | 连云港 | 宜春 | 崇左 | 浙江杭州 | 沧州 | 涿州 | 沧州 | 荆门 | 象山 | 定州 | 商丘 | 吴忠 | 安吉 | 兴安盟 | 东阳 | 邹平 | 吐鲁番 | 漯河 | 桐乡 | 延安 | 中山 | 临沂 | 十堰 | 包头 | 张北 | 山西太原 | 汝州 | 黄山 | 中卫 | 汉川 | 河源 | 泗阳 | 漯河 | 阳泉 | 鹰潭 | 台北 | 乐清 | 枣庄 | 昭通 | 博尔塔拉 | 桓台 | 盘锦 | 沧州 | 盘锦 | 义乌 | 江门 | 雄安新区 | 昭通 | 黄石 | 阳江 | 滨州 | 甘肃兰州 | 东阳 | 揭阳 | 五指山 | 葫芦岛 | 昆山 | 张家口 | 孝感 | 赵县 | 迪庆 | 长兴 | 宿州 | 开封 | 昌都 | 辽源 | 海门 | 抚州 | 阿拉善盟 | 泰兴 | 柳州 | 大庆 | 乌兰察布 | 迪庆 | 台山 | 池州 | 屯昌 | 宣城 | 正定 | 遵义 | 灵宝 | 忻州 | 驻马店 | 永康 | 东营 | 塔城 | 秦皇岛 | 揭阳 | 山南 | 石河子 | 安顺 | 深圳 | 新泰 | 临沂 | 龙岩 | 临沂 | 喀什 | 长葛 | 禹州 | 赣州 | 陵水 | 嘉兴 | 海南海口 | 抚州 | 瑞安 | 万宁 | 黄南 | 丹阳 | 洛阳 | 江西南昌 | 云南昆明 | 绵阳 | 海拉尔 | 泸州 | 永州 | 梅州 | 汉川 | 珠海 | 如皋 | 潜江 | 诸城 | 宝应县 | 十堰 | 武夷山 | 凉山 | 甘肃兰州 | 慈溪 | 抚州 | 伊犁 | 漳州 | 宿迁 | 抚州 | 九江 | 江苏苏州 | 云南昆明 | 东营 | 山南 | 巴音郭楞 | 西双版纳 | 大理 | 三亚 | 牡丹江 | 诸城 | 梧州 | 邢台 | 阳春 | 醴陵 | 神农架 | 长垣 | 克孜勒苏 | 黑河 | 阿拉尔 | 定西 | 聊城 | 眉山 | 象山 | 潍坊 | 吐鲁番 | 白沙 | 高雄 | 琼海 | 衢州 | 顺德 | 寿光 | 博罗 | 驻马店 | 滁州 | 保定 | 兴安盟 | 庄河 | 公主岭 | 燕郊 | 三明 | 伊春 | 铜仁 | 五家渠 | 琼中 | 惠州 | 遵义 | 大同 | 肥城 | 石狮 | 武威 | 绍兴 | 邢台 | 乌兰察布 | 宜昌 | 雄安新区 | 徐州 | 任丘 | 曲靖 | 宝鸡 | 神木 | 济宁 | 钦州 | 芜湖 | 寿光 | 济源 | 平凉 | 张家界 | 迁安市 | 随州 | 阳泉 | 吉林 | 霍邱 | 金坛 | 荆州 | 昭通 | 云南昆明 | 屯昌 | 嘉峪关 | 伊春 | 齐齐哈尔 | 常德 | 桂林 | 金坛 | 屯昌 | 福建福州 | 顺德 | 三明 | 塔城 | 乳山 | 滨州 | 济南 | 阿拉尔 | 佛山 | 广西南宁 | 黔南 | 泗洪 | 新余 | 博尔塔拉 | 宜都 | 红河 | 扬州 | 巴音郭楞 | 安吉 | 广西南宁 | 龙岩 | 西藏拉萨 | 宁波 | 茂名 | 苍南 | 盐城 | 宁夏银川 | 庄河 | 攀枝花 | 东营 | 龙岩 | 杞县 | 塔城 | 日土 | 阿拉善盟 | 营口 | 江门 | 乌海 | 临汾 | 保亭 | 四平 | 曹县 | 大兴安岭 | 南京 | 德阳 | 海安 | 济南 | 五指山 | 温岭 | 邹平 | 东海 | 垦利 | 邵阳 | 武威 | 山东青岛 | 日喀则 | 乐山 | 台州 | 阿拉尔 | 黔南 | 顺德 | 丹东 | 绵阳 | 临汾 | 慈溪 | 濮阳 | 洛阳 | 阿克苏 | 鄢陵 | 中卫 | 安徽合肥 | 西藏拉萨 | 广州 | 白城 | 湖北武汉 | 海安 | 邹平 | 赣州 | 北海 | 台南 | 海西 | 锡林郭勒 | 醴陵 | 日照 | 海拉尔 | 玉环 | 朔州 | 大庆 | 唐山 | 中卫 | 盐城 | 桓台 | 嘉善 | 亳州 | 德宏 | 德宏 | 鄢陵 | 昭通 | 无锡 | 南京 | 开封 | 新沂 | 克拉玛依 | 喀什 | 鄢陵 | 靖江 | 五指山 | 赤峰 | 桐乡 | 燕郊 | 山东青岛 | 温岭 | 达州 | 湘西 | 东营 | 简阳 | 北海 | 秦皇岛 | 琼海 | 丹阳 | 黑河 | 琼海 | 澄迈 | 海北 | 张北 | 山南 | 临猗 | 阿勒泰 | 温岭 | 巢湖 | 泰州 | 十堰 | 黄南 | 七台河 | 大兴安岭 | 大兴安岭 | 招远 | 怒江 | 固原 | 岳阳 | 葫芦岛 | 湖州 | 梅州 | 大丰 | 广汉 | 资阳 | 淄博 | 西双版纳 | 滨州 | 甘南 | 江西南昌 | 和田 | 白银 | 梅州 | 牡丹江 | 鄂尔多斯 | 沧州 | 临海 | 神农架 | 黄山 | 运城 | 公主岭 | 江西南昌 | 赵县 | 南平 | 台北 | 潍坊 | 巴彦淖尔市 | 秦皇岛 | 仁寿 | 伊犁 | 镇江 | 承德 | 灵宝 | 青海西宁 | 仁怀 | 牡丹江 | 雅安 | 楚雄 | 衡阳 | 靖江 | 咸宁 | 萍乡 | 周口 | 绵阳 | 西双版纳 | 儋州 | 西藏拉萨 | 德宏 | 昌都 | 通辽 | 庆阳 | 三沙 | 宝应县 | 桂林 | 赣州 | 汕头 | 图木舒克 | 珠海 | 泸州 | 龙口 | 高密 | 迪庆 | 新乡 | 图木舒克 | 九江 | 黔西南 | 池州 | 安吉 | 海南 | 长垣 | 七台河 | 南充 | 鹰潭 | 萍乡 | 高雄 | 泗阳 | 宁夏银川 | 防城港 | 台州 | 邹平 | 昌吉 | 龙口 | 山南 | 江门 | 大庆 | 吐鲁番 | 青州 | 乌兰察布 | 襄阳 | 澄迈 | 铜川 | 阿拉尔 | 昭通 | 河南郑州 | 娄底 | 迁安市 | 阿拉善盟 | 双鸭山 | 南充 | 定安 | 慈溪 | 桐城 | 石狮 | 湖州 | 黑龙江哈尔滨 | 神木 | 大兴安岭 | 扬中 | 雄安新区 | 眉山 | 蚌埠 | 北海 | 晋城 | 滕州 | 海西 | 新疆乌鲁木齐 | 仁怀 | 开封 | 自贡 | 汕头 | 南京 | 百色 | 淄博 | 赣州 | 泰兴 | 楚雄 | 黄冈 | 如东 |