<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   假如我能變個測震機器人

   小學生日記646字
   作者:曾伊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9. yuè
  10. shì
  11.  
  12.  
  13.    
  14.  
  15. hēi
  16.     閱讀提示: 1、黑色字
  17. fèn
  18. wéi
  19. céng
  20. de
  21. yuán
  22. shēng
  23. tài
  24. wén
  25.  
  26. 體部分為曾伊的原生態文字;
  27.  
  28.    
  29.  
  30. ?
  31. ?
  32. hào
  33. miàn
  34. wén
  35.  
  36. shì
  37. bèi
  38. shān
  39. diào
  40. de
  41. céng
  42. yuán
  43. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  44. gǎo
  45. wén
  46.  
  47. 稿文字;
  48.  
  49.    
  50.  
  51. hóng
  52. wén
  53. wéi
  54. xiū
  55. gǎi
  56. zēng
  57. jiā
  58. de
  59. wén
  60. huò
  61. biāo
  62. diǎn
  63.  
  64. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77. jiǎ
  78. néng
  79. biàn
  80.       假如我能變個
  81. zhèn
  82. rén
  83.  
  84. 測震機器人 
  85.  
  86.             
  87. nián
  88.    
  89. yuè
  90.       
  91.  
  92. xīng
  93.  
  94. 2008616日 星期一 雨
  95.  
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102. 
  103.  
  104.  
  105. yuè
  106.  
  107.  
  108. wèn
  109. ?
  110. shēng
  111. le
  112.  
  113. zhèn
  114.  
  115. zào
  116. ?。翟拢保踩浙氪òl生了8級大地震,造
  117. chéng
  118. zhòng
  119. duō
  120. rén
  121. yuán
  122. shāng
  123. wáng
  124.  
  125. jǐng
  126. xiàng
  127. fēi
  128. cháng
  129. cǎn
  130.  
  131. xiǎng
  132.  
  133. 成眾多人員傷亡,景象非常凄慘。我想:
  134. wèn
  135. ?
  136. de
  137. rén
  138. men
  139. zhēn
  140. lián
  141.  
  142. wéi
  143. shí
  144. me
  145. qián
  146. táo
  147. shēng
  148. ne
  149. 汶川的人們真可憐,為什么不提前逃生呢
  150.  
  151. lìng
  152. wài
  153.  
  154. zhāng
  155. héng
  156. míng
  157. de
  158. dòng
  159. rén
  160. men
  161. zěn
  162. me
  163. shì
  164. ?另外,張衡發明的地動儀人們怎么忽視
  165. le
  166. ne
  167.  
  168. jiǎ
  169. néng
  170. gòu
  171. biàn
  172.  
  173. ?
  174. yào
  175. biàn
  176. zhèn
  177. 了呢?假如我能夠變,一定要變個測震機
  178. rén
  179.  
  180. ?
  181. huì
  182. jiǎn
  183. shǎo
  184. shì
  185. jiè
  186. shàng
  187. de
  188. zhèn
  189.  
  190. 器人,一定會大大減少世界上的地震。
  191.  
  192. zhè
  193. tái
  194. rén
  195. de
  196. liàng
  197. jīng
  198. què
  199. shì
  200. bǎi
  201. fèn
  202. zhī
  203. jiǔ
  204. shí
  205. 這臺機器人的測量精確度是百分之九十
  206. jiǔ
  207.  
  208. hěn
  209. shǎo
  210. yǒu
  211. zhèn
  212. zhǔn
  213. de
  214.  
  215. bìng
  216. qiě
  217. hái
  218. huì
  219. 九,很少有地震它測不準的,并且它還會
  220. zài
  221. shēn
  222. tóu
  223. de
  224. wèi
  225. zhì
  226. dòng
  227. dàn
  228. chū
  229. zhèn
  230. dàng
  231. àn
  232. 在身體頭部的位置自動彈出一個地震檔案
  233.  
  234. nèi
  235. xiě
  236. yǒu
  237. zhèn
  238. shù
  239.  
  240. huài
  241. chéng
  242.  
  243. zhèn
  244. ,內寫有地震級數、破壞程度、離地震發
  245. shēng
  246. shèng
  247. duō
  248. shǎo
  249. shí
  250. jiān
  251.  
  252. zuì
  253. jiā
  254. táo
  255. shēng
  256. diǎn
  257. shí
  258. 生剩余多少時間、最佳逃生地點和必需食
  259. pǐn
  260.  
  261. shǐ
  262. rén
  263. men
  264. zài
  265. zhèn
  266. qián
  267. zuò
  268. hǎo
  269. wàn
  270. quán
  271. de
  272. zhǔn
  273. bèi
  274.  
  275. 品,使人們在地震前做好萬全的準備。不
  276. guò
  277.  
  278. yào
  279. shì
  280. zài
  281. duǎn
  282. shí
  283. jiān
  284. nèi
  285. táo
  286. le
  287. zěn
  288. me
  289. bàn
  290.  
  291. zhèn
  292. 過,要是在短時間內逃不了怎么辦?測震
  293. rén
  294. shàng
  295. huì
  296. gào
  297. rén
  298. men
  299. chèn
  300. zhèn
  301. yáo
  302. huǎng
  303. chéng
  304. xiǎo
  305. 機器人馬上會告訴人們趁地震搖晃程度小
  306. shí
  307. pǎo
  308. dào
  309. kōng
  310. kuàng
  311. de
  312. fāng
  313.  
  314. shí
  315. zài
  316. háng
  317. le
  318.  
  319. jiù
  320. ràng
  321. rén
  322. 時跑到空曠的地方,實在不行了,就讓人
  323. men
  324. dài
  325. zài
  326. yuán
  327.  
  328. bǎo
  329. chí
  330. zhèn
  331. jìng
  332.  
  333. tóng
  334. shí
  335.  
  336. 們待在原地,保持鎮靜和體力,同時,測
  337. zhèn
  338. rén
  339. huì
  340. gēn
  341. rén
  342. shù
  343. cóng
  344. de
  345. cún
  346. xiāng
  347. nèi
  348. 震機器人會根據人數從肚子里的存箱內取
  349. chū
  350. fáng
  351.  
  352. chuān
  353. shàng
  354. fáng
  355.  
  356. lùn
  357. duō
  358. zhòng
  359. de
  360. gāng
  361. jīn
  362. 出防護衣,穿上防護衣,無論多重的鋼筋
  363. shuǐ
  364. shāng
  365.  
  366. děng
  367. zhèn
  368. jié
  369. shù
  370. shǐ
  371. bèi
  372. mái
  373. le
  374. 水泥也砸不傷,等地震結束既使被埋了也
  375. yòng
  376.  
  377. zhèn
  378. rén
  379. huì
  380. yòng
  381. hěn
  382. jiān
  383. yìng
  384. de
  385. tiě
  386. shǒu
  387. cháo
  388. 不用怕,測震機器人會用很堅硬的鐵手朝
  389. chū
  390. kǒu
  391. zuì
  392. jìn
  393. de
  394. fāng
  395. kāi
  396.  
  397. zuì
  398. màn
  399. zhī
  400. 離出口最近的地方把土扒開,最慢也只需
  401.  
  402.  
  403. fèn
  404. zhōng
  405.  
  406. men
  407. huì
  408. shuō
  409.  
  410.  
  411. zhāng
  412. héng
  413. de
  414. dòng
  415. 30分鐘。你們也許會說:“張衡的地動
  416. jīng
  417. bèi
  418. rén
  419. men
  420. shì
  421. le
  422.  
  423. jiǎ
  424. zhè
  425. zhèn
  426. 儀已經被人們忽視了,假如這個測震機器
  427. rén
  428. bèi
  429. rén
  430. men
  431. shì
  432. le
  433. zěn
  434. me
  435. bàn
  436.  
  437. zhè
  438. rén
  439. yǒu
  440. 人也被人們忽視了怎么辦?這個機器人有
  441. shū
  442. gōng
  443. néng
  444.  
  445. rén
  446. men
  447. yào
  448. shí
  449. huì
  450. dòng
  451. yǐn
  452. 一個特殊功能,人們不需要時它會自動隱
  453. xíng
  454.  
  455. dào
  456. rén
  457. men
  458. shí
  459. yòu
  460. huì
  461. shàng
  462. lái
  463. dào
  464. rén
  465. men
  466. de
  467. 形,一到人們急需時又會馬上來到人們的
  468. shēn
  469. páng
  470.  
  471. 身旁。
  472.  
  473.  
  474. dāng
  475. rán
  476.  
  477. gèng
  478. wàng
  479. zhèn
  480. rén
  481. shī
  482.  
  483.  當然,我更希望測震機器人失業,不
  484. yào
  485. ràng
  486. zhèn
  487. zài
  488. lái
  489. wēi
  490. hài
  491. rén
  492. men
  493.  
  494. ràng
  495. rén
  496. men
  497. zài
  498. dān
  499. jīng
  500. shòu
  501. 要讓地震再來危害人們,讓人們再擔驚受
  502.  
  503. 怕。
  504.  
  505.  
  506.  
  507.  
  508.  
  509.  
  510.  
  511.  
  512.  
  513.  
  514.   
    
   無注音版:
    
    
    
    
     閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
    3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    
    
    
    
    
     假如我能變個測震機器人
     2008年6月16日 星期一 雨
    
    
    
    
    ?。翟拢保踩浙氪òl生了8級大地震,造成眾多人員傷亡,景象非常凄慘。我想:汶川的人們真可憐,為什么不提前逃生呢?另外,張衡發明的地動儀人們怎么忽視了呢?假如我能夠變,一定要變個測震機器人,一定會大大減少世界上的地震。
    這臺機器人的測量精確度是百分之九十九,很少有地震它測不準的,并且它還會在身體頭部的位置自動彈出一個地震檔案,內寫有地震級數、破壞程度、離地震發生剩余多少時間、最佳逃生地點和必需食品,使人們在地震前做好萬全的準備。不過,要是在短時間內逃不了怎么辦?測震機器人馬上會告訴人們趁地震搖晃程度小時跑到空曠的地方,實在不行了,就讓人們待在原地,保持鎮靜和體力,同時,測震機器人會根據人數從肚子里的存箱內取出防護衣,穿上防護衣,無論多重的鋼筋水泥也砸不傷,等地震結束既使被埋了也不用怕,測震機器人會用很堅硬的鐵手朝離出口最近的地方把土扒開,最慢也只需30分鐘。你們也許會說:“張衡的地動儀已經被人們忽視了,假如這個測震機器人也被人們忽視了怎么辦?這個機器人有一個特殊功能,人們不需要時它會自動隱形,一到人們急需時又會馬上來到人們的身旁。
     當然,我更希望測震機器人失業,不要讓地震再來危害人們,讓人們再擔驚受怕。
    
    
    
    
     

    我能做香噴噴的飯菜

    小學生日記416字
    作者:劉旭
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   • 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zài
   • jiā
   • zuò
   • le
   • xiāng
   • pēn
   • pēn
   • de
   • tāng
   •  今天,我在家里做了香噴噴的米湯和
   • 閱讀全文

    未來的機器人

    小學生日記291字
    作者:劉辰飛
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   • zuò
   •  20100123日作業
   •  
   •  
   •  
   • wèi
   • lái
   • yǒu
   • duō
   • rén
   •  
   • jiā
   • tíng
   • rén
   •  
   •  未來有許多機器人,家庭機器人、
   • yǒu
   • hǎi
   • rén
   •  
   • yǒu
   • shòu
   • piào
   • rén
   •  
   • yǒu
   • gōng
   • chǎng
   • 有海底機器人、有售票機器人、有工廠機
   • 閱讀全文

    假如我能變個測震機器人

    小學生日記646字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •     閱讀提示: 1、黑色字
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我能為奧運做什么

    小學生日記150字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   •  
   • néng
   • wéi
   • ào
   • yùn
   • zuò
   • shí
   • me
   •   我能為奧運做什么
   •  
   •  
   •             
   • nián
   • de
   • ào
   • yùn
   • huì
   • shàng
   • yào
   • zài
   • běi
   • jīng
   • zhào
   • kāi
   • le
   •  
   • zuò
   •  2008年的奧運會馬上要在北京召開了,做
   • wéi
   • zhōng
   • guó
   • de
   • xiǎo
   • shì
   • mín
   •  
   • néng
   • wéi
   • ào
   • yùn
   • zuò
   • xiē
   • shí
   • me
   • ne
   • 為中國的小市民,我能為奧運做些什么呢
   • 閱讀全文

    我能行

    小學生日記172字
    作者:hylhyl
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •   913日 晴
   •  
   •  
   • néng
   • háng
   •  我能行
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • de
   • tài
   • yáng
   • huǒ
   • de
   •  
   • jiù
   • xiàng
   • huǒ
   • qiú
   •  今天的太陽火辣辣的,就象一個火球
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     五家渠 | 延边 | 无锡 | 宜都 | 南阳 | 滕州 | 湘西 | 丽江 | 许昌 | 象山 | 营口 | 顺德 | 日喀则 | 临沂 | 改则 | 桓台 | 五指山 | 沧州 | 沭阳 | 邳州 | 临夏 | 河池 | 平凉 | 湛江 | 林芝 | 牡丹江 | 昌都 | 高雄 | 海西 | 沧州 | 神木 | 巴音郭楞 | 鄂州 | 营口 | 肇庆 | 大丰 | 邵阳 | 燕郊 | 广西南宁 | 日喀则 | 迪庆 | 丽水 | 醴陵 | 那曲 | 招远 | 毕节 | 聊城 | 赣州 | 黄石 | 枣庄 | 周口 | 海拉尔 | 玉林 | 海安 | 南通 | 景德镇 | 泰兴 | 台北 | 莆田 | 滕州 | 林芝 | 肥城 | 明港 | 沛县 | 如东 | 长治 | 梅州 | 山南 | 喀什 | 赤峰 | 江西南昌 | 阿拉尔 | 洛阳 | 茂名 | 保定 | 招远 | 咸阳 | 黄冈 | 阿勒泰 | 牡丹江 | 陵水 | 天水 | 孝感 | 河源 | 甘肃兰州 | 安康 | 汝州 | 洛阳 | 广西南宁 | 台山 | 贵州贵阳 | 果洛 | 陇南 | 鹤岗 | 珠海 | 天长 | 临夏 | 长垣 | 玉环 | 宜昌 | 鄢陵 | 图木舒克 | 琼海 | 肇庆 | 石嘴山 | 泸州 | 四川成都 | 沛县 | 海南海口 | 商洛 | 丹阳 | 海南海口 | 湘潭 | 鄂尔多斯 | 河池 | 赣州 | 安岳 | 新疆乌鲁木齐 | 东方 | 阜阳 | 陕西西安 | 儋州 | 七台河 | 许昌 | 遵义 | 库尔勒 | 大庆 | 玉溪 | 白银 | 肥城 | 阜阳 | 随州 | 临汾 | 齐齐哈尔 | 白山 | 大丰 | 龙口 | 如东 | 青州 | 建湖 | 杞县 | 图木舒克 | 长垣 | 山南 | 九江 | 湛江 | 黑龙江哈尔滨 | 安岳 | 绵阳 | 舟山 | 慈溪 | 中山 | 怒江 | 单县 | 临夏 | 吐鲁番 | 菏泽 | 岳阳 | 秦皇岛 | 沧州 | 衡水 | 仁怀 | 楚雄 | 娄底 | 图木舒克 | 阳江 | 大兴安岭 | 廊坊 | 台湾台湾 | 杞县 | 红河 | 文昌 | 山西太原 | 宜春 | 鄂州 | 安顺 | 玉环 | 遵义 | 张家口 | 中山 | 许昌 | 垦利 | 固原 | 三亚 | 泰兴 | 巴中 | 长葛 | 宿迁 | 大连 | 海门 | 兴化 | 韶关 | 营口 | 苍南 | 镇江 | 珠海 | 宁夏银川 | 南京 | 那曲 | 汉川 | 哈密 | 固原 | 忻州 | 泉州 | 库尔勒 | 玉树 | 海安 | 东莞 | 建湖 | 济源 | 鹰潭 | 桂林 | 常德 | 海西 | 长治 | 清徐 | 咸阳 | 广汉 | 鹤岗 | 湛江 | 伊春 | 三亚 | 乌兰察布 | 克孜勒苏 | 遂宁 | 洛阳 | 西藏拉萨 | 青州 | 深圳 | 巴中 | 临猗 | 大同 | 佛山 | 濮阳 | 大丰 | 鄢陵 | 商丘 | 鹰潭 | 东方 | 莱州 | 日照 | 甘孜 | 丽江 | 保山 | 石河子 | 河北石家庄 | 鹰潭 | 许昌 | 舟山 | 东台 | 邯郸 | 白银 | 广州 | 商洛 | 淮安 | 宜都 | 南京 | 宝应县 | 黔东南 | 长治 | 永新 | 酒泉 | 象山 | 黔南 | 桂林 | 新泰 | 台湾台湾 | 保亭 | 延边 | 深圳 | 包头 | 乌海 | 馆陶 | 湖南长沙 | 宜昌 | 东海 | 铁岭 | 桓台 | 孝感 | 昌都 | 连云港 | 寿光 | 泰州 | 三亚 | 通辽 | 吐鲁番 | 晋城 | 乐平 | 滕州 | 巴音郭楞 | 乳山 | 果洛 | 简阳 | 廊坊 | 阿拉尔 | 徐州 | 宝应县 | 甘南 | 佳木斯 | 随州 | 伊春 | 枣阳 | 永新 | 广饶 | 溧阳 | 瑞安 | 大兴安岭 | 惠东 | 正定 | 义乌 | 正定 | 锡林郭勒 | 甘孜 | 喀什 | 临猗 | 阿勒泰 | 台北 | 咸宁 | 丹东 | 崇左 | 乌兰察布 | 株洲 | 东台 | 保亭 | 大理 | 大理 | 本溪 | 玉林 | 临夏 | 安岳 | 内江 | 新泰 | 黔西南 | 长兴 | 兴安盟 | 甘孜 | 大连 | 沧州 | 如东 | 徐州 | 肇庆 | 巴彦淖尔市 | 汉川 | 天水 | 桐城 | 绵阳 | 达州 | 常德 | 安徽合肥 | 南京 | 漯河 | 大庆 | 贺州 | 克孜勒苏 | 蚌埠 | 乐山 | 洛阳 | 惠州 | 义乌 | 鄂州 | 玉树 | 九江 | 莱芜 | 如皋 | 黔西南 | 宜昌 | 衢州 | 济南 | 巴彦淖尔市 | 无锡 | 东海 | 丽江 | 乐平 | 沛县 | 广饶 | 张北 | 揭阳 | 琼海 | 锡林郭勒 | 开封 | 台北 | 包头 | 长治 | 烟台 | 大兴安岭 | 呼伦贝尔 | 定安 | 葫芦岛 | 永新 | 东台 | 郴州 | 凉山 | 阳泉 | 邢台 | 安顺 | 临猗 | 铜川 | 海拉尔 | 宝鸡 | 石狮 | 灌云 | 济宁 | 义乌 | 东阳 | 四平 | 湘潭 | 昆山 | 正定 | 盘锦 | 天水 | 马鞍山 | 兴化 | 乌兰察布 | 海丰 | 天水 | 象山 | 丽江 | 龙口 | 庄河 | 周口 | 株洲 | 龙岩 | 张北 | 台南 | 白山 | 石狮 | 镇江 | 大庆 | 芜湖 | 偃师 | 濮阳 | 莆田 | 新沂 | 渭南 | 武安 | 牡丹江 | 余姚 | 博尔塔拉 | 衢州 | 临汾 | 吐鲁番 | 馆陶 | 浙江杭州 | 遵义 | 牡丹江 | 通辽 | 和田 | 天门 | 寿光 | 乌海 | 五家渠 | 和县 | 铜陵 | 东台 | 宿州 | 嘉兴 | 湖北武汉 | 长葛 | 汉川 | 西藏拉萨 | 佛山 | 舟山 | 宿迁 | 海拉尔 | 阿勒泰 | 黔南 | 广西南宁 | 宝应县 | 辽阳 | 黄山 | 临汾 | 兴化 | 保定 | 武威 | 正定 | 吐鲁番 | 乳山 | 巢湖 | 永新 | 黄石 | 浙江杭州 | 通化 | 四川成都 | 宜宾 | 吉林长春 | 临汾 | 和县 | 徐州 | 白沙 | 那曲 | 商丘 | 临沂 | 永州 | 阳泉 | 伊春 | 海拉尔 | 南京 | 晋中 | 毕节 | 新泰 | 本溪 | 东阳 | 洛阳 | 图木舒克 | 湖北武汉 | 东营 | 江西南昌 | 塔城 | 德州 | 蚌埠 | 高密 | 桐乡 | 佳木斯 | 阳江 | 三亚 | 临汾 | 桂林 | 偃师 | 盐城 | 南京 | 乌兰察布 | 博尔塔拉 | 项城 | 慈溪 | 汕尾 | 辽宁沈阳 | 厦门 | 衢州 | 启东 | 瑞安 | 赤峰 | 乌海 | 临汾 | 乌兰察布 | 邢台 | 南阳 | 灌南 | 秦皇岛 | 乌兰察布 | 楚雄 | 抚州 | 吉林长春 | 株洲 | 香港香港 | 宜昌 | 宜昌 | 鹰潭 | 惠州 | 怒江 | 普洱 | 牡丹江 | 荆州 | 德宏 | 慈溪 | 六安 | 辽阳 | 吉林 | 普洱 | 本溪 | 石狮 | 宜昌 | 瓦房店 | 葫芦岛 | 湖州 | 珠海 | 潜江 | 鄢陵 | 洛阳 | 江西南昌 | 三亚 | 改则 | 七台河 | 驻马店 | 大连 | 南安 | 益阳 | 陕西西安 | 宜昌 | 如皋 | 万宁 | 靖江 | 寿光 | 淮南 | 崇左 | 陕西西安 | 灌云 | 枣阳 | 云浮 | 山南 | 海北 | 安岳 | 阜阳 | 呼伦贝尔 | 苍南 | 甘孜 | 钦州 | 乳山 | 三门峡 | 公主岭 | 燕郊 | 鹤岗 | 阿拉尔 | 柳州 | 澄迈 | 安岳 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古呼和浩特 | 无锡 | 金昌 | 清远 | 铁岭 | 惠东 | 毕节 | 咸阳 | 鹤壁 | 亳州 | 沧州 | 亳州 | 黔西南 | 临夏 | 怒江 | 巢湖 | 鸡西 | 儋州 | 安徽合肥 | 晋城 | 巴音郭楞 | 宜春 | 常德 | 龙岩 | 明港 | 金华 | 广汉 | 盘锦 | 固原 | 大连 | 邵阳 | 正定 | 海丰 | 新疆乌鲁木齐 | 五家渠 | 滕州 | 平顶山 | 蓬莱 | 运城 | 盘锦 | 莱芜 | 塔城 | 高雄 | 金昌 | 包头 | 新泰 | 十堰 | 天长 | 鄂尔多斯 | 温州 | 喀什 | 定西 | 铜仁 | 乌兰察布 | 泸州 | 烟台 | 库尔勒 | 慈溪 | 辽阳 | 大连 | 台南 | 醴陵 | 攀枝花 | 泰兴 | 鹤壁 | 宁波 | 平凉 | 吉林 | 大庆 | 湖北武汉 | 钦州 | 漯河 | 长葛 | 上饶 | 宜宾 | 仙桃 | 雅安 | 慈溪 | 汕头 | 日喀则 | 丽水 | 海丰 | 朔州 | 琼中 | 自贡 | 嘉兴 | 东海 | 文昌 | 溧阳 | 三河 | 临沧 | 三门峡 | 牡丹江 | 南通 | 乐山 | 项城 | 岳阳 | 三明 | 阿坝 | 三明 | 天水 | 偃师 | 滨州 | 蓬莱 | 通辽 | 唐山 | 山东青岛 | 通化 | 宜都 | 宣城 | 乳山 | 和田 | 潮州 | 商丘 | 崇左 | 九江 | 诸暨 | 六盘水 | 酒泉 | 徐州 | 娄底 | 甘肃兰州 | 信阳 | 朔州 | 咸宁 | 海东 | 温岭 | 寿光 | 山南 | 简阳 | 燕郊 | 伊犁 | 河池 | 淮安 | 曲靖 | 张掖 | 阳春 | 灌云 | 云浮 | 台中 | 诸暨 | 厦门 | 鞍山 | 保定 | 赣州 | 荣成 | 洛阳 | 山西太原 | 宿州 | 绥化 | 临海 | 遂宁 | 信阳 | 白银 | 铜仁 | 绥化 | 甘孜 | 渭南 | 宜春 | 瑞安 | 义乌 | 沛县 | 包头 | 青海西宁 | 明港 | 湖州 | 黄石 | 鹤壁 | 锡林郭勒 | 哈密 | 深圳 | 汝州 | 淮南 | 四川成都 | 白沙 | 聊城 | 阜新 | 慈溪 | 通辽 | 资阳 | 广州 | 日喀则 | 滁州 | 延安 | 金昌 | 和县 | 赵县 | 大丰 | 巴彦淖尔市 | 岳阳 | 资阳 | 濮阳 | 黔南 | 曲靖 | 吕梁 | 如皋 | 霍邱 | 景德镇 | 淮安 | 曹县 | 泸州 | 神木 | 广元 | 贵港 | 扬州 | 许昌 | 池州 | 曲靖 | 喀什 | 崇左 | 海北 | 万宁 | 白银 | 赵县 | 朔州 | 天水 | 济南 | 吐鲁番 | 单县 | 马鞍山 | 永康 | 招远 | 梧州 | 衡阳 | 澳门澳门 | 肇庆 | 龙岩 | 扬中 | 朔州 | 抚顺 | 晋中 | 厦门 | 连云港 | 三明 | 海南海口 | 鹰潭 | 姜堰 | 寿光 | 宁波 | 江门 | 阿勒泰 | 三沙 | 黄南 | 芜湖 | 海南 | 象山 | 迁安市 | 义乌 | 滕州 | 香港香港 | 辽阳 | 长葛 | 天长 | 阳春 | 象山 | 鹤岗 | 宁德 | 随州 | 宜都 | 保定 | 江西南昌 | 酒泉 | 佛山 | 永新 | 新余 | 临夏 | 镇江 | 鹰潭 | 温岭 | 信阳 | 阿里 | 保亭 | 克孜勒苏 | 玉林 | 湖北武汉 | 平凉 | 株洲 | 宁国 | 天水 | 北海 | 宜春 | 盘锦 | 扬州 | 琼中 | 巴音郭楞 | 建湖 | 鹤岗 | 三沙 | 甘肃兰州 | 山西太原 | 垦利 | 平凉 | 果洛 | 三河 | 遵义 | 灌南 | 简阳 | 定州 | 荆州 | 天长 | 三明 | 长垣 | 济宁 | 海南海口 | 黄石 | 杞县 | 盐城 | 仁怀 | 宿州 | 云浮 | 襄阳 | 徐州 | 辽源 | 漳州 | 邢台 | 舟山 | 孝感 | 江西南昌 | 阿拉尔 | 乐平 | 阿拉善盟 | 绵阳 | 南京 | 喀什 | 来宾 | 汉中 | 荆州 | 辽源 | 邵阳 | 鹤岗 | 黄石 | 安阳 | 建湖 | 吴忠 | 淮安 | 张掖 | 湖北武汉 | 大兴安岭 | 黄冈 | 大连 | 七台河 | 黄石 | 景德镇 | 安吉 | 东莞 | 唐山 | 锡林郭勒 | 吕梁 | 惠州 | 中卫 | 驻马店 | 辽阳 | 大连 | 桐乡 | 惠东 | 石狮 | 廊坊 | 宁波 | 张家口 | 江苏苏州 | 龙岩 | 海拉尔 | 赤峰 | 崇左 | 海西 | 威海 | 云南昆明 | 辽宁沈阳 | 贵州贵阳 | 延安 | 德阳 | 和田 | 安徽合肥 | 瓦房店 | 佳木斯 | 黄石 | 肇庆 | 三明 | 辽宁沈阳 | 四平 | 宁德 | 镇江 | 盐城 | 甘肃兰州 | 大理 | 吕梁 | 西藏拉萨 | 鹰潭 | 咸阳 | 许昌 | 醴陵 | 贵州贵阳 | 柳州 | 鸡西 | 阿拉尔 | 大兴安岭 | 安顺 | 任丘 | 毕节 | 宿迁 | 岳阳 | 张掖 | 济宁 | 图木舒克 | 昆山 | 金华 | 平凉 | 德州 | 瑞安 | 亳州 | 临沂 | 阳泉 | 兴化 | 万宁 | 安阳 | 如东 | 澳门澳门 | 吉林 | 大连 | 黄南 | 佛山 | 龙口 | 台北 | 昌吉 | 儋州 | 兴安盟 | 赤峰 | 福建福州 | 海北 | 神农架 | 自贡 | 馆陶 | 义乌 | 龙岩 | 巴中 | 大连 | 保定 | 四川成都 | 深圳 | 天水 | 和县 | 菏泽 | 河北石家庄 | 晋城 | 清徐 | 广州 | 连云港 | 吉林长春 | 阿拉善盟 | 徐州 | 长葛 | 海西 | 池州 | 抚州 | 娄底 | 南通 | 绥化 | 六安 | 凉山 | 鄂州 | 正定 | 鹤岗 | 台北 | 三门峡 | 台北 | 漯河 | 和田 | 仁寿 | 库尔勒 | 聊城 | 铜陵 | 浙江杭州 | 江西南昌 | 新沂 |