<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   生命

   小學生日記274字
   作者:高騰霄
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. xiàn
  6. zài
  7. zhèng
  8. shì
  9. shēn
  10. qiū
  11. jiē
  12.  
  13. yǒu
  14. hǎo
  15. duō
  16. shēng
  17. mìng
  18.   現在正是深秋季節,有好多生命
  19. zhèng
  20. zài
  21. xiàng
  22. zhè
  23. shì
  24. jiè
  25. gào
  26. bié
  27.  
  28. 正在向這個世界告別。
  29.  
  30.  
  31. jīn
  32. tiān
  33. xià
  34. dài
  35. chū
  36. wán
  37.  
  38. kàn
  39. dào
  40. le
  41.  今天下午媽媽帶我出去玩,我看到了
  42. shù
  43. shàng
  44. luò
  45. xià
  46. de
  47. shù
  48.  
  49. jīng
  50. wěi
  51. de
  52. xiǎo
  53. cǎo
  54. ?g
  55. 樹上落下的樹葉,已經枯萎的小草和野花
  56.  
  57. zuì
  58. yǒu
  59. de
  60. shì
  61. hái
  62. xiàn
  63. le
  64. tiáo
  65. jiāng
  66. wáng
  67. de
  68. 。最有趣的是我還發現了幾條即將死亡的
  69. xiǎo
  70. shēng
  71. mìng
  72.  
  73. yǒu
  74. zhī
  75. bái
  76. de
  77. dié
  78. luò
  79. zài
  80. qiáng
  81. shàng
  82.  
  83. qīng
  84. 小生命,有只白色的蝴蝶落在墻上,我輕
  85. qīng
  86. pèng
  87. pèng
  88.  
  89. dòng
  90. dòng
  91.  
  92. shǐ
  93. jìn
  94. 輕地碰碰它,它一動也不動,我使勁地撥
  95. le
  96. xià
  97.  
  98. cái
  99. fēi
  100. zǒu
  101. le
  102.  
  103. yǒu
  104. zhī
  105. xiǎo
  106. fēng
  107. 了它一下,它才飛走了;有一只小蜜蜂肚
  108. cháo
  109. tiān
  110. tǎng
  111. zài
  112. shàng
  113.  
  114. zhī
  115. yǒu
  116. de
  117. chù
  118. jiǎo
  119. hái
  120. zài
  121. màn
  122. màn
  123. 子朝天躺在地上,只有它的觸角還在慢慢
  124. bǎi
  125. dòng
  126.  
  127. dàn
  128. jīng
  129. méi
  130. yǒu
  131. zài
  132. fēi
  133. lái
  134. le
  135.  
  136. huí
  137. 擺動,但它已經沒有力氣再飛起來了;回
  138. dào
  139. jiā
  140. chuāng
  141. wài
  142. de
  143. shàng
  144. zhe
  145. zhī
  146. cāng
  147. yíng
  148. zhī
  149. wén
  150. 到家窗外的玻璃上趴著一只蒼蠅和一只蚊
  151.  
  152. zhe
  153. yòng
  154. yíng
  155. pāi
  156. xià
  157. men
  158.  
  159. men
  160. zhī
  161. 子,我隔著玻璃用蠅拍嚇唬它們,它們只
  162. fēi
  163. le
  164. diǎn
  165. diǎn
  166.  
  167. xià
  168. tiān
  169. de
  170. líng
  171. huó
  172. jìn
  173. jīng
  174. quán
  175. méi
  176. 飛了一點點距離,夏天的靈活勁已經全沒
  177. le
  178.  
  179. 了。
  180.  
  181.  
  182. yǎng
  183. de
  184. zhī
  185. ài
  186. de
  187. xiǎo
  188. guī
  189. yào
  190. zhǔn
  191. bèi
  192. dōng
  193.  我養的那只可愛的小烏龜也要準備冬
  194. mián
  195. le
  196.  
  197. dàn
  198. shì
  199.  
  200. zài
  201. míng
  202. nián
  203. chūn
  204. tiān
  205. hái
  206. huì
  207. xǐng
  208. guò
  209. lái
  210. de
  211. 眠了,但是,它在明年春天還會醒過來的
  212.  
  213.  
  214. ?!?/div>
  215.  
  216.  
  217.  
  218.  
  219.   
    
   無注音版:
    
    
     現在正是深秋季節,有好多生命正在向這個世界告別。
     今天下午媽媽帶我出去玩,我看到了樹上落下的樹葉,已經枯萎的小草和野花。最有趣的是我還發現了幾條即將死亡的小生命,有只白色的蝴蝶落在墻上,我輕輕地碰碰它,它一動也不動,我使勁地撥了它一下,它才飛走了;有一只小蜜蜂肚子朝天躺在地上,只有它的觸角還在慢慢擺動,但它已經沒有力氣再飛起來了;回到家窗外的玻璃上趴著一只蒼蠅和一只蚊子,我隔著玻璃用蠅拍嚇唬它們,它們只飛了一點點距離,夏天的靈活勁已經全沒了。
     我養的那只可愛的小烏龜也要準備冬眠了,但是,它在明年春天還會醒過來的。
    
    
    

    生命在于運動

    小學生日記1247字
    作者:施時栩
   •  
   •  
   • shēng
   • mìng
   • zài
   • yùn
   • dòng
   •  
   •  
   •  生命在于運動 
   •  
   •  
   • shí
   • yàn
   • xiǎo
   • xué
   • liù
   • bān
   •  
   • shī
   • shí
   •  
   •  
   •  實驗小學六班 施時栩 
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • shēng
   • bìng
   •  
   • tǎng
   • zài
   • chuáng
   • shàng
   • dòng
   • xiǎng
   • dòng
   •  每當我生病,躺在床上一動也不想動
   • 閱讀全文

    生命

    小學生日記279字
    作者:孫燁南
   •  
   • shēng
   • mìng
   • zhōng
   • zǒng
   • yǒu
   • xiē
   • wài
   •  
   • ràng
   • men
   • shī
   •  
   •  
   • 生命中總有一些意外,讓我們失去——
   • jiā
   • yuán
   •  
   • cái
   • chǎn
   •  
   • shèn
   • zhì
   • shēng
   • mìng
   •  
   • miàn
   • duì
   • zāi
   • nán
   •  
   • jiē
   • 家園,財產,甚至生命。面對災難,接納
   • zāi
   • nán
   •  
   • yīn
   • wéi
   • men
   • de
   • shēng
   • mìng
   • jǐn
   • yǒu
   • de
   • shēng
   • 災難,因為我們的生命里不僅有自己的生
   • 閱讀全文
  220. 閱讀全文

    《生命 生命》讀后感

    小學生日記348字
    作者:楊雪晗
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shēng
   • mìng
   •  
   • shēng
   • mìng
   •  
   • hòu
   • gǎn
   •   《生命 生命》讀后感
   •  
   •  
   •  
   • shēng
   • mìng
   • shì
   • duǎn
   • zàn
   • de
   •  
   • shì
   • bǎo
   • guì
   • de
   •  
   • men
   •  生命是短暫的,也是寶貴的,我們
   • yīng
   • gāi
   • zhēn
   • shēng
   • mìng
   •  
   • 應該珍惜生命。
   • 閱讀全文

    讀《生命 生命》有感

    小學生日記436字
    作者:我愛
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • men
   • xué
   • le
   • piān
   • wén
   •  
   •   前幾天,我們學了一篇課文,
   • wén
   • de
   • wéi
   •  
   • shēng
   • mìng
   • shēng
   • mìng
   •  
   •  
   • shǐ
   • men
   • hěn
   • 課文的題目為《生命生命》,它使我們很
   • shòu
   • jiāo
   •  
   • ràng
   • men
   • zhī
   • dào
   • le
   • shēng
   • mìng
   • de
   • zài
   • 受教育,也讓我們知道了生命的意義在于
   • 閱讀全文

    生命

    小學生日記274字
    作者:高騰霄
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiàn
   • zài
   • zhèng
   • shì
   • shēn
   • qiū
   • jiē
   •  
   • yǒu
   • hǎo
   • duō
   • shēng
   • mìng
   •   現在正是深秋季節,有好多生命
   • zhèng
   • zài
   • xiàng
   • zhè
   • shì
   • jiè
   • gào
   • bié
   •  
   • 正在向這個世界告別。
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • dài
   • chū
   • wán
   •  
   • kàn
   • dào
   • le
   •  今天下午媽媽帶我出去玩,我看到了
   • 閱讀全文

    珍惜生命

    小學生日記229字
    作者:徐子惟
   •  
   •  
   •  
   •                            
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • yīn
   •  2009-5-12 星期二 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   •  
   •       
   •  
   • wèn
   • ?
   • zhèn
   • zhōu
   • nián
   • de
   •  今天是“12”汶川大地震一周年的日子
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • háng
   • le
   • dào
   • niàn
   • huó
   • dòng
   •  
   • xià
   •       
   • diǎn
   •       
   • fèn
   •  
   • ,我們學校舉行了悼念活動,下午1428分,
   • 閱讀全文

    生命更可貴

    小學生日記715字
    作者:賈婧一
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • shàng
   • nián
   • yǒu
   • tiān
   • shàng
   •    那是我上一年級有一天上
   • xué
   •  
   • shì
   • sòng
   • de
   • men
   •  
   • zǒu
   • dào
   • xiǎo
   • yuàn
   •  
   • 學,是婆婆送的我們。走到小區院子,我
   • zài
   • rēng
   • xiāng
   • jiāo
   • shí
   •  
   • rán
   • xiàn
   • tǒng
   • yǒu
   • 在扔香蕉皮時。忽然發現垃圾桶里有一個
   • 閱讀全文
  221. 极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     西双版纳 | 洛阳 | 柳州 | 怒江 | 宁国 | 滕州 | 临汾 | 淄博 | 青州 | 绥化 | 平顶山 | 林芝 | 中卫 | 商丘 | 伊犁 | 安阳 | 伊犁 | 临猗 | 亳州 | 南充 | 榆林 | 扬州 | 潮州 | 徐州 | 玉树 | 三沙 | 忻州 | 台湾台湾 | 中山 | 仁寿 | 荣成 | 汉中 | 佳木斯 | 汉中 | 驻马店 | 广汉 | 肥城 | 海拉尔 | 安徽合肥 | 乐山 | 巴音郭楞 | 澄迈 | 和田 | 泰州 | 昆山 | 乐山 | 宜昌 | 锡林郭勒 | 毕节 | 三亚 | 乌兰察布 | 七台河 | 禹州 | 海南海口 | 百色 | 海拉尔 | 永康 | 博尔塔拉 | 雅安 | 广汉 | 桐城 | 青海西宁 | 铜川 | 新乡 | 清远 | 琼中 | 台州 | 宜宾 | 海南海口 | 连云港 | 荆州 | 宜昌 | 鹤壁 | 开封 | 林芝 | 贺州 | 哈密 | 吴忠 | 乐清 | 温州 | 江西南昌 | 海南海口 | 阿拉善盟 | 惠州 | 兴安盟 | 承德 | 阿拉尔 | 遵义 | 莒县 | 梅州 | 东营 | 德阳 | 晋中 | 河南郑州 | 阳泉 | 邢台 | 武安 | 绵阳 | 玉树 | 玉树 | 巢湖 | 海东 | 滁州 | 诸城 | 赤峰 | 绥化 | 三门峡 | 丹阳 | 株洲 | 泗洪 | 瓦房店 | 简阳 | 辽阳 | 和县 | 延边 | 大庆 | 霍邱 | 阳泉 | 大理 | 昌吉 | 大同 | 盘锦 | 定安 | 铜仁 | 巴中 | 上饶 | 苍南 | 镇江 | 厦门 | 珠海 | 雅安 | 甘肃兰州 | 济源 | 红河 | 临猗 | 禹州 | 六盘水 | 顺德 | 博尔塔拉 | 宁国 | 吴忠 | 辽宁沈阳 | 平凉 | 石狮 | 保定 | 烟台 | 贵港 | 周口 | 荣成 | 甘肃兰州 | 承德 | 新沂 | 白沙 | 山东青岛 | 巴彦淖尔市 | 邵阳 | 济源 | 山东青岛 | 抚顺 | 乌兰察布 | 遂宁 | 石河子 | 揭阳 | 霍邱 | 七台河 | 宝鸡 | 商丘 | 开封 | 聊城 | 宜春 | 濮阳 | 吉林长春 | 保亭 | 那曲 | 宜都 | 盐城 | 临汾 | 崇左 | 晋中 | 基隆 | 潜江 | 大理 | 海北 | 鞍山 | 忻州 | 东台 | 玉溪 | 庆阳 | 泰州 | 承德 | 镇江 | 镇江 | 玉树 | 池州 | 嘉峪关 | 承德 | 鹤壁 | 白山 | 张北 | 鸡西 | 商丘 | 吐鲁番 | 如东 | 烟台 | 蚌埠 | 宁德 | 龙口 | 龙岩 | 泗洪 | 石河子 | 简阳 | 南平 | 瑞安 | 新疆乌鲁木齐 | 平潭 | 黄山 | 项城 | 玉树 | 四川成都 | 台湾台湾 | 厦门 | 定西 | 萍乡 | 榆林 | 嘉善 | 济源 | 兴安盟 | 阳江 | 伊春 | 湛江 | 迪庆 | 吴忠 | 眉山 | 吉林长春 | 沭阳 | 广安 | 莒县 | 临猗 | 玉环 | 铁岭 | 延边 | 庆阳 | 三明 | 塔城 | 临夏 | 宁波 | 白沙 | 临沂 | 如皋 | 四平 | 顺德 | 瑞安 | 西双版纳 | 神木 | 宁国 | 东莞 | 秦皇岛 | 怀化 | 建湖 | 乐清 | 菏泽 | 宁波 | 内蒙古呼和浩特 | 丽江 | 琼中 | 吉林长春 | 萍乡 | 诸城 | 肇庆 | 陵水 | 漳州 | 云浮 | 张家界 | 嘉峪关 | 枣庄 | 信阳 | 灌南 | 沭阳 | 嘉兴 | 岳阳 | 蓬莱 | 七台河 | 包头 | 巴彦淖尔市 | 呼伦贝尔 | 广安 | 台北 | 神木 | 迁安市 | 安吉 | 嘉峪关 | 六盘水 | 洛阳 | 淮安 | 邯郸 | 台山 | 营口 | 吉林长春 | 喀什 | 东台 | 东方 | 阿克苏 | 绵阳 | 丽水 | 陇南 | 潮州 | 诸暨 | 泗阳 | 石狮 | 东台 | 鹤壁 | 江门 | 通辽 | 曲靖 | 宝鸡 | 醴陵 | 定州 | 包头 | 龙岩 | 北海 | 林芝 | 遵义 | 攀枝花 | 博尔塔拉 | 肇庆 | 牡丹江 | 兴化 | 南平 | 绥化 | 衡阳 | 抚顺 | 广西南宁 | 中山 | 株洲 | 烟台 | 芜湖 | 马鞍山 | 伊犁 | 盘锦 | 姜堰 | 启东 | 保定 | 宜昌 | 营口 | 公主岭 | 武安 | 神农架 | 屯昌 | 章丘 | 舟山 | 天水 | 抚州 | 长葛 | 娄底 | 灌云 | 海安 | 丹东 | 自贡 | 黑河 | 张掖 | 泉州 | 宁夏银川 | 枣阳 | 南阳 | 庆阳 | 兴安盟 | 慈溪 | 威海 | 厦门 | 本溪 | 汉中 | 石河子 | 金华 | 廊坊 | 泰州 | 三亚 | 日照 | 郴州 | 临沧 | 乐平 | 运城 | 温州 | 那曲 | 吴忠 | 无锡 | 铁岭 | 万宁 | 呼伦贝尔 | 韶关 | 抚顺 | 海东 | 亳州 | 大连 | 晋中 | 晋城 | 池州 | 大理 | 新沂 | 景德镇 | 邹平 | 铜仁 | 伊春 | 兴安盟 | 益阳 | 徐州 | 龙岩 | 湘潭 | 简阳 | 河南郑州 | 常德 | 德清 | 济宁 | 琼海 | 黑龙江哈尔滨 | 承德 | 三明 | 燕郊 | 香港香港 | 广西南宁 | 自贡 | 宁德 | 淄博 | 内蒙古呼和浩特 | 牡丹江 | 临夏 | 徐州 | 驻马店 | 邢台 | 台中 | 资阳 | 西藏拉萨 | 西双版纳 | 株洲 | 新泰 | 云南昆明 | 乳山 | 淮南 | 上饶 | 吉林 | 沛县 | 岳阳 | 济源 | 灵宝 | 荆州 | 潜江 | 益阳 | 六安 | 邵阳 | 黔西南 | 武安 | 威海 | 桂林 | 吉林长春 | 大连 | 陇南 | 廊坊 | 台湾台湾 | 马鞍山 | 中山 | 宜都 | 迁安市 | 金华 | 青海西宁 | 丹阳 | 东阳 | 黔东南 | 图木舒克 | 大兴安岭 | 海拉尔 | 邵阳 | 包头 | 海安 | 商洛 | 迁安市 | 黄石 | 武夷山 | 昌吉 | 任丘 | 聊城 | 百色 | 台州 | 湘潭 | 眉山 | 河北石家庄 | 海东 | 延安 | 宝应县 | 大丰 | 普洱 | 蚌埠 | 湖州 | 鹰潭 | 安岳 | 泸州 | 淮安 | 商丘 | 日喀则 | 浙江杭州 | 蓬莱 | 石河子 | 桂林 | 定安 | 神木 | 山南 | 湖州 | 凉山 | 淮安 | 玉树 | 遂宁 | 马鞍山 | 新乡 | 日照 | 那曲 | 湘西 | 固原 | 单县 | 东方 | 来宾 | 枣庄 | 临沂 | 嘉峪关 | 大兴安岭 | 和县 | 赣州 | 琼中 | 茂名 | 台南 | 鹤岗 | 阳春 | 滕州 | 眉山 | 恩施 | 凉山 | 潍坊 | 丹东 | 昭通 | 桂林 | 安庆 | 台南 | 顺德 | 雅安 | 临汾 | 任丘 | 巴彦淖尔市 | 上饶 | 和县 | 张家口 | 和田 | 雄安新区 | 万宁 | 抚顺 | 四川成都 | 汕头 | 长兴 | 资阳 | 昌都 | 阳春 | 临汾 | 安岳 | 云南昆明 | 恩施 | 三门峡 | 台湾台湾 | 兴安盟 | 仙桃 | 昌吉 | 菏泽 | 金坛 | 三沙 | 江西南昌 | 聊城 | 阿拉尔 | 湖北武汉 | 呼伦贝尔 | 攀枝花 | 承德 | 龙岩 | 雄安新区 | 改则 | 连云港 | 本溪 | 临猗 | 阳春 | 天水 | 常德 | 黑龙江哈尔滨 | 海安 | 本溪 | 乐山 | 招远 | 鹤岗 | 广元 | 章丘 | 琼海 | 铜川 | 阿勒泰 | 邳州 | 烟台 | 葫芦岛 | 林芝 | 安吉 | 广安 | 张北 | 辽源 | 灌南 | 定州 | 吕梁 | 舟山 | 张家口 | 商丘 | 衡水 | 哈密 | 吉林 | 白城 | 神农架 | 佳木斯 | 河南郑州 | 雄安新区 | 山南 | 和田 | 宁波 | 偃师 | 衡水 | 平凉 | 锡林郭勒 | 昌都 | 宁波 | 铜川 | 牡丹江 | 灌南 | 鞍山 | 扬州 | 吕梁 | 鸡西 | 丹东 | 淮北 | 山东青岛 | 肥城 | 南平 | 马鞍山 | 来宾 | 醴陵 | 黄冈 | 如东 | 鸡西 | 海南海口 | 防城港 | 包头 | 海门 | 鄂州 | 林芝 | 淮南 | 贵州贵阳 | 阜阳 | 博罗 | 神农架 | 甘肃兰州 | 毕节 | 定安 | 琼中 | 三亚 | 乳山 | 丹阳 | 改则 | 阿里 | 清远 | 新疆乌鲁木齐 | 丽江 | 那曲 | 吐鲁番 | 洛阳 | 崇左 | 宁国 | 绍兴 | 桐乡 | 漳州 | 天门 | 甘肃兰州 | 永新 | 安庆 | 玉溪 | 东莞 | 邢台 | 宿迁 | 汝州 | 永新 | 包头 | 喀什 | 巢湖 | 张家口 | 正定 | 泰安 | 肇庆 | 醴陵 | 酒泉 | 海拉尔 | 崇左 | 孝感 | 江门 | 陕西西安 | 诸城 | 黄石 | 黄山 | 朔州 | 承德 | 垦利 | 定州 | 汉川 | 鹤岗 | 威海 | 资阳 | 池州 | 威海 | 湖州 | 广元 | 厦门 | 潍坊 | 山南 | 燕郊 | 顺德 | 东台 | 江西南昌 | 长兴 | 武威 | 广州 | 明港 | 庆阳 | 诸暨 | 资阳 | 东方 | 枣庄 | 新泰 | 邢台 | 天水 | 葫芦岛 | 仙桃 | 肇庆 | 庆阳 | 株洲 | 泉州 | 资阳 | 新沂 | 阿坝 | 白城 | 丽江 | 嘉峪关 | 邯郸 | 江门 | 河源 | 余姚 | 黑河 | 大连 | 株洲 | 塔城 | 营口 | 榆林 | 武夷山 | 舟山 | 瑞安 | 库尔勒 | 安岳 | 滁州 | 保定 | 安阳 | 文昌 | 长治 | 济宁 | 扬州 | 广元 | 锡林郭勒 | 邹平 | 渭南 | 日照 | 仁寿 | 兴安盟 | 包头 | 揭阳 | 浙江杭州 | 江西南昌 | 浙江杭州 | 姜堰 | 黄石 | 扬中 | 河北石家庄 | 阿拉尔 | 商洛 | 三明 | 晋江 | 改则 | 喀什 | 张北 | 四川成都 | 文昌 | 燕郊 | 平潭 | 辽阳 | 朔州 | 芜湖 | 东海 | 威海 | 宿迁 | 汉中 | 文山 | 仙桃 | 运城 | 张家界 | 龙岩 | 宁夏银川 | 马鞍山 | 义乌 | 兴化 | 抚州 | 建湖 | 桐城 | 玉溪 | 招远 | 益阳 | 霍邱 | 云南昆明 | 赵县 | 黔东南 | 海东 | 枣庄 | 塔城 | 仁怀 | 乐平 | 绵阳 | 内江 | 库尔勒 | 安康 | 珠海 | 莆田 | 新泰 | 三亚 | 琼海 | 许昌 | 汕头 | 厦门 | 张掖 | 陕西西安 | 宿州 | 松原 | 茂名 | 宣城 | 诸城 | 恩施 | 绥化 | 安徽合肥 | 宁德 | 海拉尔 | 盘锦 | 伊春 | 乌兰察布 | 山东青岛 | 那曲 | 吉林 | 库尔勒 | 滕州 | 鄂州 | 曹县 | 固原 | 日喀则 | 葫芦岛 | 广饶 | 黄山 | 阿克苏 | 金华 | 雄安新区 | 汕尾 | 涿州 | 燕郊 | 乐山 | 南阳 | 广西南宁 | 张北 | 厦门 | 海西 | 巴中 | 塔城 | 云浮 | 海南 | 黔西南 | 庆阳 | 三沙 | 庆阳 | 天门 | 霍邱 | 库尔勒 | 洛阳 | 基隆 | 曲靖 | 黑河 | 贵港 | 扬州 | 吉林长春 | 瑞安 | 泰州 | 武夷山 | 普洱 | 偃师 | 浙江杭州 | 衡阳 | 绥化 | 张掖 | 陇南 | 邹平 | 通辽 | 荆门 | 燕郊 | 南充 | 包头 | 伊犁 | 酒泉 | 象山 | 基隆 | 徐州 | 江西南昌 | 大庆 | 屯昌 | 招远 | 保定 | 吐鲁番 | 安吉 | 塔城 | 海南海口 | 海宁 | 辽源 | 金坛 | 石河子 | 盐城 | 琼海 | 文山 | 海东 | 梧州 | 澳门澳门 | 日喀则 | 香港香港 | 河源 | 宜都 | 阜新 | 牡丹江 | 邹平 | 桂林 | 临沂 | 揭阳 | 克拉玛依 | 咸宁 | 宁波 | 河南郑州 | 洛阳 | 十堰 | 商洛 | 鹤壁 | 乐清 | 钦州 | 玉环 | 汉中 | 防城港 | 绍兴 | 大同 | 宜春 | 昌都 | 海南 | 深圳 | 厦门 | 清徐 | 莒县 | 菏泽 | 庆阳 | 大同 | 随州 | 丹阳 | 湖北武汉 | 屯昌 | 垦利 | 牡丹江 | 莆田 | 巴彦淖尔市 | 桐乡 | 亳州 | 扬州 | 海南 | 阜阳 | 义乌 | 文山 | 鹤壁 | 马鞍山 | 醴陵 | 庆阳 | 海拉尔 | 塔城 | 开封 | 运城 | 青州 | 陕西西安 | 琼中 | 大同 | 秦皇岛 | 陕西西安 | 贵州贵阳 | 玉林 | 平凉 | 阜阳 | 项城 | 焦作 | 永新 | 沛县 | 仁怀 | 咸宁 | 滨州 | 吴忠 | 临夏 | 松原 | 贺州 | 牡丹江 | 玉树 | 通辽 | 内江 | 庄河 | 红河 | 果洛 | 溧阳 | 宁波 | 晋城 | 荆门 | 四平 | 溧阳 | 荣成 | 盐城 | 大庆 | 驻马店 | 湘西 | 慈溪 | 澳门澳门 | 鸡西 | 宜都 | 温州 | 正定 | 六安 | 鄂尔多斯 | 新疆乌鲁木齐 | 海拉尔 | 阜新 | 嘉峪关 | 天水 | 大丰 | 神农架 | 中山 | 阿拉尔 | 昌吉 | 柳州 | 义乌 | 巴中 | 珠海 | 东海 | 朔州 | 葫芦岛 | 安岳 | 宝鸡 | 福建福州 | 招远 | 十堰 | 宁德 | 三沙 | 柳州 | 莆田 | 铜川 | 南京 | 株洲 | 三亚 | 喀什 | 肥城 | 乌兰察布 | 咸宁 | 怒江 | 鄢陵 | 泰安 | 南京 | 镇江 | 辽阳 |