<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   看望爷爷

   小学生日记152字
   作者:钟伊淳
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.    
  7.  
  8.  
  9.    
  10. yuè
  11.       
  12.  
  13.  
  14. xīng
  15. liù
  16.  
  17.  
  18. tiān
  19.   x 524日 星期六 天气
  20. qíng
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25. jīn
  26. tiān
  27.  
  28. men
  29. yào
  30. kàn
  31.  
  32. de
  33. yǎn
  34. jīng
  35. kàn
  36. 今天,我们要去看爷爷,爷爷的眼睛看
  37. dào
  38. dōng
  39. le
  40.  
  41. shēng
  42. huó
  43. hěn
  44. fāng
  45. biàn
  46.  
  47. men
  48. dōu
  49. hěn
  50. dān
  51. 不到东西了,生活很不方便,我们都很担
  52. xīn
  53.  
  54. 心它。
  55.  
  56. tīng
  57. shuō
  58.  
  59. xià
  60. xīng
  61. jiù
  62. yào
  63. dòng
  64. 听爸爸妈妈说,爷爷下个星期一就要动
  65. shǒu
  66. shù
  67. le
  68.  
  69. hǎo
  70. dān
  71. xīn
  72.  
  73. wàng
  74. de
  75. shǒu
  76. shù
  77. néng
  78. 手术了,我好担心,我希望爷爷的手术能
  79. chéng
  80. gōng
  81.  
  82. zhè
  83. yàng
  84. de
  85. yǎn
  86. jīng
  87. jiù
  88. huì
  89. hǎo
  90. lái
  91.  
  92. 成功,这样爷爷的眼睛就会好起来,爷爷
  93. jiù
  94. kàn
  95. jiàn
  96. dōng
  97. le
  98.  
  99. 就可以看见东西了。
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115.  
  116.  
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.  
  122.   
    
   无注音版:
    
    
    
    x
    5月24日
    星期六
    天气晴
    
     今天,我们要去看爷爷,爷爷的眼睛看不到东西了,生活很不方便,我们都很担心它。
    听爸爸妈妈说,爷爷下个星期一就要动手术了,我好担心,我希望爷爷的手术能成功,这样爷爷的眼睛就会好起来,爷爷就可以看见东西了。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    看望姥爷

    小学生日记172字
    作者:郑虎
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  200981日 天气 晴
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • shàng
   •  
   • men
   • quán
   • jiā
   • lǎo
   • jiā
   • kàn
   • wàng
   • lǎo
   •  昨天上午,我们全家去老家看望姥
   •  
   • lǎo
   • jiàn
   • men
   • lái
   • le
   •  
   • máng
   • chū
   • lái
   • yíng
   • jiē
   •  
   • 爷,姥爷一见我们来了,急忙出来迎接!
   • 阅读全文

    爷爷来广州了

    小学生日记554字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      阅读提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字体部分为曾伊的原生态文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括号里面文字)是被删掉的曾伊原
   • 阅读全文

    《爷爷,一路走好!》

    小学生日记266字
    作者:蔡则珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •   200944日 星期六
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   •  今天早上我和爸爸、妈妈、奶奶以
   • bēi
   • tòng
   • de
   • xīn
   • qíng
   • dào
   • le
   • yuán
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • liú
   • zhe
   • 悲痛的心情到了墓园祭我爷爷。奶奶留着
   • 阅读全文

    帮助老爷爷

    小学生日记263字
    作者:王宜谋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • fàng
   • xué
   •  
   • zhào
   • cháng
   •   今天下午放学,我和弟弟照常
   • zǒu
   • zài
   • huí
   • jiā
   • de
   • shàng
   •  
   • dāng
   • shí
   • fēng
   • bìng
   • suàn
   • tài
   •  
   • zhè
   • 走在回家的路上,当时风并不算太大,这
   • shí
   •  
   • yǒu
   • wèi
   • lǎo
   • zǒu
   • le
   • guò
   • lái
   •  
   • shǒu
   • zhe
   • 时,有位老爷爷走了过来,手里拿着橘子
   • 阅读全文

    我的爷爷

    小学生日记703字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    阅读提示: 1、黑色字体
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 部分为曾伊的原生态文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括号里面文字)是被删掉的曾伊原
   • 阅读全文

    我的爷爷

    小学生日记383字
    作者:张瑞来
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhāng
   • ruì
   • lái
   • de
   • ?
   • sān
   • nián
   •  
   •   张瑞来的日记(三年级)
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • guā
   • fēng
   •  2009924日 星期四 天气:刮风
   •  
   •  
   •  
   • xīn
   • lǎo
   • shī
   •  新老师
   • 阅读全文

    看望爷爷

    小学生日记152字
    作者:钟伊淳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   • tiān
   •   x 524日 星期六 天气
   • qíng
   •  
   •  
   •  
   • 阅读全文

    我到爷爷奶奶的新房子玩啦

    小学生日记475字
    作者:李书昊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • dào
   •   28日 星期日 晴 到
   • nǎi
   • nǎi
   • de
   • xīn
   • fáng
   • wán
   •  
   •  
   • 爷爷奶奶的新房子玩 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • yīn
   • wéi
   •  今天,我很高兴,因为我和爸爸妈
   • 阅读全文

    爷爷的生日

    小学生日记229字
    作者:田烨喧
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   2009218日 星期三  雨 
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • chī
   • fàn
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   • shuō
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   •  今天吃饭的时候,爸爸说: “今
   • 阅读全文

    看爷爷种菜

    小学生日记210字
    作者:刘嘉毅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shù
   • xué
   •   数学日记
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  825日 星期二 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • yào
   • gàn
   • huó
   •  
   •  今天上午,爷爷要去地里干活。我
   • 阅读全文

    爷爷的生日

    小学生日记132字
    作者:胡与宁
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • qíng
   •   2009117日 晴
   •  
   •  
   •  
   • de
   • shēng
   •  爷爷的生日
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • diàn
   • huà
   • shuō
   • wǎn
   • shàng
   •  今天中午,奶奶打电话说晚上去她
   • 阅读全文

    爷爷的生日

    小学生日记192字
    作者:赵贺嘉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •   星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • de
   • shēng
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • zhǔn
   • bèi
   • le
   • suān
   •  今天是爷爷的生日 奶奶准备了酸
   • 阅读全文

    给爷爷过生日

    小学生日记255字
    作者:马文轩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • de
   • shēng
   •  
   • qǐng
   • le
   • bàn
   • tiān
   •  今天是爷爷的生日,妈妈请了半天
   • jiǎ
   •  
   • mǎi
   • le
   • dàn
   • gāo
   •  
   • gěi
   • 假,妈妈买了一个大蛋糕,和我一起去给
   • 阅读全文

    我的爷爷

    小学生日记130字
    作者:俊婕
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   •  
   • jīn
   • nián
   •       
   • suì
   • le
   •  
   • zhōng
   • děng
   • de
   • shēn
   •   我的爷爷,今年71岁了。中等的身
   • cái
   •  
   • pàng
   • pàng
   • de
   • liǎn
   • dàn
   • ér
   •  
   • de
   •  
   • de
   • 材,胖胖的脸蛋儿,肚皮鼓鼓的。他的鼻
   • yòu
   • biān
   • yǒu
   •  
   • ěr
   • duǒ
   • de
   •  
   • shǒu
   • wàn
   • shàng
   • 子右边有一个疤拉,耳朵大大的,手腕上
   • 阅读全文

    看望姥姥

    小学生日记151字
    作者:尚雪奕
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •   328日 星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   • cóng
   • hěn
   • yuǎn
   • hěn
   • yuǎn
   • de
   • lǎo
   • jiā
   • lái
   • kàn
   •  前几天爷爷从很远很远的老家来看
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gāng
   • zǒu
   •  
   • hǎo
   • tiān
   • méi
   • yǒu
   • kàn
   • dào
   • lǎo
   • lǎo
   • le
   •  
   • 我,今天刚走。好几天没有看到姥姥了,
   • 阅读全文

    我的爷爷

    小学生日记217字
    作者:曹馨月
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   •  
   •  
   •   我的爷爷 
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • zhōng
   • děng
   •  
   • de
   • liǎn
   • yǒu
   • diǎn
   • hēi
   •  我的爷爷中等个子,他的脸有点黑
   • 阅读全文

    爷爷家的花朵

    小学生日记86字
    作者:caiqing
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • zhǒng
   • de
   • ?g
   • zhēn
   • duō
   •  
   • dōu
   • kāi
   • le
   •  
   • yǒu
   •   爷爷家种的花真多,都开了。有
   • yuè
   •  
   • méi
   • guī
   •  
   • sháo
   • yào
   • dān
   • hái
   • yǒu
   • jiào
   • shàng
   • míng
   • 月季、玫瑰、芍药和牡丹还有我叫不上名
   • de
   •  
   • ?g
   • de
   • yán
   • duō
   • zhǒng
   • yàng
   •  
   • yǒu
   • bái
   • de
   •  
   • hóng
   • 字的。花的颜色多种样,有白色的、红色
   • 阅读全文

    妮妮姐姐的爷爷去世了

    小学生日记89字
    作者:李林蔚10…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • sòng
   • jiě
   • jiě
   • huí
   •   今天,我和妈妈送妮妮姐姐回
   • jiā
   •  
   • zhī
   • jiě
   • jiě
   • de
   • shì
   • le
   •  
   • jiě
   • 家,得知妮妮姐姐的爷爷去世了。妮妮姐
   • jiě
   • hěn
   • shāng
   • xīn
   •  
   • kàn
   • le
   • hěn
   • nán
   • guò
   •  
   • hòu
   • yào
   • duì
   • 姐很伤心,我看了也很难过,我以后要对
   • 阅读全文

    我陪爷爷去理发

    小学生日记140字
    作者:李林蔚10…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • líng
   • líng
   • jiǔ
   • nián
   • yuè
   •  
   • xīng
   • sān
   •   二零零九年七月一日 星期三
   •  
   • qíng
   • 晴
   •  
   •  
   •  
   • cóng
   • zāi
   • yuán
   • ?
   • huí
   • lái
   • le
   •  
   • fēi
   • cháng
   • gāo
   •  爷爷从灾区援建回来了,我非常高
   • 阅读全文

    我的爷爷

    小学生日记205字
    作者:杜静芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • jiǔ
   • nián
   • liù
   • yuè
   • èr
   • shí
   •  
   • xīng
   • liù
   •   二九年六月二十七日 星期六
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • 晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • shǔ
   • jiǎ
   • de
   • zhōu
   •  
   • zǎo
   • shàng
   •  今天是暑假的第一个周末。早上姑
   • 阅读全文

    我的爷爷

    小学生日记193字
    作者:贾婧一
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • shì
   • shàn
   • liáng
   • de
   •    我的爷爷是个善良的爷爷
   •  
   • huān
   • le
   •  
   • guò
   • hěn
   • xīn
   •  
   • rén
   • ,他可喜欢我了,不过他很辛苦,一个人
   • yào
   • shàng
   • bān
   • hái
   • yào
   • zhào
   • jiā
   •  
   • zài
   • bǎo
   • 既要上班还要照顾家里。婆婆在宝鸡负责
   • 阅读全文

    我爷爷回来了

    小学生日记249字
    作者:李林蔚10…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • líng
   • líng
   • jiǔ
   • nián
   • yuè
   • èr
   • shí
   •  
   • xīng
   •   二零零九年七月二十一日 星
   • èr
   • qíng
   • 期二晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • de
   • cóng
   • yuán
   • ?
   • de
   • zāi
   • huí
   • lái
   •  今天我的爷爷从他援建的灾区回来
   • 阅读全文

    爷爷

    小学生日记187字
    作者:杜静芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   •       
   • jiǔ
   • nián
   • yuè
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • duō
   • yún
   •  二00九年八月五日 星期三 多云
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • qīng
   • chén
   •    
   •  
   •       
   • fèn
   •       
   • suì
   • de
   • xìng
   • kāi
   • le
   •  今天清晨330分我80岁的爷爷不幸离开了
   • 阅读全文

    我到灾区看爷爷

    小学生日记215字
    作者:李林蔚10…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • líng
   • líng
   • jiǔ
   • nián
   • yuè
   • èr
   • shí
   • xīng
   •   二零零九年八月二十七日星期
   •  
   •  
   • xiǎo
   • 四 小雨
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • jiù
   • jiù
   • kāi
   • chē
   • sòng
   • dào
   • píng
   •  今天,我舅舅开车送我和婆婆到平
   • 阅读全文

    给爷爷祝寿

    一年级日记:给爷爷祝寿
    日记字数:227
    作者:未知
   •  
   •  
   • gěi
   • zhù
   • shòu
   •  给爷爷祝寿
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  201065日 星期六 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • de
   • shēng
   •  
   •  今天,是爷爷的生日。
   • 阅读全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     扬州 | 台北 | 新沂 | 诸城 | 亳州 | 莱州 | 偃师 | 台山 | 宿州 | 河北石家庄 | 定西 | 牡丹江 | 凉山 | 汕尾 | 惠州 | 海丰 | 吐鲁番 | 运城 | 苍南 | 台中 | 青州 | 漳州 | 珠海 | 张家口 | 襄阳 | 济源 | 山东青岛 | 菏泽 | 南安 | 乐平 | 白银 | 石狮 | 丹阳 | 韶关 | 寿光 | 沭阳 | 云南昆明 | 永新 | 桂林 | 正定 | 玉环 | 桐城 | 黔西南 | 吴忠 | 周口 | 台中 | 姜堰 | 自贡 | 阳江 | 昌吉 | 锡林郭勒 | 大连 | 普洱 | 安阳 | 包头 | 仁怀 | 天门 | 迪庆 | 株洲 | 宝鸡 | 抚州 | 林芝 | 高雄 | 威海 | 恩施 | 温州 | 燕郊 | 随州 | 三沙 | 聊城 | 招远 | 南充 | 宜都 | 大同 | 宜昌 | 咸阳 | 鹤壁 | 仙桃 | 馆陶 | 文山 | 陵水 | 醴陵 | 汕尾 | 山东青岛 | 宣城 | 贵港 | 咸阳 | 鞍山 | 淮北 | 海北 | 莒县 | 徐州 | 包头 | 百色 | 固原 | 十堰 | 阿拉尔 | 九江 | 滨州 | 咸阳 | 三明 | 攀枝花 | 滁州 | 昌吉 | 临沂 | 淄博 | 朝阳 | 武安 | 梅州 | 如皋 | 池州 | 南京 | 临猗 | 武夷山 | 荣成 | 乌海 | 宁波 | 酒泉 | 基隆 | 舟山 | 河南郑州 | 东台 | 龙岩 | 嘉兴 | 南京 | 大连 | 丹阳 | 龙岩 | 简阳 | 邹城 | 湖北武汉 | 百色 | 长兴 | 喀什 | 惠东 | 唐山 | 四川成都 | 枣庄 | 垦利 | 乐清 | 天水 | 温岭 | 衡水 | 明港 | 九江 | 象山 | 铜仁 | 开封 | 海门 | 锦州 | 长垣 | 广饶 | 清徐 | 大兴安岭 | 桐乡 | 庄河 | 三沙 | 鹰潭 | 枣阳 | 柳州 | 岳阳 | 包头 | 海南 | 运城 | 吉林长春 | 贺州 | 安岳 | 沧州 | 邯郸 | 昆山 | 济源 | 莱州 | 达州 | 凉山 | 锡林郭勒 | 北海 | 白城 | 肇庆 | 天长 | 南京 | 黑龙江哈尔滨 | 海安 | 文昌 | 萍乡 | 黔南 | 松原 | 常州 | 新泰 | 许昌 | 庄河 | 莱州 | 安阳 | 宜春 | 新余 | 玉林 | 启东 | 通辽 | 甘南 | 神木 | 怒江 | 鹤壁 | 澄迈 | 那曲 | 商丘 | 霍邱 | 南京 | 莱芜 | 泸州 | 商洛 | 张家界 | 昌吉 | 澄迈 | 嘉兴 | 永康 | 安庆 | 琼海 | 鄢陵 | 垦利 | 湘西 | 甘南 | 潮州 | 杞县 | 巴彦淖尔市 | 五家渠 | 阿坝 | 克拉玛依 | 芜湖 | 汝州 | 三沙 | 钦州 | 贵州贵阳 | 诸暨 | 西双版纳 | 简阳 | 项城 | 青海西宁 | 荣成 | 雅安 | 商丘 | 改则 | 平凉 | 湖南长沙 | 宁德 | 昌吉 | 公主岭 | 深圳 | 绍兴 | 阳江 | 瓦房店 | 张家界 | 湘西 | 龙岩 | 义乌 | 伊犁 | 林芝 | 定安 | 阿坝 | 宜昌 | 鞍山 | 泸州 | 肇庆 | 河池 | 铁岭 | 沧州 | 深圳 | 三沙 | 邹城 | 大连 | 淮安 | 章丘 | 南安 | 石狮 | 迪庆 | 咸阳 | 改则 | 黔东南 | 大兴安岭 | 项城 | 东台 | 晋中 | 甘肃兰州 | 周口 | 新泰 | 枣阳 | 昌吉 | 靖江 | 襄阳 | 三河 | 瑞安 | 莱州 | 三亚 | 广西南宁 | 那曲 | 张掖 | 南平 | 扬中 | 潍坊 | 临夏 | 天长 | 吕梁 | 自贡 | 济南 | 宝鸡 | 资阳 | 五家渠 | 阿坝 | 顺德 | 荆门 | 萍乡 | 荆门 | 明港 | 三河 | 宣城 | 白山 | 恩施 | 丽江 | 吕梁 | 衢州 | 烟台 | 泰兴 | 新疆乌鲁木齐 | 公主岭 | 龙岩 | 惠州 | 惠州 | 永新 | 江门 | 咸阳 | 雅安 | 黔西南 | 吕梁 | 三明 | 文山 | 定安 | 德阳 | 东莞 | 安阳 | 长葛 | 丹东 | 和县 | 贵州贵阳 | 偃师 | 邵阳 | 普洱 | 鞍山 | 儋州 | 福建福州 | 忻州 | 诸城 | 广州 | 偃师 | 和田 | 诸城 | 保定 | 大庆 | 昆山 | 黑河 | 海南海口 | 聊城 | 三河 | 正定 | 泗阳 | 齐齐哈尔 | 保定 | 辽阳 | 吐鲁番 | 庄河 | 武夷山 | 自贡 | 燕郊 | 金华 | 玉林 | 荆州 | 沧州 | 图木舒克 | 盘锦 | 莱州 | 潮州 | 乳山 | 台湾台湾 | 日土 | 武夷山 | 那曲 | 三亚 | 乌海 | 德宏 | 任丘 | 临猗 | 乐山 | 寿光 | 曹县 | 德清 | 安吉 | 肇庆 | 清远 | 茂名 | 克拉玛依 | 青州 | 汉中 | 瑞安 | 安阳 | 柳州 | 滕州 | 安顺 | 临猗 | 博尔塔拉 | 中山 | 燕郊 | 宜春 | 柳州 | 云南昆明 | 宜昌 | 贵港 | 常州 | 张北 | 鄂州 | 宿州 | 汕头 | 日喀则 | 白银 | 平凉 | 长兴 | 包头 | 绵阳 | 柳州 | 贺州 | 淮南 | 涿州 | 焦作 | 肇庆 | 潍坊 | 义乌 | 如东 | 泗阳 | 长兴 | 阳春 | 连云港 | 宿迁 | 滨州 | 伊春 | 台北 | 涿州 | 秦皇岛 | 江苏苏州 | 濮阳 | 鹰潭 | 河源 | 图木舒克 | 固原 | 揭阳 | 南平 | 东海 | 衢州 | 澄迈 | 白银 | 明港 | 无锡 | 建湖 | 忻州 | 抚顺 | 孝感 | 德清 | 吉安 | 德州 | 新余 | 马鞍山 | 林芝 | 日喀则 | 五家渠 | 乌兰察布 | 巢湖 | 焦作 | 承德 | 六安 | 临海 | 白城 | 灌南 | 连云港 | 汉川 | 益阳 | 南通 | 南通 | 山西太原 | 吉林长春 | 新乡 | 鞍山 | 孝感 | 济宁 | 甘南 | 延安 | 毕节 | 潮州 | 包头 | 诸暨 | 三沙 | 临沧 | 阿拉尔 | 邵阳 | 威海 | 台中 | 金昌 | 汕尾 | 佛山 | 琼海 | 防城港 | 包头 | 云南昆明 | 临沧 | 赵县 | 乌兰察布 | 上饶 | 甘南 | 日照 | 辽阳 | 菏泽 | 周口 | 巴中 | 湖州 | 莱芜 | 延边 | 盘锦 | 巴彦淖尔市 | 姜堰 | 辽源 | 江门 | 简阳 | 滁州 | 大庆 | 锦州 | 金坛 | 贺州 | 和县 | 韶关 | 保定 | 任丘 | 海安 | 中卫 | 大连 | 屯昌 | 赣州 | 新疆乌鲁木齐 | 广西南宁 | 阳春 | 改则 | 新疆乌鲁木齐 | 洛阳 | 阳江 | 燕郊 | 日喀则 | 汉川 | 晋江 | 五指山 | 宁波 | 新泰 | 伊春 | 齐齐哈尔 | 汉川 | 甘南 | 单县 | 白山 | 邢台 | 攀枝花 | 呼伦贝尔 | 德清 | 阿里 | 吉林长春 | 河北石家庄 | 图木舒克 | 阿克苏 | 东台 | 醴陵 | 吉林 | 阿勒泰 | 泰安 | 湖南长沙 | 毕节 | 海西 | 巢湖 | 玉环 | 黔南 | 抚州 | 鄢陵 | 广饶 | 遵义 | 漳州 | 眉山 | 商洛 | 贺州 | 石河子 | 葫芦岛 | 浙江杭州 | 吕梁 | 中山 | 诸城 | 庆阳 | 营口 | 滨州 | 景德镇 | 济南 | 柳州 | 马鞍山 | 鹰潭 | 灵宝 | 厦门 | 台湾台湾 | 德州 | 广安 | 莱芜 | 广饶 | 安庆 | 滕州 | 阳泉 | 石嘴山 | 丽江 | 张家口 | 云浮 | 安康 | 三亚 | 淮北 | 梧州 | 平凉 | 顺德 | 葫芦岛 | 汕尾 | 石狮 | 林芝 | 铜川 | 雅安 | 惠东 | 定西 | 醴陵 | 莆田 | 塔城 | 四平 | 临猗 | 桐城 | 郴州 | 绵阳 | 昭通 | 蚌埠 | 贵州贵阳 | 清远 | 天门 | 黔西南 | 阿拉善盟 | 长兴 | 晋中 | 寿光 | 雅安 | 长治 | 台山 | 茂名 | 西藏拉萨 | 铁岭 | 淮南 | 东海 | 攀枝花 | 台州 | 许昌 | 葫芦岛 | 香港香港 | 和田 | 扬州 | 大庆 | 莱州 | 潮州 | 滕州 | 双鸭山 | 临沧 | 德阳 | 张北 | 德宏 | 岳阳 | 遂宁 | 乳山 | 德阳 | 天门 | 邢台 | 濮阳 | 武威 | 商丘 | 简阳 | 大理 | 临夏 | 定安 | 大庆 | 葫芦岛 | 阳江 | 淮安 | 三亚 | 湘西 | 定西 | 阜阳 | 毕节 | 昭通 | 燕郊 | 济南 | 神农架 | 三亚 | 延安 | 肇庆 | 文昌 | 长兴 | 安徽合肥 | 甘南 | 章丘 | 毕节 | 琼海 | 建湖 | 吉安 | 白沙 | 信阳 | 诸暨 | 海丰 | 贵州贵阳 | 辽阳 | 广饶 | 乳山 | 厦门 | 浙江杭州 | 内江 | 马鞍山 | 海北 | 哈密 | 汝州 | 玉林 | 七台河 | 宁德 | 玉树 | 兴安盟 | 昌吉 | 宁夏银川 | 信阳 | 日喀则 | 昆山 | 五指山 | 余姚 | 义乌 | 清远 | 德清 | 十堰 | 海丰 | 恩施 | 台湾台湾 | 桐乡 | 博罗 | 渭南 | 莱州 | 东营 | 黄南 | 安岳 | 淮安 | 海丰 | 神木 | 通化 | 济宁 | 无锡 | 兴安盟 | 六盘水 | 东营 | 日照 | 五家渠 | 泸州 | 南阳 | 洛阳 | 甘肃兰州 | 潜江 | 清徐 | 神木 | 遵义 | 黄山 | 随州 | 瑞安 | 铜陵 | 随州 | 文昌 | 株洲 | 灵宝 | 和田 | 萍乡 | 琼中 | 泰州 | 建湖 | 黄石 | 抚州 | 惠东 | 五家渠 | 鄂尔多斯 | 大兴安岭 | 张家界 | 烟台 | 舟山 | 邹平 | 宁国 | 运城 | 文昌 | 寿光 | 平凉 | 汕尾 | 诸城 | 嘉峪关 | 昭通 | 大理 | 泰州 | 垦利 | 常州 | 海南海口 | 承德 | 天水 | 阿里 | 石狮 | 五家渠 | 诸暨 | 铜川 | 雅安 | 新沂 | 聊城 | 济宁 | 荆州 | 绥化 | 普洱 | 咸阳 | 南安 | 武威 | 丽江 | 海安 | 珠海 | 芜湖 | 绍兴 | 平凉 | 神农架 | 汕尾 | 黄冈 | 永州 | 包头 | 和田 | 浙江杭州 | 新泰 | 德宏 | 济南 | 阳泉 | 莆田 | 铁岭 | 广西南宁 | 灵宝 | 阿坝 | 枣阳 | 临汾 | 台湾台湾 | 石狮 | 文山 | 昆山 | 东方 | 德宏 | 海安 | 阿克苏 | 沧州 | 苍南 | 吐鲁番 | 湛江 | 汉川 | 莆田 | 新余 | 铜陵 | 晋江 | 沛县 | 石狮 | 江苏苏州 | 公主岭 | 新余 | 阿勒泰 | 简阳 | 烟台 | 金坛 | 保定 | 任丘 | 六盘水 | 海拉尔 | 烟台 | 潜江 | 神农架 | 灌南 | 吴忠 | 德州 | 巴音郭楞 | 昌都 | 图木舒克 | 克拉玛依 | 渭南 | 广汉 | 德阳 | 酒泉 | 大庆 | 文山 | 单县 | 燕郊 | 浙江杭州 | 柳州 | 四川成都 | 雄安新区 | 邵阳 | 瓦房店 | 临夏 | 迪庆 | 丹东 | 阳江 | 铁岭 | 琼中 | 湘西 | 周口 | 东莞 | 三沙 | 松原 | 香港香港 | 怒江 | 长兴 | 新余 | 佛山 | 株洲 | 淄博 | 齐齐哈尔 | 晋城 | 天水 | 泸州 | 武安 | 阿拉尔 | 长治 | 杞县 | 宁德 | 金坛 | 延安 | 红河 | 天门 | 海南海口 | 景德镇 | 萍乡 | 铜仁 | 台湾台湾 | 阿坝 | 宜昌 | 和县 | 巴中 | 台南 | 扬州 | 吉安 | 包头 | 绥化 | 建湖 | 莒县 | 垦利 | 鞍山 | 崇左 | 临海 | 毕节 | 海南 | 洛阳 | 淮北 | 晋江 | 山东青岛 | 宜春 | 张家界 | 威海 | 澳门澳门 | 佛山 | 定西 | 兴安盟 | 玉环 | 葫芦岛 | 营口 | 湘潭 | 淄博 | 宜昌 | 乌兰察布 | 吕梁 | 乐清 | 曲靖 | 天门 | 遂宁 | 扬中 | 绵阳 | 万宁 | 仁寿 | 金昌 | 万宁 | 儋州 | 揭阳 | 六安 | 宁德 | 长垣 | 泉州 | 宝应县 | 余姚 | 河南郑州 | 改则 | 唐山 | 玉林 | 资阳 | 玉树 | 临汾 | 广汉 | 济南 | 丽江 | 诸城 | 菏泽 | 绵阳 | 广州 | 德阳 | 白城 | 南通 | 松原 | 五指山 | 辽源 | 遂宁 | 武安 | 伊春 | 泰兴 | 石嘴山 | 大理 | 益阳 | 柳州 | 莆田 | 莱州 | 澳门澳门 | 白沙 | 漳州 | 大连 | 南京 | 三沙 | 白沙 | 泸州 | 廊坊 | 鹤岗 | 防城港 | 禹州 | 桓台 | 淮南 | 延安 | 咸宁 | 汝州 | 台南 | 克孜勒苏 | 兴安盟 | 楚雄 | 茂名 | 改则 | 洛阳 | 海北 | 渭南 | 绵阳 | 琼海 | 漳州 | 三明 | 德宏 | 澄迈 | 河南郑州 | 玉环 | 吐鲁番 | 丽江 | 大兴安岭 | 扬中 | 南充 | 六安 | 日喀则 | 遵义 | 怒江 | 贺州 | 雅安 | 贵港 | 塔城 | 南通 | 杞县 | 厦门 | 宁波 | 改则 | 怒江 | 延安 | 神农架 | 吉安 | 阿拉尔 | 白城 |