<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   讀雷鋒的故事

   小學生日記253字
   作者:秦皇島開…
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.       
  6.  
  7.  
  8. léi
  9. fēng
  10. de
  11. shì
  12.  
  13.  
  14.   12 讀雷鋒的故事 
  15.  
  16.  
  17.             
  18. nián
  19.    
  20. yuè
  21.    
  22.  
  23.  
  24. xīng
  25.  
  26. qíng
  27.  
  28.  
  29.  200832日 星期日 晴 
  30.  
  31. jīn
  32. tiān
  33. zhōng
  34.  
  35. léi
  36. fēng
  37. de
  38. shì
  39.  
  40. měi
  41. 今天中午,我和爸爸讀雷鋒的故事,每
  42. rén
  43. le
  44. piān
  45.  
  46. wán
  47. hòu
  48.  
  49. jiào
  50. yīng
  51. gāi
  52. xué
  53. 人讀了八篇。讀完后,我覺得我應該學習
  54. léi
  55. fēng
  56. zhì
  57. jīng
  58. shén
  59.  
  60. léi
  61. fēng
  62. shū
  63. shū
  64.    
  65. suì
  66. jiù
  67. chéng
  68. le
  69. 雷鋒那股志氣和精神。雷鋒叔叔7歲就成了
  70. ér
  71.  
  72.       
  73. suì
  74. jiù
  75. shēng
  76. le
  77.  
  78.  
  79.  
  80. 孤兒,22歲就犧牲了?! ?/div>
  81.  
  82. léi
  83. fēng
  84. shū
  85. shū
  86. shuō
  87. le
  88. zhè
  89. yàng
  90.    
  91. duàn
  92. huà
  93.  
  94. ?
  95.    
  96.  
  97. rén
  98. 我記得雷鋒叔叔說了這樣3段話:(1)人
  99. de
  100. shēng
  101. mìng
  102. shì
  103. yǒu
  104. xiàn
  105. de
  106.  
  107. shì
  108. wéi
  109. rén
  110. mín
  111. shì
  112. xiàn
  113. 的生命是有限的,可是為人民服務是無限
  114. de
  115.  
  116. yào
  117. yǒu
  118. xiàn
  119. de
  120. shēng
  121. mìng
  122. tóu
  123. dào
  124. xiàn
  125. de
  126. wéi
  127. rén
  128. 的。我要把有限的生命投入到無限的為人
  129. mín
  130. zhī
  131. zhōng
  132.  
  133. ?
  134.    
  135.  
  136. jiào
  137. huó
  138. zhe
  139. jiù
  140. shì
  141. 民服務之中去。(2)我覺得自己活著就是
  142. ràng
  143. bié
  144. rén
  145. guò
  146. gèng
  147. měi
  148. hǎo
  149.  
  150. ?
  151.    
  152.  
  153. shí
  154. jiān
  155. jǐn
  156.  
  157. kàn
  158. 讓別人過得更美好。(3)時間緊,可看一
  159. shì
  160.  
  161. shǎo
  162. chéng
  163. duō
  164.  
  165. xué
  166. zhuā
  167. jǐn
  168. shí
  169. jiān
  170. 頁是一頁,積少成多。學習不抓緊時間不
  171. háng
  172.  
  173.  
  174.  
  175. 行?! ?/div>
  176.  
  177. jiào
  178. léi
  179. fēng
  180. shū
  181. shū
  182. shuō
  183. de
  184. hěn
  185. duì
  186.  
  187. men
  188. dōu
  189. yào
  190. xiàng
  191. 我覺得雷鋒叔叔說的很對。我們都要向
  192. léi
  193. fēng
  194. shū
  195. shū
  196. zhè
  197. yàng
  198. de
  199. hǎo
  200. tóng
  201. zhì
  202. xué
  203.  
  204.  
  205.  
  206.  
  207.  
  208. 雷鋒叔叔這樣的好同志學習?!  ?/div>
    
   無注音版:
    
    
     12
    讀雷鋒的故事
    
     2008年3月2日
    星期日 晴
    
    今天中午,我和爸爸讀雷鋒的故事,每人讀了八篇。讀完后,我覺得我應該學習雷鋒那股志氣和精神。雷鋒叔叔7歲就成了孤兒,22歲就犧牲了。
    
    我記得雷鋒叔叔說了這樣3段話:(1)人的生命是有限的,可是為人民服務是無限的。我要把有限的生命投入到無限的為人民服務之中去。(2)我覺得自己活著就是讓別人過得更美好。(3)時間緊,可看一頁是一頁,積少成多。學習不抓緊時間不行。
    
    我覺得雷鋒叔叔說的很對。我們都要向雷鋒叔叔這樣的好同志學習。
    
    

    我和姥姥的故事

    小學生日記443字
    作者:王爍涵
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   • yīn
   •  
   •  
   •  2009217日 星期二 天氣陰 
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • hán
   • jiǎ
   • shēng
   • huó
   • kuài
   • yào
   • jié
   • shù
   • le
   •  
   • xiǎng
   •  愉快的寒假生活快要結束了。我想
   • ràng
   • lǎo
   • lǎo
   • shàng
   • jiā
   • zhù
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • lǎo
   • shuō
   •  
   •  
   • háng
   • ya
   •  
   • 讓姥姥上我家住幾天,姥姥說:“行呀,
   • 閱讀全文

    《照片里的故事》

    小學生日記1004字
    作者:卡哇尹
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • yǒu
   • tiān
   •  
   • zài
   • fān
   • xiē
   • xiǎo
   • xué
   • shí
   • de
   •  有一天,我獨自在翻一些小學時期的
   • shū
   •  
   • biān
   • kàn
   • zhè
   • xiē
   • bèi
   • huà
   • xiàng
   •  
   • ?g
   • miàn
   • ?
   • 書。我邊看這一些被我畫得像“花面貓似
   • 閱讀全文

    兩只小雞的故事(一、安家)

    小學生日記420字
    作者:高嵩
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   • fàng
   • xué
   •   記住了嗎?  今天中午放學
   • hòu
   •  
   • zài
   • xué
   • xiào
   • mén
   • kǒu
   • mǎi
   • le
   • liǎng
   • zhī
   • xiǎo
   •  
   • zhī
   • shì
   • 后,我在學校門口買了兩只小雞,一只是
   • huáng
   • de
   •  
   • zhī
   • shì
   • de
   •  
   • quán
   • shēn
   • máo
   • róng
   • róng
   • de
   •  
   • 黃色的,一只是綠色的,全身毛茸茸的,
   • 閱讀全文

    競選“十佳少年”后的故事

    小學生日記623字
    作者:小鵬鵬愛…
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   • 200816
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • háng
   • le
   •  
   • shí
   • jiā
   •  前幾天,我們學校舉行了一次“十佳
   • shǎo
   • nián
   •  
   • de
   • píng
   • huó
   • dòng
   •  
   • bān
   • zhī
   • yǒu
   • míng
   • é
   • 少年”的評比活動,一個班只有一個名額
   • 閱讀全文

    關于寫故事續集

    小學生日記164字
    作者:小天夢
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • suàn
   • lěng
   • 24日 星期一 天氣:不算冷
   •  
   •  
   • yīn
   • wéi
   • ài
   • huàn
   • xiǎng
   •  
   • suǒ
   • jiào
   • huān
   • xiě
   •  因為我愛幻想,所以我比較喜歡寫續
   •  
   • suī
   • rán
   • zhè
   • yàng
   • kàn
   • lái
   • jiào
   • fán
   •  
   • dàn
   • shì
   • xiě
   • 集。雖然這樣看起來比較麻煩,但是寫續
   • 閱讀全文

    我和書的故事

    小學生日記628字
    作者:陳辰
   • shū
   • shì
   • 我與書故事
   •  
   •  
   • shì
   • shū
   •  
   • zhī
   • yào
   • yǒu
   • hǎo
   • kàn
   • de
   • shū
   •  
   •  我是一個書迷,只要已有好看的書,
   • jiù
   • huì
   • bèi
   • shū
   • zhōng
   • de
   • jīng
   • cǎi
   • nèi
   • róng
   • suǒ
   • yǐn
   •  
   • 就會被書中的精彩內容所吸引,如饑似渴
   • 閱讀全文

    難忘童年故事會

    小學生日記581字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2009321
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • hǎo
   • yǎn
   • jiǎng
   • gǎo
   •  
   • míng
   • tiān
   • kāi
   • zhǎn
   • tóng
   •  “準備好演講稿,明天開展一次童
   • nián
   • shì
   • huì
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   •  
   • huà
   • yīn
   • gāng
   • luò
   •  
   • men
   • 年故事會,”葉老師說,話音剛落,我們
   • 閱讀全文

    一個廣告引發的故事

    小學生日記744字
    作者:jkl8462
   •  
   •  
   • guǎng
   • gào
   • yǐn
   • de
   • shì
   •  
   •  
   •  一個廣告引發的故事 
   •  
   •  
   • xià
   • yán
   • yán
   •  
   • bǎi
   • liáo
   • lài
   • tǎng
   • zài
   • shā
   • shàng
   •  夏日炎炎,我百無聊賴地躺在沙發上
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • rán
   • yǒu
   • de
   • guǎng
   • gào
   • le
   • de
   • 看電視。忽然一個有趣的廣告步入了我的
   • 閱讀全文

    泡泡水的故事

    小學生日記743字
    作者:AndyZhan…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   •      200931日  星
   •  
   •  
   •  
   • 期日 雨 
   •  
   • zhī
   • zěn
   • me
   • huí
   • shì
   •  
   • zhuǎn
   • yǎn
   • jiān
   •  
   • xiǎo
   • xiǎo
   • de
   • hái
   • 不知怎么回事,轉眼間,大大小小的孩
   • 閱讀全文

    我與紅領巾的故事

    小學生日記613字
    作者:金典
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shí
   • guāng
   • fēi
   • shì
   •  
   • huǎng
   •   出處1 2  時光飛逝,一晃
   • jiù
   • yào
   • shàng
   • nián
   • le
   •  
   • zài
   • zhè
   • nián
   •  
   • hóng
   • 我就要上五年級了。在這四年里,我和紅
   • lǐng
   • jīn
   • cóng
   • xiàng
   • shí
   • dào
   • xiàng
   • zhī
   •  
   • men
   • guò
   • le
   • duō
   • 領巾從相識到相知,我們一起渡過了許多
   • 閱讀全文

    聽“害人的一口奶”的故事有感

    小學生日記940字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •    閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我與書的故事

    小學生日記274字
    作者:宋建宇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   2009328日 星期六 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   • shū
   • de
   • shì
   •  
   •  
   •  我與書的故事 
   •  
   •  
   •  
   • sòng
   • ?
   •  
   •  
   •  宋建宇 
   • 閱讀全文

    《小鯉魚歷險記》故事續編

    小學生日記304字
    作者:岳化一小
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xiǎn
   •  
   • shì
   •    《小鯉魚歷險記》故事續
   • biān
   •  
   • nán
   • yuè
   • yáng
   •  
   • yuè
   • huà
   • xiǎo
   • èr
   • nián
   •  
   • chén
   • jìng
   • fān
   • 湖南岳陽 岳化一小二年級 陳競帆
   • 閱讀全文

    讀雷鋒的故事

    小學生日記253字
    作者:秦皇島開…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   •  
   •  
   • léi
   • fēng
   • de
   • shì
   •  
   •  
   •   12 讀雷鋒的故事 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  200832日 星期日 晴 
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • léi
   • fēng
   • de
   • shì
   •  
   • měi
   • 今天中午,我和爸爸讀雷鋒的故事,每
   • 閱讀全文

    照片背后的故事

    小學生日記178字
    作者:張洪榛
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • suì
   • shēng
   • tiān
   •  
   •   我五歲生日那天,我和爸爸媽
   • hǎi
   • shì
   • jiè
   • wán
   •  
   • men
   • kàn
   • le
   • hǎi
   • shī
   •  
   • hǎi
   • bào
   • biǎo
   • 媽去海底世界玩,我們看了海獅、海豹表
   • yǎn
   •  
   • hái
   • kàn
   • le
   • duō
   • piāo
   • liàng
   • de
   • xiǎo
   •  
   • zuì
   • yǒu
   • de
   • shì
   • 演,還看了許多漂亮的小魚,最有趣的是
   • 閱讀全文

    拯救冰封城的故事

    小學生日記241字
    作者:柯德謙
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   2009412日 星期日 陰
   •  
   •  
   • zhěng
   • jiù
   • bīng
   • fēng
   • chéng
   • de
   • shì
   •  拯救冰封城的故事
   •  
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • kàn
   • le
   •  
   • tiān
   • tiān
   • shù
   • xué
   •  
   • de
   •  
   •  早上,我看了《天天數學》里的“
   • 閱讀全文

    講故事大賽

    小學生日記170字
    作者:郭芝霖
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • jiē
   • shì
   • wén
   •  
   •   今天下午第一節課是語文課,
   • guò
   • wén
   • lǎo
   • shī
   • gǎi
   • chéng
   • le
   • jiǎng
   • shì
   • sài
   •  
   • xiǎng
   • 不過語文老師改成了講故事大賽課。我想
   • jiǎng
   • de
   • shì
   • shì
   •  
   • wān
   • dòu
   • shàng
   • de
   • gōng
   • zhǔ
   •  
   •  
   • shì
   • lǎo
   • shī
   • 講的故事是《豌豆上的公主》,可是老師
   • 閱讀全文

    感動的故事

    小學生日記181字
    作者:思紅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gǎn
   • rén
   • de
   • shì
   •   感人的故事
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2010120
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • zuò
   • wán
   • zuò
   • hòu
   • jiù
   • péi
   • kàn
   •  今天晚上我做完作業后就陪媽媽看
   • 閱讀全文

    我給媽媽講故事

    小學生日記185字
    作者:美嘟嘟
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zài
   • xué
   • xiào
   • xué
   • le
   • shì
   •  
   • shì
   •   今天我在學校學了個故事,是
   • yóu
   • de
   • shì
   •  
   • huí
   • jiā
   • hòu
   • jiù
   • gěi
   • jiǎng
   • 西游記里的故事,回家以后我就給媽媽講
   • le
   • zhè
   • shì
   •  
   • 了這個故事。
   • 閱讀全文

    我喜愛的故事《孫悟空告狀》

    小學生日記299字
    作者:曹馨月
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • de
   • shì
   •  
   • sūn
   • kōng
   • gào
   • zhuàng
   •  
   •   我喜愛的故事《孫悟空告狀》
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   •  
   •  2009321日 星期六 雨 
   • 閱讀全文

    讀《笨狼的故事》有感

    二年級日記:讀《笨狼的故事》有感
    日記字數:174
    作者:丁鼎
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • zhī
   • dào
   • bèn
   • láng
   • shì
   • shuí
   • ma
   •  
   • cāi
   • dìng
   •  你知道笨狼是誰嗎?我猜你一定不
   • zhī
   • dào
   •  
   • lái
   • gào
   • ba
   •  
   • bèn
   • láng
   • shì
   • zhī
   • shǎ
   • 知道,我來告訴你吧。笨狼是一只傻得可
   • 閱讀全文

    香蕉皮的故事

    二年級日記:香蕉皮的故事
    日記字數:247
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2010514日 星期五 晴 
   •  
   •  
   • xīng
   • de
   • zǎo
   • chén
   •  
   • xiǎo
   • míng
   • diū
   • le
   • kuài
   • xiāng
   • jiāo
   •  星期一的早晨,小明丟了一塊香蕉皮
   • zài
   • xiào
   • yuán
   • mén
   • kǒu
   •  
   • xiǎo
   • hóng
   • kàn
   • jiàn
   • le
   • lián
   • máng
   • pǎo
   • guò
   • jiǎn
   • 在校園門口,小紅看見了連忙跑過去撿起
   • 閱讀全文

    故事比賽

    二年級日記:故事比賽
    日記字數:477
    作者:劉倬瑋
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • tiān
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  2010316日 期天 天氣:晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • tiān
   • kōng
   • yún
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   • shàng
   •  
   •  今天,天空無云,陽光燦爛。上午,
   • dài
   • biǎo
   • xiào
   • cān
   • jiā
   •  
   • lěng
   • shuǐ
   • tān
   • shí
   • jiè
   • xiǎo
   • xué
   • 我代表我校去參加“冷水灘區第十屆小學
   • 閱讀全文

    故事

    四年級日記:故事
    日記字數:234
    作者:任暢航
   •  
   •  
   • shì
   •  
   •  
   •  故事 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2010420日 星期二 晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • sān
   • jiē
   • shì
   • wén
   •  
   • men
   • kàn
   •  今天早上,第三節課是語文,我們看
   • 閱讀全文

    小時候的故事

    一年級日記:小時候的故事
    日記字數:247
    作者:李清華
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  201077日 星期三 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   •  
   •  
   • jiě
   • jiě
   •  
   •  今天,我和媽媽、姑姑、姐姐、一起
   • guàng
   • jiē
   •  
   • xià
   • dào
   • zhè
   • jiā
   • mài
   •  
   • xià
   • dào
   • 去逛街。媽媽一下子到這家賣,一下子到
   • 閱讀全文

    我愛看歷史故事

    三年級日記:我愛看歷史故事
    日記字數:906
    作者:周炎南
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  201076日 星期二 晴 
   •  
   •  
   • gěi
   • mǎi
   • le
   • běn
   •  
   • chéng
   • shì
   •  
   •  
   •  媽媽給我買了一本《成語故事》。我
   • jiē
   • dào
   • hòu
   •  
   • xiàn
   • miàn
   • yǒu
   • hǎo
   • duō
   • dōu
   • shì
   • shǐ
   • shì
   •  
   • 接到后,發現里面有好多都是歷史故事。
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     丽水 | 衢州 | 巴音郭楞 | 亳州 | 伊春 | 廊坊 | 鹤壁 | 巴彦淖尔市 | 常德 | 肇庆 | 深圳 | 吕梁 | 昌吉 | 三亚 | 枣阳 | 普洱 | 澄迈 | 沭阳 | 台湾台湾 | 姜堰 | 景德镇 | 乌兰察布 | 仁怀 | 和县 | 桂林 | 万宁 | 林芝 | 汝州 | 泉州 | 永新 | 大兴安岭 | 包头 | 池州 | 儋州 | 阿拉善盟 | 晋中 | 山西太原 | 东阳 | 高雄 | 台州 | 安康 | 丽水 | 永新 | 宁夏银川 | 孝感 | 邯郸 | 云浮 | 台北 | 辽阳 | 庆阳 | 偃师 | 吐鲁番 | 乌兰察布 | 象山 | 临海 | 阳江 | 万宁 | 广安 | 株洲 | 淮南 | 白沙 | 寿光 | 东台 | 达州 | 和田 | 宁德 | 南通 | 鹤壁 | 资阳 | 泸州 | 吴忠 | 株洲 | 通辽 | 白沙 | 西藏拉萨 | 惠州 | 钦州 | 黄山 | 朔州 | 醴陵 | 聊城 | 湖州 | 禹州 | 吐鲁番 | 大庆 | 广汉 | 杞县 | 湛江 | 石狮 | 武安 | 台山 | 芜湖 | 台湾台湾 | 包头 | 龙岩 | 咸宁 | 桂林 | 简阳 | 长葛 | 玉溪 | 宿州 | 和田 | 秦皇岛 | 郴州 | 三河 | 惠州 | 崇左 | 潍坊 | 常德 | 武夷山 | 中卫 | 潮州 | 楚雄 | 霍邱 | 仙桃 | 大庆 | 山西太原 | 天门 | 广安 | 吴忠 | 海宁 | 保山 | 定州 | 克拉玛依 | 南充 | 石狮 | 日土 | 张家界 | 黔西南 | 库尔勒 | 巴中 | 益阳 | 盘锦 | 孝感 | 泗阳 | 江西南昌 | 滨州 | 德清 | 开封 | 日照 | 泰州 | 台州 | 石嘴山 | 朝阳 | 曹县 | 柳州 | 绍兴 | 寿光 | 徐州 | 项城 | 潍坊 | 龙岩 | 阳泉 | 滨州 | 商丘 | 五家渠 | 河北石家庄 | 库尔勒 | 乐山 | 随州 | 赤峰 | 鹤岗 | 塔城 | 安顺 | 宜都 | 克孜勒苏 | 泰兴 | 通辽 | 禹州 | 遂宁 | 福建福州 | 德州 | 宣城 | 辽源 | 泗阳 | 库尔勒 | 黄山 | 鄂尔多斯 | 鄢陵 | 黄石 | 日土 | 扬州 | 阳江 | 芜湖 | 塔城 | 东莞 | 鹰潭 | 偃师 | 乳山 | 蓬莱 | 简阳 | 连云港 | 岳阳 | 邳州 | 忻州 | 广西南宁 | 内蒙古呼和浩特 | 泗洪 | 巴中 | 清徐 | 恩施 | 定州 | 济源 | 乌兰察布 | 大兴安岭 | 毕节 | 鄂尔多斯 | 榆林 | 宁波 | 湘西 | 玉环 | 菏泽 | 禹州 | 宁德 | 武夷山 | 陇南 | 阳江 | 黔东南 | 保定 | 毕节 | 赣州 | 简阳 | 临海 | 广西南宁 | 山南 | 东海 | 莆田 | 辽宁沈阳 | 西藏拉萨 | 绵阳 | 神木 | 昭通 | 庄河 | 鄂州 | 项城 | 南京 | 兴化 | 泰州 | 澳门澳门 | 盘锦 | 青海西宁 | 菏泽 | 福建福州 | 株洲 | 马鞍山 | 毕节 | 喀什 | 三亚 | 万宁 | 石嘴山 | 大庆 | 仁寿 | 山东青岛 | 沭阳 | 海宁 | 景德镇 | 娄底 | 漯河 | 广安 | 湖南长沙 | 和田 | 赤峰 | 桓台 | 澳门澳门 | 甘孜 | 遵义 | 宁德 | 常州 | 临猗 | 厦门 | 益阳 | 聊城 | 广安 | 桐城 | 海拉尔 | 新疆乌鲁木齐 | 梧州 | 姜堰 | 吉林 | 通化 | 库尔勒 | 珠海 | 江门 | 章丘 | 章丘 | 定安 | 台中 | 桂林 | 阿里 | 玉溪 | 铁岭 | 娄底 | 无锡 | 葫芦岛 | 汕头 | 淮安 | 绥化 | 潜江 | 洛阳 | 巴中 | 济宁 | 中卫 | 博尔塔拉 | 深圳 | 龙口 | 如皋 | 阜阳 | 巢湖 | 通辽 | 琼中 | 嘉善 | 邹平 | 汕尾 | 汉川 | 宣城 | 厦门 | 绵阳 | 洛阳 | 燕郊 | 辽阳 | 海门 | 和田 | 绍兴 | 梧州 | 运城 | 灵宝 | 吉安 | 如东 | 陇南 | 长兴 | 六安 | 张北 | 天水 | 贵港 | 海西 | 巴彦淖尔市 | 玉溪 | 乳山 | 燕郊 | 南通 | 包头 | 庄河 | 和县 | 辽阳 | 靖江 | 榆林 | 哈密 | 宁德 | 任丘 | 大连 | 清徐 | 锡林郭勒 | 儋州 | 六安 | 曲靖 | 葫芦岛 | 池州 | 泗洪 | 固原 | 陵水 | 延边 | 莆田 | 黔西南 | 吉林长春 | 深圳 | 丹阳 | 邹城 | 六盘水 | 昭通 | 南安 | 广饶 | 赤峰 | 大庆 | 嘉峪关 | 蓬莱 | 西藏拉萨 | 五家渠 | 邳州 | 普洱 | 张家界 | 单县 | 漯河 | 余姚 | 中山 | 铜陵 | 宁夏银川 | 陕西西安 | 白银 | 白沙 | 大理 | 昌都 | 信阳 | 香港香港 | 曲靖 | 忻州 | 济南 | 六盘水 | 济源 | 巴彦淖尔市 | 安顺 | 扬中 | 马鞍山 | 高雄 | 贵州贵阳 | 三亚 | 遂宁 | 南通 | 宜昌 | 三沙 | 五家渠 | 清远 | 图木舒克 | 陕西西安 | 山西太原 | 玉树 | 运城 | 正定 | 三沙 | 聊城 | 四平 | 辽宁沈阳 | 西藏拉萨 | 延边 | 新余 | 大庆 | 垦利 | 通化 | 包头 | 简阳 | 曲靖 | 苍南 | 赣州 | 南安 | 中卫 | 日喀则 | 临海 | 澳门澳门 | 随州 | 江西南昌 | 黄石 | 雄安新区 | 高雄 | 韶关 | 东营 | 澄迈 | 广州 | 黔西南 | 东营 | 琼海 | 琼中 | 南安 | 博尔塔拉 | 洛阳 | 泰安 | 金昌 | 铜陵 | 保定 | 澳门澳门 | 余姚 | 白山 | 湛江 | 广饶 | 公主岭 | 改则 | 绍兴 | 临沂 | 宝应县 | 信阳 | 鹤岗 | 任丘 | 雅安 | 黄石 | 临猗 | 昌吉 | 茂名 | 汕尾 | 昭通 | 湛江 | 长垣 | 锦州 | 南安 | 涿州 | 锡林郭勒 | 高雄 | 娄底 | 牡丹江 | 永新 | 三明 | 偃师 | 甘孜 | 湖州 | 和田 | 禹州 | 来宾 | 海门 | 九江 | 锡林郭勒 | 沭阳 | 安顺 | 抚顺 | 赣州 | 吉林长春 | 瑞安 | 桐城 | 和田 | 铁岭 | 广汉 | 永新 | 随州 | 广安 | 陕西西安 | 泗洪 | 定州 | 汕头 | 克拉玛依 | 泰安 | 临海 | 吉林长春 | 吉林长春 | 吉林长春 | 惠州 | 台南 | 晋中 | 商洛 | 中卫 | 乌兰察布 | 长垣 | 郴州 | 洛阳 | 吉安 | 松原 | 启东 | 天水 | 聊城 | 吴忠 | 嘉峪关 | 巴中 | 黄冈 | 陵水 | 唐山 | 昌吉 | 长治 | 阿里 | 诸暨 | 绥化 | 淮安 | 霍邱 | 宁国 | 滕州 | 如皋 | 吐鲁番 | 兴安盟 | 青州 | 简阳 | 青海西宁 | 玉树 | 承德 | 泗阳 | 铜陵 | 信阳 | 河南郑州 | 灵宝 | 章丘 | 揭阳 | 滁州 | 鄂尔多斯 | 高密 | 乌兰察布 | 武威 | 乐山 | 雅安 | 宁德 | 林芝 | 泗阳 | 大丰 | 林芝 | 深圳 | 抚顺 | 丹东 | 铁岭 | 灌云 | 石嘴山 | 桐城 | 延安 | 巴音郭楞 | 长葛 | 中卫 | 玉溪 | 屯昌 | 通辽 | 潍坊 | 济源 | 清徐 | 南阳 | 广汉 | 台湾台湾 | 玉溪 | 阳江 | 高密 | 德阳 | 大庆 | 汝州 | 焦作 | 萍乡 | 绵阳 | 周口 | 黄山 | 吉林长春 | 阿拉善盟 | 双鸭山 | 定安 | 信阳 | 无锡 | 宜昌 | 琼海 | 滨州 | 舟山 | 兴安盟 | 天水 | 高密 | 靖江 | 菏泽 | 鄂州 | 三明 | 巴音郭楞 | 铜川 | 龙口 | 德州 | 宁国 | 沧州 | 香港香港 | 沛县 | 永新 | 大庆 | 海南海口 | 牡丹江 | 大理 | 慈溪 | 洛阳 | 信阳 | 武威 | 枣庄 | 铁岭 | 唐山 | 张北 | 自贡 | 沛县 | 塔城 | 高密 | 黔西南 | 宁德 | 汕头 | 运城 | 大丰 | 淄博 | 江门 | 新余 | 南通 | 安庆 | 锡林郭勒 | 焦作 | 大同 | 德宏 | 本溪 | 洛阳 | 石嘴山 | 唐山 | 宜宾 | 安顺 | 吐鲁番 | 四川成都 | 肥城 | 西藏拉萨 | 岳阳 | 永新 | 白城 | 台中 | 靖江 | 德宏 | 承德 | 西藏拉萨 | 常德 | 雅安 | 榆林 | 惠州 | 三明 | 迁安市 | 白山 | 琼中 | 清徐 | 燕郊 | 嘉兴 | 延边 | 新泰 | 乳山 | 海宁 | 六安 | 改则 | 博罗 | 荆门 | 禹州 | 图木舒克 | 燕郊 | 双鸭山 | 江西南昌 | 阳春 | 张家界 | 江西南昌 | 阳泉 | 大庆 | 霍邱 | 宁波 | 辽源 | 霍邱 | 威海 | 日土 | 吉林长春 | 昭通 | 泗阳 | 肥城 | 衡阳 | 塔城 | 天长 | 乐平 | 临沧 | 喀什 | 五家渠 | 惠州 | 任丘 | 赵县 | 晋中 | 灌云 | 天水 | 晋中 | 乌海 | 海门 | 东台 | 吴忠 | 内蒙古呼和浩特 | 桐乡 | 哈密 | 阜新 | 阿拉尔 | 固原 | 海西 | 偃师 | 湖北武汉 | 丹阳 | 台北 | 曲靖 | 清远 | 兴化 | 广安 | 宜昌 | 安顺 | 象山 | 安徽合肥 | 攀枝花 | 淮安 | 厦门 | 宜都 | 海丰 | 延边 | 安顺 | 枣阳 | 郴州 | 博罗 | 赣州 | 东阳 | 丽江 | 临沧 | 菏泽 | 唐山 | 黄石 | 新乡 | 潍坊 | 广饶 | 和田 | 徐州 | 阳春 | 泰兴 | 六盘水 | 高雄 | 姜堰 | 天水 | 信阳 | 红河 | 台山 | 云南昆明 | 淮安 | 昌吉 | 天长 | 阿克苏 | 屯昌 | 临海 | 阳春 | 张北 | 绵阳 | 漯河 | 河北石家庄 | 白银 | 临猗 | 辽源 | 宜昌 | 永康 | 赣州 | 仁怀 | 贵州贵阳 | 博尔塔拉 | 衡阳 | 濮阳 | 苍南 | 德州 | 安康 | 陕西西安 | 安康 | 塔城 | 毕节 | 阿勒泰 | 鹰潭 | 嘉峪关 | 澳门澳门 | 崇左 | 娄底 | 温州 | 定州 | 潜江 | 馆陶 | 塔城 | 乐平 | 仁寿 | 崇左 | 淮安 | 丹阳 | 屯昌 | 钦州 | 临汾 | 淮南 | 广州 | 海西 | 阿里 | 铁岭 | 汉中 | 宣城 | 金坛 | 东台 | 文昌 | 北海 | 陕西西安 | 日照 | 鹤壁 | 甘肃兰州 | 长兴 | 日土 | 乐山 | 海安 | 包头 | 龙岩 | 蚌埠 | 咸阳 | 仙桃 | 迁安市 | 玉林 | 陵水 | 乌海 | 万宁 | 琼中 | 淮南 | 宿州 | 陵水 | 崇左 | 深圳 | 乳山 | 宿迁 | 三明 | 三沙 | 盐城 | 梅州 | 滨州 | 陵水 | 潮州 | 龙岩 | 绵阳 | 南安 | 菏泽 | 宁波 | 绵阳 | 淮安 | 五指山 | 随州 | 绵阳 | 红河 | 呼伦贝尔 | 临猗 | 阳泉 | 张家界 | 郴州 | 临沂 | 安吉 | 河池 | 金坛 | 博尔塔拉 | 泉州 | 鄢陵 | 邯郸 | 日照 | 南充 | 灌云 | 伊春 | 乐清 | 宜宾 | 高密 | 江西南昌 | 灌南 | 营口 | 佳木斯 | 济源 | 通辽 | 晋中 | 安康 | 乐山 | 德阳 | 儋州 | 丽水 | 克拉玛依 | 临汾 | 榆林 | 楚雄 | 图木舒克 | 德州 | 包头 | 宁德 | 石嘴山 | 宜宾 | 吴忠 | 诸城 | 锡林郭勒 | 十堰 | 淮南 | 兴化 | 广西南宁 | 荆门 | 内江 | 金华 | 淮安 | 毕节 | 乌海 | 武威 | 淮南 | 四川成都 | 无锡 | 怀化 | 宿迁 | 神木 | 阳春 | 四川成都 | 巴音郭楞 | 宜昌 | 潮州 | 神农架 | 东营 | 肥城 | 日照 | 柳州 | 海拉尔 | 台湾台湾 | 库尔勒 | 伊犁 | 六安 | 葫芦岛 | 鹰潭 | 安庆 | 淮安 | 深圳 | 广汉 | 长兴 | 吴忠 | 屯昌 | 漯河 | 阿克苏 | 巴彦淖尔市 | 亳州 | 保山 | 嘉善 | 乌兰察布 | 香港香港 | 天水 | 防城港 | 涿州 | 日喀则 | 西藏拉萨 | 宝应县 | 景德镇 | 东阳 | 嘉善 | 绍兴 | 迪庆 | 乌海 | 丹阳 | 阿勒泰 | 广州 | 安岳 | 琼中 | 河北石家庄 | 日喀则 | 海西 | 河北石家庄 | 三河 | 大理 | 梅州 | 博罗 | 南安 | 简阳 | 日土 | 韶关 | 兴化 | 广州 | 南京 | 天长 | 湖南长沙 | 江西南昌 | 常德 | 肇庆 | 阿拉尔 | 临沧 | 威海 | 铜川 | 晋中 | 大庆 | 锦州 | 燕郊 | 延边 | 唐山 | 鄂尔多斯 | 淮北 | 单县 | 安阳 | 嘉兴 | 上饶 | 金坛 | 兴安盟 | 海东 | 十堰 | 诸暨 | 肥城 | 固原 | 厦门 | 珠海 | 莱芜 | 贵州贵阳 | 澳门澳门 | 中山 | 建湖 | 抚顺 | 宁德 | 曲靖 | 昆山 | 神木 | 江西南昌 | 绥化 | 昌都 | 余姚 | 大丰 | 海南 | 图木舒克 | 凉山 | 启东 | 库尔勒 | 南安 | 邹城 | 阿里 | 咸阳 | 北海 | 温岭 | 三沙 | 丽江 | 灌云 | 青海西宁 | 鹤壁 | 乳山 |