<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   讀雷鋒的故事

   小學生日記253字
   作者:秦皇島開…
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.       
  6.  
  7.  
  8. léi
  9. fēng
  10. de
  11. shì
  12.  
  13.  
  14.   12 讀雷鋒的故事 
  15.  
  16.  
  17.             
  18. nián
  19.    
  20. yuè
  21.    
  22.  
  23.  
  24. xīng
  25.  
  26. qíng
  27.  
  28.  
  29.  200832日 星期日 晴 
  30.  
  31. jīn
  32. tiān
  33. zhōng
  34.  
  35. léi
  36. fēng
  37. de
  38. shì
  39.  
  40. měi
  41. 今天中午,我和爸爸讀雷鋒的故事,每
  42. rén
  43. le
  44. piān
  45.  
  46. wán
  47. hòu
  48.  
  49. jiào
  50. yīng
  51. gāi
  52. xué
  53. 人讀了八篇。讀完后,我覺得我應該學習
  54. léi
  55. fēng
  56. zhì
  57. jīng
  58. shén
  59.  
  60. léi
  61. fēng
  62. shū
  63. shū
  64.    
  65. suì
  66. jiù
  67. chéng
  68. le
  69. 雷鋒那股志氣和精神。雷鋒叔叔7歲就成了
  70. ér
  71.  
  72.       
  73. suì
  74. jiù
  75. shēng
  76. le
  77.  
  78.  
  79.  
  80. 孤兒,22歲就犧牲了?! ?/div>
  81.  
  82. léi
  83. fēng
  84. shū
  85. shū
  86. shuō
  87. le
  88. zhè
  89. yàng
  90.    
  91. duàn
  92. huà
  93.  
  94. ?
  95.    
  96.  
  97. rén
  98. 我記得雷鋒叔叔說了這樣3段話:(1)人
  99. de
  100. shēng
  101. mìng
  102. shì
  103. yǒu
  104. xiàn
  105. de
  106.  
  107. shì
  108. wéi
  109. rén
  110. mín
  111. shì
  112. xiàn
  113. 的生命是有限的,可是為人民服務是無限
  114. de
  115.  
  116. yào
  117. yǒu
  118. xiàn
  119. de
  120. shēng
  121. mìng
  122. tóu
  123. dào
  124. xiàn
  125. de
  126. wéi
  127. rén
  128. 的。我要把有限的生命投入到無限的為人
  129. mín
  130. zhī
  131. zhōng
  132.  
  133. ?
  134.    
  135.  
  136. jiào
  137. huó
  138. zhe
  139. jiù
  140. shì
  141. 民服務之中去。(2)我覺得自己活著就是
  142. ràng
  143. bié
  144. rén
  145. guò
  146. gèng
  147. měi
  148. hǎo
  149.  
  150. ?
  151.    
  152.  
  153. shí
  154. jiān
  155. jǐn
  156.  
  157. kàn
  158. 讓別人過得更美好。(3)時間緊,可看一
  159. shì
  160.  
  161. shǎo
  162. chéng
  163. duō
  164.  
  165. xué
  166. zhuā
  167. jǐn
  168. shí
  169. jiān
  170. 頁是一頁,積少成多。學習不抓緊時間不
  171. háng
  172.  
  173.  
  174.  
  175. 行?! ?/div>
  176.  
  177. jiào
  178. léi
  179. fēng
  180. shū
  181. shū
  182. shuō
  183. de
  184. hěn
  185. duì
  186.  
  187. men
  188. dōu
  189. yào
  190. xiàng
  191. 我覺得雷鋒叔叔說的很對。我們都要向
  192. léi
  193. fēng
  194. shū
  195. shū
  196. zhè
  197. yàng
  198. de
  199. hǎo
  200. tóng
  201. zhì
  202. xué
  203.  
  204.  
  205.  
  206.  
  207.  
  208. 雷鋒叔叔這樣的好同志學習?!  ?/div>
    
   無注音版:
    
    
     12
    讀雷鋒的故事
    
     2008年3月2日
    星期日 晴
    
    今天中午,我和爸爸讀雷鋒的故事,每人讀了八篇。讀完后,我覺得我應該學習雷鋒那股志氣和精神。雷鋒叔叔7歲就成了孤兒,22歲就犧牲了。
    
    我記得雷鋒叔叔說了這樣3段話:(1)人的生命是有限的,可是為人民服務是無限的。我要把有限的生命投入到無限的為人民服務之中去。(2)我覺得自己活著就是讓別人過得更美好。(3)時間緊,可看一頁是一頁,積少成多。學習不抓緊時間不行。
    
    我覺得雷鋒叔叔說的很對。我們都要向雷鋒叔叔這樣的好同志學習。
    
    

    我和姥姥的故事

    小學生日記443字
    作者:王爍涵
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   • yīn
   •  
   •  
   •  2009217日 星期二 天氣陰 
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • hán
   • jiǎ
   • shēng
   • huó
   • kuài
   • yào
   • jié
   • shù
   • le
   •  
   • xiǎng
   •  愉快的寒假生活快要結束了。我想
   • ràng
   • lǎo
   • lǎo
   • shàng
   • jiā
   • zhù
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • lǎo
   • shuō
   •  
   •  
   • háng
   • ya
   •  
   • 讓姥姥上我家住幾天,姥姥說:“行呀,
   • 閱讀全文

    《照片里的故事》

    小學生日記1004字
    作者:卡哇尹
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • yǒu
   • tiān
   •  
   • zài
   • fān
   • xiē
   • xiǎo
   • xué
   • shí
   • de
   •  有一天,我獨自在翻一些小學時期的
   • shū
   •  
   • biān
   • kàn
   • zhè
   • xiē
   • bèi
   • huà
   • xiàng
   •  
   • ?g
   • miàn
   • ?
   • 書。我邊看這一些被我畫得像“花面貓似
   • 閱讀全文

    兩只小雞的故事(一、安家)

    小學生日記420字
    作者:高嵩
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   • fàng
   • xué
   •   記住了嗎?  今天中午放學
   • hòu
   •  
   • zài
   • xué
   • xiào
   • mén
   • kǒu
   • mǎi
   • le
   • liǎng
   • zhī
   • xiǎo
   •  
   • zhī
   • shì
   • 后,我在學校門口買了兩只小雞,一只是
   • huáng
   • de
   •  
   • zhī
   • shì
   • de
   •  
   • quán
   • shēn
   • máo
   • róng
   • róng
   • de
   •  
   • 黃色的,一只是綠色的,全身毛茸茸的,
   • 閱讀全文

    競選“十佳少年”后的故事

    小學生日記623字
    作者:小鵬鵬愛…
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   • 200816
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • háng
   • le
   •  
   • shí
   • jiā
   •  前幾天,我們學校舉行了一次“十佳
   • shǎo
   • nián
   •  
   • de
   • píng
   • huó
   • dòng
   •  
   • bān
   • zhī
   • yǒu
   • míng
   • é
   • 少年”的評比活動,一個班只有一個名額
   • 閱讀全文

    關于寫故事續集

    小學生日記164字
    作者:小天夢
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • suàn
   • lěng
   • 24日 星期一 天氣:不算冷
   •  
   •  
   • yīn
   • wéi
   • ài
   • huàn
   • xiǎng
   •  
   • suǒ
   • jiào
   • huān
   • xiě
   •  因為我愛幻想,所以我比較喜歡寫續
   •  
   • suī
   • rán
   • zhè
   • yàng
   • kàn
   • lái
   • jiào
   • fán
   •  
   • dàn
   • shì
   • xiě
   • 集。雖然這樣看起來比較麻煩,但是寫續
   • 閱讀全文

    我和書的故事

    小學生日記628字
    作者:陳辰
   • shū
   • shì
   • 我與書故事
   •  
   •  
   • shì
   • shū
   •  
   • zhī
   • yào
   • yǒu
   • hǎo
   • kàn
   • de
   • shū
   •  
   •  我是一個書迷,只要已有好看的書,
   • jiù
   • huì
   • bèi
   • shū
   • zhōng
   • de
   • jīng
   • cǎi
   • nèi
   • róng
   • suǒ
   • yǐn
   •  
   • 就會被書中的精彩內容所吸引,如饑似渴
   • 閱讀全文

    難忘童年故事會

    小學生日記581字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2009321
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • hǎo
   • yǎn
   • jiǎng
   • gǎo
   •  
   • míng
   • tiān
   • kāi
   • zhǎn
   • tóng
   •  “準備好演講稿,明天開展一次童
   • nián
   • shì
   • huì
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   •  
   • huà
   • yīn
   • gāng
   • luò
   •  
   • men
   • 年故事會,”葉老師說,話音剛落,我們
   • 閱讀全文

    一個廣告引發的故事

    小學生日記744字
    作者:jkl8462
   •  
   •  
   • guǎng
   • gào
   • yǐn
   • de
   • shì
   •  
   •  
   •  一個廣告引發的故事 
   •  
   •  
   • xià
   • yán
   • yán
   •  
   • bǎi
   • liáo
   • lài
   • tǎng
   • zài
   • shā
   • shàng
   •  夏日炎炎,我百無聊賴地躺在沙發上
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • rán
   • yǒu
   • de
   • guǎng
   • gào
   • le
   • de
   • 看電視。忽然一個有趣的廣告步入了我的
   • 閱讀全文

    泡泡水的故事

    小學生日記743字
    作者:AndyZhan…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   •      200931日  星
   •  
   •  
   •  
   • 期日 雨 
   •  
   • zhī
   • zěn
   • me
   • huí
   • shì
   •  
   • zhuǎn
   • yǎn
   • jiān
   •  
   • xiǎo
   • xiǎo
   • de
   • hái
   • 不知怎么回事,轉眼間,大大小小的孩
   • 閱讀全文

    我與紅領巾的故事

    小學生日記613字
    作者:金典
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shí
   • guāng
   • fēi
   • shì
   •  
   • huǎng
   •   出處1 2  時光飛逝,一晃
   • jiù
   • yào
   • shàng
   • nián
   • le
   •  
   • zài
   • zhè
   • nián
   •  
   • hóng
   • 我就要上五年級了。在這四年里,我和紅
   • lǐng
   • jīn
   • cóng
   • xiàng
   • shí
   • dào
   • xiàng
   • zhī
   •  
   • men
   • guò
   • le
   • duō
   • 領巾從相識到相知,我們一起渡過了許多
   • 閱讀全文

    聽“害人的一口奶”的故事有感

    小學生日記940字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •    閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我與書的故事

    小學生日記274字
    作者:宋建宇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   2009328日 星期六 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   • shū
   • de
   • shì
   •  
   •  
   •  我與書的故事 
   •  
   •  
   •  
   • sòng
   • ?
   •  
   •  
   •  宋建宇 
   • 閱讀全文

    《小鯉魚歷險記》故事續編

    小學生日記304字
    作者:岳化一小
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xiǎn
   •  
   • shì
   •    《小鯉魚歷險記》故事續
   • biān
   •  
   • nán
   • yuè
   • yáng
   •  
   • yuè
   • huà
   • xiǎo
   • èr
   • nián
   •  
   • chén
   • jìng
   • fān
   • 湖南岳陽 岳化一小二年級 陳競帆
   • 閱讀全文

    讀雷鋒的故事

    小學生日記253字
    作者:秦皇島開…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   •  
   •  
   • léi
   • fēng
   • de
   • shì
   •  
   •  
   •   12 讀雷鋒的故事 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  200832日 星期日 晴 
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • léi
   • fēng
   • de
   • shì
   •  
   • měi
   • 今天中午,我和爸爸讀雷鋒的故事,每
   • 閱讀全文

    照片背后的故事

    小學生日記178字
    作者:張洪榛
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • suì
   • shēng
   • tiān
   •  
   •   我五歲生日那天,我和爸爸媽
   • hǎi
   • shì
   • jiè
   • wán
   •  
   • men
   • kàn
   • le
   • hǎi
   • shī
   •  
   • hǎi
   • bào
   • biǎo
   • 媽去海底世界玩,我們看了海獅、海豹表
   • yǎn
   •  
   • hái
   • kàn
   • le
   • duō
   • piāo
   • liàng
   • de
   • xiǎo
   •  
   • zuì
   • yǒu
   • de
   • shì
   • 演,還看了許多漂亮的小魚,最有趣的是
   • 閱讀全文

    拯救冰封城的故事

    小學生日記241字
    作者:柯德謙
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   2009412日 星期日 陰
   •  
   •  
   • zhěng
   • jiù
   • bīng
   • fēng
   • chéng
   • de
   • shì
   •  拯救冰封城的故事
   •  
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • kàn
   • le
   •  
   • tiān
   • tiān
   • shù
   • xué
   •  
   • de
   •  
   •  早上,我看了《天天數學》里的“
   • 閱讀全文

    講故事大賽

    小學生日記170字
    作者:郭芝霖
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • jiē
   • shì
   • wén
   •  
   •   今天下午第一節課是語文課,
   • guò
   • wén
   • lǎo
   • shī
   • gǎi
   • chéng
   • le
   • jiǎng
   • shì
   • sài
   •  
   • xiǎng
   • 不過語文老師改成了講故事大賽課。我想
   • jiǎng
   • de
   • shì
   • shì
   •  
   • wān
   • dòu
   • shàng
   • de
   • gōng
   • zhǔ
   •  
   •  
   • shì
   • lǎo
   • shī
   • 講的故事是《豌豆上的公主》,可是老師
   • 閱讀全文

    感動的故事

    小學生日記181字
    作者:思紅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gǎn
   • rén
   • de
   • shì
   •   感人的故事
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2010120
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • zuò
   • wán
   • zuò
   • hòu
   • jiù
   • péi
   • kàn
   •  今天晚上我做完作業后就陪媽媽看
   • 閱讀全文

    我給媽媽講故事

    小學生日記185字
    作者:美嘟嘟
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zài
   • xué
   • xiào
   • xué
   • le
   • shì
   •  
   • shì
   •   今天我在學校學了個故事,是
   • yóu
   • de
   • shì
   •  
   • huí
   • jiā
   • hòu
   • jiù
   • gěi
   • jiǎng
   • 西游記里的故事,回家以后我就給媽媽講
   • le
   • zhè
   • shì
   •  
   • 了這個故事。
   • 閱讀全文

    我喜愛的故事《孫悟空告狀》

    小學生日記299字
    作者:曹馨月
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • de
   • shì
   •  
   • sūn
   • kōng
   • gào
   • zhuàng
   •  
   •   我喜愛的故事《孫悟空告狀》
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   •  
   •  2009321日 星期六 雨 
   • 閱讀全文

    讀《笨狼的故事》有感

    二年級日記:讀《笨狼的故事》有感
    日記字數:174
    作者:丁鼎
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • zhī
   • dào
   • bèn
   • láng
   • shì
   • shuí
   • ma
   •  
   • cāi
   • dìng
   •  你知道笨狼是誰嗎?我猜你一定不
   • zhī
   • dào
   •  
   • lái
   • gào
   • ba
   •  
   • bèn
   • láng
   • shì
   • zhī
   • shǎ
   • 知道,我來告訴你吧。笨狼是一只傻得可
   • 閱讀全文

    香蕉皮的故事

    二年級日記:香蕉皮的故事
    日記字數:247
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2010514日 星期五 晴 
   •  
   •  
   • xīng
   • de
   • zǎo
   • chén
   •  
   • xiǎo
   • míng
   • diū
   • le
   • kuài
   • xiāng
   • jiāo
   •  星期一的早晨,小明丟了一塊香蕉皮
   • zài
   • xiào
   • yuán
   • mén
   • kǒu
   •  
   • xiǎo
   • hóng
   • kàn
   • jiàn
   • le
   • lián
   • máng
   • pǎo
   • guò
   • jiǎn
   • 在校園門口,小紅看見了連忙跑過去撿起
   • 閱讀全文

    故事比賽

    二年級日記:故事比賽
    日記字數:477
    作者:劉倬瑋
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • tiān
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  2010316日 期天 天氣:晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • tiān
   • kōng
   • yún
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   • shàng
   •  
   •  今天,天空無云,陽光燦爛。上午,
   • dài
   • biǎo
   • xiào
   • cān
   • jiā
   •  
   • lěng
   • shuǐ
   • tān
   • shí
   • jiè
   • xiǎo
   • xué
   • 我代表我校去參加“冷水灘區第十屆小學
   • 閱讀全文

    故事

    四年級日記:故事
    日記字數:234
    作者:任暢航
   •  
   •  
   • shì
   •  
   •  
   •  故事 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2010420日 星期二 晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • sān
   • jiē
   • shì
   • wén
   •  
   • men
   • kàn
   •  今天早上,第三節課是語文,我們看
   • 閱讀全文

    小時候的故事

    一年級日記:小時候的故事
    日記字數:247
    作者:李清華
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  201077日 星期三 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   •  
   •  
   • jiě
   • jiě
   •  
   •  今天,我和媽媽、姑姑、姐姐、一起
   • guàng
   • jiē
   •  
   • xià
   • dào
   • zhè
   • jiā
   • mài
   •  
   • xià
   • dào
   • 去逛街。媽媽一下子到這家賣,一下子到
   • 閱讀全文

    我愛看歷史故事

    三年級日記:我愛看歷史故事
    日記字數:906
    作者:周炎南
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  201076日 星期二 晴 
   •  
   •  
   • gěi
   • mǎi
   • le
   • běn
   •  
   • chéng
   • shì
   •  
   •  
   •  媽媽給我買了一本《成語故事》。我
   • jiē
   • dào
   • hòu
   •  
   • xiàn
   • miàn
   • yǒu
   • hǎo
   • duō
   • dōu
   • shì
   • shǐ
   • shì
   •  
   • 接到后,發現里面有好多都是歷史故事。
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     南京 | 广元 | 三亚 | 内江 | 南安 | 娄底 | 赣州 | 宿迁 | 安岳 | 瑞安 | 靖江 | 明港 | 澳门澳门 | 宿迁 | 防城港 | 招远 | 保山 | 贵州贵阳 | 中卫 | 南阳 | 邳州 | 咸阳 | 六盘水 | 吐鲁番 | 双鸭山 | 山西太原 | 神农架 | 包头 | 新沂 | 洛阳 | 焦作 | 吕梁 | 襄阳 | 通化 | 吴忠 | 固原 | 甘肃兰州 | 双鸭山 | 衡水 | 溧阳 | 博尔塔拉 | 雄安新区 | 盐城 | 昌吉 | 宁波 | 长葛 | 克拉玛依 | 巢湖 | 朔州 | 宜都 | 金坛 | 漯河 | 广汉 | 承德 | 台南 | 龙岩 | 益阳 | 禹州 | 巴彦淖尔市 | 泸州 | 石嘴山 | 安岳 | 永州 | 台山 | 四平 | 琼海 | 慈溪 | 昌吉 | 湘潭 | 绍兴 | 永康 | 吴忠 | 张家口 | 忻州 | 石嘴山 | 灌云 | 嘉峪关 | 常德 | 舟山 | 昌吉 | 东台 | 塔城 | 燕郊 | 来宾 | 惠东 | 临沂 | 上饶 | 龙口 | 苍南 | 山东青岛 | 定西 | 枣庄 | 山南 | 十堰 | 眉山 | 聊城 | 贺州 | 陇南 | 陕西西安 | 吐鲁番 | 溧阳 | 岳阳 | 东方 | 大连 | 徐州 | 安庆 | 福建福州 | 保山 | 晋城 | 安庆 | 汉中 | 惠州 | 洛阳 | 潜江 | 株洲 | 澳门澳门 | 湘西 | 泰安 | 和田 | 香港香港 | 抚州 | 沛县 | 象山 | 定安 | 曲靖 | 邹平 | 吉林 | 安吉 | 海北 | 瓦房店 | 象山 | 五家渠 | 仁怀 | 上饶 | 吐鲁番 | 淮南 | 安吉 | 商洛 | 东方 | 贺州 | 东海 | 黄石 | 雄安新区 | 眉山 | 昌吉 | 锡林郭勒 | 阜新 | 文山 | 营口 | 汉中 | 松原 | 牡丹江 | 乌海 | 泰安 | 改则 | 湛江 | 来宾 | 泰州 | 任丘 | 临夏 | 玉树 | 延安 | 那曲 | 章丘 | 山西太原 | 义乌 | 甘肃兰州 | 邵阳 | 广元 | 威海 | 乐平 | 宜都 | 宁波 | 建湖 | 乌兰察布 | 新疆乌鲁木齐 | 沧州 | 燕郊 | 丹东 | 葫芦岛 | 台南 | 海门 | 象山 | 白城 | 温州 | 海西 | 温岭 | 内蒙古呼和浩特 | 怒江 | 大同 | 海拉尔 | 哈密 | 东莞 | 泉州 | 明港 | 克拉玛依 | 长垣 | 内江 | 池州 | 汕尾 | 启东 | 鄂州 | 广州 | 盘锦 | 韶关 | 仁寿 | 邵阳 | 齐齐哈尔 | 凉山 | 临猗 | 巴音郭楞 | 澄迈 | 烟台 | 吕梁 | 连云港 | 兴安盟 | 沧州 | 衢州 | 和田 | 金华 | 定安 | 石河子 | 孝感 | 嘉峪关 | 济南 | 甘肃兰州 | 朝阳 | 河池 | 宜宾 | 南京 | 阿勒泰 | 天水 | 定西 | 阳江 | 芜湖 | 临汾 | 鄢陵 | 伊春 | 泗洪 | 辽宁沈阳 | 河池 | 安庆 | 迪庆 | 盐城 | 十堰 | 锡林郭勒 | 乌兰察布 | 凉山 | 淮安 | 迁安市 | 宜昌 | 白城 | 安吉 | 肥城 | 神木 | 黔南 | 保定 | 台北 | 曲靖 | 丹阳 | 绵阳 | 喀什 | 中山 | 绍兴 | 曲靖 | 淮安 | 澳门澳门 | 齐齐哈尔 | 香港香港 | 岳阳 | 昭通 | 巴中 | 白沙 | 安吉 | 漯河 | 防城港 | 南平 | 福建福州 | 陇南 | 承德 | 吉林长春 | 韶关 | 自贡 | 张家口 | 抚顺 | 白沙 | 陕西西安 | 霍邱 | 衡阳 | 晋中 | 澄迈 | 新沂 | 湖北武汉 | 宜春 | 蚌埠 | 淄博 | 海东 | 长治 | 丹阳 | 佳木斯 | 泰州 | 克拉玛依 | 温州 | 毕节 | 随州 | 陕西西安 | 阳泉 | 常德 | 单县 | 邳州 | 博尔塔拉 | 乐山 | 淮南 | 姜堰 | 宁夏银川 | 临夏 | 龙岩 | 瓦房店 | 朔州 | 惠州 | 桐乡 | 恩施 | 周口 | 泰州 | 长兴 | 阿勒泰 | 吉安 | 陕西西安 | 高雄 | 佳木斯 | 如东 | 如东 | 营口 | 东莞 | 瓦房店 | 宜都 | 新乡 | 开封 | 巴中 | 巴中 | 西藏拉萨 | 诸暨 | 昌吉 | 昌都 | 博尔塔拉 | 吴忠 | 肥城 | 永州 | 崇左 | 乐清 | 白银 | 达州 | 临沂 | 海拉尔 | 燕郊 | 三明 | 南京 | 百色 | 曲靖 | 襄阳 | 中卫 | 乌兰察布 | 宝应县 | 南通 | 福建福州 | 曹县 | 辽源 | 六盘水 | 临沧 | 常州 | 海宁 | 东阳 | 台山 | 岳阳 | 亳州 | 黑龙江哈尔滨 | 保定 | 单县 | 惠州 | 迁安市 | 吉林 | 果洛 | 霍邱 | 宿州 | 毕节 | 宿迁 | 常德 | 嘉兴 | 湖州 | 鹤壁 | 深圳 | 铁岭 | 枣庄 | 韶关 | 盘锦 | 邢台 | 红河 | 垦利 | 乐平 | 龙岩 | 娄底 | 黔东南 | 台南 | 陕西西安 | 广汉 | 常州 | 巴彦淖尔市 | 怀化 | 云浮 | 黄南 | 吉林长春 | 白银 | 招远 | 昌吉 | 咸阳 | 渭南 | 丹阳 | 嘉峪关 | 宿迁 | 大同 | 泗洪 | 内蒙古呼和浩特 | 安康 | 三亚 | 濮阳 | 揭阳 | 五家渠 | 宜昌 | 武安 | 克孜勒苏 | 周口 | 九江 | 萍乡 | 黄南 | 宣城 | 东营 | 济南 | 淮南 | 诸城 | 柳州 | 三沙 | 攀枝花 | 阿勒泰 | 乐山 | 舟山 | 吴忠 | 萍乡 | 潮州 | 通辽 | 和县 | 泗洪 | 东方 | 天门 | 宜都 | 义乌 | 辽宁沈阳 | 台中 | 铁岭 | 延边 | 库尔勒 | 咸阳 | 昌吉 | 石河子 | 清远 | 吉安 | 海北 | 仁寿 | 滁州 | 博罗 | 台州 | 德州 | 醴陵 | 玉树 | 钦州 | 包头 | 广州 | 张家界 | 东台 | 东海 | 湛江 | 遵义 | 兴化 | 阿克苏 | 屯昌 | 日照 | 乌海 | 六安 | 咸阳 | 武安 | 迪庆 | 大丰 | 常州 | 涿州 | 大兴安岭 | 公主岭 | 铁岭 | 黔东南 | 雄安新区 | 瓦房店 | 临汾 | 宜昌 | 西双版纳 | 固原 | 乌兰察布 | 诸城 | 宝鸡 | 黔东南 | 佳木斯 | 丹东 | 平凉 | 宜春 | 陇南 | 广州 | 灌南 | 邳州 | 衡阳 | 定安 | 绥化 | 哈密 | 辽源 | 日土 | 渭南 | 吴忠 | 西双版纳 | 滁州 | 楚雄 | 随州 | 巢湖 | 长治 | 六盘水 | 普洱 | 海西 | 沭阳 | 偃师 | 南平 | 东方 | 三亚 | 广州 | 义乌 | 五指山 | 渭南 | 吕梁 | 萍乡 | 燕郊 | 三亚 | 灌南 | 徐州 | 双鸭山 | 大兴安岭 | 东海 | 周口 | 海南 | 吉林长春 | 通辽 | 库尔勒 | 桂林 | 韶关 | 兴化 | 白银 | 丽江 | 张家口 | 四平 | 克孜勒苏 | 五指山 | 德清 | 株洲 | 公主岭 | 娄底 | 防城港 | 瓦房店 | 厦门 | 南充 | 南阳 | 宝鸡 | 眉山 | 黔南 | 鹰潭 | 德阳 | 文山 | 惠东 | 滨州 | 百色 | 海西 | 景德镇 | 九江 | 果洛 | 阳江 | 阿里 | 濮阳 | 宜昌 | 内蒙古呼和浩特 | 黑河 | 咸阳 | 山西太原 | 神农架 | 招远 | 喀什 | 枣庄 | 云南昆明 | 西双版纳 | 任丘 | 扬州 | 惠州 | 乐清 | 邳州 | 兴安盟 | 镇江 | 广饶 | 抚州 | 锡林郭勒 | 日喀则 | 日喀则 | 曲靖 | 赤峰 | 兴安盟 | 大同 | 枣阳 | 晋江 | 章丘 | 石嘴山 | 阜阳 | 张家口 | 阿拉善盟 | 株洲 | 顺德 | 灌南 | 珠海 | 乌兰察布 | 绍兴 | 肥城 | 海南 | 醴陵 | 德州 | 海拉尔 | 海西 | 武安 | 启东 | 滨州 | 诸暨 | 江门 | 自贡 | 迪庆 | 雄安新区 | 遵义 | 绵阳 | 张掖 | 大庆 | 广西南宁 | 台北 | 毕节 | 龙口 | 迁安市 | 上饶 | 柳州 | 荆州 | 龙口 | 南安 | 宜都 | 徐州 | 克孜勒苏 | 晋江 | 台北 | 广汉 | 灌云 | 广饶 | 安吉 | 安徽合肥 | 乐平 | 辽宁沈阳 | 乌兰察布 | 甘孜 | 七台河 | 阿里 | 朔州 | 金昌 | 台山 | 甘肃兰州 | 泉州 | 晋城 | 临沂 | 泰州 | 建湖 | 萍乡 | 新泰 | 博罗 | 资阳 | 基隆 | 南平 | 韶关 | 燕郊 | 恩施 | 防城港 | 福建福州 | 酒泉 | 咸宁 | 唐山 | 吴忠 | 灌云 | 昌吉 | 库尔勒 | 安康 | 九江 | 百色 | 温州 | 自贡 | 佳木斯 | 天长 | 溧阳 | 文山 | 吉林长春 | 泰兴 | 运城 | 宝鸡 | 揭阳 | 三明 | 菏泽 | 延安 | 本溪 | 德阳 | 浙江杭州 | 咸阳 | 丹阳 | 广饶 | 江西南昌 | 绵阳 | 东方 | 昌都 | 黄山 | 鄢陵 | 石狮 | 益阳 | 汉中 | 灌云 | 贵州贵阳 | 绵阳 | 东莞 | 新乡 | 阳春 | 临汾 | 招远 | 甘南 | 呼伦贝尔 | 肇庆 | 怒江 | 贵港 | 庆阳 | 长垣 | 鹤壁 | 新沂 | 唐山 | 平潭 | 清远 | 淄博 | 信阳 | 锦州 | 仁寿 | 东台 | 包头 | 黔东南 | 乐清 | 濮阳 | 乌海 | 伊春 | 沭阳 | 遵义 | 巴中 | 启东 | 盘锦 | 茂名 | 桂林 | 平潭 | 天水 | 荆州 | 长治 | 忻州 | 抚州 | 武威 | 清徐 | 本溪 | 焦作 | 库尔勒 | 兴安盟 | 宣城 | 安庆 | 许昌 | 杞县 | 昌吉 | 安阳 | 忻州 | 廊坊 | 辽宁沈阳 | 平潭 | 怒江 | 韶关 | 乌兰察布 | 邳州 | 海东 | 金坛 | 新疆乌鲁木齐 | 宜都 | 海安 | 伊犁 | 库尔勒 | 仙桃 | 陇南 | 甘肃兰州 | 葫芦岛 | 张北 | 萍乡 | 连云港 | 酒泉 | 惠州 | 张掖 | 昌都 | 昌吉 | 杞县 | 河北石家庄 | 海北 | 台中 | 扬州 | 汉中 | 荆州 | 哈密 | 中卫 | 高密 | 新泰 | 鞍山 | 崇左 | 大连 | 安吉 | 日照 | 乐平 | 日照 | 沛县 | 鞍山 | 海南海口 | 台北 | 项城 | 五家渠 | 肇庆 | 运城 | 仁怀 | 朔州 | 诸城 | 丹阳 | 梅州 | 万宁 | 沛县 | 石狮 | 仁怀 | 金昌 | 醴陵 | 灌云 | 鹰潭 | 安吉 | 海门 | 阜阳 | 晋城 | 仙桃 | 库尔勒 | 宿州 | 荣成 | 阜阳 | 红河 | 吉林长春 | 渭南 | 义乌 | 黄石 | 大兴安岭 | 江西南昌 | 宁夏银川 | 正定 | 神木 | 河南郑州 | 泗阳 | 绥化 | 萍乡 | 宁夏银川 | 禹州 | 丹阳 | 百色 | 白山 | 嘉善 | 防城港 | 酒泉 | 杞县 | 邵阳 | 驻马店 | 晋中 | 鞍山 | 扬州 | 南平 | 河北石家庄 | 新泰 | 浙江杭州 | 滁州 | 寿光 | 张家口 | 曹县 | 台山 | 简阳 | 蓬莱 | 肥城 | 曲靖 | 湘潭 | 台北 | 绵阳 | 瓦房店 | 和田 | 福建福州 | 盐城 | 萍乡 | 滨州 | 临猗 | 佛山 | 承德 | 延安 | 大兴安岭 | 宿州 | 滁州 | 惠东 | 日喀则 | 甘南 | 三亚 | 库尔勒 | 日照 | 仁怀 | 新沂 | 安庆 | 扬中 | 雅安 | 锡林郭勒 | 雄安新区 | 濮阳 | 宿州 | 珠海 | 柳州 | 达州 | 燕郊 | 玉溪 | 乌兰察布 | 玉溪 | 阿勒泰 | 临海 | 淮北 | 海东 | 高密 | 石狮 | 吉林长春 | 长治 | 肇庆 | 河南郑州 | 杞县 | 汉中 | 曲靖 | 迁安市 | 惠东 | 长葛 | 本溪 | 沭阳 | 安顺 | 威海 | 乐清 | 台北 | 商丘 | 义乌 | 鄂州 | 佛山 | 钦州 | 海安 | 阳春 | 象山 | 黔西南 | 余姚 | 邹城 | 中卫 | 台湾台湾 | 吉林 | 台北 | 博尔塔拉 | 湖北武汉 | 新泰 | 黄山 | 新乡 | 安岳 | 商丘 | 绵阳 | 醴陵 | 洛阳 | 基隆 | 嘉峪关 | 德清 | 鹤壁 | 和田 | 大理 | 焦作 | 昌吉 | 天水 | 泗洪 | 抚顺 | 辽阳 | 阿勒泰 | 南安 | 博尔塔拉 | 荣成 | 甘南 | 湖州 | 烟台 | 桐城 | 四川成都 | 琼中 | 惠州 | 如皋 | 铁岭 | 洛阳 | 兴化 | 西藏拉萨 | 燕郊 | 诸暨 | 项城 | 曲靖 | 包头 | 亳州 | 湘西 | 辽宁沈阳 | 嘉峪关 | 台北 | 阿拉尔 | 浙江杭州 | 烟台 | 迪庆 | 江门 | 营口 | 黔东南 | 温州 | 克拉玛依 | 鹤岗 | 阜阳 | 山南 | 十堰 | 眉山 | 大理 | 阳春 | 定州 | 漯河 | 铜川 | 阜阳 | 济宁 | 邵阳 | 临夏 | 张家口 | 正定 | 阳春 | 石河子 | 金坛 | 天水 | 常州 | 雄安新区 | 丹东 | 桂林 | 咸阳 | 临汾 | 温岭 | 十堰 | 长葛 | 龙岩 | 南通 | 鸡西 | 灌南 | 泉州 | 贺州 | 阿勒泰 | 海北 | 百色 | 南阳 | 百色 | 乐清 | 昌都 | 泉州 | 泰兴 |