<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   考試前真開心

   小學生日記155字
   作者:陳梓赫
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. jīn
  7. tiān
  8.  
  9. men
  10. èr
  11. sān
  12. nián
  13. kǎo
  14.   今天,我們一二三年級期末考
  15. shì
  16.  
  17. zài
  18. èr
  19. nián
  20. shí
  21. èr
  22. bān
  23. kǎo
  24. shì
  25.  
  26. hěn
  27. kāi
  28. xīn
  29.  
  30. 試,我在二年級十二班考試。我很開心,
  31. yīn
  32. wéi
  33. kǎo
  34. wán
  35. shì
  36. jiù
  37. fàng
  38. jiǎ
  39. le
  40.  
  41. hái
  42. yǒu
  43. jiàn
  44. shì
  45. 因為考完試就可以放假了。還有一件事我
  46. hěn
  47. kāi
  48. xīn
  49.  
  50. shì
  51. dāng
  52. shàng
  53. le
  54. xiǎo
  55. duì
  56. zhǎng
  57. le
  58.  
  59. ràng
  60. men
  61. 很開心,是我當上了小隊長了,我讓他們
  62. zuò
  63. zuǒ
  64. biān
  65.  
  66. men
  67. jiù
  68. zuò
  69. zuǒ
  70. biān
  71.  
  72. ràng
  73. men
  74. zuò
  75. yòu
  76. biān
  77. 坐左邊,他們就坐左邊,我讓他們坐右邊
  78.  
  79. men
  80. jiù
  81. zuò
  82. yòu
  83. biān
  84.  
  85. men
  86. yào
  87. tīng
  88. de
  89. huà
  90.  
  91. ,他們就坐右邊,他們要聽我的話。
  92.  
  93.  
  94.  
  95. wàng
  96. quán
  97. guó
  98. de
  99. xiǎo
  100. péng
  101. yǒu
  102. men
  103. tiān
  104. tiān
  105. kāi
  106.  希望全國的小朋友們一天比一天開
  107. xīn
  108.  
  109. hǎo
  110. hǎo
  111. xué
  112.  
  113. zēng
  114. jiā
  115. zhī
  116. shí
  117.  
  118. 心,好好學習,增加知識。
  119.  
  120.  
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.  
  133.  
  134.  
  135.   
    
   無注音版:
    
    
    
    今天,我們一二三年級期末考試,我在二年級十二班考試。我很開心,因為考完試就可以放假了。還有一件事我很開心,是我當上了小隊長了,我讓他們坐左邊,他們就坐左邊,我讓他們坐右邊,他們就坐右邊,他們要聽我的話。
    
    希望全國的小朋友們一天比一天開心,好好學習,增加知識。
    
    
    
    
    
    
    
     
  136. 閱讀全文

    開心的一件事

    小學生日記263字
    作者:周炎南
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   •   出處1 2  825日 星期二 
   • qíng
   •  
   • 晴 
   •  
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • shàng
   • sān
   • nián
   • le
   •  
   • zhī
   • dào
   •  
   • jiāo
   •  我準備上三年級了,我也不知道,教
   • 閱讀全文

    開心的一件事

    小學生日記263字
    作者:周炎南
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   •   出處1 2  825日 星期二 
   • qíng
   •  
   • 晴 
   •  
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • shàng
   • sān
   • nián
   • le
   •  
   • zhī
   • dào
   •  
   • jiāo
   •  我準備上三年級了,我也不知道,教
   • 閱讀全文

    考試之后

    小學生日記287字
    作者:ljw
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   •  
   • men
   • de
   •     今天是星期一,我們的
   • wén
   • lǎo
   • shī
   • men
   • shàng
   • zhōu
   • dān
   • yuán
   • de
   • shì
   • de
   • shì
   • 語文老師把我們上周第一單元的測試的試
   • juàn
   • le
   • xià
   • lái
   •  
   • xià
   • lái
   • zhī
   • qián
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   • le
   • huà
   • 卷發了下來,發下來之前老師說了一句話
   • 閱讀全文

    開心的一天

    小學生日記270字
    作者:王鴻偉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • kǎo
   • shì
   • tōng
   •    今天,是我拿期末考試通
   • zhī
   • shū
   • de
   •  
   • zǒu
   • zài
   • xué
   • xiào
   • de
   • shàng
   •  
   • xīn
   • 知書的日子。我走在去學校的路上,心里
   • shàng
   • xià
   • de
   •  
   • zuò
   • dào
   • jiāo
   • shī
   • hòu
   •  
   • lǎo
   • shī
   • lái
   • niàn
   • chéng
   • ?
   • 七上八下的。做到教師后,老師來念成績
   • 閱讀全文

    考試

    小學生日記305字
    作者:周默涵
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wén
   • kǎo
   • le
   • shì
   •  
   • suī
   • rán
   • méi
   • yǒu
   • gēn
   • men
   • shuō
   •  今天語文考了試,雖然沒有跟我們說
   • fèn
   • shù
   •  
   • dàn
   • shì
   • zhī
   • dào
   • ?
   • kǎo
   • hěn
   • hǎo
   •  
   • yīn
   • 分數,但是我知道我一定考得很不好,因
   • wéi
   • lián
   • chǔ
   • dōu
   • méi
   • zuò
   • chū
   • lái
   •  
   • huí
   • jiā
   • yòu
   • 為我連幾個基礎題都沒做出來,我回家又
   • 閱讀全文

    考試啦

    小學生日記428字
    作者:李怡
   •  
   •  
   • āi
   • ya
   •  
   • bān
   • zhe
   • zhǐ
   • tóu
   • suàn
   • hái
   • yǒu
   •       
   • tiān
   • jiù
   • yào
   • kǎo
   •  哎呀!扳著指頭算還有14天就要畢業考
   • shì
   • le
   •  
   • hái
   • yào
   • chú
   • kāi
   • xīng
   •  
   • zhěng
   • zhěng
   • zhī
   • yǒu
   •       
   • tiān
   • shí
   • jiān
   • 試了,還要除開星期日,整整只有11天時間
   • le
   •  
   • de
   • xīn
   • yòu
   • bēi
   •  
   • de
   • shì
   • kǎo
   • shì
   • kǎo
   • hǎo
   • le
   • 了。我的心既喜又悲。喜的是考試考好了
   • 閱讀全文

    期中考試的心情

    小學生日記417字
    作者:蘇永琳
   •  
   •  
   •  
   • míng
   • tiān
   • jiù
   • shì
   • men
   • liù
   • nián
   •  明天就是我們六年級
   • de
   • zhōng
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • chéng
   • ?
   • hěn
   • hǎo
   •  
   • yīng
   • gāi
   • yòng
   • dān
   • 的期中考試了,我成績很好,應該不用擔
   • xīn
   •  
   • dàn
   • hái
   • shì
   • wàng
   • néng
   • huò
   • hǎo
   • chéng
   • ?
   •  
   • de
   • sān
   • 心,但我還是希望能獲得好成績。我的三
   • 閱讀全文

    考試后

    小學生日記450字
    作者:蘇永琳
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xīn
   • qíng
   • tǎn
   •  今天心情忐
   • ān
   •  
   • yīn
   • wéi
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • zhōng
   • kǎo
   • shì
   •  
   • 忑不安,因為今天是期中考試。
   •  
   •  
   • shù
   • xué
   • yòng
   • le
   • gǎi
   • zhǐ
   •  
   • zuì
   • hòu
   • huá
   • le
   •  數學我用了涂改紙,最后一題劃了許
   • 閱讀全文

    期中考試的心情

    小學生日記417字
    作者:蘇永琳
   •  
   •  
   •  
   • míng
   • tiān
   • jiù
   • shì
   • men
   • liù
   • nián
   •   明天就是我們六年級
   • de
   • zhōng
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • chéng
   • ?
   • hěn
   • hǎo
   •  
   • yīng
   • gāi
   • yòng
   • dān
   • 的期中考試了,我成績很好,應該不用擔
   • xīn
   •  
   • dàn
   • hái
   • shì
   • wàng
   • néng
   • huò
   • hǎo
   • chéng
   • ?
   •  
   • de
   • sān
   • 心,但我還是希望能獲得好成績。我的三
   • 閱讀全文

    我的考試成績

    小學生日記208字
    作者:劉嫣然
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • fǎn
   • xiào
   •  
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • men
   • jiù
   • shì
   •  今天是返校日,一開始,我們就是
   • sǎo
   • chú
   •  
   • hēi
   • hēi
   •  
   • bān
   • de
   • hǎo
   • péng
   • yǒu
   • jiù
   •  
   • 掃除。嘿嘿,我和班里的四個好朋友就“
   • 閱讀全文

    考試

    小學生日記232字
    作者:王浩燃
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kǎo
   • shì
   •   2 08  考試
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  
   •  421日 星期三 雨
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • shì
   • shù
   • xué
   •  
   • chéng
   • ?
   • xià
   • lái
   • hòu
   •  
   •  今天考試了,是數學。成績下來后,
   • 閱讀全文

    考試

    小學生日記220字
    作者:陳子玲
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •   歡迎你投稿  2010329日 星
   •  
   • yīn
   • 期一 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • wén
   • lǎo
   • shī
   • jiào
   • liù
   • de
   •  今天上午,語文老師叫六個組的組
   • 閱讀全文

    開心

    小學生日記261字
    作者:劉新博
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xiě
   • wán
   • zuò
   •  
   •     今天,我寫完作業,
   • de
   • liǎng
   • péng
   • yǒu
   • wán
   •  
   • men
   • dào
   • le
   • rén
   • mín
   • guǎng
   • chǎng
   • 和我的兩個朋友去玩。我們到了人民廣廠
   •  
   • zuò
   • zài
   • bǎn
   • dèng
   • shàng
   • shuō
   • xiào
   • huà
   •  
   • shuō
   •  
   • yǒu
   • sān
   • rén
   • ,坐在木板凳上說笑話。我說:有三個人
   • 閱讀全文

    考試

    小學生日記323字
    作者:王藝霏
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   • 2007111
   •  
   • kǎo
   •  
   • shì
   • 考 試
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • shì
   • xún
   • cháng
   • de
   •  
   • yīn
   • wéi
   • jīn
   • tiān
   •  
   • 111日,是個不尋常的日子,因為今天,
   • 閱讀全文

    期末考試

    小學生日記129字
    作者:鄯晶尹
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   •    200878日 星期二 天氣雨
   •  
   • jīn
   • tiān
   • men
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • yīn
   • wéi
   • lǎo
   • shī
   • méi
   • yǒu
   • liú
   • zuò
   • 今天我們很高興,因為老師沒有留作業
   •  
   • yuán
   • yīn
   • shì
   • míng
   • tiān
   • jiù
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • duì
   • lái
   • shuō
   • jiù
   • ,原因是明天就期末考試了,對我來說就
   • 閱讀全文

    期末考試第一天

    小學生日記952字
    作者:娃娃美人…
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • yīn
   •  
   • xiǎo
   •  
   • xīng
   • èr
   • 200871日 陰 小雨 星期二
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • kǎo
   • shì
   • de
   • tiān
   •  
   • shàng
   • kǎo
   •  今天是期末考試的第一天,上午考語
   • wén
   • pǐn
   • shè
   • huì
   •  
   • 文和思品社會。
   • 閱讀全文

    開心的一天

    小學生日記165字
    作者:米祜
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xīn
   • de
   • tiān
   •   開心的一天
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • nián
   • shàng
   • xué
   • de
   • zuì
   • hòu
   • tiān
   •  今天,是我五年級上學期的最后一天
   • ?
   • sàn
   • xué
   • diǎn
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • gěi
   • qián
   •       
   • míng
   • jìn
   • jiǎng
   • de
   • (既散學典禮)。老師給前10名與進步獎的
   • 閱讀全文

    期末考試

    小學生日記362字
    作者:藤原の拓…
   •  
   •  
   • míng
   • tiān
   • jiù
   • yào
   • jìn
   • háng
   • běi
   • shěng
   •    
   • nián
   • xué
   •  明天就要進行河北省5年級第一學期期
   • diào
   • yán
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • xīn
   • zhēn
   • de
   • hěn
   • jǐn
   • zhāng
   •  
   • guò
   • hái
   • 末調研考試了!心里真的很緊張。不過還
   • hǎo
   •  
   • shàng
   • jiè
   • de
   • lǎo
   • qián
   • bèi
   • men
   • shì
   • diào
   • yán
   • de
   • zhèng
   • hǎo
   • 好,上一屆的老前輩們也是調研的正好拿
   • 閱讀全文

    考試

    小學生日記498字
    作者:紫藤蘿瀑…
   •  
   •  
   • zhōng
   • kǎo
   • shì
   •  
   •  期中考試 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  200935日 星期四 晴 
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guāng
   • yīn
   • jiàn
   •  
   •  
   • zhǎ
   • yǎn
   •  
   • bàn
   • duō
   • xué
   •  “光陰似箭”,一眨眼,半個多學
   • 閱讀全文

    開心的一天

    小學生日記218字
    作者:夢的紫水…
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   • tiān
   •  
   •  
   •  222日 星期日 天氣:雨 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • kāi
   • xué
   • zhī
   • hòu
   • de
   • xīng
   •  今天,是開學之后的第一個星期日
   •  
   • zuó
   • tiān
   •  
   • shì
   • kāi
   • xīn
   • de
   •  
   • 。昨天,是一個開心的日子。
   • 閱讀全文

    開心

    小學生日記226字
    作者:袁夢
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •     426日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • hěn
   • kāi
   • xīn
   •  
   • yīn
   • wéi
   • jīn
   • tiān
   • diào
   •  今天我很開心,因為我今天去釣魚
   •  
   • shōu
   • huò
   • hái
   • xiǎo
   • ne
   •  
   • jiù
   • shì
   • yǒu
   • diǎn
   • xiǎo
   • chā
   •  
   • ,收獲還不小呢,就是有點小插曲 嘻嘻
   • 閱讀全文

    考試風波

    小學生日記248字
    作者:韋冕
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • men
   • zài
   • jiāo
   • shì
   • jǐn
   • zhāng
   •  
   •  200973日,我們在教室里緊張地復習,
   • wéi
   • shí
   • me
   •  
   • yīn
   • wéi
   • men
   • yào
   • xiǎo
   • kǎo
   •  
   • 為什么?因為我們要小考啦!
   •  
   •  
   • guò
   • le
   • huì
   • ér
   •  
   • lǎo
   • shī
   • zǒu
   • le
   • jìn
   • lái
   •  
   • shǒu
   •  過了一會兒,老師走了進來,手里拿
   • 閱讀全文

    緊張的期末考試

    小學生日記647字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīng
   • guò
   • màn
   • zhǎng
   • de
   •  
   • pàn
   • wàng
   • jiǔ
   • de
   • jǐn
   • zhāng
   •  經過漫長的復習,盼望已久的緊張
   • de
   • kǎo
   • shì
   • zhōng
   • lái
   • dào
   •  
   • men
   • tiān
   • yào
   • kǎo
   • wán
   •    
   • mén
   • 的期末考試終于來到。我們一天要考完3
   • 閱讀全文

    期末考試期間的我

    小學生日記554字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kǎo
   • shì
   • jiù
   • yào
   • lái
   • lín
   •  
   • nián
   • de
   • xué
   •  期末考試就要來臨,我五年級的學
   • jiù
   • yào
   • jié
   • shù
   • le
   •  
   •  
   •  
   • 習也就要結束了?! ?/div>
   • 閱讀全文

    哎~討厭的期末考試

    小學生日記207字
    作者:草莓★公…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • āi
   • tǎo
   • yàn
   • de
   • kǎo
   • shì
   •    哎討厭的期末考試
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   • jiù
   • shì
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • nián
   •  星期二就是期末考試了,我五年級
   • yào
   • le
   •  
   • xué
   • guò
   • de
   • hǎo
   • kuài
   • ā
   •  
   • kǎo
   • 也要畢業了,一學期過的好快啊。期末考
   • 閱讀全文

    考試

    小學生日記187字
    作者:張子潔
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • shù
   • xué
   • lǎo
   • shī
   • zǒu
   • jìn
   • jiāo
   • shì
   • shén
   • de
   • shuō
   •  今天下午數學老師走進教室神秘的說
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • men
   • jìn
   • háng
   • xiǎo
   • shì
   •  
   • :“今天下午我們進行一次期末小測試,
   • hǎo
   • hǎo
   •  
   •  
   •  
   •  
   • 好不好?” 
   • 閱讀全文

    開心農場

    小學生日記164字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  20091015
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    考試三步曲

    小學生日記550字
    作者:班鈺瑤
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kǎo
   • shì
   • de
   • qián
   • tiān
   •  
   • de
   • xīn
   •     考試的前一天,我的心
   • qíng
   • fèn
   • wài
   • dòng
   •  
   • yīn
   • wéi
   • shì
   • kǎo
   •  
   • píng
   • cháng
   • de
   • 情分外激動,因為那是期末考,和平常的
   • yàng
   •  
   • zhè
   • guān
   • dào
   • zhè
   • nián
   • de
   • shēng
   • cún
   • wáng
   •  
   • 不一樣。這關系到我這一年的生死存亡,
   • 閱讀全文

    考試風波

    小學生日記227字
    作者:尤基煜
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •   “小學”  2010年 414日 星
   • sān
   •  
   • xiǎo
   • xuě
   •  
   •  
   • 期三 小雪 
   •  
   •  
   •  
   •       
   •  
   •          
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shòu
   • le
   •  
   • shì
   • yīn
   •  my god!今天我受了大大地刺激。是因
   • 閱讀全文
  137. 极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     盘锦 | 燕郊 | 吉林 | 洛阳 | 汕尾 | 琼海 | 屯昌 | 昆山 | 黔南 | 锡林郭勒 | 金昌 | 象山 | 南通 | 舟山 | 五指山 | 沧州 | 石河子 | 果洛 | 荆门 | 益阳 | 禹州 | 赤峰 | 晋中 | 通辽 | 绥化 | 东阳 | 鞍山 | 佳木斯 | 吉林长春 | 济宁 | 咸宁 | 琼中 | 台山 | 宁波 | 桐城 | 阜阳 | 克孜勒苏 | 吐鲁番 | 商洛 | 驻马店 | 开封 | 七台河 | 东莞 | 延边 | 德清 | 云浮 | 韶关 | 伊春 | 定安 | 张家界 | 朝阳 | 高密 | 邹城 | 台州 | 永州 | 广汉 | 青州 | 海宁 | 临汾 | 延边 | 石河子 | 台州 | 铜仁 | 钦州 | 北海 | 中卫 | 玉溪 | 眉山 | 黄冈 | 临汾 | 佳木斯 | 齐齐哈尔 | 岳阳 | 宜昌 | 桐乡 | 潜江 | 昌吉 | 新乡 | 三门峡 | 香港香港 | 博罗 | 偃师 | 蚌埠 | 塔城 | 厦门 | 大兴安岭 | 高雄 | 盘锦 | 兴安盟 | 徐州 | 神木 | 抚顺 | 台湾台湾 | 柳州 | 云南昆明 | 和县 | 咸阳 | 牡丹江 | 澳门澳门 | 酒泉 | 灵宝 | 滕州 | 扬中 | 仙桃 | 浙江杭州 | 锦州 | 嘉善 | 眉山 | 亳州 | 基隆 | 高雄 | 建湖 | 普洱 | 忻州 | 长葛 | 咸宁 | 诸城 | 泗洪 | 林芝 | 眉山 | 台北 | 任丘 | 安庆 | 江苏苏州 | 青州 | 鹰潭 | 巢湖 | 山南 | 海南海口 | 博尔塔拉 | 长垣 | 黄山 | 吴忠 | 文山 | 抚顺 | 济南 | 山东青岛 | 毕节 | 赤峰 | 巢湖 | 石狮 | 扬州 | 丹东 | 武威 | 聊城 | 乌海 | 荣成 | 阿勒泰 | 伊春 | 济宁 | 沭阳 | 朝阳 | 瑞安 | 商洛 | 玉环 | 晋中 | 长治 | 吉林长春 | 天长 | 衡水 | 肥城 | 建湖 | 阳春 | 日喀则 | 内蒙古呼和浩特 | 林芝 | 阳江 | 日喀则 | 渭南 | 宁波 | 神木 | 诸暨 | 汉川 | 苍南 | 丽水 | 孝感 | 九江 | 武安 | 灌南 | 白山 | 乐清 | 新余 | 山南 | 白城 | 北海 | 顺德 | 庄河 | 连云港 | 襄阳 | 东阳 | 和县 | 安岳 | 唐山 | 文山 | 大庆 | 单县 | 本溪 | 琼海 | 阳江 | 新疆乌鲁木齐 | 无锡 | 洛阳 | 阿坝 | 三河 | 靖江 | 大连 | 台湾台湾 | 诸城 | 肥城 | 招远 | 兴安盟 | 永州 | 德清 | 博尔塔拉 | 蚌埠 | 禹州 | 莆田 | 自贡 | 燕郊 | 垦利 | 宿州 | 雅安 | 宝鸡 | 铁岭 | 澄迈 | 香港香港 | 伊春 | 石嘴山 | 河池 | 德州 | 黄山 | 台北 | 固原 | 淮北 | 嘉兴 | 厦门 | 安阳 | 汕头 | 淮北 | 任丘 | 靖江 | 安康 | 商丘 | 庆阳 | 晋城 | 寿光 | 温岭 | 海北 | 阿里 | 娄底 | 长垣 | 玉林 | 南阳 | 海南海口 | 乌兰察布 | 商丘 | 泸州 | 河源 | 洛阳 | 三河 | 济南 | 丽江 | 惠东 | 肇庆 | 临沧 | 丹阳 | 温州 | 景德镇 | 屯昌 | 定西 | 南阳 | 萍乡 | 宿州 | 定州 | 涿州 | 齐齐哈尔 | 海南 | 乌兰察布 | 泗阳 | 漳州 | 孝感 | 晋城 | 贺州 | 云南昆明 | 枣阳 | 海安 | 云南昆明 | 公主岭 | 三亚 | 吐鲁番 | 安康 | 安顺 | 台南 | 甘南 | 杞县 | 攀枝花 | 厦门 | 瓦房店 | 鹤岗 | 丹东 | 伊春 | 丹东 | 简阳 | 阿拉尔 | 公主岭 | 开封 | 泗洪 | 黄冈 | 常德 | 岳阳 | 和县 | 晋城 | 滨州 | 黔南 | 宁夏银川 | 姜堰 | 绥化 | 铜仁 | 巴中 | 咸阳 | 眉山 | 博罗 | 绍兴 | 武夷山 | 中山 | 文山 | 塔城 | 贵州贵阳 | 阿里 | 辽源 | 邹城 | 永州 | 丽水 | 黄南 | 甘肃兰州 | 吉林 | 眉山 | 昌吉 | 三亚 | 郴州 | 承德 | 克孜勒苏 | 珠海 | 景德镇 | 佛山 | 潍坊 | 新乡 | 商丘 | 曹县 | 南京 | 丽江 | 淮南 | 库尔勒 | 任丘 | 淄博 | 淄博 | 鹤岗 | 广元 | 天门 | 泰安 | 淮安 | 乐清 | 潍坊 | 万宁 | 新泰 | 乌海 | 馆陶 | 涿州 | 绥化 | 温州 | 徐州 | 荆州 | 仙桃 | 广饶 | 霍邱 | 咸宁 | 枣阳 | 西双版纳 | 鹤岗 | 海东 | 恩施 | 赤峰 | 天门 | 北海 | 韶关 | 梅州 | 新泰 | 海北 | 泰州 | 衡水 | 鹤壁 | 儋州 | 金华 | 吉林长春 | 巴音郭楞 | 济源 | 德阳 | 宣城 | 林芝 | 新余 | 保亭 | 荣成 | 东营 | 鄢陵 | 三亚 | 汉川 | 泉州 | 黄石 | 自贡 | 库尔勒 | 吐鲁番 | 昌吉 | 漳州 | 苍南 | 荆门 | 黄冈 | 玉林 | 三亚 | 霍邱 | 珠海 | 廊坊 | 宝应县 | 定州 | 山西太原 | 金坛 | 眉山 | 韶关 | 池州 | 遵义 | 七台河 | 西藏拉萨 | 宝鸡 | 贵港 | 平凉 | 南充 | 大理 | 惠州 | 兴安盟 | 阿拉尔 | 日喀则 | 宝鸡 | 怒江 | 南平 | 聊城 | 菏泽 | 南安 | 商丘 | 株洲 | 岳阳 | 乐清 | 芜湖 | 平潭 | 许昌 | 新乡 | 山西太原 | 张掖 | 漯河 | 辽源 | 博尔塔拉 | 固原 | 阿拉尔 | 陵水 | 珠海 | 顺德 | 武威 | 燕郊 | 宜春 | 乐平 | 澄迈 | 福建福州 | 许昌 | 陵水 | 咸阳 | 鸡西 | 德阳 | 阳江 | 乌海 | 云南昆明 | 怀化 | 高密 | 长兴 | 肥城 | 赣州 | 瑞安 | 平顶山 | 深圳 | 巴彦淖尔市 | 庄河 | 武夷山 | 新沂 | 大丰 | 赣州 | 周口 | 五指山 | 大同 | 黔南 | 吉林长春 | 白银 | 大同 | 阿勒泰 | 朝阳 | 东莞 | 喀什 | 白山 | 诸城 | 盐城 | 乐平 | 雄安新区 | 漯河 | 毕节 | 铜仁 | 广元 | 巴中 | 灌南 | 海丰 | 丽水 | 定安 | 三沙 | 玉树 | 连云港 | 黄南 | 深圳 | 黔西南 | 明港 | 湖州 | 鹰潭 | 塔城 | 石河子 | 武夷山 | 湛江 | 台湾台湾 | 陵水 | 金昌 | 任丘 | 曲靖 | 鸡西 | 河源 | 大庆 | 汉中 | 伊犁 | 德阳 | 营口 | 莱芜 | 五家渠 | 宣城 | 庆阳 | 象山 | 牡丹江 | 定西 | 海西 | 榆林 | 毕节 | 神农架 | 基隆 | 平凉 | 漯河 | 屯昌 | 荣成 | 寿光 | 抚顺 | 佛山 | 潜江 | 衡水 | 宜都 | 馆陶 | 百色 | 鹤岗 | 北海 | 无锡 | 简阳 | 石狮 | 陵水 | 南京 | 安吉 | 邹平 | 雄安新区 | 红河 | 牡丹江 | 临沂 | 潍坊 | 乐平 | 大兴安岭 | 十堰 | 清远 | 内蒙古呼和浩特 | 如东 | 阳泉 | 延安 | 大庆 | 垦利 | 韶关 | 禹州 | 台州 | 馆陶 | 江西南昌 | 兴化 | 定西 | 防城港 | 那曲 | 揭阳 | 龙口 | 临海 | 晋江 | 阿坝 | 桐城 | 绍兴 | 黔东南 | 大丰 | 万宁 | 阿拉尔 | 东莞 | 荆州 | 吉林 | 松原 | 日土 | 安顺 | 文山 | 仁怀 | 吴忠 | 湘潭 | 澄迈 | 巴彦淖尔市 | 楚雄 | 垦利 | 威海 | 东阳 | 高雄 | 中卫 | 朔州 | 阿克苏 | 衡水 | 东方 | 漳州 | 河北石家庄 | 黔东南 | 东海 | 海拉尔 | 焦作 | 东莞 | 济宁 | 安庆 | 黔西南 | 黄冈 | 清徐 | 义乌 | 广州 | 海宁 | 襄阳 | 孝感 | 张北 | 天长 | 德清 | 衡水 | 深圳 | 烟台 | 明港 | 鹤壁 | 资阳 | 辽源 | 三亚 | 张家界 | 张掖 | 垦利 | 南平 | 汉中 | 攀枝花 | 南阳 | 汉中 | 平潭 | 醴陵 | 扬中 | 巴中 | 乐平 | 蚌埠 | 秦皇岛 | 阳春 | 三亚 | 昭通 | 海宁 | 盘锦 | 诸暨 | 项城 | 林芝 | 新疆乌鲁木齐 | 自贡 | 包头 | 梅州 | 朔州 | 宁波 | 和田 | 三沙 | 三亚 | 大兴安岭 | 莆田 | 湘西 | 乐清 | 松原 | 汝州 | 永州 | 韶关 | 伊春 | 诸城 | 新泰 | 曲靖 | 启东 | 牡丹江 | 东方 | 滁州 | 玉林 | 云南昆明 | 海东 | 武安 | 开封 | 无锡 | 汕头 | 日照 | 万宁 | 崇左 | 葫芦岛 | 汕头 | 宁国 | 吉林长春 | 河源 | 咸宁 | 通化 | 河南郑州 | 河源 | 辽宁沈阳 | 揭阳 | 巢湖 | 西双版纳 | 台南 | 湘西 | 河北石家庄 | 惠东 | 玉环 | 庆阳 | 云浮 | 海北 | 潮州 | 佳木斯 | 兴安盟 | 大同 | 黔西南 | 新沂 | 铜仁 | 霍邱 | 曲靖 | 吴忠 | 迁安市 | 芜湖 | 无锡 | 湘西 | 蓬莱 | 襄阳 | 荆州 | 鄂州 | 长治 | 揭阳 | 任丘 | 乐平 | 苍南 | 福建福州 | 厦门 | 马鞍山 | 迪庆 | 建湖 | 乐山 | 甘南 | 阿坝 | 葫芦岛 | 巴彦淖尔市 | 丹东 | 景德镇 | 黄山 | 潜江 | 伊犁 | 宝鸡 | 十堰 | 丹阳 | 肇庆 | 云南昆明 | 汕头 | 遂宁 | 赣州 | 迪庆 | 玉林 | 黔南 | 桐乡 | 鹤岗 | 哈密 | 燕郊 | 陵水 | 阿拉尔 | 大理 | 丽水 | 遵义 | 沛县 | 乌兰察布 | 平潭 | 梧州 | 柳州 | 神木 | 咸阳 | 吴忠 | 舟山 | 那曲 | 临猗 | 包头 | 长兴 | 内江 | 邹平 | 高密 | 南阳 | 永州 | 抚顺 | 楚雄 | 海南海口 | 崇左 | 陕西西安 | 萍乡 | 淄博 | 陵水 | 江西南昌 | 渭南 | 双鸭山 | 慈溪 | 浙江杭州 | 信阳 | 辽宁沈阳 | 鄂州 | 眉山 | 荆门 | 琼海 | 扬中 | 鹰潭 | 池州 | 雄安新区 | 澄迈 | 毕节 | 海拉尔 | 大兴安岭 | 曲靖 | 阿坝 | 五指山 | 定西 | 汉中 | 新疆乌鲁木齐 | 玉林 | 南平 | 梅州 | 崇左 | 大兴安岭 | 图木舒克 | 山东青岛 | 岳阳 | 涿州 | 十堰 | 石狮 | 深圳 | 龙岩 | 佳木斯 | 龙口 | 本溪 | 湛江 | 庄河 | 廊坊 | 新乡 | 杞县 | 宝鸡 | 广州 | 湖州 | 琼海 | 滁州 | 深圳 | 鄢陵 | 安吉 | 苍南 | 偃师 | 红河 | 潍坊 | 温州 | 上饶 | 吐鲁番 | 黔西南 | 香港香港 | 内江 | 宿迁 | 临汾 | 玉环 | 阳春 | 仁寿 | 邹平 | 天长 | 枣庄 | 如东 | 铜川 | 如皋 | 泉州 | 通化 | 义乌 | 阿拉尔 | 山东青岛 | 阳泉 | 白银 | 海拉尔 | 安顺 | 琼中 | 台南 | 大庆 | 五指山 | 文山 | 和县 | 葫芦岛 | 丹东 | 甘肃兰州 | 济南 | 资阳 | 琼海 | 曲靖 | 平凉 | 滁州 | 安庆 | 新沂 | 宝应县 | 铁岭 | 延边 | 巴中 | 山南 | 赤峰 | 临汾 | 鄂州 | 东营 | 新余 | 资阳 | 顺德 | 荣成 | 马鞍山 | 邯郸 | 资阳 | 平潭 | 海宁 | 神农架 | 武安 | 惠州 | 资阳 | 乳山 | 大庆 | 宁波 | 连云港 | 三沙 | 衡水 | 芜湖 | 淮安 | 鄂州 | 泰兴 | 保山 | 楚雄 | 临汾 | 防城港 | 泰安 | 梅州 | 南通 | 澄迈 | 荣成 | 梧州 | 甘孜 | 那曲 | 图木舒克 | 衢州 | 忻州 | 龙岩 | 阳泉 | 甘南 | 安徽合肥 | 北海 | 通辽 | 启东 | 洛阳 | 固原 | 桓台 | 迁安市 | 新沂 | 德清 | 天水 | 广安 | 黔西南 | 洛阳 | 兴安盟 | 益阳 | 姜堰 | 天门 | 澳门澳门 | 靖江 | 甘南 | 临猗 | 蓬莱 | 黑河 | 宝鸡 | 百色 | 新余 | 和田 | 林芝 | 和田 | 柳州 | 淮北 | 淮南 | 铜陵 | 张北 | 长兴 | 潜江 | 建湖 | 五指山 | 延边 | 昌吉 | 灌云 | 辽阳 | 宜都 | 襄阳 | 延安 | 鹤岗 | 日土 | 清远 | 三沙 | 库尔勒 | 吕梁 | 湘西 | 三河 | 吉林长春 | 寿光 | 简阳 | 迁安市 | 通辽 | 晋城 | 阳春 | 齐齐哈尔 | 铜陵 | 内江 | 石狮 | 盐城 | 宁德 | 项城 | 如皋 | 和田 | 图木舒克 | 玉树 | 安吉 | 凉山 | 内蒙古呼和浩特 | 那曲 | 济宁 | 邵阳 | 果洛 | 乐山 | 绥化 | 昆山 | 云南昆明 | 保山 | 商洛 | 吉林长春 | 温州 | 连云港 | 昆山 | 库尔勒 | 漳州 | 伊犁 | 杞县 | 阿勒泰 | 简阳 | 六盘水 | 徐州 | 张家口 | 莱州 | 佳木斯 | 高雄 | 滕州 | 改则 | 保定 | 三沙 | 仙桃 |