<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   我最高興的一天

   小學生日記234字
   作者:崔子杰
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.             
  7. nián
  8.    
  9. yuè
  10.       
  11.  
  12.  
  13. xīng
  14.  
  15. tiān
  16.  
  17. qíng
  18.   2009222日 星期日 天氣 晴
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25. zuì
  26. gāo
  27. xìng
  28. de
  29. tiān
  30.  
  31.  
  32.  我最高興的一天 
  33.  
  34.  
  35.  
  36. cuī
  37. jié
  38.  
  39.  
  40.  崔子杰 
  41.  
  42.  
  43.  
  44. jīn
  45. tiān
  46. shì
  47. qíng
  48. lǎng
  49. de
  50.  
  51. men
  52. zuò
  53. shàng
  54. shū
  55.  今天是個晴朗的日子,我們坐上叔
  56. shū
  57. de
  58. chē
  59. le
  60. dōng
  61. yíng
  62.  
  63. kàn
  64. dào
  65. le
  66. jiě
  67. jiě
  68.  
  69. guò
  70. 叔的車去了東營。我也看到了姐姐,不過
  71. shì
  72. zuò
  73.  
  74.          
  75.  
  76. gōng
  77. jiāo
  78. chē
  79. lái
  80. de
  81.  
  82.  
  83.  
  84. 她是坐“131”公交車來的?! ?/div>
  85.  
  86.  
  87.  
  88. men
  89. xiān
  90. le
  91. gòng
  92. xiāo
  93. shà
  94.  
  95. máng
  96. zhe
  97. gòu
  98.  我們先去了供銷大廈,媽媽忙著購
  99.  
  100. jiě
  101. jiě
  102. máng
  103. zhe
  104. kàn
  105. shū
  106.  
  107. xià
  108. yóu
  109. chǎng
  110. wán
  111. yóu
  112. 物,姐姐忙著看書,我去地下游樂場玩游
  113.  
  114. yòng
  115.       
  116. yuán
  117. qián
  118. mǎi
  119. le
  120.       
  121. yóu
  122.  
  123. wán
  124. le
  125. 戲。爸爸用20元錢買了20個游戲幣,我玩起了
  126. zuì
  127. huān
  128. de
  129. tóu
  130. lán
  131. yóu
  132.  
  133. wán
  134. de
  135. tài
  136. bàng
  137. le
  138.  
  139. 我最喜歡的投籃游戲。我玩的太棒了,一
  140. huì
  141. ér
  142. jìng
  143. yíng
  144. le
  145.       
  146. yóu
  147.  
  148. zhèng
  149. zài
  150. wán
  151. de
  152. gāo
  153. xìng
  154. de
  155. 會兒竟贏了80個游戲幣。正在我玩的高興的
  156. shí
  157. hòu
  158.  
  159. lái
  160. jiào
  161. huí
  162. jiā
  163. le
  164.  
  165. zhēn
  166. shě
  167. huí
  168. 時候,媽媽來叫我回家了,我真不舍得回
  169. jiā
  170. ya
  171.  
  172.  
  173.  
  174. 家呀! 
  175.  
  176.  
  177.  
  178. zhǐ
  179. dǎo
  180. jiāo
  181. shī
  182.  
  183. cuī
  184. méi
  185.  
  186.  
  187.  指導教師 崔梅茹 
  188.  
  189.  
  190.  
  191.  
  192.   
    
   無注音版:
    
    
    
    2009年2月22日
    星期日 天氣 晴
    
    
     我最高興的一天
    
    
    崔子杰
    
    
    今天是個晴朗的日子,我們坐上叔叔的車去了東營。我也看到了姐姐,不過她是坐“131”公交車來的。
    
    
    我們先去了供銷大廈,媽媽忙著購物,姐姐忙著看書,我去地下游樂場玩游戲。爸爸用20元錢買了20個游戲幣,我玩起了我最喜歡的投籃游戲。我玩的太棒了,一會兒竟贏了80個游戲幣。正在我玩的高興的時候,媽媽來叫我回家了,我真不舍得回家呀!
    
    
    指導教師 崔梅茹
    
    
     

    對國慶的來臨感到高興

    小學生日記427字
    作者:萬儀
   •  
   •  
   • duì
   • quán
   • xīn
   • guó
   • qìng
   • de
   • dào
   • lái
   •  
   • gǎn
   • dào
   • fēi
   •  對于一個全新國慶的到來,我感到非
   • cháng
   • gāo
   • xìng
   •  
   • duì
   • guó
   • qìng
   • zhǎng
   • jiǎ
   •  
   • de
   • qíng
   • fēi
   • cháng
   • 常高興。對于國慶長假,我的情緒非常地
   • dòng
   •  
   • fàng
   • xué
   • jiù
   • kuài
   • pǎo
   • huí
   • jiā
   •  
   • lián
   • máng
   • fàng
   • xià
   • 激動。一放學我就快速跑回家,連忙放下
   • 閱讀全文

    一次最高興的游泳

    小學生日記404字
    作者:鄧根雄
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • le
   • yóu
   • yǒng
   •  
   • zhe
   • de
   • péng
   •  今天下午,我去了游泳。和著我的朋
   • yǒu
   •  
   •  
   • niè
   • shèng
   •  
   • lín
   • zhì
   • bīn
   •  
   •  
   • 友——聶子圣、林志斌一起去?!?/div>
   •  
   •  
   • dào
   • le
   • biān
   •  
   • men
   • shí
   • fèn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • zuì
   • xiān
   • xià
   •  到了河邊,我們十分高興,我最先下
   • 閱讀全文

    我最在乎

    小學生日記904字
    作者:60917619…
   •  
   •  
   • nài
   • zhè
   • shì
   • jiè
   •  
   • què
   • yòu
   • nài
   •  
   • yǎn
   •  奈何這個世界,卻又如此無奈。眼里
   • dài
   • zhe
   • xiè
   •  
   • miàn
   • qián
   • shì
   • zhī
   • huà
   • le
   • bàn
   • de
   • huà
   •  
   • huà
   • zhe
   • 帶著不屑,面前是只畫了一半的畫。畫著
   • de
   •  
   • shì
   • gāo
   • shān
   • liú
   • shuǐ
   •  
   • shì
   • huà
   • shì
   • chén
   • liè
   • zhe
   • 的,不是高山流水,也不是畫室里陳列著
   • 閱讀全文

    今天真高興

    小學生日記412字
    作者:廖仁杰
   •  
   •  
   • lín
   • jìn
   •  
   • bān
   • yòu
   • kāi
   • shǐ
   • le
   • měi
   • xué
   • de
   •  
   •  期末臨近,班里又開始了每學期的“
   • hǎo
   • xué
   • shēng
   •  
   • píng
   • xuǎn
   • le
   •  
   •  
   •  
   • 五好學生”評選了?! ?/div>
   •  
   •  
   •  
   • shàng
   •  
   • lǎo
   • shī
   • zài
   • hēi
   • bǎn
   • shàng
   • xiě
   • le
   • liǎng
   •  一上課,老師在黑板上寫了兩個大
   • 閱讀全文

    我最感興趣的三國人物

    小學生日記813字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •                         
   •  
   •  
   •    1 2  2009-8-2 
   •  
   •  
   • míng
   • zhe
   • shì
   • guó
   • shǐ
   • shàng
   • de
   • zhe
   • zuò
   •  
   • shàng
   •  四大名著是我國歷史上的著作,上個
   • xué
   • le
   • sān
   • guó
   • yǎn
   •  
   • de
   • zuò
   • zhě
   • shì
   • yuán
   • míng
   • 學期我讀了三國演義,它的作者是元末明
   • 閱讀全文

    今天我很高興

    小學生日記144字
    作者:葛文超
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •   記住了嗎? 今天我很高興
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  20081121日 星期五 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    我最高興的事情

    小學生日記187字
    作者:經典
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shàng
   • cóng
   • běi
   • hàn
   • huí
   • lái
   •  
   •   上次爸爸從湖北武漢回來,爸
   • dài
   • huí
   • le
   • zuò
   • de
   • yáo
   • kòng
   • chē
   • zhōng
   • xià
   • chǎng
   •  
   • dāng
   • shí
   • 爸帶回了我自己做的遙控車中夏廠,當時
   • xìng
   • fèn
   •  
   • zhe
   • yáo
   • kòng
   • chē
   • jiù
   • wán
   • lái
   •  
   • yīng
   • wéi
   • 我興奮無比,拿著遙控車就玩起來,應為
   • 閱讀全文

    最高興的一天

    小學生日記249字
    作者:司考
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • gāo
   • xìng
   • de
   • tiān
   •  最高興的一天
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   • kāi
   • xīn
   •  2009123日 星期五 晴 開心
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • zuì
   • gāo
   • xìng
   • de
   • tiān
   •  
   • yīn
   • wéi
   • de
   •  今天是我最高興的一天,因為我的
   • 閱讀全文

    今天真高興

    小學生日記190字
    作者:我的沙灘…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • dài
   • le
   • wéi
   • fāng
   •    今天,爸爸帶我去了濰坊
   • huá
   • yóu
   • yuán
   •  
   • 富華游樂園。
   •  
   •  
   • hěn
   • hǎo
   • wán
   •  
   • yǒu
   • guò
   • shān
   • chē
   •  
   • xuán
   • zhuǎn
   •  
   •  那里很好玩,有過山車,旋轉木馬,
   • 閱讀全文

    我最愛吃的水果-西瓜

    小學生日記231字
    作者:陳士奇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • hěn
   • ài
   • chī
   • guā
   •  
   • xiǎng
   • men
   •   我很愛吃西瓜,想必你們也一
   • ?
   • ài
   • chī
   •  
   • guā
   • wài
   • miàn
   • yǒu
   • céng
   •  
   • miàn
   • yǒu
   • 定也愛吃。西瓜外面有一層綠皮,里面有
   • zhe
   • hóng
   • hóng
   • de
   • guā
   • ròu
   •  
   • chī
   • kǒu
   • gǎn
   • jiào
   • fēi
   • cháng
   • tián
   •  
   • dàn
   • shì
   • 著紅紅的瓜肉,吃一口感覺非常甜。但是
   • 閱讀全文

    高興----小學三年級日記

    小學生日記151字
    作者:程雨薇
   •  
   •  
   •  
   • zhōng
   • huí
   • dào
   • jiā
   • xìng
   • fèn
   • de
   • ràng
   • zài
   • wǎng
   • shàng
   •  中午回到家我興奮的讓爸爸在網上
   • kāi
   • 打開
   •  
   •  
   • yuán
   • lái
   • zài
   • shàng
   • zhù
   • le
   • de
   • míng
   • zuó
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  原來我在上注冊了我的名字昨天晚上
   • 閱讀全文

    我最喜歡黃瓜

    小學生日記245字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •   小學作文 2007722日 星期日 
   • qíng
   •  
   • zuì
   • huān
   • huáng
   • guā
   • 我最喜歡黃瓜
   • 閱讀全文

    我最愛的一本書——格林童話

    小學生日記399字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •   2007714日 星期六 晴
   •  
   • zuì
   • ài
   • de
   • běn
   • shū
   •  
   •  
   • lín
   • tóng
   • huà
   •  
   • 我最愛的一本書——格林童話 
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    高興過六一

    小學生日記104字
    作者:程雨薇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • liù
   • shì
   • men
   • de
   • jiē
   •   六一是我們的節日
   •  
   •  
   • men
   • huān
   • liù
   •  我們歡度六一
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    今天我好高興

    小學生日記247字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  200888日 天氣 晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • hǎo
   • gāo
   • xìng
   •  今天我好高興
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • dài
   • kàn
   •  
   • de
   •  今天下午,媽媽帶我去看牙,媽媽的
   • 閱讀全文

    想起這件事我就高興

    小學生日記367字
    作者:戚佳佳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎng
   • zhè
   • jiàn
   • shì
   • jiù
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  
   •  
   •   想起這件事我就高興  
   •  
   •  
   •  
   • liù
   • jiē
   • dào
   • le
   •  
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   •  
   •  
   • men
   • dài
   •  六一節到了,老師說:“你們帶一
   • xiē
   • xiǎo
   •  
   • sòng
   • gěi
   • de
   • hǎo
   • péng
   • yǒu
   • huò
   • rèn
   • lǎo
   • shī
   •  
   • 些小禮物,送給你的好朋友或任課老師!
   • 閱讀全文

    我最喜歡的課堂

    小學生日記407字
    作者:83552264…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   • jìng
   • jìng
   • xiě
   • zhe
   •  
   • lián
   • gēn
   • zhēn
   • diào
   •  同學們靜靜地寫著,似乎連一根針掉
   • xià
   • dōu
   • tīng
   • jiàn
   •  
   • huān
   • zhè
   • yàng
   • de
   • jìng
   •  
   • dàn
   • yǒu
   • jìn
   • 下去都聽見,我喜歡這樣的寂靜,但有進
   • 閱讀全文

    高興的一天

    小學生日記183字
    作者:高佳禹
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  2008723日 星期三 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • cóng
   • qián
   • guō
   • mǎi
   • huí
   • lái
   • le
   • mèng
   •  今天,爸爸從前郭買回來了我夜思夢
   • xiǎng
   • de
   • hàn
   • bīng
   • xié
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • le
   • hàn
   • bīng
   • xié
   •  
   • xīn
   • chī
   • 想的旱冰鞋。我看見了旱冰鞋,心里比吃
   • 閱讀全文

    我最喜歡的旅游國家

    小學生日記197字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • yóu
   • guó
   • jiā
   •  我最喜歡的旅游國家
   •  
   •  
   • jiā
   • dōu
   • huān
   • yóu
   • ba
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • guó
   • jiā
   •  大家都喜歡去旅游吧!我最歡的國家
   • shì
   •                
   • guó
   •  
   • yīn
   • wéi
   • guó
   • yǒu
   • xiù
   • de
   • shān
   • ?
   • fēng
   • guāng
   •  
   • càn
   • -----德國。因為德國有秀麗的山川風光,燦
   • 閱讀全文

    高興和難過

    小學生日記122字
    作者:常州橙橙…
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • fēi
   • cháng
   • kāi
   • xīn
   •  
   • yīn
   • wéi
   • shù
   • xué
   • kǎo
   •   今天,我非常開心!因為數學考
   • shì
   • dào
   • le
   •          
   • fèn
   •  
   • hái
   • shì
   • quán
   • bān
   • míng
   • ne
   •  
   • zhè
   • shí
   •  
   • 試得到了100分。還是全班第一名呢!這時,
   • yòu
   • dòng
   • yòu
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  
   • wén
   • lǎo
   • shī
   • jīn
   • tiān
   • méi
   • 我又激動又高興!可惜,語文老師今天沒
   • 閱讀全文

    我的高興事

    小學生日記185字
    作者:鄭藝
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  20081031日 星期五
   •  
   • de
   • gāo
   • xìng
   • shì
   • 我的高興事
   •  
   •  
   •  
   •  
   • men
   • zhī
   • dào
   • wéi
   • shí
   • me
   • xiào
   • ma
   •  
   • gào
   •  嘻嘻,你們知道我為什么笑嗎?告
   • 閱讀全文

    最高興的一天

    小學生日記267字
    作者:林思含
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •   “小學” 20081226日 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • yào
   • cǎi
   • pái
   • yuán
   • dàn
   • wén
   •  今天下午,我們學校要彩排元旦文藝
   • huì
   • yǎn
   • de
   • jiē
   •  
   • xià
   • le
   • men
   • bān
   • de
   • xiǎo
   • yǎn
   • yuán
   • 匯演的節目,下了課我和我們班的小演員
   • 閱讀全文

    今天,我真高興

    小學生日記359字
    作者:張若荀
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zhēn
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  
   •   今天,我真高興 
   •  
   • bīn
   • chéng
   • xiǎo
   • xué
   • èr
   • nián
   • liù
   • bān
   •  
   • zhāng
   • ruò
   • xún
   •  
   • 濱城區第一小學二年級六班 張若荀 
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    我最高興的一天

    小學生日記234字
    作者:崔子杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   2009222日 星期日 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • gāo
   • xìng
   • de
   • tiān
   •  
   •  
   •  我最高興的一天 
   • 閱讀全文

    高興的一天

    小學生日記224字
    作者:胡杰銘
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gāo
   • xìng
   • de
   • tiān
   •  
   •  
   •   高興的一天 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • fēi
   • cháng
   • gāo
   • xìng
   •  
   • yīn
   • wéi
   • huà
   • de
   •  
   •  今天,我非常高興。因為我畫的《
   • jiāo
   • shī
   • jiē
   • de
   • zhú
   •  
   • bèi
   • lǎo
   • shī
   • tiē
   • zài
   • le
   • jiāo
   • shì
   • de
   • hēi
   • bǎn
   • 教師節的蠟燭》被老師貼在了教室的黑板
   • 閱讀全文

    高興的一天

    小學生日記134字
    作者:張子潔
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • yīn
   • wéi
   • yòu
   • zhòng
   • xīn
   •   今天我很高興,因為我又重新
   • huí
   • dào
   • le
   • men
   • zhè
   • jiā
   • tíng
   • de
   • huái
   • bào
   •  
   • 回到了我們這個大家庭的懷抱。
   •  
   •  
   •  
   • yīn
   • wéi
   • fàng
   • le
   • shǔ
   • jiǎ
   • hòu
   •  
   • jiù
   • méi
   • yǒu
   • xiě
   • guò
   •  因為放了暑假以后,我就沒有寫過
   • 閱讀全文

    我最喜歡的照片

    小學生日記181字
    作者:覃詩鈞
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •   2009年 1216日 晴
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • zhāng
   • zhào
   • piàn
   •  我最喜歡的一張照片
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • zhāng
   • zhào
   • piàn
   • shì
   • jiā
   • de
   • quán
   • jiā
   •  我最喜歡的一張照片是我家的全家
   • 閱讀全文

    高興的國慶節

    小學生日記250字
    作者:馬文軒
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   101日 星期四 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • guó
   • qìng
   • jiē
   •  
   • zǎo
   • shàng
   • de
   • hěn
   • zǎo
   •  
   •  今天是國慶節,早上我起的很早,
   • xiě
   • le
   • huì
   • ér
   • zuò
   • yòu
   • kàn
   • le
   • huì
   • ér
   • diàn
   • shì
   •  
   • jiào
   • 寫了一會兒作業又看了一會兒電視,覺得
   • 閱讀全文

    我最喜歡的電視節目

    小學生日記105字
    作者:黃瀟漫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   •   2008721日我最喜歡的電視節目
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   • shì
   •  
   • yīn
   • wéi
   • huī
   • tài
   • láng
   •  我最喜歡的電視節目是,因為灰太狼
   • zǒng
   • shì
   • zhuā
   • dào
   • yáng
   • hóng
   • tài
   • láng
   • jiù
   • zǒng
   • shì
   • yòng
   • píng
   • guō
   • 總是抓不到羊紅太狼就總是用平底鍋打它
   • 閱讀全文

    我最喜歡的人

    小學生日記196字
    作者:洪欣奕
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • rén
   •  我最喜歡的人
   •  
   • hóng
   • xīn
   • 洪欣奕
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • yǒu
   • shuāng
   • de
   • yǎn
   •  我最喜歡我的爸爸他有一雙大大的眼
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     台南 | 长垣 | 长兴 | 七台河 | 清徐 | 邵阳 | 景德镇 | 靖江 | 江西南昌 | 武夷山 | 汕尾 | 吉林 | 遵义 | 辽阳 | 漯河 | 南阳 | 巴音郭楞 | 盐城 | 海北 | 和县 | 梧州 | 日喀则 | 长兴 | 通化 | 永新 | 西藏拉萨 | 山东青岛 | 宜宾 | 广元 | 盘锦 | 滨州 | 韶关 | 长兴 | 广元 | 扬州 | 天水 | 佛山 | 涿州 | 涿州 | 安顺 | 广饶 | 崇左 | 揭阳 | 济南 | 绍兴 | 黔西南 | 赵县 | 溧阳 | 塔城 | 河北石家庄 | 邹城 | 辽源 | 郴州 | 宣城 | 博尔塔拉 | 周口 | 吉林长春 | 济南 | 曹县 | 铜陵 | 黄冈 | 湘西 | 黔南 | 鹤岗 | 安阳 | 天水 | 朔州 | 运城 | 鄂州 | 甘孜 | 喀什 | 呼伦贝尔 | 本溪 | 衢州 | 霍邱 | 宝应县 | 泰安 | 曹县 | 黔西南 | 贵州贵阳 | 陵水 | 邵阳 | 垦利 | 鹰潭 | 池州 | 晋中 | 连云港 | 晋江 | 东莞 | 阿里 | 沭阳 | 来宾 | 海丰 | 丽水 | 延安 | 启东 | 嘉善 | 龙岩 | 襄阳 | 包头 | 招远 | 保定 | 铜川 | 章丘 | 绥化 | 临沧 | 泰州 | 营口 | 天长 | 大同 | 嘉兴 | 宣城 | 天水 | 盘锦 | 昌吉 | 包头 | 晋江 | 单县 | 昌吉 | 寿光 | 宣城 | 鄂州 | 曲靖 | 松原 | 慈溪 | 长葛 | 资阳 | 甘肃兰州 | 明港 | 台北 | 阿拉善盟 | 三门峡 | 湛江 | 项城 | 枣庄 | 定州 | 定西 | 长兴 | 和田 | 迪庆 | 海南海口 | 滨州 | 南京 | 宝应县 | 湘西 | 天长 | 海安 | 广元 | 赣州 | 四川成都 | 六盘水 | 甘南 | 姜堰 | 乐清 | 商洛 | 玉林 | 常德 | 天长 | 象山 | 滨州 | 平凉 | 贵港 | 靖江 | 云南昆明 | 伊犁 | 雄安新区 | 邹平 | 烟台 | 贵港 | 江苏苏州 | 东阳 | 黔东南 | 巢湖 | 衡水 | 雅安 | 泰安 | 四川成都 | 慈溪 | 大连 | 绍兴 | 黄石 | 张家口 | 汉川 | 松原 | 怀化 | 项城 | 公主岭 | 嘉善 | 温州 | 恩施 | 常德 | 青州 | 秦皇岛 | 长兴 | 巢湖 | 资阳 | 中卫 | 四平 | 淄博 | 鞍山 | 淮南 | 台湾台湾 | 郴州 | 泉州 | 庄河 | 神农架 | 绥化 | 河源 | 秦皇岛 | 基隆 | 佳木斯 | 扬中 | 儋州 | 浙江杭州 | 库尔勒 | 张掖 | 日土 | 贵州贵阳 | 德阳 | 宜春 | 贵港 | 怀化 | 眉山 | 许昌 | 新沂 | 台州 | 本溪 | 梧州 | 株洲 | 临海 | 衢州 | 湖南长沙 | 鄢陵 | 伊春 | 辽宁沈阳 | 烟台 | 孝感 | 焦作 | 灌云 | 靖江 | 常州 | 基隆 | 靖江 | 大兴安岭 | 濮阳 | 定州 | 抚顺 | 项城 | 邢台 | 甘孜 | 河池 | 张家口 | 楚雄 | 保山 | 三亚 | 台州 | 大理 | 汉中 | 亳州 | 襄阳 | 乌兰察布 | 张北 | 醴陵 | 天水 | 许昌 | 怀化 | 呼伦贝尔 | 鹤岗 | 项城 | 晋江 | 黄石 | 南通 | 佛山 | 吴忠 | 黄南 | 宝应县 | 泰兴 | 榆林 | 新余 | 海北 | 义乌 | 铜陵 | 普洱 | 佛山 | 张北 | 桐乡 | 顺德 | 新沂 | 日照 | 安吉 | 宜春 | 昆山 | 乳山 | 瓦房店 | 双鸭山 | 遵义 | 大兴安岭 | 桂林 | 乐平 | 鹤壁 | 西藏拉萨 | 泉州 | 莱州 | 恩施 | 漳州 | 云南昆明 | 屯昌 | 石狮 | 通辽 | 东营 | 包头 | 衡阳 | 张家口 | 宣城 | 宁德 | 平顶山 | 汝州 | 乐清 | 泰安 | 常州 | 金坛 | 兴安盟 | 资阳 | 乳山 | 鄢陵 | 扬州 | 阿勒泰 | 中卫 | 大连 | 甘南 | 惠东 | 嘉兴 | 黄冈 | 通化 | 德清 | 临沧 | 馆陶 | 雅安 | 安康 | 金昌 | 姜堰 | 葫芦岛 | 大同 | 任丘 | 牡丹江 | 台中 | 广元 | 锦州 | 任丘 | 海安 | 四平 | 广元 | 如东 | 商洛 | 醴陵 | 黔南 | 佳木斯 | 广元 | 迁安市 | 莱州 | 东阳 | 永州 | 涿州 | 郴州 | 益阳 | 德州 | 周口 | 大庆 | 宣城 | 贺州 | 岳阳 | 嘉善 | 扬中 | 汉川 | 开封 | 白银 | 香港香港 | 阜阳 | 台北 | 迁安市 | 江西南昌 | 宜春 | 庄河 | 淮南 | 眉山 | 海拉尔 | 秦皇岛 | 赣州 | 通辽 | 雄安新区 | 定西 | 大丰 | 如东 | 屯昌 | 临沂 | 攀枝花 | 威海 | 辽宁沈阳 | 商洛 | 那曲 | 东阳 | 吐鲁番 | 天水 | 盐城 | 新乡 | 海安 | 东台 | 阿克苏 | 扬州 | 韶关 | 偃师 | 常德 | 商洛 | 漯河 | 甘孜 | 厦门 | 衡水 | 邯郸 | 包头 | 辽宁沈阳 | 广西南宁 | 儋州 | 潮州 | 苍南 | 宜春 | 鄂尔多斯 | 辽源 | 海南 | 果洛 | 醴陵 | 德清 | 宜昌 | 武夷山 | 莆田 | 仁怀 | 通辽 | 象山 | 淄博 | 莱芜 | 红河 | 承德 | 鸡西 | 蚌埠 | 抚顺 | 泰兴 | 徐州 | 中卫 | 济南 | 衡水 | 海北 | 保定 | 池州 | 宜宾 | 洛阳 | 禹州 | 萍乡 | 图木舒克 | 上饶 | 梧州 | 台湾台湾 | 灌云 | 深圳 | 邵阳 | 莒县 | 温州 | 图木舒克 | 潍坊 | 宁夏银川 | 巢湖 | 朝阳 | 濮阳 | 保亭 | 临夏 | 安庆 | 三河 | 白银 | 河北石家庄 | 汕尾 | 遂宁 | 东营 | 揭阳 | 昭通 | 上饶 | 梧州 | 桐乡 | 昌吉 | 白山 | 屯昌 | 青海西宁 | 余姚 | 山西太原 | 洛阳 | 镇江 | 巴彦淖尔市 | 台北 | 宜宾 | 蚌埠 | 武安 | 湖州 | 阳江 | 燕郊 | 长葛 | 慈溪 | 宝应县 | 五指山 | 宣城 | 启东 | 呼伦贝尔 | 盘锦 | 博尔塔拉 | 泰州 | 白山 | 湛江 | 鞍山 | 丽江 | 靖江 | 泰州 | 馆陶 | 眉山 | 赣州 | 昌吉 | 荣成 | 庄河 | 慈溪 | 鞍山 | 乌兰察布 | 泉州 | 威海 | 博罗 | 大庆 | 钦州 | 湘西 | 武威 | 鹤岗 | 梧州 | 珠海 | 红河 | 博罗 | 聊城 | 吉林长春 | 临汾 | 葫芦岛 | 吐鲁番 | 海拉尔 | 四平 | 文山 | 益阳 | 盘锦 | 普洱 | 临沧 | 巴彦淖尔市 | 乌海 | 定安 | 石河子 | 潮州 | 四川成都 | 日土 | 吉林 | 日土 | 海丰 | 朝阳 | 随州 | 辽源 | 佛山 | 丽江 | 防城港 | 潮州 | 德州 | 商丘 | 简阳 | 芜湖 | 泰州 | 吉安 | 广元 | 中卫 | 马鞍山 | 吉林长春 | 湖南长沙 | 明港 | 济源 | 鹤岗 | 中山 | 荆门 | 达州 | 沧州 | 乐平 | 鹤壁 | 德宏 | 陵水 | 信阳 | 兴安盟 | 榆林 | 梧州 | 朝阳 | 潜江 | 苍南 | 景德镇 | 九江 | 安徽合肥 | 日照 | 池州 | 和县 | 陵水 | 天长 | 海安 | 永州 | 常德 | 韶关 | 山西太原 | 吕梁 | 海拉尔 | 天水 | 长兴 | 临海 | 六安 | 赵县 | 江门 | 白城 | 亳州 | 枣阳 | 黄南 | 鞍山 | 白银 | 克孜勒苏 | 澳门澳门 | 通辽 | 和田 | 新沂 | 白沙 | 阳春 | 玉溪 | 扬州 | 泰州 | 海西 | 巴彦淖尔市 | 杞县 | 聊城 | 铁岭 | 溧阳 | 铜川 | 肥城 | 邵阳 | 巴音郭楞 | 天水 | 防城港 | 昭通 | 神农架 | 乳山 | 松原 | 昭通 | 包头 | 惠东 | 忻州 | 金坛 | 巴音郭楞 | 泸州 | 台湾台湾 | 萍乡 | 定安 | 桓台 | 黔南 | 辽源 | 阿拉尔 | 扬州 | 燕郊 | 德宏 | 临夏 | 通化 | 普洱 | 海拉尔 | 安庆 | 克孜勒苏 | 东莞 | 北海 | 南充 | 陵水 | 南阳 | 神农架 | 鹤壁 | 鸡西 | 大连 | 河池 | 武夷山 | 铜川 | 延安 | 天门 | 乌海 | 宁国 | 辽阳 | 宿迁 | 三沙 | 黑龙江哈尔滨 | 新疆乌鲁木齐 | 伊犁 | 伊春 | 大理 | 潍坊 | 曲靖 | 高雄 | 溧阳 | 常德 | 景德镇 | 武安 | 三明 | 萍乡 | 济南 | 阳春 | 株洲 | 邹城 | 克孜勒苏 | 萍乡 | 益阳 | 岳阳 | 那曲 | 呼伦贝尔 | 衡水 | 果洛 | 滨州 | 象山 | 任丘 | 鞍山 | 禹州 | 济南 | 广元 | 鹰潭 | 如东 | 石嘴山 | 五指山 | 林芝 | 高密 | 惠东 | 厦门 | 凉山 | 大理 | 阿拉尔 | 株洲 | 济源 | 黄石 | 改则 | 昭通 | 德州 | 宁国 | 仙桃 | 潮州 | 诸暨 | 鄢陵 | 阳江 | 三门峡 | 河池 | 无锡 | 泰州 | 河南郑州 | 莆田 | 莱州 | 普洱 | 烟台 | 泰安 | 乐平 | 池州 | 兴安盟 | 邹平 | 伊犁 | 四平 | 承德 | 荆门 | 台南 | 牡丹江 | 铁岭 | 岳阳 | 阜阳 | 崇左 | 芜湖 | 新余 | 通辽 | 鞍山 | 甘南 | 海丰 | 靖江 | 宿迁 | 天门 | 开封 | 中卫 | 郴州 | 锦州 | 湖南长沙 | 酒泉 | 诸城 | 延边 | 衢州 | 儋州 | 神木 | 攀枝花 | 安吉 | 琼海 | 鞍山 | 喀什 | 白山 | 兴安盟 | 南充 | 溧阳 | 随州 | 惠州 | 金华 | 荣成 | 三门峡 | 文山 | 和田 | 甘孜 | 昭通 | 廊坊 | 天水 | 和县 | 山东青岛 | 赤峰 | 晋城 | 包头 | 新沂 | 淮北 | 宁波 | 安阳 | 福建福州 | 咸宁 | 云浮 | 沛县 | 日土 | 泗阳 | 黔东南 | 长治 | 汝州 | 保亭 | 乐清 | 雄安新区 | 广西南宁 | 张家界 | 淮南 | 阳江 | 慈溪 | 项城 | 明港 | 迁安市 | 伊犁 | 通辽 | 大兴安岭 | 宜昌 | 大理 | 许昌 | 贺州 | 济南 | 邹平 | 平潭 | 陇南 | 黄石 | 泉州 | 湘西 | 清远 | 阿勒泰 | 咸阳 | 永康 | 滨州 | 偃师 | 阳泉 | 哈密 | 广安 | 吉林 | 连云港 | 甘肃兰州 | 包头 | 菏泽 | 济宁 | 天长 | 梧州 | 象山 | 保山 | 温州 | 临海 | 中山 | 渭南 | 平凉 | 马鞍山 | 万宁 | 湘西 | 镇江 | 新余 | 武安 | 延安 | 临猗 | 阜阳 | 简阳 | 南安 | 醴陵 | 临汾 | 白银 | 海宁 | 山西太原 | 攀枝花 | 伊犁 | 义乌 | 汕尾 | 澳门澳门 | 本溪 | 迪庆 | 韶关 | 遵义 | 宁国 | 忻州 | 绵阳 | 无锡 | 吕梁 | 河南郑州 | 滕州 | 池州 | 开封 | 濮阳 | 通辽 | 台山 | 桐乡 | 吉林长春 | 辽宁沈阳 | 益阳 | 德清 | 吐鲁番 | 临汾 | 文山 | 贵州贵阳 | 包头 | 天水 | 平凉 | 三沙 | 德宏 | 东海 | 定安 | 沧州 | 海西 | 石河子 | 泗阳 | 荆门 | 德州 | 恩施 | 安徽合肥 | 克拉玛依 | 鹤壁 | 陵水 | 启东 | 阿里 | 安岳 | 洛阳 | 明港 | 六盘水 | 顺德 | 海北 | 无锡 | 南充 | 丽江 | 燕郊 | 海北 | 淮安 | 济南 | 崇左 | 吉林长春 | 安徽合肥 | 宜宾 | 包头 | 白城 | 长垣 | 昌都 | 齐齐哈尔 | 开封 | 邵阳 | 文昌 | 湖南长沙 | 临猗 | 伊犁 | 象山 | 锦州 | 四平 | 邹平 | 内江 | 正定 | 鄂州 | 西藏拉萨 | 庄河 | 咸阳 | 昆山 | 张家界 | 海东 | 大庆 | 陕西西安 | 许昌 | 温州 | 黔南 | 乌兰察布 | 姜堰 | 苍南 | 池州 | 招远 | 新疆乌鲁木齐 | 玉树 | 义乌 | 鸡西 | 通辽 | 林芝 | 定州 | 东阳 | 亳州 | 安吉 | 东方 | 宝鸡 | 舟山 | 海西 | 榆林 | 安岳 | 五家渠 | 迪庆 | 锡林郭勒 | 东营 | 信阳 | 德阳 | 牡丹江 | 西藏拉萨 | 鹤壁 | 呼伦贝尔 | 阿拉尔 | 丽江 | 涿州 | 蚌埠 | 禹州 | 金昌 | 河北石家庄 | 日土 | 海拉尔 | 临猗 | 乌兰察布 | 包头 | 海西 | 明港 | 淮安 | 义乌 | 十堰 | 茂名 | 文山 | 朝阳 | 南阳 | 厦门 | 临汾 | 苍南 | 包头 | 莱芜 | 忻州 | 淄博 | 大连 | 泰安 | 文昌 | 昆山 | 沛县 | 无锡 | 达州 | 焦作 | 台北 | 延边 | 克孜勒苏 | 日土 | 吉林长春 | 甘肃兰州 | 六盘水 | 喀什 | 铜仁 | 海南海口 | 楚雄 | 永康 | 龙口 | 西双版纳 | 北海 | 定州 | 本溪 | 鸡西 | 温州 | 诸暨 | 安徽合肥 | 伊犁 | 山东青岛 |