<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   我最喜歡的照片

   小學生日記181字
   作者:覃詩鈞
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.             
  7. nián
  8.  
  9.       
  10. yuè
  11.       
  12.  
  13. qíng
  14.   2009年 1216日 晴
  15.  
  16.  
  17.  
  18. zuì
  19. huān
  20. de
  21. zhāng
  22. zhào
  23. piàn
  24.  我最喜歡的一張照片
  25.  
  26.  
  27.  
  28. zuì
  29. huān
  30. de
  31. zhāng
  32. zhào
  33. piàn
  34. shì
  35. jiā
  36. de
  37. quán
  38. jiā
  39.  我最喜歡的一張照片是我家的全家
  40.  
  41. 福。
  42.  
  43.  
  44.  
  45. qiáo
  46.  
  47. zài
  48. de
  49. zhōng
  50. jiān
  51.  
  52. liǎng
  53. bāng
  54.  瞧!我在爸爸媽媽的中間,他倆幫
  55. shǒu
  56. xīn
  57. tuō
  58. zhe
  59.  
  60. shì
  61. gāng
  62. liǎng
  63. suì
  64.  
  65. shǒu
  66. zhōng
  67. zhe
  68. 手心托著我。那是我剛兩歲,我手中拿著
  69. hóng
  70. píng
  71. guǒ
  72.  
  73. pàng
  74. de
  75. liǎn
  76. zhēn
  77. ài
  78.  
  79. 一個大紅蘋果,胖嘟嘟的臉真可愛;媽媽
  80. chuān
  81. zhe
  82. tiáo
  83. bái
  84. de
  85. qún
  86.  
  87. liǎn
  88. shàng
  89. guà
  90. mǎn
  91. le
  92. xìng
  93. de
  94. 穿著一條白色的裙子,臉上掛滿了幸福的
  95. xiào
  96. róng
  97.  
  98. chuān
  99. zhe
  100. tào
  101. hēi
  102. de
  103. zhuāng
  104.  
  105. xiǎn
  106. shí
  107. 笑容;爸爸穿著一套黑色的西裝,顯得十
  108. fèn
  109. yīng
  110. jun4
  111.  
  112. 分英??!
  113.  
  114.  
  115.  
  116. zuì
  117. huān
  118. de
  119. jiù
  120. shì
  121. zhè
  122. zhāng
  123. zhào
  124. piàn
  125. le
  126.  
  127. yīn
  128. wéi
  129.  我最喜歡的就是這張照片了,因為
  130. ài
  131.  
  132. ài
  133.  
  134. 爸爸媽媽愛我,我也愛爸爸媽媽。
  135.  
  136.  
  137.  
    
   無注音版:
    
    
    
    2009年 12月16日 晴
    
    我最喜歡的一張照片
    
    我最喜歡的一張照片是我家的全家福。
    
    瞧!我在爸爸媽媽的中間,他倆幫手心托著我。那是我剛兩歲,我手中拿著一個大紅蘋果,胖嘟嘟的臉真可愛;媽媽穿著一條白色的裙子,臉上掛滿了幸福的笑容;爸爸穿著一套黑色的西裝,顯得十分英??!
    
    我最喜歡的就是這張照片了,因為爸爸媽媽愛我,我也愛爸爸媽媽。
     

    我喜歡的歌——<<采菱>>

    小學生日記579字
    作者:范雪琪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • de
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    我喜歡的歌—— 
   •  
   •  
   •  
   • shuǐ
   • xiāng
   • de
   • hái
   •  
   • ài
   • shuǐ
   • xiāng
   •  
   • cóng
   • xiǎo
   • jiù
   • shēng
   • zhǎng
   •  “水鄉的孩子,愛水鄉,從小就生長
   • zài
   • nán
   • páng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • 在南湖旁……” 
   • 閱讀全文

    我最在乎

    小學生日記904字
    作者:60917619…
   •  
   •  
   • nài
   • zhè
   • shì
   • jiè
   •  
   • què
   • yòu
   • nài
   •  
   • yǎn
   •  奈何這個世界,卻又如此無奈。眼里
   • dài
   • zhe
   • xiè
   •  
   • miàn
   • qián
   • shì
   • zhī
   • huà
   • le
   • bàn
   • de
   • huà
   •  
   • huà
   • zhe
   • 帶著不屑,面前是只畫了一半的畫。畫著
   • de
   •  
   • shì
   • gāo
   • shān
   • liú
   • shuǐ
   •  
   • shì
   • huà
   • shì
   • chén
   • liè
   • zhe
   • 的,不是高山流水,也不是畫室里陳列著
   • 閱讀全文

    我最感興趣的三國人物

    小學生日記813字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •                         
   •  
   •  
   •    1 2  2009-8-2 
   •  
   •  
   • míng
   • zhe
   • shì
   • guó
   • shǐ
   • shàng
   • de
   • zhe
   • zuò
   •  
   • shàng
   •  四大名著是我國歷史上的著作,上個
   • xué
   • le
   • sān
   • guó
   • yǎn
   •  
   • de
   • zuò
   • zhě
   • shì
   • yuán
   • míng
   • 學期我讀了三國演義,它的作者是元末明
   • 閱讀全文

    我最高興的事情

    小學生日記187字
    作者:經典
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shàng
   • cóng
   • běi
   • hàn
   • huí
   • lái
   •  
   •   上次爸爸從湖北武漢回來,爸
   • dài
   • huí
   • le
   • zuò
   • de
   • yáo
   • kòng
   • chē
   • zhōng
   • xià
   • chǎng
   •  
   • dāng
   • shí
   • 爸帶回了我自己做的遙控車中夏廠,當時
   • xìng
   • fèn
   •  
   • zhe
   • yáo
   • kòng
   • chē
   • jiù
   • wán
   • lái
   •  
   • yīng
   • wéi
   • 我興奮無比,拿著遙控車就玩起來,應為
   • 閱讀全文

    一件喜歡的物品--小鬧鐘

    小學生日記485字
    作者:周寧遠
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • duō
   • huān
   • de
   • dōng
   •  
   •  
   • tái
   •   我有許多喜歡的東西,如;臺
   • dēng
   •  
   • diàn
   • shì
   •  
   • bīng
   • xiāng
   •  
   • wén
   •    
   • zuì
   • huān
   • de
   • 燈、電視機、冰箱、文具盒l可我最喜歡的
   • hái
   • shì
   • de
   • xiǎo
   • nào
   • zhōng
   • le
   •  
   • 還是我的小鬧鐘了!
   • 閱讀全文

    我最愛吃的水果-西瓜

    小學生日記231字
    作者:陳士奇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • hěn
   • ài
   • chī
   • guā
   •  
   • xiǎng
   • men
   •   我很愛吃西瓜,想必你們也一
   • ?
   • ài
   • chī
   •  
   • guā
   • wài
   • miàn
   • yǒu
   • céng
   •  
   • miàn
   • yǒu
   • 定也愛吃。西瓜外面有一層綠皮,里面有
   • zhe
   • hóng
   • hóng
   • de
   • guā
   • ròu
   •  
   • chī
   • kǒu
   • gǎn
   • jiào
   • fēi
   • cháng
   • tián
   •  
   • dàn
   • shì
   • 著紅紅的瓜肉,吃一口感覺非常甜。但是
   • 閱讀全文

    我最喜歡黃瓜

    小學生日記245字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •   小學作文 2007722日 星期日 
   • qíng
   •  
   • zuì
   • huān
   • huáng
   • guā
   • 我最喜歡黃瓜
   • 閱讀全文

    我最愛的一本書——格林童話

    小學生日記399字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •   2007714日 星期六 晴
   •  
   • zuì
   • ài
   • de
   • běn
   • shū
   •  
   •  
   • lín
   • tóng
   • huà
   •  
   • 我最愛的一本書——格林童話 
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    我最喜歡的課堂

    小學生日記407字
    作者:83552264…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   • jìng
   • jìng
   • xiě
   • zhe
   •  
   • lián
   • gēn
   • zhēn
   • diào
   •  同學們靜靜地寫著,似乎連一根針掉
   • xià
   • dōu
   • tīng
   • jiàn
   •  
   • huān
   • zhè
   • yàng
   • de
   • jìng
   •  
   • dàn
   • yǒu
   • jìn
   • 下去都聽見,我喜歡這樣的寂靜,但有進
   • 閱讀全文

    我喜歡的小狗-----曉曉

    小學生日記334字
    作者:王慧琳
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   •   來 源   我最喜歡姑姑
   • jiā
   • de
   • tiáo
   • xiǎo
   • gǒu
   •  
   • de
   • míng
   • jiào
   • xiǎo
   • xiǎo
   •  
   • máo
   • hěn
   • jié
   • 家的一條小狗。它的名字叫曉曉,毛很潔
   • bái
   •  
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   • de
   •  
   • yóu
   • de
   • 白,大大的眼睛,鼻子塌塌的。由于他的
   • 閱讀全文

    我最喜歡的旅游國家

    小學生日記197字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • yóu
   • guó
   • jiā
   •  我最喜歡的旅游國家
   •  
   •  
   • jiā
   • dōu
   • huān
   • yóu
   • ba
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • guó
   • jiā
   •  大家都喜歡去旅游吧!我最歡的國家
   • shì
   •                
   • guó
   •  
   • yīn
   • wéi
   • guó
   • yǒu
   • xiù
   • de
   • shān
   • ?
   • fēng
   • guāng
   •  
   • càn
   • -----德國。因為德國有秀麗的山川風光,燦
   • 閱讀全文

    我喜歡的照片

    小學生日記149字
    作者:陳梓赫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • zhāng
   • zhè
   • yàng
   • de
   • zhào
   • piàn
   •  
   • rén
   • yǒu
   •   我有一張這樣的照片,人物有
   •  
   •  
   • zhào
   • piàn
   • shì
   • nián
   • zhào
   • de
   •  
   • shí
   • 爸爸、媽媽和我。照片是去年照的,那時
   • cái
   • liù
   • suì
   •  
   • men
   • jiā
   • sān
   • kǒu
   • shà
   • mén
   • kàn
   • hǎi
   •  
   • zhào
   • 我才六歲,我們一家三口去廈門看海。照
   • 閱讀全文

    我喜歡的一個人

    小學生日記118字
    作者:張力123
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • de
   • rén
   • shì
   •  
   • yǒu
   • yuán
   • yuán
   • de
   •  我喜歡的人是我媽媽,她有圓圓的
   • liǎn
   • dàn
   •  
   • shì
   • zhōng
   • xué
   • lǎo
   • shī
   •  
   • shì
   • de
   • bān
   • zhǔ
   • 臉蛋,她是中學老師,是一個負責的班主
   • rèn
   •  
   • xīng
   • liù
   • zǎo
   • zǎo
   • chuáng
   • zuò
   • zǎo
   • cān
   • gěi
   • chī
   •  
   • 任。她星期六早早起床做早餐給我吃,我
   • 閱讀全文

    我最高興的一天

    小學生日記234字
    作者:崔子杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   2009222日 星期日 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • gāo
   • xìng
   • de
   • tiān
   •  
   •  
   •  我最高興的一天 
   • 閱讀全文

    我最喜歡的照片

    小學生日記181字
    作者:覃詩鈞
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •   2009年 1216日 晴
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • zhāng
   • zhào
   • piàn
   •  我最喜歡的一張照片
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • zhāng
   • zhào
   • piàn
   • shì
   • jiā
   • de
   • quán
   • jiā
   •  我最喜歡的一張照片是我家的全家
   • 閱讀全文

    我喜歡的季節

    小學生日記144字
    作者:段泳卉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •   2010212日 星期五 晴 
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • de
   • jiē
   •  我喜歡的季節
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • chūn
   •  
   • yīn
   • wéi
   • chūn
   • tiān
   • shì
   • fàng
   • fēng
   • zhēng
   • de
   •  我喜歡春季,因為春天是放風箏的
   • 閱讀全文

    我喜歡的玩具

    小學生日記165字
    作者:俊伍
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •    1 2 2008510日 星期六 晴
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • wán
   • 我最喜歡的玩具
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • wán
   • shì
   • fēi
   • lóng
   •  
   • de
   • tóu
   •  我最喜歡的玩具是一個飛龍。它的頭
   • 閱讀全文

    我最喜歡的電視節目

    小學生日記105字
    作者:黃瀟漫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   •   2008721日我最喜歡的電視節目
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   • shì
   •  
   • yīn
   • wéi
   • huī
   • tài
   • láng
   •  我最喜歡的電視節目是,因為灰太狼
   • zǒng
   • shì
   • zhuā
   • dào
   • yáng
   • hóng
   • tài
   • láng
   • jiù
   • zǒng
   • shì
   • yòng
   • píng
   • guō
   • 總是抓不到羊紅太狼就總是用平底鍋打它
   • 閱讀全文

    我最喜歡的人

    小學生日記196字
    作者:洪欣奕
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • rén
   •  我最喜歡的人
   •  
   • hóng
   • xīn
   • 洪欣奕
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • yǒu
   • shuāng
   • de
   • yǎn
   •  我最喜歡我的爸爸他有一雙大大的眼
   • 閱讀全文

    我最愛的玩具

    小學生日記166字
    作者:梁舒建
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   •  
   • zuì
   • hǎo
   • de
   • péng
   • yǒu
   • gěi
   •   一天,我媽媽最好的朋友給我
   • sòng
   • le
   • wán
   •  
   • wán
   • de
   • míng
   • jiào
   • bǎo
   •  
   • 送了一個玩具,玩具的名字叫迪寶樂。我
   • xiàn
   • zhè
   • wán
   • fēi
   • cháng
   • hǎo
   • wán
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhè
   • wán
   • shì
   • pīn
   • 發現這個玩具非常好玩。因為這玩具是拼
   • 閱讀全文

    我最想說......

    二年級日記:我最想說......
    日記字數:234
    作者:李銳
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  2010625日 星期五
   •  
   •  
   • zuì
   • xiǎng
   • shuō
   •  
   •  
   •  我最想說……
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • yǒu
   • huà
   • xiǎng
   • duì
   • jiā
   •  今天是期末考試了,我有話想對大家
   • 閱讀全文

    我最喜歡的一則名言

    三年級日記:我最喜歡的一則名言
    日記字數:553
    作者:徐怡婷1
   •  
   •  
   • míng
   • yán
   • shì
   • men
   • shēng
   • mìng
   • zhōng
   • de
   • xiǎo
   • fèn
   •  
   • men
   •  名言是我們生命中的一小部分,我們
   • zài
   • shēng
   • huó
   • zhōng
   • kàn
   • dào
   • duō
   • duō
   • de
   • míng
   • yán
   •  
   • zhè
   • xiē
   • 在生活中可以看到許許多多的名言,這些
   • míng
   • yán
   • zài
   • men
   • shī
   • luò
   • de
   • shí
   • hòu
   • men
   •  
   • chéng
   • 名言可以在我們失落的時候鼓勵我們,成
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     惠州 | 南安 | 阿拉尔 | 雅安 | 延边 | 柳州 | 新乡 | 淮南 | 郴州 | 济宁 | 清远 | 金坛 | 天门 | 漳州 | 莆田 | 桐乡 | 台北 | 阿里 | 五家渠 | 娄底 | 珠海 | 林芝 | 鄢陵 | 岳阳 | 贺州 | 抚顺 | 自贡 | 泗阳 | 和县 | 曹县 | 盘锦 | 江西南昌 | 桐城 | 保山 | 新余 | 图木舒克 | 甘孜 | 周口 | 阿拉尔 | 河北石家庄 | 泰州 | 泰州 | 宝鸡 | 日喀则 | 梧州 | 菏泽 | 海拉尔 | 衢州 | 启东 | 淄博 | 延边 | 遂宁 | 九江 | 上饶 | 定西 | 清徐 | 保山 | 南京 | 双鸭山 | 新乡 | 图木舒克 | 德州 | 遂宁 | 瑞安 | 新沂 | 宿迁 | 金华 | 营口 | 姜堰 | 台北 | 通辽 | 嘉兴 | 湖北武汉 | 临沂 | 赣州 | 咸阳 | 吐鲁番 | 亳州 | 南京 | 石河子 | 辽宁沈阳 | 商丘 | 澳门澳门 | 张北 | 白城 | 临猗 | 石狮 | 焦作 | 南平 | 新余 | 滨州 | 霍邱 | 柳州 | 昆山 | 宁波 | 临猗 | 丹东 | 烟台 | 灌南 | 菏泽 | 安顺 | 福建福州 | 长兴 | 赣州 | 哈密 | 泉州 | 陇南 | 灌云 | 阿克苏 | 鹰潭 | 桂林 | 霍邱 | 三明 | 宝应县 | 茂名 | 乐山 | 蓬莱 | 黑河 | 那曲 | 沭阳 | 佳木斯 | 灵宝 | 琼海 | 双鸭山 | 香港香港 | 平顶山 | 邹平 | 海西 | 鹤岗 | 张掖 | 金昌 | 泰兴 | 肥城 | 泸州 | 秦皇岛 | 儋州 | 吕梁 | 长垣 | 青海西宁 | 武安 | 安康 | 海西 | 安阳 | 临汾 | 蓬莱 | 宁国 | 涿州 | 甘孜 | 三门峡 | 凉山 | 桂林 | 青海西宁 | 基隆 | 乐平 | 南通 | 琼海 | 汉川 | 沧州 | 扬州 | 永新 | 海西 | 三沙 | 泰安 | 高雄 | 龙口 | 四川成都 | 辽宁沈阳 | 仁怀 | 广饶 | 鄂州 | 南阳 | 仁怀 | 宜宾 | 七台河 | 澳门澳门 | 灵宝 | 洛阳 | 临沂 | 保定 | 达州 | 海南 | 内蒙古呼和浩特 | 信阳 | 三明 | 泗洪 | 伊春 | 东台 | 晋中 | 舟山 | 兴化 | 朔州 | 萍乡 | 泗阳 | 深圳 | 济南 | 济宁 | 池州 | 随州 | 贵港 | 山南 | 丹阳 | 漯河 | 西藏拉萨 | 改则 | 白沙 | 宜昌 | 台湾台湾 | 黄南 | 昌吉 | 长垣 | 台北 | 吉安 | 舟山 | 建湖 | 张掖 | 徐州 | 海西 | 泰州 | 文昌 | 昭通 | 巴彦淖尔市 | 金华 | 焦作 | 和县 | 临海 | 阜新 | 涿州 | 营口 | 馆陶 | 益阳 | 喀什 | 德清 | 张北 | 项城 | 石河子 | 宝鸡 | 莱州 | 抚州 | 阿坝 | 酒泉 | 阿拉尔 | 莒县 | 内蒙古呼和浩特 | 吐鲁番 | 洛阳 | 克拉玛依 | 济南 | 保定 | 日土 | 朔州 | 江门 | 泰州 | 防城港 | 镇江 | 青州 | 莱州 | 平顶山 | 武夷山 | 甘肃兰州 | 阿拉尔 | 泰兴 | 伊春 | 临汾 | 瑞安 | 北海 | 平顶山 | 宿州 | 武安 | 辽源 | 延安 | 池州 | 柳州 | 图木舒克 | 滁州 | 海安 | 广饶 | 东方 | 泗洪 | 南阳 | 任丘 | 喀什 | 吐鲁番 | 保亭 | 天水 | 海东 | 阜新 | 德阳 | 扬州 | 黔西南 | 定州 | 诸暨 | 龙岩 | 乐平 | 海西 | 咸阳 | 黔南 | 扬州 | 招远 | 赣州 | 惠东 | 眉山 | 张家口 | 柳州 | 东阳 | 厦门 | 平顶山 | 怀化 | 安庆 | 鸡西 | 大同 | 安庆 | 儋州 | 广西南宁 | 桐城 | 承德 | 三亚 | 东台 | 琼海 | 沭阳 | 海宁 | 济源 | 大兴安岭 | 滨州 | 诸城 | 宁国 | 雄安新区 | 仁寿 | 鄂州 | 盘锦 | 宿州 | 通辽 | 洛阳 | 保定 | 佛山 | 仁寿 | 广元 | 中卫 | 云浮 | 莆田 | 海西 | 惠东 | 韶关 | 佛山 | 滨州 | 枣庄 | 邯郸 | 燕郊 | 昌吉 | 平凉 | 香港香港 | 许昌 | 高密 | 鄂州 | 日喀则 | 宜昌 | 安庆 | 漳州 | 肇庆 | 新泰 | 滁州 | 克孜勒苏 | 衡阳 | 吉林 | 盐城 | 茂名 | 丽水 | 商洛 | 东营 | 桂林 | 馆陶 | 新乡 | 锦州 | 宝鸡 | 如东 | 燕郊 | 黑龙江哈尔滨 | 阿里 | 常州 | 泉州 | 乌海 | 果洛 | 迪庆 | 辽阳 | 邢台 | 醴陵 | 许昌 | 三亚 | 湖州 | 东阳 | 宿州 | 达州 | 诸暨 | 朝阳 | 衢州 | 神木 | 鄂尔多斯 | 平顶山 | 长治 | 抚州 | 广汉 | 景德镇 | 大庆 | 海安 | 绥化 | 渭南 | 博罗 | 泰安 | 绍兴 | 河南郑州 | 杞县 | 宿迁 | 玉溪 | 白山 | 克孜勒苏 | 博罗 | 迪庆 | 宜昌 | 邯郸 | 柳州 | 来宾 | 亳州 | 黄山 | 三明 | 黔东南 | 眉山 | 平潭 | 酒泉 | 崇左 | 济南 | 吴忠 | 沭阳 | 常州 | 武夷山 | 灌云 | 福建福州 | 信阳 | 青海西宁 | 临海 | 铜川 | 诸城 | 襄阳 | 通辽 | 蓬莱 | 赣州 | 龙口 | 梧州 | 洛阳 | 营口 | 临沧 | 昭通 | 伊犁 | 济宁 | 阿克苏 | 铜川 | 惠东 | 金华 | 靖江 | 南平 | 新余 | 韶关 | 江苏苏州 | 临夏 | 包头 | 玉环 | 湛江 | 兴安盟 | 阿拉善盟 | 三门峡 | 清徐 | 江西南昌 | 乳山 | 抚州 | 许昌 | 庆阳 | 仙桃 | 高密 | 乌兰察布 | 鄢陵 | 景德镇 | 阳泉 | 沛县 | 温州 | 朔州 | 南充 | 广饶 | 亳州 | 山东青岛 | 嘉峪关 | 兴安盟 | 临沂 | 果洛 | 南充 | 滕州 | 沧州 | 建湖 | 赣州 | 日照 | 武安 | 昌吉 | 自贡 | 锡林郭勒 | 红河 | 湘西 | 改则 | 金华 | 郴州 | 贵州贵阳 | 乌海 | 伊犁 | 仁怀 | 烟台 | 恩施 | 盐城 | 海丰 | 宝应县 | 德宏 | 抚顺 | 安岳 | 晋江 | 朝阳 | 昌吉 | 莱芜 | 邵阳 | 肇庆 | 云南昆明 | 三沙 | 昌吉 | 朔州 | 海南海口 | 鸡西 | 德阳 | 红河 | 东阳 | 三门峡 | 黄南 | 巴音郭楞 | 宁德 | 醴陵 | 临海 | 遂宁 | 南阳 | 汝州 | 辽宁沈阳 | 莆田 | 海安 | 营口 | 遵义 | 库尔勒 | 六安 | 荆门 | 乌海 | 乌海 | 博尔塔拉 | 长垣 | 喀什 | 绵阳 | 赣州 | 达州 | 鹰潭 | 深圳 | 广元 | 丹东 | 张家口 | 莆田 | 鹤壁 | 南京 | 中山 | 三门峡 | 中卫 | 汕头 | 白城 | 青州 | 雄安新区 | 定西 | 汉川 | 灌南 | 靖江 | 吉林长春 | 随州 | 安康 | 定州 | 滁州 | 甘孜 | 昌吉 | 红河 | 日喀则 | 南充 | 宁波 | 贵州贵阳 | 包头 | 双鸭山 | 武安 | 萍乡 | 河南郑州 | 绵阳 | 泸州 | 武安 | 韶关 | 平顶山 | 十堰 | 凉山 | 澳门澳门 | 黑河 | 张家界 | 果洛 | 扬中 | 河池 | 汉川 | 南阳 | 盘锦 | 赵县 | 阿克苏 | 楚雄 | 青海西宁 | 禹州 | 广安 | 佳木斯 | 杞县 | 玉林 | 巴彦淖尔市 | 临汾 | 福建福州 | 安岳 | 澳门澳门 | 泰州 | 包头 | 汉川 | 济宁 | 海门 | 乳山 | 柳州 | 三亚 | 昭通 | 山西太原 | 芜湖 | 临夏 | 凉山 | 普洱 | 云南昆明 | 乐平 | 平顶山 | 开封 | 六盘水 | 临沧 | 启东 | 临夏 | 鄂尔多斯 | 馆陶 | 山南 | 湘西 | 阿拉尔 | 保亭 | 鞍山 | 黄冈 | 改则 | 泉州 | 德州 | 庆阳 | 吉林 | 晋江 | 云浮 | 通辽 | 邹城 | 昭通 | 林芝 | 宁国 | 长兴 | 岳阳 | 金昌 | 朔州 | 牡丹江 | 潮州 | 德阳 | 台中 | 威海 | 海安 | 南平 | 新余 | 邯郸 | 包头 | 锡林郭勒 | 单县 | 杞县 | 昆山 | 怀化 | 毕节 | 库尔勒 | 仁怀 | 商丘 | 东莞 | 临海 | 九江 | 红河 | 玉树 | 丹东 | 阳江 | 梅州 | 江门 | 汉中 | 榆林 | 佛山 | 三河 | 青州 | 信阳 | 德州 | 吉林 | 诸城 | 安阳 | 常德 | 白山 | 宝应县 | 蓬莱 | 保定 | 赣州 | 楚雄 | 晋城 | 泗洪 | 聊城 | 大兴安岭 | 安康 | 吉林长春 | 达州 | 通辽 | 迁安市 | 衡阳 | 延安 | 长治 | 陵水 | 瑞安 | 海南 | 衡水 | 宁波 | 仁怀 | 龙岩 | 桐乡 | 驻马店 | 晋城 | 甘南 | 襄阳 | 博尔塔拉 | 濮阳 | 黄冈 | 五家渠 | 庄河 | 菏泽 | 浙江杭州 | 醴陵 | 张家界 | 延边 | 济源 | 白沙 | 云南昆明 | 昆山 | 昌都 | 改则 | 保定 | 宝鸡 | 张家界 | 防城港 | 平潭 | 海西 | 南阳 | 图木舒克 | 达州 | 日照 | 余姚 | 宁德 | 馆陶 | 丹东 | 迪庆 | 韶关 | 保定 | 眉山 | 烟台 | 烟台 | 宝鸡 | 神农架 | 内江 | 云南昆明 | 果洛 | 鹤岗 | 东海 | 潮州 | 来宾 | 漳州 | 抚州 | 曲靖 | 儋州 | 临汾 | 连云港 | 广安 | 长治 | 涿州 | 新疆乌鲁木齐 | 南阳 | 茂名 | 深圳 | 固原 | 鹰潭 | 张北 | 遵义 | 牡丹江 | 台山 | 三门峡 | 陇南 | 宁波 | 台湾台湾 | 临汾 | 广州 | 巴彦淖尔市 | 漳州 | 玉溪 | 厦门 | 石河子 | 连云港 | 中山 | 朔州 | 德阳 | 厦门 | 陵水 | 涿州 | 吴忠 | 博尔塔拉 | 大庆 | 汝州 | 中卫 | 西双版纳 | 海宁 | 福建福州 | 淮安 | 汕尾 | 内江 | 鄂尔多斯 | 阜新 | 青州 | 吐鲁番 | 伊春 | 阳江 | 云南昆明 | 秦皇岛 | 曲靖 | 台中 | 淮安 | 哈密 | 海北 | 广西南宁 | 天长 | 海门 | 余姚 | 黄冈 | 商丘 | 黄石 | 开封 | 佳木斯 | 龙岩 | 肥城 | 厦门 | 义乌 | 库尔勒 | 阿坝 | 宜宾 | 泰州 | 汉川 | 抚顺 | 垦利 | 黑龙江哈尔滨 | 聊城 | 海拉尔 | 盐城 | 朝阳 | 玉树 | 河南郑州 | 德阳 | 长葛 | 屯昌 | 固原 | 长兴 | 海北 | 襄阳 | 德清 | 龙岩 | 淮北 | 常州 | 武威 | 梅州 | 克孜勒苏 | 克孜勒苏 | 宿州 | 台南 | 锦州 | 东方 | 临沂 | 海宁 | 阳江 | 台山 | 铜陵 | 张家界 | 厦门 | 红河 | 天水 | 汝州 | 蓬莱 | 乐平 | 十堰 | 濮阳 | 东方 | 霍邱 | 仁寿 | 五家渠 | 东方 | 锡林郭勒 | 广元 | 张家界 | 普洱 | 垦利 | 柳州 | 盐城 | 长垣 | 朝阳 | 图木舒克 | 齐齐哈尔 | 德阳 | 深圳 | 大庆 | 铜陵 | 偃师 | 吉林 | 廊坊 | 儋州 | 梧州 | 锡林郭勒 | 梧州 | 抚州 | 雅安 | 岳阳 | 邳州 | 五家渠 | 湖州 | 溧阳 | 杞县 | 咸阳 | 万宁 | 禹州 | 金华 | 昌都 | 株洲 | 龙口 | 内江 | 项城 | 驻马店 | 锡林郭勒 | 宁国 | 泸州 | 台湾台湾 | 宜昌 | 惠东 | 慈溪 | 梧州 | 玉林 | 长葛 | 云浮 | 任丘 | 高密 | 河南郑州 | 河北石家庄 | 眉山 | 新余 | 周口 | 白银 | 景德镇 | 鄂州 | 扬中 | 辽宁沈阳 | 日土 | 黔东南 | 漯河 | 青海西宁 | 贵港 | 孝感 | 宁国 | 济宁 | 乐清 | 随州 | 德阳 | 黄山 | 大兴安岭 | 莱芜 | 包头 | 瓦房店 | 永新 | 崇左 | 定西 | 大庆 | 南充 | 辽宁沈阳 | 锡林郭勒 | 岳阳 | 遵义 | 遵义 | 张家界 | 白银 | 慈溪 | 三门峡 | 洛阳 | 龙口 | 乌兰察布 | 四平 | 江苏苏州 | 天水 | 改则 | 和县 | 广饶 | 宿迁 | 苍南 | 芜湖 | 高雄 | 苍南 | 长治 | 慈溪 | 平凉 | 铜陵 | 正定 | 岳阳 | 本溪 | 宜宾 | 天水 | 寿光 | 平潭 | 临夏 | 湘潭 | 张北 | 湘潭 | 黔南 | 台湾台湾 | 曲靖 | 河南郑州 | 海西 | 酒泉 | 澄迈 | 鹤壁 | 洛阳 | 兴安盟 | 枣阳 | 慈溪 | 天门 | 义乌 | 五家渠 | 南平 | 赣州 | 福建福州 | 阳泉 | 咸阳 | 海南 | 鹤岗 | 大连 | 巴音郭楞 | 南阳 | 铜陵 | 乐清 | 台湾台湾 | 鄢陵 | 通化 | 桐城 | 甘肃兰州 | 贵港 | 德清 | 平凉 | 山东青岛 | 河南郑州 | 库尔勒 | 淮北 | 丽水 | 新沂 | 涿州 | 和田 | 金华 | 德清 | 齐齐哈尔 | 吕梁 | 醴陵 |