<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   看電視

   小學生日記75字
   作者:李玉潔
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.             
  7. nián
  8.    
  9. yuè
  10.       
  11.  
  12. xīng
  13.  
  14.   2008212日 星期一 雨
  15.  
  16. 
  17.  
  18.  
  19. jīn
  20. tiān
  21.  
  22. zǎo
  23. chén
  24. kàn
  25. diàn
  26. shì
  27.  
  28. kàn
  29. le
  30. huì
  31. ér
  32.  今天,早晨我看電視,看了一會兒我
  33. yòu
  34. yóu
  35.  
  36. le
  37. huì
  38. ér
  39.  
  40. yòu
  41. kàn
  42. diàn
  43. shì
  44.  
  45. 又打游戲,打了一會兒,又看電視。
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59. 
  60.  
  61. 
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.   
    
   無注音版:
    
    
    
    2008年2月12日 星期一 雨
    
     今天,早晨我看電視,看了一會兒我又打游戲,打了一會兒,又看電視。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
  67. 閱讀全文

    破解劉謙的魔術真上了電視

    小學生日記967字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •  
   • jiě
   • liú
   • qiān
   • de
   • shù
   • zhēn
   • shàng
   • le
   •   2 34?!∑平鈩⒅t的魔術真上了
   • diàn
   • shì
   •  
   • 電視 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   •  2010216日 星期二 雨
   • 閱讀全文

    電視廣告真煩人

    小學生日記616字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •       閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記241字
    作者:甘雨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • zài
   • jiā
   • kàn
   •    晚上,我和媽媽在家里看
   • diàn
   • shì
   • nán
   • wèi
   • shì
   • zhèng
   • zài
   • fàng
   •  
   • kuài
   • shēng
   •  
   • zǒng
   • jié
   • 電視湖南衛視正在播放《快樂女生》總結
   • sài
   •  
   • wa
   • sāi
   •  
   • diàn
   • shì
   • shàng
   • yǒu
   • hǎo
   • duō
   • hǎo
   • duō
   • shǒu
   •  
   • 賽,哇塞!電視上有好多好多歌手,比如
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記398字
    作者:吳宣毅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • nián
   • chū
   •  
   • huái
   • zhe
   •   大年初一,我和爸爸媽媽懷著
   • xìng
   • gāo
   • cǎi
   • liè
   • de
   • xīn
   • qíng
   • lái
   • dào
   • nán
   • tōng
   • diàn
   • yǐng
   • yuàn
   • kàn
   •  
   • yáng
   • 興高采烈的心情來到南通電影院看《喜羊
   • yáng
   • huī
   • tài
   • láng
   • zhī
   • shēng
   • wēi
   •  
   • de
   • diàn
   • yǐng
   •  
   •  
   •  
   • 羊與灰太狼之虎虎生威》的電影?! ?/div>
   • 閱讀全文

    電視迷

    小學生日記150字
    作者:超級恐龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • shì
   •   電視迷
   •  
   • 
   •  
   • diàn
   • shì
   • zhè
   • shì
   • gěi
   • de
   • wéi
   • shí
   • me
   • jiào
   • diàn
   • 電視迷這是媽媽給我起的為什麼叫我電
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記232字
    作者:秦皇島開…
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   •  
   •   記住了嗎? 看電影 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2008314日 星期五 晴 
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • xué
   • wán
   • yīng
   •  
   • jiù
   • tóng
   • 今天下午,我學完英語,就和齊雨桐一
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記388字
    作者:ziyi
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   23日 星期二 天氣:晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • gāo
   • gāo
   • xìng
   • xìng
   •  今天晚上,我和媽媽高高興興地去
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • shì
   •    
   •  
   •       
   • chū
   • de
   •  
   • běn
   • wéi
   • diàn
   • yǐng
   • shì
   • 看電影。我們是600出發的,本以為電影是
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記404字
    作者:甜美公主
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • gāo
   • gāo
   •    今天晚上,我和媽媽高高
   • xìng
   • xìng
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • shì
   •    
   •  
   •       
   • chū
   • de
   •  
   • běn
   • 興興地去看電影。我們是600出發的,本以
   • wéi
   • diàn
   • yǐng
   • shì
   •    
   •  
   •       
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • suǒ
   • men
   • xiān
   • guàng
   • guàng
   • jiē
   •  
   • 為電影是700開始,所以我們先去逛逛街。
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記179字
    作者:池香
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   200948日 星期四 晴
   •  
   •  
   •  
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  看電視
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   • kàn
   • le
   • jīng
   • cǎi
   • de
   • dòng
   • huà
   • piàn
   •  今天中午我看了一個精彩的動畫片
   • 閱讀全文

    電視機回來了

    小學生日記310字
    作者:甜葉子
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  200952日 星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • shì
   • huí
   • lái
   • le
   •  
   •  電視回來了 
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記249字
    作者:梁煌宗
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   20091018日 星期天 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xiǔ
   • zhōu
   • bīn
   • guǎn
   • guān
   •  今天,我和媽媽一起去宿州賓館觀
   • kàn
   •       
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • mǎi
   • le
   • yǎn
   • jìng
   •  
   • dāng
   • men
   • dào
   • diàn
   • 4D電影,我們買了立體眼鏡。當我們到電
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記196字
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • nián
   • èr
   • yuè
   • sān
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  
   •  
   •  二一年二月三日 星期三 雨 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xià
   • tíng
   •  
   • pàng
   • jiě
   •  
   • dào
   • yín
   • zuò
   • guǎng
   •  今天,我和夏婷、胖姐,到銀座廣
   • 閱讀全文

    我最喜歡的電視節目

    小學生日記105字
    作者:黃瀟漫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   •   2008721日我最喜歡的電視節目
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   • shì
   •  
   • yīn
   • wéi
   • huī
   • tài
   • láng
   •  我最喜歡的電視節目是,因為灰太狼
   • zǒng
   • shì
   • zhuā
   • dào
   • yáng
   • hóng
   • tài
   • láng
   • jiù
   • zǒng
   • shì
   • yòng
   • píng
   • guō
   • 總是抓不到羊紅太狼就總是用平底鍋打它
   • 閱讀全文

    電視廣告真煩人

    小學生日記277字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • shì
   • guǎng
   • gào
   • zhēn
   • fán
   • rén
   •  電視廣告真煩人
   •  
   •  
   • zhēn
   • hěn
   • tǎo
   • yàn
   • diàn
   • shì
   •  
   •  我真得很討厭電視。
   •  
   •  
   • qiáo
   •  
   • zhèng
   • zài
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • běn
   • lái
   • zhèng
   •  你瞧,我正在看一部電視劇,本來正
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記169字
    作者:孔思源
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009118日 天氣晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   • le
   •  
   • kàn
   • de
   • shì
   •  
   • yáng
   •  今天我去看電影了,看的是《喜洋
   • yáng
   • huī
   • tài
   • láng
   • zhī
   • niú
   • chōng
   • tiān
   •  
   •  
   • 洋與灰太郎之牛氣沖天》。
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記75字
    作者:李玉潔
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •   2008212日 星期一 雨
   •  
   • 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zǎo
   • chén
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • kàn
   • le
   • huì
   • ér
   •  今天,早晨我看電視,看了一會兒我
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記148字
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • jiǔ
   • nián
   • èr
   • yuè
   • shí
   •  
   • xīng
   •  
   •   二九年二月十五日 星期日 
   • yīn
   •  
   •  
   • 陰 
   •  
   •  
   •  
   • chī
   • le
   • wǎn
   • fàn
   • hòu
   • jiù
   • diàn
   • yǐng
   • yuàn
   • kàn
   •  我和爸爸吃了晚飯后就去電影院看
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記113字
    作者:蘇永琳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zài
   • jiā
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • zhēn
   • shì
   • de
   •  
   • yǒu
   • méi
   •  今天我在家看電視,真是的,有沒
   • yǒu
   • méi
   • gǎo
   • cuò
   •  
   • píng
   • shí
   • xīng
   • dào
   • xīng
   • de
   •  
   • chéng
   • lóng
   • 有沒搞錯,平時星期一到星期五的《乘龍
   • 閱讀全文

    看電影

    一年級日記:看電影
    日記字數:191
    作者:王志恒
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  618日 星期五 晴
   • jīn
   • tiān
   •  
   • jīn
   • yīng
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • 今天,我和媽媽一起去金鷹看電影。媽媽
   • xiān
   • zài
   • wǎng
   • shàng
   • dìng
   • piào
   •  
   • hòu
   • lái
   • zài
   • kàn
   • de
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • 先在網上訂票,后來再去看的電影。我們
   • 閱讀全文

    看電影

    四年級日記:看電影
    日記字數:147
    作者:未知
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • de
   • xìng
   • yùn
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhōng
   •  今天,是我的幸運日,因為我終于可
   • diàn
   • yǐng
   • yuàn
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   • le
   •  
   • 以去電影院看電影了。
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • jiù
   • kāi
   • shǐ
   • pīn
   • mìng
   • xiě
   • zuò
   •  
   • yīn
   • wéi
   • jīn
   •  早上,我就開始拼命寫作業,因為今
   • 閱讀全文

    看電影

    一年級日記:看電影
    日記字數:174
    作者:王志恒
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  
   •  2010629日 星期二 晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • hái
   • yǒu
   • jiě
   • jiě
   •  今天,我和爸爸媽媽還有姐姐一起去
   • 閱讀全文
  68. 极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     海丰 | 台南 | 百色 | 邢台 | 海门 | 慈溪 | 乌兰察布 | 西双版纳 | 锡林郭勒 | 山南 | 大连 | 日照 | 海丰 | 云浮 | 大连 | 霍邱 | 阳江 | 荆门 | 简阳 | 余姚 | 曹县 | 怀化 | 定州 | 桓台 | 台南 | 吐鲁番 | 湛江 | 定州 | 新疆乌鲁木齐 | 连云港 | 定西 | 怒江 | 清远 | 延安 | 嘉峪关 | 庄河 | 吉安 | 七台河 | 南平 | 阳泉 | 永新 | 常州 | 宁国 | 河北石家庄 | 安阳 | 徐州 | 攀枝花 | 恩施 | 扬中 | 和县 | 泰安 | 长垣 | 信阳 | 章丘 | 仁寿 | 日喀则 | 中山 | 宜昌 | 东阳 | 青州 | 琼海 | 宁国 | 瑞安 | 赵县 | 正定 | 菏泽 | 佛山 | 克拉玛依 | 临汾 | 陕西西安 | 阿克苏 | 阜新 | 白沙 | 揭阳 | 东海 | 济源 | 广西南宁 | 昌都 | 伊犁 | 荆州 | 汕头 | 固原 | 呼伦贝尔 | 汉中 | 海丰 | 怀化 | 琼中 | 泸州 | 嘉峪关 | 晋城 | 广安 | 梧州 | 儋州 | 宁波 | 海南 | 江门 | 万宁 | 庄河 | 阳泉 | 和县 | 枣阳 | 滨州 | 偃师 | 台北 | 阜新 | 靖江 | 雄安新区 | 景德镇 | 贵港 | 曲靖 | 哈密 | 青海西宁 | 海南 | 柳州 | 濮阳 | 阿克苏 | 济南 | 毕节 | 赵县 | 张家界 | 昭通 | 宜春 | 迁安市 | 辽源 | 河南郑州 | 湖北武汉 | 台湾台湾 | 安阳 | 图木舒克 | 平凉 | 广饶 | 丹阳 | 涿州 | 屯昌 | 简阳 | 黔南 | 大连 | 铁岭 | 上饶 | 邢台 | 三亚 | 伊犁 | 宁国 | 五指山 | 沛县 | 宝应县 | 南充 | 偃师 | 锦州 | 甘肃兰州 | 衢州 | 文昌 | 珠海 | 石河子 | 朔州 | 三河 | 平顶山 | 锦州 | 秦皇岛 | 海北 | 三明 | 三河 | 广汉 | 南京 | 湖南长沙 | 伊犁 | 嘉峪关 | 河源 | 绵阳 | 永新 | 石狮 | 瑞安 | 南平 | 泰兴 | 黄南 | 抚顺 | 邢台 | 汕尾 | 淮南 | 广安 | 阿拉尔 | 邵阳 | 迁安市 | 攀枝花 | 莱芜 | 吉林长春 | 镇江 | 三沙 | 白山 | 沧州 | 汉川 | 石河子 | 山东青岛 | 瑞安 | 葫芦岛 | 随州 | 湖州 | 张家界 | 海南海口 | 濮阳 | 南平 | 甘肃兰州 | 澳门澳门 | 阿勒泰 | 庄河 | 海南 | 白城 | 乐清 | 枣阳 | 嘉峪关 | 库尔勒 | 潜江 | 东台 | 阿拉善盟 | 保定 | 高密 | 滕州 | 博尔塔拉 | 万宁 | 定州 | 济南 | 高密 | 浙江杭州 | 淮安 | 宝鸡 | 张家口 | 瑞安 | 乐清 | 固原 | 台山 | 天水 | 昭通 | 神农架 | 芜湖 | 酒泉 | 运城 | 郴州 | 林芝 | 大理 | 涿州 | 济南 | 滕州 | 锡林郭勒 | 文山 | 安顺 | 赣州 | 广元 | 丽水 | 河北石家庄 | 三亚 | 绥化 | 防城港 | 咸阳 | 泗阳 | 醴陵 | 清远 | 贵州贵阳 | 玉环 | 长兴 | 徐州 | 建湖 | 恩施 | 平顶山 | 九江 | 莱州 | 余姚 | 基隆 | 义乌 | 塔城 | 普洱 | 北海 | 林芝 | 新疆乌鲁木齐 | 阿坝 | 阜新 | 鄂尔多斯 | 青州 | 洛阳 | 清远 | 甘南 | 黔东南 | 阿拉尔 | 乳山 | 嘉峪关 | 铜陵 | 偃师 | 钦州 | 蚌埠 | 象山 | 莒县 | 黄南 | 南通 | 玉树 | 琼海 | 许昌 | 南通 | 神木 | 潍坊 | 大庆 | 巴中 | 伊春 | 公主岭 | 阿勒泰 | 铜陵 | 赤峰 | 邹平 | 辽阳 | 台州 | 海南 | 高雄 | 建湖 | 神木 | 山西太原 | 丽水 | 汝州 | 蓬莱 | 垦利 | 石嘴山 | 丹阳 | 巴音郭楞 | 汉川 | 崇左 | 临汾 | 图木舒克 | 曲靖 | 信阳 | 十堰 | 吐鲁番 | 义乌 | 萍乡 | 眉山 | 开封 | 三沙 | 西双版纳 | 铁岭 | 博尔塔拉 | 安阳 | 贵州贵阳 | 海宁 | 安徽合肥 | 衡水 | 高密 | 邹平 | 焦作 | 汕尾 | 台南 | 博尔塔拉 | 毕节 | 德清 | 汕尾 | 顺德 | 鞍山 | 漯河 | 南通 | 台北 | 随州 | 林芝 | 乌兰察布 | 六盘水 | 张家口 | 扬中 | 衡阳 | 神农架 | 沛县 | 涿州 | 济南 | 高雄 | 河池 | 文山 | 汕尾 | 玉环 | 文山 | 大兴安岭 | 南通 | 吴忠 | 焦作 | 葫芦岛 | 莱芜 | 玉林 | 凉山 | 舟山 | 台湾台湾 | 昆山 | 日喀则 | 金坛 | 许昌 | 延边 | 定州 | 定西 | 温州 | 岳阳 | 苍南 | 永康 | 临汾 | 辽源 | 中卫 | 中山 | 大理 | 晋江 | 襄阳 | 迁安市 | 邵阳 | 菏泽 | 琼中 | 梧州 | 雄安新区 | 清远 | 台南 | 惠州 | 天水 | 海南 | 沛县 | 塔城 | 广安 | 大庆 | 海南海口 | 项城 | 内蒙古呼和浩特 | 那曲 | 灌南 | 白沙 | 固原 | 招远 | 呼伦贝尔 | 伊春 | 丹阳 | 黑龙江哈尔滨 | 大同 | 四川成都 | 金昌 | 三沙 | 景德镇 | 雅安 | 吴忠 | 上饶 | 定安 | 延安 | 乌兰察布 | 宜宾 | 瓦房店 | 运城 | 益阳 | 绍兴 | 吉林长春 | 荆门 | 菏泽 | 伊犁 | 牡丹江 | 邢台 | 湘潭 | 浙江杭州 | 天水 | 临沧 | 广元 | 柳州 | 铜仁 | 沧州 | 吉林 | 赣州 | 张家口 | 辽阳 | 阿克苏 | 宿州 | 公主岭 | 泗洪 | 澳门澳门 | 乌兰察布 | 垦利 | 海宁 | 南充 | 邹城 | 乐清 | 庄河 | 三沙 | 宜昌 | 阿里 | 吉林 | 高雄 | 大庆 | 红河 | 南充 | 醴陵 | 运城 | 钦州 | 东营 | 南京 | 南京 | 东营 | 珠海 | 莱芜 | 保定 | 唐山 | 温州 | 湖北武汉 | 长治 | 桐城 | 招远 | 铁岭 | 上饶 | 安顺 | 安阳 | 新泰 | 渭南 | 儋州 | 自贡 | 顺德 | 阿勒泰 | 偃师 | 齐齐哈尔 | 如东 | 河南郑州 | 义乌 | 乐清 | 和田 | 定州 | 云浮 | 蚌埠 | 安康 | 咸宁 | 岳阳 | 新余 | 天水 | 浙江杭州 | 顺德 | 阿坝 | 梧州 | 洛阳 | 汉中 | 荣成 | 嘉善 | 深圳 | 新沂 | 延边 | 武夷山 | 毕节 | 伊犁 | 信阳 | 果洛 | 山南 | 大庆 | 大同 | 安岳 | 宜春 | 佛山 | 定安 | 山西太原 | 黑龙江哈尔滨 | 滁州 | 常州 | 台北 | 铜仁 | 绥化 | 日土 | 赣州 | 肇庆 | 丽水 | 三沙 | 石狮 | 宁波 | 兴化 | 黔南 | 天水 | 定安 | 东莞 | 宁夏银川 | 昌吉 | 扬州 | 海安 | 陵水 | 大兴安岭 | 沭阳 | 吉林长春 | 青州 | 定西 | 大连 | 内江 | 衢州 | 东海 | 临汾 | 香港香港 | 吴忠 | 东海 | 资阳 | 安顺 | 莱州 | 辽宁沈阳 | 揭阳 | 渭南 | 鞍山 | 龙岩 | 乐平 | 安岳 | 邳州 | 马鞍山 | 温州 | 丽水 | 周口 | 商洛 | 阿克苏 | 安岳 | 咸阳 | 安徽合肥 | 宜昌 | 来宾 | 济宁 | 台中 | 五指山 | 烟台 | 沛县 | 苍南 | 牡丹江 | 莱州 | 五家渠 | 伊春 | 儋州 | 燕郊 | 晋城 | 岳阳 | 运城 | 毕节 | 伊春 | 山东青岛 | 连云港 | 东莞 | 承德 | 哈密 | 鄂州 | 济南 | 武安 | 乐平 | 招远 | 乐山 | 西藏拉萨 | 启东 | 铜仁 | 晋中 | 灌南 | 湖北武汉 | 佛山 | 克孜勒苏 | 赤峰 | 舟山 | 安徽合肥 | 泉州 | 菏泽 | 瑞安 | 威海 | 新沂 | 果洛 | 中山 | 招远 | 启东 | 阿里 | 长治 | 永康 | 内蒙古呼和浩特 | 郴州 | 阿拉善盟 | 邯郸 | 葫芦岛 | 图木舒克 | 永新 | 唐山 | 许昌 | 海西 | 玉树 | 海南海口 | 滁州 | 迁安市 | 淮北 | 泉州 | 赤峰 | 亳州 | 正定 | 赤峰 | 海拉尔 | 眉山 | 沧州 | 三亚 | 承德 | 延安 | 垦利 | 保山 | 上饶 | 陇南 | 临海 | 日喀则 | 本溪 | 包头 | 昭通 | 泉州 | 甘南 | 广州 | 淮南 | 宜昌 | 高雄 | 盘锦 | 博罗 | 简阳 | 巴彦淖尔市 | 遵义 | 三明 | 衡阳 | 钦州 | 博尔塔拉 | 赵县 | 汕头 | 桂林 | 衡水 | 阿拉尔 | 迁安市 | 资阳 | 娄底 | 如皋 | 厦门 | 三门峡 | 兴安盟 | 钦州 | 招远 | 茂名 | 台山 | 博罗 | 潍坊 | 汕头 | 葫芦岛 | 漯河 | 吉安 | 盐城 | 铜陵 | 德州 | 明港 | 七台河 | 诸暨 | 赤峰 | 清远 | 乳山 | 新余 | 昌吉 | 湖北武汉 | 东海 | 云南昆明 | 燕郊 | 定安 | 日喀则 | 三明 | 巢湖 | 云浮 | 衢州 | 招远 | 贵港 | 澄迈 | 东莞 | 日喀则 | 玉林 | 姜堰 | 馆陶 | 昭通 | 铜陵 | 灵宝 | 塔城 | 江苏苏州 | 淮南 | 漳州 | 莱芜 | 喀什 | 衡阳 | 齐齐哈尔 | 遵义 | 福建福州 | 通化 | 朔州 | 锡林郭勒 | 海西 | 陕西西安 | 岳阳 | 曲靖 | 陇南 | 牡丹江 | 咸宁 | 鞍山 | 鸡西 | 武威 | 许昌 | 包头 | 盘锦 | 荆门 | 阿里 | 滕州 | 赣州 | 石狮 | 襄阳 | 招远 | 灌南 | 临汾 | 辽宁沈阳 | 汝州 | 柳州 | 诸城 | 金昌 | 苍南 | 保亭 | 单县 | 广饶 | 安庆 | 简阳 | 巴中 | 广西南宁 | 涿州 | 雄安新区 | 甘南 | 齐齐哈尔 | 湖州 | 海西 | 琼海 | 抚州 | 屯昌 | 潮州 | 武威 | 永州 | 肥城 | 大兴安岭 | 澄迈 | 迁安市 | 沭阳 | 燕郊 | 寿光 | 澳门澳门 | 滕州 | 许昌 | 禹州 | 三亚 | 保山 | 遵义 | 焦作 | 阜阳 | 嘉峪关 | 龙岩 | 诸暨 | 泸州 | 聊城 | 阿里 | 阿克苏 | 新余 | 济宁 | 广饶 | 辽源 | 吐鲁番 | 百色 | 白银 | 宁夏银川 | 六安 | 迪庆 | 简阳 | 汕尾 | 浙江杭州 | 菏泽 | 忻州 | 梅州 | 昌吉 | 温州 | 无锡 | 南平 | 阜新 | 莆田 | 临沧 | 石嘴山 | 桐城 | 新泰 | 公主岭 | 益阳 | 菏泽 | 鹤壁 | 临夏 | 新余 | 江西南昌 | 秦皇岛 | 宁国 | 保亭 | 东方 | 自贡 | 吐鲁番 | 呼伦贝尔 | 溧阳 | 黑龙江哈尔滨 | 岳阳 | 乌兰察布 | 西双版纳 | 涿州 | 莒县 | 河源 | 慈溪 | 台湾台湾 | 义乌 | 山南 | 韶关 | 临沂 | 博罗 | 莱芜 | 厦门 | 天门 | 石嘴山 | 沧州 | 商洛 | 巴音郭楞 | 许昌 | 资阳 | 来宾 | 平凉 | 德阳 | 宿州 | 桓台 | 简阳 | 泰州 | 恩施 | 阳春 | 启东 | 湘西 | 顺德 | 眉山 | 双鸭山 | 洛阳 | 邯郸 | 瓦房店 | 新疆乌鲁木齐 | 大庆 | 玉树 | 灌南 | 池州 | 衢州 | 赣州 | 齐齐哈尔 | 定安 | 乳山 | 百色 | 铁岭 | 图木舒克 | 大连 | 乌兰察布 | 聊城 | 龙口 | 安顺 | 台中 | 桂林 | 大理 | 神木 | 武安 | 阿勒泰 | 靖江 | 株洲 | 乐山 | 六盘水 | 乐清 | 云浮 | 湖州 | 昌吉 | 通辽 | 日喀则 | 东莞 | 简阳 | 汝州 | 丹东 | 内蒙古呼和浩特 | 松原 | 陇南 | 湖北武汉 | 益阳 | 赤峰 | 钦州 | 钦州 | 甘孜 | 大同 | 中山 | 乐清 | 广元 | 扬中 | 庄河 | 南阳 | 阿拉尔 | 昆山 | 锡林郭勒 | 哈密 | 泰州 | 迪庆 | 盐城 | 禹州 | 基隆 | 赵县 | 河源 | 厦门 | 湘潭 | 三门峡 | 南通 | 包头 | 防城港 | 阳春 | 玉树 | 博尔塔拉 | 淄博 | 台湾台湾 | 崇左 | 泰兴 | 玉环 | 兴化 | 白银 | 新疆乌鲁木齐 | 湖南长沙 | 上饶 | 防城港 | 阿拉尔 | 嘉峪关 | 洛阳 | 梅州 | 阿拉尔 | 益阳 | 鹰潭 | 项城 | 曲靖 | 三门峡 | 宜春 | 吴忠 | 武威 | 霍邱 | 巴彦淖尔市 | 宝应县 | 榆林 | 菏泽 | 安康 | 丹东 | 中山 | 中卫 | 宁国 | 金坛 | 桂林 | 文昌 | 淮北 | 本溪 | 铜仁 | 漯河 | 张北 | 德州 | 湘西 | 永康 | 抚顺 | 广元 | 内蒙古呼和浩特 | 泉州 | 海西 | 白山 | 菏泽 | 南京 | 姜堰 | 阳泉 | 平顶山 | 巢湖 | 巴中 | 海门 | 铁岭 | 阳泉 | 池州 | 东方 | 承德 | 舟山 | 博尔塔拉 | 双鸭山 | 邢台 | 天长 | 朝阳 | 和田 | 惠东 | 肥城 | 黄冈 | 慈溪 | 灌南 | 滁州 | 锦州 | 宁德 | 淮北 | 十堰 | 杞县 | 惠东 |