<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   看電視

   小學生日記75字
   作者:李玉潔
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.             
  7. nián
  8.    
  9. yuè
  10.       
  11.  
  12. xīng
  13.  
  14.   2008212日 星期一 雨
  15.  
  16. 
  17.  
  18.  
  19. jīn
  20. tiān
  21.  
  22. zǎo
  23. chén
  24. kàn
  25. diàn
  26. shì
  27.  
  28. kàn
  29. le
  30. huì
  31. ér
  32.  今天,早晨我看電視,看了一會兒我
  33. yòu
  34. yóu
  35.  
  36. le
  37. huì
  38. ér
  39.  
  40. yòu
  41. kàn
  42. diàn
  43. shì
  44.  
  45. 又打游戲,打了一會兒,又看電視。
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59. 
  60.  
  61. 
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.   
    
   無注音版:
    
    
    
    2008年2月12日 星期一 雨
    
     今天,早晨我看電視,看了一會兒我又打游戲,打了一會兒,又看電視。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
  67. 閱讀全文

    破解劉謙的魔術真上了電視

    小學生日記967字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •  
   • jiě
   • liú
   • qiān
   • de
   • shù
   • zhēn
   • shàng
   • le
   •   2 34?!∑平鈩⒅t的魔術真上了
   • diàn
   • shì
   •  
   • 電視 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   •  2010216日 星期二 雨
   • 閱讀全文

    電視廣告真煩人

    小學生日記616字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •       閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記241字
    作者:甘雨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • zài
   • jiā
   • kàn
   •    晚上,我和媽媽在家里看
   • diàn
   • shì
   • nán
   • wèi
   • shì
   • zhèng
   • zài
   • fàng
   •  
   • kuài
   • shēng
   •  
   • zǒng
   • jié
   • 電視湖南衛視正在播放《快樂女生》總結
   • sài
   •  
   • wa
   • sāi
   •  
   • diàn
   • shì
   • shàng
   • yǒu
   • hǎo
   • duō
   • hǎo
   • duō
   • shǒu
   •  
   • 賽,哇塞!電視上有好多好多歌手,比如
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記398字
    作者:吳宣毅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • nián
   • chū
   •  
   • huái
   • zhe
   •   大年初一,我和爸爸媽媽懷著
   • xìng
   • gāo
   • cǎi
   • liè
   • de
   • xīn
   • qíng
   • lái
   • dào
   • nán
   • tōng
   • diàn
   • yǐng
   • yuàn
   • kàn
   •  
   • yáng
   • 興高采烈的心情來到南通電影院看《喜羊
   • yáng
   • huī
   • tài
   • láng
   • zhī
   • shēng
   • wēi
   •  
   • de
   • diàn
   • yǐng
   •  
   •  
   •  
   • 羊與灰太狼之虎虎生威》的電影?! ?/div>
   • 閱讀全文

    電視迷

    小學生日記150字
    作者:超級恐龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • shì
   •   電視迷
   •  
   • 
   •  
   • diàn
   • shì
   • zhè
   • shì
   • gěi
   • de
   • wéi
   • shí
   • me
   • jiào
   • diàn
   • 電視迷這是媽媽給我起的為什麼叫我電
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記232字
    作者:秦皇島開…
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   •  
   •   記住了嗎? 看電影 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2008314日 星期五 晴 
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • xué
   • wán
   • yīng
   •  
   • jiù
   • tóng
   • 今天下午,我學完英語,就和齊雨桐一
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記388字
    作者:ziyi
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   23日 星期二 天氣:晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • gāo
   • gāo
   • xìng
   • xìng
   •  今天晚上,我和媽媽高高興興地去
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • shì
   •    
   •  
   •       
   • chū
   • de
   •  
   • běn
   • wéi
   • diàn
   • yǐng
   • shì
   • 看電影。我們是600出發的,本以為電影是
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記404字
    作者:甜美公主
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • gāo
   • gāo
   •    今天晚上,我和媽媽高高
   • xìng
   • xìng
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • shì
   •    
   •  
   •       
   • chū
   • de
   •  
   • běn
   • 興興地去看電影。我們是600出發的,本以
   • wéi
   • diàn
   • yǐng
   • shì
   •    
   •  
   •       
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • suǒ
   • men
   • xiān
   • guàng
   • guàng
   • jiē
   •  
   • 為電影是700開始,所以我們先去逛逛街。
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記179字
    作者:池香
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   200948日 星期四 晴
   •  
   •  
   •  
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  看電視
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   • kàn
   • le
   • jīng
   • cǎi
   • de
   • dòng
   • huà
   • piàn
   •  今天中午我看了一個精彩的動畫片
   • 閱讀全文

    電視機回來了

    小學生日記310字
    作者:甜葉子
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  200952日 星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • shì
   • huí
   • lái
   • le
   •  
   •  電視回來了 
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記249字
    作者:梁煌宗
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   20091018日 星期天 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xiǔ
   • zhōu
   • bīn
   • guǎn
   • guān
   •  今天,我和媽媽一起去宿州賓館觀
   • kàn
   •       
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • mǎi
   • le
   • yǎn
   • jìng
   •  
   • dāng
   • men
   • dào
   • diàn
   • 4D電影,我們買了立體眼鏡。當我們到電
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記196字
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • nián
   • èr
   • yuè
   • sān
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  
   •  
   •  二一年二月三日 星期三 雨 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xià
   • tíng
   •  
   • pàng
   • jiě
   •  
   • dào
   • yín
   • zuò
   • guǎng
   •  今天,我和夏婷、胖姐,到銀座廣
   • 閱讀全文

    我最喜歡的電視節目

    小學生日記105字
    作者:黃瀟漫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   •   2008721日我最喜歡的電視節目
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • diàn
   • shì
   • jiē
   • shì
   •  
   • yīn
   • wéi
   • huī
   • tài
   • láng
   •  我最喜歡的電視節目是,因為灰太狼
   • zǒng
   • shì
   • zhuā
   • dào
   • yáng
   • hóng
   • tài
   • láng
   • jiù
   • zǒng
   • shì
   • yòng
   • píng
   • guō
   • 總是抓不到羊紅太狼就總是用平底鍋打它
   • 閱讀全文

    電視廣告真煩人

    小學生日記277字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • shì
   • guǎng
   • gào
   • zhēn
   • fán
   • rén
   •  電視廣告真煩人
   •  
   •  
   • zhēn
   • hěn
   • tǎo
   • yàn
   • diàn
   • shì
   •  
   •  我真得很討厭電視。
   •  
   •  
   • qiáo
   •  
   • zhèng
   • zài
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • běn
   • lái
   • zhèng
   •  你瞧,我正在看一部電視劇,本來正
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記169字
    作者:孔思源
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009118日 天氣晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   • le
   •  
   • kàn
   • de
   • shì
   •  
   • yáng
   •  今天我去看電影了,看的是《喜洋
   • yáng
   • huī
   • tài
   • láng
   • zhī
   • niú
   • chōng
   • tiān
   •  
   •  
   • 洋與灰太郎之牛氣沖天》。
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記75字
    作者:李玉潔
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •   2008212日 星期一 雨
   •  
   • 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zǎo
   • chén
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • kàn
   • le
   • huì
   • ér
   •  今天,早晨我看電視,看了一會兒我
   • 閱讀全文

    看電影

    小學生日記148字
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • jiǔ
   • nián
   • èr
   • yuè
   • shí
   •  
   • xīng
   •  
   •   二九年二月十五日 星期日 
   • yīn
   •  
   •  
   • 陰 
   •  
   •  
   •  
   • chī
   • le
   • wǎn
   • fàn
   • hòu
   • jiù
   • diàn
   • yǐng
   • yuàn
   • kàn
   •  我和爸爸吃了晚飯后就去電影院看
   • 閱讀全文

    看電視

    小學生日記113字
    作者:蘇永琳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zài
   • jiā
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • zhēn
   • shì
   • de
   •  
   • yǒu
   • méi
   •  今天我在家看電視,真是的,有沒
   • yǒu
   • méi
   • gǎo
   • cuò
   •  
   • píng
   • shí
   • xīng
   • dào
   • xīng
   • de
   •  
   • chéng
   • lóng
   • 有沒搞錯,平時星期一到星期五的《乘龍
   • 閱讀全文

    看電影

    一年級日記:看電影
    日記字數:191
    作者:王志恒
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  618日 星期五 晴
   • jīn
   • tiān
   •  
   • jīn
   • yīng
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • 今天,我和媽媽一起去金鷹看電影。媽媽
   • xiān
   • zài
   • wǎng
   • shàng
   • dìng
   • piào
   •  
   • hòu
   • lái
   • zài
   • kàn
   • de
   • diàn
   • yǐng
   •  
   • men
   • 先在網上訂票,后來再去看的電影。我們
   • 閱讀全文

    看電影

    四年級日記:看電影
    日記字數:147
    作者:未知
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • de
   • xìng
   • yùn
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhōng
   •  今天,是我的幸運日,因為我終于可
   • diàn
   • yǐng
   • yuàn
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   • le
   •  
   • 以去電影院看電影了。
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • jiù
   • kāi
   • shǐ
   • pīn
   • mìng
   • xiě
   • zuò
   •  
   • yīn
   • wéi
   • jīn
   •  早上,我就開始拼命寫作業,因為今
   • 閱讀全文

    看電影

    一年級日記:看電影
    日記字數:174
    作者:王志恒
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  
   •  2010629日 星期二 晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • hái
   • yǒu
   • jiě
   • jiě
   •  今天,我和爸爸媽媽還有姐姐一起去
   • 閱讀全文
  68. 极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     温岭 | 定州 | 曲靖 | 娄底 | 涿州 | 陇南 | 乌海 | 伊犁 | 柳州 | 武威 | 曲靖 | 三沙 | 霍邱 | 安顺 | 丹阳 | 琼中 | 台南 | 咸宁 | 明港 | 莱州 | 常德 | 广元 | 铜仁 | 鄢陵 | 孝感 | 铜陵 | 嘉兴 | 池州 | 庄河 | 江门 | 巴音郭楞 | 沧州 | 大同 | 阿里 | 梅州 | 钦州 | 淄博 | 巢湖 | 喀什 | 黔东南 | 黔西南 | 连云港 | 余姚 | 黄石 | 北海 | 灵宝 | 赣州 | 瑞安 | 临汾 | 库尔勒 | 柳州 | 定西 | 清徐 | 镇江 | 基隆 | 屯昌 | 广安 | 赵县 | 江苏苏州 | 龙岩 | 济宁 | 果洛 | 大兴安岭 | 广安 | 新疆乌鲁木齐 | 惠东 | 石嘴山 | 梧州 | 沧州 | 牡丹江 | 丹阳 | 宁波 | 海南 | 陵水 | 吕梁 | 海拉尔 | 张家口 | 宁波 | 文昌 | 安顺 | 汕头 | 赣州 | 醴陵 | 福建福州 | 中卫 | 无锡 | 滨州 | 和田 | 义乌 | 杞县 | 朝阳 | 泸州 | 佳木斯 | 鞍山 | 濮阳 | 张家界 | 海东 | 枣庄 | 莱州 | 泰安 | 六安 | 武威 | 萍乡 | 大连 | 潍坊 | 海安 | 果洛 | 连云港 | 安岳 | 琼中 | 河南郑州 | 舟山 | 巴彦淖尔市 | 扬州 | 临汾 | 烟台 | 锡林郭勒 | 海南海口 | 汕尾 | 资阳 | 西双版纳 | 迁安市 | 贵州贵阳 | 江苏苏州 | 芜湖 | 晋中 | 天水 | 赤峰 | 台山 | 临猗 | 衡水 | 泰州 | 阜阳 | 淄博 | 金坛 | 武安 | 常德 | 固原 | 黄山 | 酒泉 | 海北 | 珠海 | 滁州 | 巴音郭楞 | 江西南昌 | 新乡 | 吉林长春 | 淄博 | 连云港 | 湖州 | 正定 | 阿拉尔 | 克孜勒苏 | 通化 | 洛阳 | 防城港 | 梧州 | 西藏拉萨 | 凉山 | 红河 | 芜湖 | 宿州 | 安徽合肥 | 铜川 | 鞍山 | 运城 | 博罗 | 百色 | 三沙 | 葫芦岛 | 灌南 | 抚州 | 新疆乌鲁木齐 | 临沧 | 瓦房店 | 威海 | 海门 | 铁岭 | 阳泉 | 中山 | 阿拉善盟 | 儋州 | 鄢陵 | 衡阳 | 晋江 | 南阳 | 沛县 | 澳门澳门 | 泉州 | 蓬莱 | 普洱 | 陕西西安 | 台州 | 东方 | 嘉兴 | 济宁 | 泰州 | 七台河 | 张北 | 临夏 | 锦州 | 神农架 | 淮北 | 台北 | 揭阳 | 河北石家庄 | 庄河 | 大连 | 玉环 | 宁波 | 孝感 | 益阳 | 白山 | 柳州 | 五家渠 | 图木舒克 | 宁波 | 绥化 | 丽水 | 襄阳 | 钦州 | 遵义 | 大理 | 平顶山 | 黔西南 | 漯河 | 文山 | 巴彦淖尔市 | 阿勒泰 | 临沂 | 宁夏银川 | 吉林长春 | 荣成 | 长兴 | 崇左 | 雄安新区 | 滨州 | 宜昌 | 汉中 | 临沧 | 鄂州 | 阿坝 | 蚌埠 | 永新 | 许昌 | 兴安盟 | 百色 | 宜春 | 黔西南 | 宁国 | 韶关 | 肇庆 | 鹤壁 | 澄迈 | 通辽 | 洛阳 | 诸暨 | 蓬莱 | 定西 | 瓦房店 | 烟台 | 张家口 | 攀枝花 | 简阳 | 蚌埠 | 仁寿 | 十堰 | 蓬莱 | 芜湖 | 十堰 | 云南昆明 | 和县 | 营口 | 营口 | 四川成都 | 济南 | 改则 | 偃师 | 泰州 | 伊犁 | 蚌埠 | 余姚 | 渭南 | 甘南 | 自贡 | 荆州 | 呼伦贝尔 | 鹤岗 | 绥化 | 济宁 | 玉树 | 庆阳 | 保山 | 广西南宁 | 图木舒克 | 塔城 | 日喀则 | 澳门澳门 | 贵港 | 河北石家庄 | 肇庆 | 佳木斯 | 十堰 | 大丰 | 兴安盟 | 宜昌 | 日喀则 | 铜陵 | 基隆 | 邵阳 | 灵宝 | 湘潭 | 克孜勒苏 | 泸州 | 宜昌 | 泉州 | 临汾 | 高密 | 平潭 | 克孜勒苏 | 邵阳 | 汉川 | 镇江 | 单县 | 海南海口 | 吉林长春 | 延安 | 邯郸 | 北海 | 迪庆 | 昭通 | 和县 | 河南郑州 | 大同 | 库尔勒 | 抚州 | 漳州 | 河源 | 柳州 | 宜昌 | 贺州 | 遂宁 | 内江 | 宁国 | 新泰 | 庆阳 | 台湾台湾 | 南阳 | 晋城 | 通辽 | 定安 | 黑河 | 乌兰察布 | 来宾 | 包头 | 宜昌 | 莱州 | 吉林 | 滕州 | 日喀则 | 辽宁沈阳 | 荆州 | 邢台 | 江苏苏州 | 佳木斯 | 曲靖 | 防城港 | 辽源 | 平顶山 | 通辽 | 包头 | 威海 | 邯郸 | 莒县 | 益阳 | 瓦房店 | 文昌 | 灌南 | 双鸭山 | 甘南 | 泰安 | 玉树 | 晋城 | 河南郑州 | 泰安 | 定州 | 安岳 | 伊犁 | 巴彦淖尔市 | 靖江 | 淄博 | 白沙 | 钦州 | 柳州 | 通辽 | 江苏苏州 | 仁寿 | 图木舒克 | 灌云 | 绥化 | 河源 | 黄冈 | 蓬莱 | 宝应县 | 中山 | 博尔塔拉 | 江门 | 许昌 | 柳州 | 荣成 | 巴音郭楞 | 泗洪 | 西双版纳 | 日土 | 芜湖 | 那曲 | 荆门 | 营口 | 黄南 | 玉树 | 河北石家庄 | 普洱 | 三亚 | 牡丹江 | 云浮 | 新疆乌鲁木齐 | 莆田 | 辽阳 | 泰兴 | 临夏 | 如东 | 益阳 | 滁州 | 乌兰察布 | 自贡 | 开封 | 内蒙古呼和浩特 | 惠东 | 青海西宁 | 黄山 | 日照 | 杞县 | 佛山 | 文昌 | 盘锦 | 五家渠 | 固原 | 济宁 | 包头 | 儋州 | 姜堰 | 朔州 | 澄迈 | 黔西南 | 河池 | 龙口 | 大连 | 佛山 | 新乡 | 阜阳 | 涿州 | 大丰 | 儋州 | 遵义 | 吴忠 | 巴中 | 盘锦 | 济南 | 临汾 | 盐城 | 乐清 | 甘孜 | 通辽 | 山西太原 | 醴陵 | 德宏 | 延安 | 泰兴 | 吕梁 | 乳山 | 松原 | 长兴 | 南通 | 简阳 | 凉山 | 简阳 | 神木 | 博尔塔拉 | 汉中 | 景德镇 | 海拉尔 | 武夷山 | 阜新 | 克拉玛依 | 驻马店 | 哈密 | 博罗 | 巴音郭楞 | 濮阳 | 新疆乌鲁木齐 | 青州 | 保山 | 新疆乌鲁木齐 | 梧州 | 仁怀 | 大理 | 雅安 | 荣成 | 许昌 | 茂名 | 辽源 | 如东 | 庆阳 | 甘南 | 张家口 | 潍坊 | 海西 | 佛山 | 嘉兴 | 吉安 | 五家渠 | 河池 | 铜川 | 鹤岗 | 如东 | 姜堰 | 咸阳 | 嘉峪关 | 金坛 | 巢湖 | 湘潭 | 山南 | 吕梁 | 柳州 | 汉川 | 海西 | 醴陵 | 乐平 | 建湖 | 张掖 | 黑河 | 深圳 | 招远 | 白山 | 大理 | 大连 | 临沂 | 鹤壁 | 漳州 | 如东 | 霍邱 | 安阳 | 临沧 | 肇庆 | 河源 | 和田 | 博罗 | 中卫 | 福建福州 | 伊犁 | 安阳 | 巢湖 | 柳州 | 金昌 | 镇江 | 七台河 | 鄂尔多斯 | 湖州 | 鹤壁 | 寿光 | 扬中 | 周口 | 延边 | 佳木斯 | 青海西宁 | 玉环 | 潮州 | 龙岩 | 泸州 | 阿勒泰 | 东方 | 广西南宁 | 阿拉尔 | 长葛 | 亳州 | 内江 | 巴彦淖尔市 | 辽阳 | 沧州 | 汉川 | 绵阳 | 新疆乌鲁木齐 | 菏泽 | 明港 | 新余 | 南充 | 保定 | 安康 | 甘南 | 乐平 | 义乌 | 葫芦岛 | 湖北武汉 | 黄山 | 阿里 | 嘉善 | 承德 | 鄂尔多斯 | 诸城 | 张掖 | 枣阳 | 宁德 | 澄迈 | 楚雄 | 平顶山 | 乌兰察布 | 枣阳 | 山南 | 潜江 | 桐乡 | 无锡 | 和田 | 烟台 | 黔东南 | 齐齐哈尔 | 白沙 | 池州 | 宁德 | 嘉峪关 | 正定 | 丹阳 | 赵县 | 文山 | 诸暨 | 克孜勒苏 | 黄石 | 葫芦岛 | 白城 | 义乌 | 天长 | 顺德 | 三明 | 滕州 | 林芝 | 衡水 | 毕节 | 和田 | 四川成都 | 鄢陵 | 济源 | 神木 | 玉林 | 湖北武汉 | 邢台 | 温岭 | 毕节 | 和田 | 宜昌 | 铜仁 | 齐齐哈尔 | 台北 | 长治 | 平顶山 | 宁国 | 潮州 | 文山 | 湘西 | 四川成都 | 新沂 | 日土 | 揭阳 | 神木 | 德清 | 长兴 | 海南海口 | 万宁 | 永州 | 泰安 | 吉林长春 | 云南昆明 | 宁波 | 瓦房店 | 铜川 | 昭通 | 阳泉 | 贺州 | 台湾台湾 | 永州 | 绥化 | 惠东 | 黔南 | 广州 | 山南 | 庆阳 | 石狮 | 株洲 | 博尔塔拉 | 三亚 | 杞县 | 平凉 | 香港香港 | 黔南 | 肥城 | 馆陶 | 牡丹江 | 哈密 | 果洛 | 蚌埠 | 长治 | 启东 | 晋江 | 崇左 | 恩施 | 镇江 | 大兴安岭 | 福建福州 | 改则 | 海门 | 茂名 | 延边 | 广元 | 甘肃兰州 | 六盘水 | 通化 | 荆州 | 随州 | 石狮 | 简阳 | 泸州 | 安康 | 克拉玛依 | 常州 | 鸡西 | 盘锦 | 淄博 | 临猗 | 台北 | 阳春 | 安岳 | 临海 | 牡丹江 | 桐城 | 阿拉尔 | 攀枝花 | 滨州 | 宝鸡 | 三明 | 屯昌 | 昌吉 | 灌云 | 鹤岗 | 兴安盟 | 荆州 | 河南郑州 | 扬州 | 改则 | 仁寿 | 阿勒泰 | 吐鲁番 | 新余 | 渭南 | 长兴 | 赣州 | 曲靖 | 溧阳 | 云南昆明 | 长垣 | 南京 | 丽江 | 荣成 | 崇左 | 驻马店 | 忻州 | 泰兴 | 那曲 | 东方 | 临夏 | 福建福州 | 昌吉 | 海西 | 咸阳 | 衢州 | 驻马店 | 汉川 | 大同 | 中卫 | 屯昌 | 黔东南 | 梅州 | 云浮 | 大理 | 唐山 | 黔东南 | 库尔勒 | 肥城 | 章丘 | 贵港 | 湖北武汉 | 南阳 | 陕西西安 | 儋州 | 张家口 | 十堰 | 池州 | 金华 | 濮阳 | 德宏 | 威海 | 江门 | 淮北 | 桐城 | 博罗 | 梅州 | 宁波 | 汕尾 | 大连 | 宁波 | 邳州 | 抚州 | 陵水 | 济宁 | 定西 | 襄阳 | 焦作 | 乌兰察布 | 诸城 | 马鞍山 | 克孜勒苏 | 塔城 | 台湾台湾 | 红河 | 滨州 | 白银 | 济南 | 广州 | 内蒙古呼和浩特 | 荣成 | 株洲 | 阿坝 | 凉山 | 那曲 | 无锡 | 临猗 | 宜宾 | 澳门澳门 | 辽源 | 大连 | 邢台 | 文山 | 阿里 | 郴州 | 库尔勒 | 葫芦岛 | 滕州 | 达州 | 辽阳 | 酒泉 | 乳山 | 伊犁 | 宁德 | 齐齐哈尔 | 新泰 | 安岳 | 新沂 | 贵州贵阳 | 广饶 | 无锡 | 忻州 | 内蒙古呼和浩特 | 锡林郭勒 | 资阳 | 金昌 | 阿拉尔 | 保定 | 屯昌 | 海丰 | 莱州 | 溧阳 | 高密 | 简阳 | 固原 | 衡水 | 定州 | 咸阳 | 宁国 | 黔西南 | 湘西 | 淮安 | 四川成都 | 牡丹江 | 景德镇 | 金昌 | 大兴安岭 | 乌海 | 安康 | 泉州 | 临汾 | 长葛 | 漳州 | 定安 | 汉中 | 揭阳 | 义乌 | 基隆 | 晋江 | 克孜勒苏 | 临沂 | 阿里 | 姜堰 | 临夏 | 玉环 | 遂宁 | 寿光 | 江苏苏州 | 保山 | 南阳 | 娄底 | 雅安 | 达州 | 盐城 | 阿拉尔 | 沧州 | 枣庄 | 安阳 | 贵州贵阳 | 晋中 | 桓台 | 阳春 | 崇左 | 佛山 | 黔西南 | 齐齐哈尔 | 朝阳 | 灌云 | 山西太原 | 汕头 | 临汾 | 南京 | 柳州 | 招远 | 遵义 | 克拉玛依 | 曹县 | 昭通 | 柳州 | 咸阳 | 金昌 | 宿迁 | 信阳 | 广州 | 遂宁 | 四平 | 陇南 | 赣州 | 临沂 | 南通 | 杞县 | 台中 | 娄底 | 滕州 | 靖江 | 长垣 | 天水 | 张掖 | 阜新 | 忻州 | 来宾 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 丽水 | 濮阳 | 邢台 | 泸州 | 温州 | 招远 | 长兴 | 靖江 | 灵宝 | 改则 | 泰安 | 包头 | 乐平 | 济南 | 辽阳 | 柳州 | 荣成 | 鞍山 | 铜陵 | 白城 | 余姚 | 双鸭山 | 来宾 | 广安 | 灌南 | 北海 | 德宏 | 丹阳 | 玉林 | 眉山 | 阿勒泰 | 南平 | 靖江 | 义乌 | 九江 | 迁安市 | 盐城 | 东方 | 丹东 | 南阳 | 喀什 | 齐齐哈尔 | 台湾台湾 | 昭通 | 哈密 | 滕州 | 大理 | 黄南 | 昌吉 | 鸡西 | 台湾台湾 | 江西南昌 | 靖江 | 石嘴山 | 神木 | 济宁 | 阿拉善盟 | 台中 | 黔南 | 德宏 | 咸阳 | 和田 | 抚顺 | 南平 | 庆阳 | 台州 | 天水 | 屯昌 | 果洛 | 本溪 | 贺州 | 金坛 | 曹县 | 庆阳 | 鄂尔多斯 | 白银 | 莱州 | 广元 | 荆州 | 崇左 | 上饶 | 湘潭 | 汝州 | 玉树 | 台州 | 巴彦淖尔市 | 杞县 | 自贡 | 龙口 | 海宁 | 桓台 | 醴陵 | 瓦房店 | 改则 | 芜湖 | 株洲 | 台山 | 六盘水 | 东营 | 衡水 | 湖北武汉 | 宜昌 | 清远 | 白沙 | 永州 | 延安 | 呼伦贝尔 | 淮安 | 三河 | 鞍山 | 湛江 |