<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   第一次上“KTV”

   小學生日記269字
   作者:鄭雯馨
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7. yuè
  8.  
  9.  
  10.  
  11. xīng
  12.  
  13.  
  14. yīn
  15.   ?。翟拢玻溉铡⌒瞧谒摹 £?/div>
  16.  
  17.  
  18.  
  19. jīn
  20. tiān
  21. wǎn
  22. shàng
  23.  
  24. dài
  25.  
  26. hǎo
  27. shì
  28. jiè
  29.  
  30.  今天晚上,媽媽帶我去“好世界”
  31. chàng
  32.  
  33. dāng
  34. men
  35. lái
  36. dào
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42. bāo
  43.       
  44.  
  45.    
  46.  
  47. shí
  48.  
  49. 唱歌。當我們來到“202”包xiānɡ時,
  50. jīng
  51. yǒu
  52. sān
  53. wèi
  54.  
  55.  
  56.    
  57.  
  58. le
  59.  
  60. gào
  61. 那里已經有三位ā yí了。媽媽告訴我她
  62. men
  63. shì
  64. de
  65. tóng
  66. shì
  67.  
  68.       
  69. i
  70. shàng
  71.    
  72. i
  73.    
  74. zhe
  75. hěn
  76. duō
  77. hǎo
  78. chī
  79. de
  80. dōng
  81. 們是她的同事。chá幾上bǎi著很多好吃的東
  82.  
  83. yǒu
  84. guā
  85.  
  86. zhǎo
  87.  
  88. ?g
  89. shēng
  90.  
  91. qīng
  92. dòu
  93.  
  94.  
  95. kàn
  96. jiàn
  97. 西,有西瓜、鴨爪、花生、青豆……看見
  98. zhè
  99. me
  100. duō
  101. hǎo
  102. chī
  103. de
  104.  
  105.       
  106. i
  107.    
  108. zhí
  109. liú
  110. kǒu
  111. shuǐ
  112.  
  113. zuò
  114. ?
  115. hòu
  116. 這么多好吃的,我chán得直流口水。坐定后
  117.  
  118. lín
  119.  
  120.    
  121.  
  122. wéi
  123. diǎn
  124. le
  125.       
  126. ng
  127.    
  128.  
  129. liǎng
  130. zhī
  131. lǎo
  132.  
  133.  
  134. zhè
  135. ,林āyí為我點了一shǒu《兩只老虎》。這
  136. shì
  137. chàng
  138. ya
  139.  
  140. ng
  141.          
  142. i
  143. shì
  144. dāng
  145. zhe
  146. zhè
  147. me
  148. duō
  149. 可是我第一次唱歌呀,érqiě是當著這么多
  150. rén
  151. de
  152. miàn
  153. hěn
  154.    
  155.  
  156.    
  157. zhāng
  158.  
  159. zài
  160. de
  161.  
  162.  
  163.    
  164.  
  165. xià
  166.  
  167. 人的面我很jǐn張。在媽媽的ɡǔlì下,我
  168. zhōng
  169. ?
  170. chàng
  171. le
  172. lái
  173.  
  174.  
  175. chàng
  176. wán
  177. hòu
  178.  
  179.  
  180.  
  181. 終于大膽地唱了起來……唱完以后,ā 
  182.    
  183.  
  184. men
  185. sòng
  186. gěi
  187. le
  188.    
  189. ?
  190.       
  191. ?
  192. de
  193.       
  194. i
  195.    
  196.  
  197. shēng
  198.  
  199. yí們送給了我rèliè的zhǎnɡ聲。
  200.  
  201.  
  202.  
  203. jīn
  204. tiān
  205. wǎn
  206. shàng
  207.  
  208. wán
  209. zhēn
  210. kāi
  211. xīn
  212. ya
  213.  
  214.  今天晚上,我玩得真開心呀!
  215.  
  216. 
  217.  
  218.  
  219. xiá
  220. xiǎo
  221. nián
  222. ?
  223.  
  224.  
  225. bān
  226.  
  227. zhèng
  228. wén
  229. xīn
  230.  霞浦一小一年(4)班 鄭雯馨
  231.  
  232.  
  233.  
  234.  
  235.  
  236.  
  237.  
  238.   
    
   無注音版:
    
    
    
    ?。翟拢玻溉铡⌒瞧谒?br> 陰
    
    今天晚上,媽媽帶我去“好世界”唱歌。當我們來到“202”包xiānɡ時,那里已經有三位ā yí了。媽媽告訴我她們是她的同事。chá幾上bǎi著很多好吃的東西,有西瓜、鴨爪、花生、青豆……看見這么多好吃的,我chán得直流口水。坐定后,林āyí為我點了一shǒu《兩只老虎》。這可是我第一次唱歌呀,érqiě是當著這么多人的面我很jǐn張。在媽媽的ɡǔlì下,我終于大膽地唱了起來……唱完以后,ā yí們送給了我rèliè的zhǎnɡ聲。
    
    今天晚上,我玩得真開心呀!
    
     霞浦一小一年(4)班 鄭雯馨
    
    
    
    

    記一次勞動

    小學生日記450字
    作者:宋鶴
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   • 2008930日 星期六 晴
   •  
   • 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • men
   • yào
   • gàn
   • huó
   •  
   •  今天上午,媽媽她們要去地里干活。
   • 閱讀全文

    第一次迷路

    小學生日記322字
    作者:吳益缽
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    第一次迷路
   •  
   •  
   • zhè
   • zhēn
   • shì
   • de
   • jīng
   •  
   •  這真是我的一次經歷!
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • péng
   • yǒu
   • diàn
   • huà
   • lái
   •  
   • yāo
   • wán
   •  晚上,朋友打電話來,邀我一起去玩
   • 閱讀全文

    一次最高興的游泳

    小學生日記404字
    作者:鄧根雄
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • le
   • yóu
   • yǒng
   •  
   • zhe
   • de
   • péng
   •  今天下午,我去了游泳。和著我的朋
   • yǒu
   •  
   •  
   • niè
   • shèng
   •  
   • lín
   • zhì
   • bīn
   •  
   •  
   • 友——聶子圣、林志斌一起去?!?/div>
   •  
   •  
   • dào
   • le
   • biān
   •  
   • men
   • shí
   • fèn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • zuì
   • xiān
   • xià
   •  到了河邊,我們十分高興,我最先下
   • 閱讀全文

    一次“應聘”

    小學生日記743字
    作者:謝文靜
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • 1019日 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zhè
   • jiē
   • tóng
   • xué
   • men
   • dōu
   •  
   • xiǎn
   • shēn
   •  今天,這節課同學們都可以“大顯身
   • shǒu
   •  
   • le
   •  
   • 手”了!
   • 閱讀全文

    第一次坐飛機

    小學生日記518字
    作者:張伯寅
   • zuò
   • fēi
   • 第一次坐飛機
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • jiù
   • yào
   • zuò
   • shàng
   • fēi
   • hǎi
   • nán
   •  今天我和我爸爸就要坐上飛機去海南
   • le
   •  
   • hěn
   • dòng
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhè
   • shì
   • zuò
   • fēi
   • 了,我很激動,因為這是我第一次坐飛機
   • 閱讀全文

    第一次看到的

    小學生日記212字
    作者:劉亭芳
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • qíng
   •  29日 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • yuán
   • xiāo
   • jiē
   •  
   • hǎo
   • kāi
   • xīn
   • ā
   •  
   • dào
   • chù
   •  今天是元宵節,我好開心??!到處
   • dōu
   • shì
   • yóu
   • diào
   • dēng
   • ér
   • yǐn
   • de
   • pào
   • shēng
   •  
   • dàn
   • shì
   •  
   • hái
   • shì
   • wǎn
   • 都是由吊燈而引起的炮聲,但是,還是晚
   • 閱讀全文

    第一次穿雨披上學

    小學生日記767字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  
   •  328日 星期五 雨 
   •  
   •  
   • chuān
   • shàng
   • xué
   •  
   •  
   •  第一次穿雨披上學 
   •  
   •  
   •  
   • huá
   •  
   • huá
   •  
   •  
   •  
   • ér
   • zài
   • chuāng
   • wài
   •  “嘩啦啦,嘩啦啦……”雨兒在窗外
   • 閱讀全文

    第一次上素描課

    小學生日記839字
    作者:覃銘雪
   •  
   •  
   • shàng
   • shǔ
   • jiǎ
   •  
   • chèn
   • zhe
   • shǔ
   • jiǎ
   • de
   • kōng
   • shí
   • jiān
   •  
   •  上個暑假,我趁著暑假的空余時間,
   • yòu
   • duō
   • xué
   • le
   • mén
   • xìng
   • bān
   •  
   •  
   • píng
   • shí
   • méi
   • shí
   • jiān
   • xué
   • de
   • 又多學了一門興趣班——平時沒時間學的
   • huì
   • huà
   •  
   • yòu
   • cóng
   • zhòng
   • duō
   • de
   • huì
   • huà
   • ?
   • zhōng
   • xuǎn
   • le
   • 繪畫。我又從眾多的繪畫技法中選擇了素
   • 閱讀全文

    一次難忘的演講

    小學生日記738字
    作者:靜靜
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •   X  
   •  
   •  
   • wàng
   • zhe
   • chuāng
   • wài
   • de
   • liǔ
   • shù
   •  
   •  
   • zài
   • hán
   • fēng
   • zhōng
   • zhù
   •  望著窗外的柳樹,它,在寒風中佇立
   • zhe
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • shì
   • jīng
   • le
   • nán
   • ne
   • 著,我,今天是不是也經歷了一次磨難呢
   • 閱讀全文

    一次有意義的上網

    小學生日記228字
    作者:侯澤霖
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhí
   • lái
   • zǒng
   • shì
   • zài
   • diàn
   • nǎo
   • shàng
   • wán
   •    我一直以來總是在電腦上玩
   • yóu
   •  
   • dàn
   • shì
   • jīn
   • tiān
   • gào
   • wǎng
   • zhàn
   •       
   • xiǎo
   • xué
   • 游戲,但是今天媽媽告訴我一個網站--小學
   • shēng
   • yōu
   • xiù
   •  
   • kāi
   • zhè
   • wǎng
   • zhàn
   • kàn
   •  
   • tài
   • hǎo
   • le
   •  
   • 生優秀。我打開這個網站一看,太好了!
   • 閱讀全文

    讓人害怕的一次經歷

    小學生日記670字
    作者:靜靜的
   •  
   • zuó
   • tiān
   •  
   • shēng
   • le
   •  
   • xiǎng
   • gēn
   • dào
   • 昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道
   • qiàn
   •  
   • yòu
   • jiào
   • hǎo
   •  
   • zǒu
   • zài
   • màn
   • zhǎng
   • de
   • xiǎo
   • 歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小
   • xiàng
   •  
   • xiǎng
   • zhe
   • gāi
   • zěn
   • me
   • gēn
   • dào
   • qiàn
   • de
   • shì
   •  
   • 巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
   • 閱讀全文

    第一次自己回家

    小學生日記509字
    作者:張天樂
   • yīn
   • wéi
   • lǎo
   • shēng
   • bìng
   • zhù
   • yuàn
   • méi
   • yǒu
   • shí
   • jiān
   • guǎn
   • 因為姥爺生病住院媽媽沒有時間管我
   •  
   •  
   • ya
   • jīn
   • tiān
   • miàn
   • lín
   • shǐ
   • qián
   • zuì
   • de
   • kǎo
   • yàn
   •  我呀今天面臨史前最大的考驗獨自一
   • rén
   • zuò
   • gōng
   • jiāo
   • chē
   • huí
   • jiā
   •    
   • chē
   • bìng
   • hǎo
   • děng
   • děng
   • xīn
   • fán
   • 人坐公交車回家3路車并不好等等得我心煩
   • 閱讀全文

    又一次的鍛煉

    小學生日記499字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  200938
   •  
   •  
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhè
   • tiān
   • lián
   • de
   • xià
   •  
   • hài
   • zhè
   •  因為這幾天連續的下雨,害得這次
   • yíng
   • huó
   • dòng
   • diào
   • dòng
   • le
   • hǎo
   •  
   • jīn
   • wǎn
   • tīng
   • 去綠色營地活動調動了好幾次,今晚我聽
   • 閱讀全文

    一次實踐

    小學生日記472字
    作者:陳諾
   •  
   •  
   • shí
   • jiàn
   •  一次實踐
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • mǎi
   • le
   • jīn
   • luó
   •  
   • xiān
   •  今天,媽媽買了五斤螺絲,我先把
   • luó
   • gàn
   • jìng
   •  
   • zài
   • fàng
   • jìn
   • gāng
   •  
   • dǎo
   • bàn
   • gāng
   • 螺絲洗干凈,再放進大缸子里,倒半缸子
   • 閱讀全文

    第一次學騎自行車

    小學生日記687字
    作者:梁芷雅
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • huí
   • le
   •   出處1 2  今天,我回去了
   • nǎi
   • nǎi
   • jiā
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • zài
   • jiā
   •  
   • jiě
   • jiě
   • zài
   • jiā
   •  
   •  
   •  
   • 奶奶家。奶奶在家,姐姐也在家?! ?/div>
   •  
   •  
   • rán
   • xiàn
   • nǎi
   • nǎi
   • jiě
   • jiě
   • mǎi
   • le
   • xīn
   • chē
   •  
   • nǎi
   •  我突然發現奶奶和姐姐買了新車。奶
   • 閱讀全文

    第一次學自行車

    小學生日記519字
    作者:宋若鳴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   •       今天是星期
   • tiān
   •  
   • jiā
   • wán
   •  
   • dào
   • le
   • 天,我和媽媽一起去伯伯家玩。到了伯伯
   • jiā
   •  
   • yǎn
   • jiù
   • kàn
   • dào
   • le
   • jiě
   • jiě
   • liàng
   • fěn
   • hóng
   • de
   • 家,我一眼就看到了姐姐那輛粉紅色的自
   • 閱讀全文

    我第一次投稿

    小學生日記275字
    作者:陳潔
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •    今天是我第一次投稿,我
   • xīn
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  
   • tóu
   • gǎo
   •  
   • jìng
   • duì
   • nóng
   • cūn
   • de
   • xiǎo
   • hái
   • 心里很高興?!陡濉吘箤r村的小孩
   • lái
   • shuō
   • shì
   • jiàn
   • hěn
   • xīn
   • xiān
   • de
   • shì
   •  
   • 來說是一件很新鮮的事。
   • 閱讀全文

    第一次到醫院看病

    小學生日記663字
    作者:秦梓菁
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dào
   • yuàn
   • kàn
   • bìng
   •   x  第一次到醫院看病
   •  
   •  
   • men
   • bān
   • shàng
   • yǒu
   • duō
   • rén
   • dōu
   • shāo
   • le
   •  
   • men
   • bān
   •  我們班上有許多人都發燒了,我們班
   • gòng
   • yǒu
   •       
   • rén
   •  
   • shāo
   • de
   • jiù
   • yǒu
   •       
   • rén
   •  
   • zhè
   • yòu
   • lún
   • dào
   • le
   • 共有47人,發燒的就有15人。這次又輪到我了
   • 閱讀全文

    我第一次采訪體會

    小學生日記1097字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • cǎi
   • fǎng
   • huì
   •  
   •    我第一次采訪體會 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  2010215日 星期一 雨
   •  
   •  
   • shì
   • míng
   • yùn
   • xiǎo
   • zhě
   •  
   • shàng
   • dòng
   • yuán
   •  我是一名亞運小記者,上次動物園和
   • 閱讀全文

    一次借書的經歷

    小學生日記768字
    作者:鄭建文
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shū
   • shì
   • zhī
   • shí
   • de
   • hǎi
   • yáng
   •  
   • shū
   • shì
   • rén
   • lèi
   • jìn
   •   書是知識的海洋,書是人類進
   • de
   • jiē
   •  
   • shū
   • zhōng
   • yǒu
   • huáng
   • jīn
   •  
   • shū
   • zhōng
   • yǒu
   • yán
   • 步的階梯,書中自有黃金屋,書中自有顏
   •  
   • shū
   • shǐ
   • rén
   • kuài
   •  
   • shǐ
   • rén
   • táo
   • zuì
   •  
   • rán
   • ér
   • jiè
   • 如玉。讀書使人愉快、使人陶醉,然而借
   • 閱讀全文

    第一次送賀卡給老師

    小學生日記1049字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   出處1 2    閱讀提
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   • 示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文
   •  
   • 字;
   • 閱讀全文

    第一次騎單車

    小學生日記859字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   小學作文    閱讀
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
   • wén
   •  
   • 文字;
   • 閱讀全文

    第一次單獨坐車

    小學生日記1598字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •      
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 原生態文字;
   • 閱讀全文

    有趣的一次觀察

    小學生日記674字
    作者:謝悅洋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •    928日 星期日 
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •  有趣的一次觀察 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   • tiān
   • qíng
   • lǎng
   •  
   • shì
   •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
   • 閱讀全文

    記一次跳蚤市場

    小學生日記277字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •   200938日 星期日
   •  
   •  
   •  
   • qīng
   • chǔ
   • de
   • sān
   • nián
   • tiào
   • zǎo
   • shì
   • chǎng
   •  我清楚的記得三年級那次跳蚤市場
   •  
   • shì
   • qíng
   • lǎng
   • de
   • xià
   •  
   • men
   • ān
   • jìng
   • de
   • zuò
   • zài
   • ,那是一個晴朗的下午。我們安靜的坐在
   • 閱讀全文

    第一次被老師罵

    小學生日記526字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •    316日 星期一 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • dǎo
   • méi
   • tòu
   • le
   •  
   • shēn
   • wéi
   • bān
   •  今天我可是倒霉透了,身為一個副班
   • zhǎng
   •  
   • zài
   • jīn
   • tiān
   • jǐn
   • bèi
   • lǎo
   • shī
   • le
   • cān
   •  
   • hái
   • bèi
   • lǎo
   • 長,在今天不僅被老師罵了一餐,還被老
   • 閱讀全文

    第一次采訪活動

    小學生日記1116字
    作者:AndyZhan…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   •  ?。骸 ?span>2009年725日 星期六 雨 
   •  
   • 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • men
   •  
   • xiǎo
   • zhǔ
   • rén
   • ?
   •  
   • zhū
   • zhōu
   • shì
   •  2009725日 ,我們《小主人報》株洲市
   • 閱讀全文

    第一次為媽媽洗腳

    小學生日記523字
    作者:張彬池
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • sān
   • jiē
   • tiān
   •  
   • gěi
   •   三八婦女節那天,我第一次給
   • jiǎo
   •  
   • míng
   • bái
   • le
   • duō
   •  
   • 媽媽洗腳,我明白了許多。
   •  
   •    
   • miǎo
   • fāng
   • qiě
   • huàn
   •  
   • àn
   • zèng
   • míng
   • bǎo
   •  
   • jīng
   • qiàn
   • ǒu
   • *杪枋且患曳?暗甑牡暝保?刻旌芡聿嘔
   • 閱讀全文

    第一次削梨

    小學生日記554字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   •  閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 的原生態文字;
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     孝感 | 云南昆明 | 塔城 | 安徽合肥 | 汕头 | 淮南 | 六安 | 呼伦贝尔 | 辽源 | 大兴安岭 | 巴彦淖尔市 | 阿克苏 | 济源 | 昌吉 | 吐鲁番 | 菏泽 | 新余 | 龙岩 | 通辽 | 包头 | 南阳 | 博尔塔拉 | 许昌 | 朔州 | 宿州 | 襄阳 | 马鞍山 | 防城港 | 随州 | 海东 | 莱芜 | 垦利 | 乐清 | 万宁 | 萍乡 | 四川成都 | 洛阳 | 亳州 | 海拉尔 | 遂宁 | 大庆 | 酒泉 | 平顶山 | 营口 | 香港香港 | 泉州 | 鸡西 | 辽源 | 林芝 | 新余 | 肥城 | 安徽合肥 | 临猗 | 泰兴 | 云浮 | 焦作 | 龙口 | 怀化 | 保定 | 大丰 | 安阳 | 贺州 | 宁德 | 邢台 | 阳春 | 汉中 | 诸暨 | 迁安市 | 延安 | 潍坊 | 株洲 | 天水 | 吉林 | 河源 | 威海 | 莆田 | 东海 | 邯郸 | 库尔勒 | 蚌埠 | 广安 | 湘潭 | 启东 | 九江 | 铁岭 | 淄博 | 绵阳 | 宣城 | 巴彦淖尔市 | 吐鲁番 | 信阳 | 泗洪 | 吉林长春 | 苍南 | 伊春 | 枣阳 | 兴安盟 | 灌南 | 长垣 | 博尔塔拉 | 乌兰察布 | 金坛 | 湛江 | 六盘水 | 禹州 | 丽水 | 日喀则 | 吉安 | 那曲 | 德州 | 大庆 | 毕节 | 正定 | 白山 | 梅州 | 公主岭 | 广州 | 通化 | 海西 | 汉川 | 长兴 | 锦州 | 宿迁 | 广饶 | 莆田 | 达州 | 滨州 | 延安 | 山东青岛 | 遵义 | 徐州 | 镇江 | 广安 | 黑河 | 保山 | 延安 | 南平 | 深圳 | 黄山 | 怒江 | 温州 | 黔南 | 天水 | 开封 | 咸阳 | 云浮 | 滨州 | 蓬莱 | 辽宁沈阳 | 日照 | 莱州 | 六安 | 肥城 | 楚雄 | 乌兰察布 | 玉林 | 达州 | 定州 | 台南 | 沧州 | 台州 | 青海西宁 | 钦州 | 泸州 | 遵义 | 简阳 | 庆阳 | 嘉兴 | 莱芜 | 莒县 | 黔西南 | 金昌 | 大兴安岭 | 简阳 | 赤峰 | 如东 | 神农架 | 宝应县 | 浙江杭州 | 双鸭山 | 贵港 | 杞县 | 灌南 | 醴陵 | 枣庄 | 七台河 | 赤峰 | 廊坊 | 澳门澳门 | 嘉兴 | 中卫 | 吉安 | 河南郑州 | 六安 | 如东 | 日照 | 鄢陵 | 汕尾 | 淄博 | 西藏拉萨 | 三沙 | 绥化 | 温岭 | 漯河 | 永州 | 百色 | 内蒙古呼和浩特 | 昭通 | 汉川 | 台北 | 鹤岗 | 珠海 | 大同 | 中山 | 昌吉 | 吴忠 | 神农架 | 吕梁 | 澳门澳门 | 甘孜 | 朝阳 | 东方 | 临猗 | 台山 | 杞县 | 莱州 | 烟台 | 三明 | 定西 | 四川成都 | 运城 | 简阳 | 瓦房店 | 汕头 | 安康 | 阿勒泰 | 梅州 | 兴化 | 衡水 | 达州 | 丽江 | 海门 | 四平 | 嘉兴 | 基隆 | 邳州 | 南通 | 溧阳 | 百色 | 黄南 | 日照 | 安康 | 张家口 | 巴彦淖尔市 | 迁安市 | 阿拉善盟 | 基隆 | 图木舒克 | 澄迈 | 惠东 | 铁岭 | 柳州 | 大兴安岭 | 塔城 | 文昌 | 营口 | 项城 | 东莞 | 燕郊 | 安康 | 安阳 | 泉州 | 营口 | 广汉 | 大庆 | 宿迁 | 永州 | 丽水 | 屯昌 | 湘潭 | 德阳 | 牡丹江 | 承德 | 昌吉 | 曲靖 | 南京 | 龙岩 | 漳州 | 安徽合肥 | 牡丹江 | 桐城 | 馆陶 | 大同 | 云浮 | 安岳 | 衡阳 | 蓬莱 | 抚州 | 新余 | 宜都 | 鸡西 | 滕州 | 滕州 | 黄石 | 龙口 | 图木舒克 | 普洱 | 贵港 | 衡水 | 临猗 | 固原 | 四平 | 黔东南 | 和县 | 天水 | 南通 | 文山 | 无锡 | 醴陵 | 聊城 | 海丰 | 嘉善 | 天长 | 灌南 | 江西南昌 | 永州 | 图木舒克 | 泰州 | 泗阳 | 文昌 | 商丘 | 海南海口 | 仁寿 | 桂林 | 平凉 | 乐清 | 泉州 | 汕头 | 济南 | 新泰 | 张掖 | 宿迁 | 柳州 | 崇左 | 芜湖 | 温州 | 五指山 | 自贡 | 昌吉 | 济南 | 河池 | 青州 | 安阳 | 淮北 | 柳州 | 包头 | 莱芜 | 通辽 | 阿坝 | 东方 | 抚州 | 瑞安 | 神农架 | 澳门澳门 | 株洲 | 扬中 | 吉林长春 | 永康 | 四川成都 | 马鞍山 | 广元 | 新沂 | 靖江 | 阳江 | 潮州 | 黄石 | 济源 | 宁夏银川 | 单县 | 甘肃兰州 | 攀枝花 | 玉树 | 玉林 | 宁国 | 锡林郭勒 | 潮州 | 燕郊 | 寿光 | 来宾 | 台中 | 龙岩 | 阳江 | 山东青岛 | 琼中 | 赣州 | 鹤壁 | 常德 | 安徽合肥 | 辽阳 | 长垣 | 贵州贵阳 | 揭阳 | 普洱 | 四平 | 丹阳 | 神农架 | 黔南 | 仁怀 | 咸阳 | 宁夏银川 | 和县 | 武安 | 江西南昌 | 梅州 | 靖江 | 巴彦淖尔市 | 松原 | 诸暨 | 宝鸡 | 宣城 | 六安 | 桂林 | 保亭 | 萍乡 | 潮州 | 海宁 | 塔城 | 株洲 | 甘孜 | 张掖 | 怀化 | 博罗 | 东台 | 燕郊 | 河北石家庄 | 泗洪 | 天长 | 延边 | 莒县 | 北海 | 东方 | 新乡 | 眉山 | 云南昆明 | 鸡西 | 兴安盟 | 云南昆明 | 北海 | 兴化 | 深圳 | 潜江 | 西藏拉萨 | 洛阳 | 瓦房店 | 内蒙古呼和浩特 | 石嘴山 | 赵县 | 宁德 | 吐鲁番 | 玉林 | 菏泽 | 宜昌 | 吉安 | 阿勒泰 | 蓬莱 | 长葛 | 济源 | 孝感 | 蓬莱 | 南阳 | 泗阳 | 东营 | 扬州 | 赤峰 | 图木舒克 | 宁波 | 景德镇 | 大庆 | 乌海 | 梧州 | 天长 | 盐城 | 伊犁 | 玉环 | 安岳 | 宿迁 | 燕郊 | 淮安 | 新余 | 内蒙古呼和浩特 | 酒泉 | 定西 | 张家界 | 如东 | 瓦房店 | 乳山 | 盘锦 | 阿拉善盟 | 果洛 | 茂名 | 衡阳 | 杞县 | 清徐 | 潮州 | 惠州 | 锦州 | 台州 | 阳春 | 霍邱 | 通辽 | 燕郊 | 中山 | 博罗 | 青州 | 惠州 | 滨州 | 白沙 | 石狮 | 昆山 | 江门 | 赣州 | 黔东南 | 怀化 | 项城 | 永康 | 南京 | 徐州 | 渭南 | 三明 | 慈溪 | 燕郊 | 宜昌 | 福建福州 | 神木 | 江苏苏州 | 瑞安 | 毕节 | 靖江 | 大兴安岭 | 临汾 | 辽宁沈阳 | 绍兴 | 肇庆 | 兴安盟 | 潍坊 | 湘潭 | 涿州 | 正定 | 东莞 | 德清 | 凉山 | 临沂 | 咸阳 | 陕西西安 | 白银 | 襄阳 | 乌海 | 白沙 | 山西太原 | 怀化 | 张掖 | 临夏 | 莒县 | 鹤壁 | 安吉 | 安阳 | 池州 | 塔城 | 玉环 | 江门 | 毕节 | 义乌 | 包头 | 宁波 | 普洱 | 灌南 | 滕州 | 西双版纳 | 兴安盟 | 绵阳 | 广元 | 绥化 | 喀什 | 蚌埠 | 浙江杭州 | 吐鲁番 | 黑河 | 芜湖 | 黔南 | 泉州 | 龙口 | 三亚 | 中山 | 莱芜 | 台南 | 白沙 | 甘肃兰州 | 绵阳 | 湘潭 | 襄阳 | 宝应县 | 台中 | 苍南 | 忻州 | 牡丹江 | 汉川 | 克拉玛依 | 三沙 | 琼海 | 醴陵 | 云浮 | 苍南 | 定安 | 朔州 | 台北 | 黄山 | 象山 | 姜堰 | 梧州 | 迪庆 | 长兴 | 陕西西安 | 芜湖 | 包头 | 广饶 | 余姚 | 赵县 | 信阳 | 江门 | 贵州贵阳 | 博尔塔拉 | 东莞 | 大兴安岭 | 阿克苏 | 湖北武汉 | 廊坊 | 余姚 | 安顺 | 如东 | 百色 | 潮州 | 台北 | 贺州 | 随州 | 巴音郭楞 | 辽源 | 常德 | 安阳 | 顺德 | 仙桃 | 许昌 | 燕郊 | 茂名 | 博尔塔拉 | 聊城 | 萍乡 | 白山 | 汕尾 | 怒江 | 安吉 | 文昌 | 锦州 | 五家渠 | 吐鲁番 | 来宾 | 禹州 | 永州 | 白山 | 诸城 | 汉中 | 广西南宁 | 台山 | 邢台 | 开封 | 崇左 | 安岳 | 海南 | 包头 | 金昌 | 大庆 | 乐平 | 鸡西 | 泰兴 | 三亚 | 固原 | 蓬莱 | 海安 | 保亭 | 景德镇 | 松原 | 抚顺 | 宜春 | 果洛 | 江苏苏州 | 天水 | 镇江 | 仙桃 | 任丘 | 海拉尔 | 神农架 | 牡丹江 | 铁岭 | 黄南 | 孝感 | 惠州 | 三亚 | 燕郊 | 日喀则 | 文昌 | 桂林 | 瓦房店 | 绍兴 | 三亚 | 琼海 | 台湾台湾 | 赤峰 | 濮阳 | 衡阳 | 无锡 | 仁怀 | 永康 | 呼伦贝尔 | 博尔塔拉 | 塔城 | 江西南昌 | 澳门澳门 | 台北 | 文山 | 石嘴山 | 牡丹江 | 漳州 | 四平 | 吉林 | 锡林郭勒 | 武安 | 大连 | 任丘 | 文山 | 大庆 | 临猗 | 琼中 | 漯河 | 济南 | 海丰 | 湖北武汉 | 邯郸 | 湖州 | 那曲 | 大丰 | 娄底 | 玉树 | 塔城 | 邯郸 | 陕西西安 | 泰州 | 汕尾 | 三亚 | 运城 | 三明 | 苍南 | 三河 | 新沂 | 烟台 | 荆门 | 贵港 | 黔南 | 五家渠 | 德州 | 天水 | 开封 | 宣城 | 云南昆明 | 鄢陵 | 西双版纳 | 晋江 | 乐清 | 辽宁沈阳 | 江门 | 龙岩 | 温岭 | 毕节 | 兴化 | 湖北武汉 | 贵港 | 铜陵 | 佳木斯 | 和县 | 邹城 | 陕西西安 | 丹阳 | 巴彦淖尔市 | 永康 | 庄河 | 铜川 | 南京 | 东方 | 新乡 | 汉川 | 安阳 | 库尔勒 | 泉州 | 宁波 | 开封 | 安阳 | 广西南宁 | 驻马店 | 新乡 | 云浮 | 德清 | 包头 | 石河子 | 延边 | 宁波 | 巴彦淖尔市 | 淄博 | 攀枝花 | 灌南 | 山东青岛 | 三亚 | 三明 | 驻马店 | 大连 | 阿克苏 | 石嘴山 | 钦州 | 信阳 | 攀枝花 | 湖南长沙 | 秦皇岛 | 醴陵 | 镇江 | 金昌 | 曹县 | 芜湖 | 肥城 | 丹东 | 镇江 | 临汾 | 广饶 | 台州 | 建湖 | 铜仁 | 公主岭 | 乌兰察布 | 广元 | 宝应县 | 定州 | 长垣 | 邯郸 | 迪庆 | 明港 | 淮安 | 文山 | 青州 | 恩施 | 荣成 | 涿州 | 东方 | 安庆 | 洛阳 | 绵阳 | 孝感 | 承德 | 肥城 | 神农架 | 新余 | 来宾 | 安康 | 河北石家庄 | 台山 | 单县 | 聊城 | 嘉峪关 | 瑞安 | 瓦房店 | 大庆 | 广州 | 黔南 | 承德 | 澄迈 | 遂宁 | 博罗 | 广汉 | 江门 | 河池 | 大兴安岭 | 梅州 | 黄南 | 白山 | 泉州 | 焦作 | 中卫 | 平顶山 | 湘潭 | 保定 | 邵阳 | 庄河 | 江门 | 库尔勒 | 肇庆 | 泗阳 | 神农架 | 揭阳 | 广西南宁 | 吉林 | 厦门 | 汉川 | 淄博 | 黄南 | 铁岭 | 湖州 | 湖南长沙 | 如东 | 文昌 | 白沙 | 黔西南 | 新乡 | 济源 | 通化 | 邹城 | 汉川 | 陇南 | 兴化 | 昌都 | 西藏拉萨 | 迪庆 | 赤峰 | 濮阳 | 日喀则 | 黑龙江哈尔滨 | 永州 | 怒江 | 阿里 | 淮安 | 扬州 | 巢湖 | 武安 | 楚雄 | 宿州 | 洛阳 | 永州 | 渭南 | 普洱 | 如东 | 宜昌 | 大庆 | 高雄 | 香港香港 | 阿坝 | 和田 | 玉林 | 永康 | 潮州 | 新乡 | 湖南长沙 | 本溪 | 安康 | 贺州 | 安吉 | 诸城 | 大同 | 枣阳 | 济源 | 任丘 | 沛县 | 邯郸 | 神农架 | 林芝 | 自贡 | 喀什 | 温州 | 德州 | 伊犁 | 来宾 | 金华 | 酒泉 | 垦利 | 绵阳 | 贵州贵阳 | 赣州 | 烟台 | 沭阳 | 东莞 | 牡丹江 | 玉树 | 柳州 | 忻州 | 香港香港 | 莒县 | 新乡 | 牡丹江 | 大连 | 张家界 | 高密 | 兴安盟 | 仙桃 | 嘉峪关 | 任丘 | 汕头 | 常德 | 鸡西 | 甘南 | 吉林 | 吴忠 | 文山 | 海南 | 黔东南 | 亳州 | 铜陵 | 绍兴 | 怒江 | 邯郸 | 松原 | 衡阳 | 马鞍山 | 邢台 | 海安 | 海丰 | 广饶 | 库尔勒 | 大连 | 台南 | 仁寿 | 衡水 | 眉山 | 汝州 | 沧州 | 漳州 | 湖北武汉 | 赵县 | 邹平 | 新乡 | 昌吉 | 绥化 | 顺德 | 潍坊 | 运城 | 三门峡 | 三明 | 汝州 | 阜阳 | 绥化 | 海丰 | 喀什 | 青州 | 黔南 | 文昌 | 荆州 | 南阳 | 伊犁 | 桂林 | 资阳 | 株洲 | 凉山 | 如皋 | 仁寿 | 运城 | 衢州 | 湘西 | 马鞍山 | 云南昆明 | 公主岭 | 霍邱 | 西双版纳 | 广西南宁 | 南京 | 宁国 | 常德 | 延边 | 神农架 | 伊犁 | 乐清 | 赤峰 | 南通 | 吉林长春 | 德阳 | 浙江杭州 | 大丰 | 南平 | 榆林 |