<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   心情日記

   六年級日記:心情日記
   日記字數:538
   作者:李嘉文
  1.  
  2.  
  3.    
  4. yuè
  5.    
  6.  
  7. xīng
  8.  
  9. tiān
  10.  
  11. yīn
  12.  
  13.  12日 星期五 天氣:陰 
  14.  
  15.  
  16. jīn
  17. tiān
  18.  
  19. lǎo
  20. shī
  21. dài
  22. zhe
  23. shì
  24. juàn
  25. lái
  26. dào
  27. jiāo
  28. shì
  29.  
  30.  今天,老師帶著一沓試卷來到教室,
  31. duì
  32. zhe
  33. tóng
  34. zhuō
  35. wēi
  36. xiào
  37. zhe
  38.  
  39. yòng
  40. de
  41. wēi
  42. xiào
  43.  
  44. 我對著同桌微笑著,用我的微笑鼓勵她,
  45. yào
  46. tài
  47. jǐn
  48. zhāng
  49.  
  50. 不要太緊張。
  51.  
  52.  
  53.    
  54. yuè
  55.    
  56.  
  57. xīng
  58. liù
  59.  
  60. tiān
  61.  
  62. yīn
  63.  15日 星期六 天氣:陰
  64.  
  65.  
  66. jīn
  67. tiān
  68.  
  69. shì
  70. juàn
  71. xià
  72. lái
  73. le
  74.  
  75. tóng
  76. zhuō
  77. yǐn
  78. cáng
  79.  今天,試卷發下來了。同桌刻意隱藏
  80. de
  81. fèn
  82. shù
  83.  
  84. zhè
  85. wēi
  86. de
  87. dòng
  88. zuò
  89. gào
  90. le
  91. shí
  92. me
  93. 自己的分數,這細微的動作告訴了我什么
  94.  
  95. zuò
  96. le
  97. sān
  98. nián
  99. tóng
  100. zhuō
  101.  
  102. suī
  103. rán
  104. lǎo
  105. shī
  106. méi
  107. yǒu
  108. bào
  109. fèn
  110. 。我做了她三年同桌,雖然老師沒有報分
  111. shù
  112.  
  113. dàn
  114. shì
  115.  
  116. zěn
  117. me
  118. néng
  119. mán
  120. le
  121. ne
  122.  
  123. 數,但是,她怎么能瞞得了我呢?我拿起
  124. le
  125. de
  126. shì
  127. juàn
  128.  
  129. zhī
  130. shì
  131. yòng
  132. zhǐ
  133. àn
  134. zhù
  135. le
  136.  
  137. shí
  138. fèn
  139.  
  140. 了我的試卷,只是用拇指按住了,十分。
  141. hái
  142. shì
  143. kāi
  144. xīn
  145.  
  146. rán
  147. xiǎng
  148. dào
  149. le
  150. shí
  151. me
  152. xiào
  153. le
  154.  
  155. 她還是不開心,突然她想到了什么笑了。
  156.  
  157.  
  158.    
  159. yuè
  160.       
  161.  
  162. xīng
  163.  
  164. tiān
  165.  
  166. yīn
  167.  
  168.  115日 星期四 天氣:陰 
  169.  
  170.  
  171. cóng
  172. diàn
  173. huà
  174. tíng
  175. gǎn
  176. dào
  177. xué
  178. xiào
  179.  
  180. lái
  181. dào
  182. jiāo
  183. shì
  184.  
  185.  我從電話亭里趕到學校。來到教室,
  186. kàn
  187. jiàn
  188. kāi
  189. kāi
  190. xīn
  191. xīn
  192. de
  193. xiàng
  194. bào
  195. gào
  196. hǎo
  197. xiāo
  198. 我看見她開開心心的向我報告一個好消息
  199.  
  200. shuō
  201. de
  202. diàn
  203. huà
  204. gěi
  205.  
  206. bìng
  207. shuō
  208. le
  209. duì
  210. ,她說他的媽媽打電話給她,并說了對不
  211.  
  212. zhěng
  213. tiān
  214. dōu
  215. hěn
  216. kāi
  217. xīn
  218.  
  219. xià
  220.  
  221. yòu
  222. zhàn
  223. zài
  224. 起。她一整天都很開心。下午,我又站在
  225. diàn
  226. huà
  227. tíng
  228. qián
  229.  
  230.  
  231. 電話亭前……
  232.  
  233.  
  234.    
  235. yuè
  236.       
  237.  
  238. xīng
  239.  
  240. tiān
  241.  
  242. qíng
  243.  125日 星期五 天氣:晴
  244.  
  245.  
  246. jīn
  247. tiān
  248. shì
  249. sàn
  250. xué
  251. diǎn
  252.  
  253. hóng
  254. zhe
  255. yǎn
  256. jīng
  257. gēn
  258. shuō
  259.  今天是散學典禮,她紅著眼睛跟我說
  260. de
  261. yào
  262. dài
  263. měi
  264. guó
  265. shū
  266.  
  267. yào
  268. rèn
  269. shí
  270. 他的媽媽要帶她去美國讀書。我要和認識
  271. duō
  272. nián
  273. de
  274. hǎo
  275. péng
  276. yǒu
  277. shuō
  278. zài
  279. jiàn
  280. le
  281.  
  282. zǒu
  283. zhī
  284. qián
  285. shuō
  286. le
  287. 多年的好朋友說再見了。她走之前說了一
  288.  
  289. xiè
  290. xiè
  291.  
  292.  
  293. 句“謝謝?!?/div>
  294.  
  295.  
  296.    
  297. yuè
  298.       
  299.  
  300. xīng
  301. liù
  302.  
  303. tiān
  304.  
  305. qíng
  306.  126日 星期六 天氣:晴
  307.  
  308.  
  309. yǒu
  310. hái
  311. fān
  312. kāi
  313. le
  314. běn
  315.  
  316. miàn
  317. yǒu
  318.  有一個女孩翻開了一本日記,里面有
  319. zhāng
  320. bǎi
  321. fèn
  322. de
  323. shì
  324. juàn
  325.  
  326. hái
  327. yǒu
  328. zhāng
  329. gōng
  330. yòng
  331. diàn
  332. huà
  333. 一張一百分的試卷,還有一張公用電話卡
  334.  
  335. méi
  336. yǒu
  337. hòu
  338. huǐ
  339. zhē
  340. zhù
  341.  
  342.  
  343. méi
  344. yǒu
  345. hòu
  346. huǐ
  347.  
  348.  
  349. 。她沒有后悔遮住一個“”沒有后悔……
  350. guān
  351. shàng
  352.  
  353. bào
  354. zài
  355. xiōng
  356. qián
  357.  
  358. xiǎng
  359.  
  360. yǒng
  361. yuǎn
  362. 她關上日記,抱在胸前。她想:她永遠不
  363. huì
  364. zhī
  365. dào
  366. zhè
  367.  
  368. 會知道這個秘密。
  369.  
  370.  
  371. zài
  372. tiān
  373. de
  374. lìng
  375. fāng
  376.  
  377. hái
  378. guān
  379. shàng
  380. le
  381.  在天涯的另一方,一個女孩也關上了
  382. suǒ
  383. lái
  384.  
  385. xiǎng
  386.  
  387. men
  388. rèn
  389. shí
  390. le
  391. sān
  392. nián
  393.  
  394. 日記鎖起來,她想:我們認識了三年,她
  395. zěn
  396. me
  397. néng
  398. mán
  399. le
  400.  
  401. zhèn
  402. fēng
  403. chuī
  404. lái
  405.  
  406. yǎn
  407. 怎么可能瞞得了我。一陣風吹來,一滴眼
  408. lèi
  409. luò
  410. xià
  411.  
  412.  
  413. jīng
  414. zhī
  415. dào
  416. le
  417.  
  418.  
  419. 淚落下——她已經知道了?!?/div>
  420.  
  421.          
  422.  
  423.       
  424.  
  425.          
  426.  
  427.          
  428.  
  429.  
  430. iao ue 123 com 
    
   無注音版:
    
     1月2日 星期五 天氣:陰
    
    今天,老師帶著一沓試卷來到教室,我對著同桌微笑著,用我的微笑鼓勵她,不要太緊張。
     1月5日 星期六 天氣:陰
     今天,試卷發下來了。同桌刻意隱藏自己的分數,這細微的動作告訴了我什么。我做了她三年同桌,雖然老師沒有報分數,但是,她怎么能瞞得了我呢?我拿起了我的試卷,只是用拇指按住了,十分。她還是不開心,突然她想到了什么笑了。
     1月15日 星期四 天氣:陰
    
    我從電話亭里趕到學校。來到教室,我看見她開開心心的向我報告一個好消息,她說他的媽媽打電話給她,并說了對不起。她一整天都很開心。下午,我又站在電話亭前……
     1月25日 星期五 天氣:晴
     今天是散學典禮,她紅著眼睛跟我說他的媽媽要帶她去美國讀書。我要和認識多年的好朋友說再見了。她走之前說了一句“謝謝?!?br>  1月26日 星期六 天氣:晴
     有一個女孩翻開了一本日記,里面有一張一百分的試卷,還有一張公用電話卡。她沒有后悔遮住一個“”沒有后悔……她關上日記,抱在胸前。她想:她永遠不會知道這個秘密。
     在天涯的另一方,一個女孩也關上了日記鎖起來,她想:我們認識了三年,她怎么可能瞞得了我。一陣風吹來,一滴眼淚落下——她已經知道了。
     iao ue 123 com
    

    寫數學日記

    小學生日記324字
    作者:維珍莉婭
   •  
   •  
   • xiě
   • shù
   • xué
   •  
   •  
   •  寫數學 
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   • hào
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  76號 星期一 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • àn
   • zhào
   • ràng
   • xiě
   • de
   •  
   •  今天上午,我按照爸爸讓我寫的“
   • 閱讀全文

    寫日記的方法

    小學生日記536字
    作者:天使的渴…
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • hǎo
   • xiàng
   • méi
   • shēng
   • shí
   • me
   • shì
   • qíng
   • ma
   •  
   • gāi
   • zěn
   • me
   •  今天好像沒發生什么事情嘛!該怎么
   • xiě
   • ne
   •  
   •  
   • shuō
   •  
   • xiě
   • jīn
   • tiān
   • zuò
   • fàn
   • 寫日記呢? 媽媽說:可以寫我今天做飯
   • de
   • shì
   •  
   • shì
   • xiě
   • guò
   • hěn
   • duō
   • zhè
   • lèi
   • de
   • wén
   • zhāng
   • le
   •  
   • 的事,可是我寫過很多這一類的文章了,
   • 閱讀全文

    日記的寫法

    小學生日記7037字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • de
   • diǎn
   • 一、日記的特點
   •  
   • shì
   • rén
   • men
   • yīng
   • yòng
   • zuì
   • guǎng
   • de
   • zhǒng
   • wén
   •  
   • rén
   • men
   • 日記是人們應用最廣的一種文體。人們
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記356字
    作者:李若溪
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  日記
   •  
   •             
   • nián
   •  
   • shí
   • yuè
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   • 2008年 十月一日 星期三 天氣:晴
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    談談小學生日記寫法(word文件)

    小學生日記66字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiě
   • ?
   •             
   • wén
   • jiàn
   •    日記寫法word文件
   •  
   • qǐng
   • tóng
   • xué
   • men
   • diǎn
   • xià
   • zǎi
   •  
   • 請同學們點擊下載。
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    英文日記

    小學生日記110字
    作者:嚴冰沁
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •    
   •  
   •          
   •  
   •             
   •  
   •   m so o you know 
   •  
   •                   
   •  
   •                         
   •  
   •       
   •  
   •             
   •  
   •                
   •  
   •       
   •  
   •          
   •  
   •                
   •  
   • ecause tomorrow we will going to the plant 
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •    
   •  
   •          
   •  
   • m so o you 
   • 閱讀全文

    心情

    小學生日記208字
    作者:程飛洋
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • de
   • xīn
   • qíng
   • zhēn
   • shì
   • yòu
   • dòng
   •  
   • yòu
   • shāng
   • xīn
   •  今天,我的心情真是又激動,又傷心
   •  
   • yòu
   • gāo
   • xìng
   •  
   • ,又高興。
   •  
   •  
   •  
   • dòng
   • shì
   • yīn
   • wéi
   • men
   • shàng
   • jiù
   • yào
   • xiào
   • yuán
   •  激動是因為我們馬上就要校圓集體
   • 閱讀全文

    連載日記:發水痘

    小學生日記433字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   • qián
   • yán
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • de
   • shēn
   • shàng
   • chū
   • xiàn
   • le
   • duō
   •  前言:前幾天,我的身上出現了許多
   • míng
   • hóng
   • bān
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • le
   • zhěn
   • suǒ
   • zhī
   • hòu
   •  
   • 不明紅斑。星期三,去了盧毅診所之后…
   •  
   •  
   •  
   • … 
   • 閱讀全文

    連載日記:發水痘

    小學生日記433字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   • qián
   • yán
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • de
   • shēn
   • shàng
   • chū
   • xiàn
   • le
   • duō
   •  前言:前幾天,我的身上出現了許多
   • míng
   • hóng
   • bān
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • le
   • zhěn
   • suǒ
   • zhī
   • hòu
   •  
   • 不明紅斑。星期三,去了盧毅診所之后…
   •  
   •  
   •  
   • … 
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記710字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  917日 ,星期四 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • shī
   • ràng
   • men
   • guān
   • chá
   • yàng
   • dōng
   •  
   •  今天,老師讓我們觀察一樣東西。我
   • 閱讀全文

    日記(3月26日)

    小學生日記314字
    作者:姚名秀
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wàn
   • suì
   •     萬歲
   •  
   •  
   •  
   • yòu
   • shì
   • xīng
   •  
   •  又是一個星期五!
   •  
   •  
   •  
   • zài
   • zhè
   • shuāng
   • xiū
   • jiǎ
   •  
   • ?
   • yào
   • tòng
   • tòng
   • kuài
   •  在這次雙休假期里,一定要痛痛快
   • 閱讀全文

    小學生暑假7篇日記

    小學生日記2386字
    作者:沈亦漪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • tiān
   •  
   • yīn
   •  
   • xīng
   •    201021日 天氣:陰 星期
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zhèng
   • kāi
   • kāi
   • xīn
   • xīn
   • jiě
   • jiě
   • jiā
   • yào
   • liù
   • nián
   •  今天,我正開開心心去姐姐家要六年
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記343字
    作者:zhaodanl…
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • duō
   • yún
   • yǒu
   • xiǎo
   • 2008731日 星期四 多云有小雨
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   • tài
   • yáng
   • chū
   • měi
   • de
   • xiào
   • liǎn
   •  
   • dào
   • le
   •  早晨太陽露出她那美麗的笑臉,到了
   • zhōng
   •  
   • zhī
   • dào
   • shuí
   • le
   •  
   • jiù
   •  
   •  
   • 中午,也不知道誰惹她了。她就‘嗚嗚’
   • 閱讀全文

    觀察日記:螞蟻

    小學生日記240字
    作者:大波
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • guān
   • chá
   • le
   • zhōng
   • de
   •  
   • 今天中午,我觀察了一個中午的螞蟻。
   • xiān
   • shì
   • fàn
   • yǐn
   • zhe
   •  
   • xiān
   • shì
   • liǎng
   • 我先是拿一粒米飯吸引著螞蟻,先是兩字
   • zhī
   •  
   • pǎo
   • le
   • guò
   • lái
   • kàn
   • men
   • de
   • yàng
   • hǎo
   • xiàng
   • shì
   • 只螞蟻,跑了過來我看他們的樣子好像是
   • 閱讀全文

    周末日記

    小學生日記775字
    作者:周璨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhōu
   •   周末日記
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   • 2008921日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    誰動了我的日記

    小學生日記253字
    作者:張天樂
   • shuí
   • dòng
   • le
   • de
   •  
   • 誰動了我的日記 
   •  
   • 
   •  
   •  
   • yòu
   • zài
   • tōu
   • kàn
   • de
   •  
   • lǎo
   • shì
   • píng
   •  媽媽又在偷看我的日記,她老是批評
   • 閱讀全文

    小學生成長日記

    小學生日記4469字
    作者:周奇兵
   •  
   •  
   • zhēn
   •  
   • niú
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  他真“?!薄 ?/div>
   •  
   •  
   • zhè
   • xué
   •  
   • zài
   • sòng
   • lǎo
   • shī
   • jiā
   • rèn
   • shí
   • le
   • xīn
   •  這學期,我在宋老師家認識了一個新
   • tóng
   • xué
   •  
   • zhēn
   •  
   • niú
   •  
   •  
   •  
   •  
   • 同學,他可真“?!??! ?/div>
   • 閱讀全文

    小學生成長日記

    小學生日記2265字
    作者:陳林偉
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ?
   •  
   •  
   •  
   •  日記:?。ㄒ唬 ?/div>
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  星期三 晴 
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • tóu
   • tiān
   •  
   •  
   •  開學頭一天 
   • 閱讀全文

    韓澤偉的《成長日記》

    小學生日記6836字
    作者:韓澤偉
   •  
   •  
   • lín
   • zhèn
   • xiǎo
   •          
   • bān
   •  
   •  
   •  臨浦鎮小607班 
   •  
   •  
   • hán
   • wěi
   • de
   •  
   • chéng
   • zhǎng
   • de
   •  
   •  
   •  
   •  韓澤偉的《成長的日記》 
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  星期三 天氣晴 
   • 閱讀全文

    暑假日記

    小學生日記275字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • 
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • yào
   • jié
   • shù
   • le
   •  
   • yǒu
   • le
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • dāng
   • rán
   • jiù
   • yǒu
   •  暑假要結束了。有了開始,當然就有
   • 閱讀全文

    暑假日記(自寫后續)

    小學生日記3175字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • de
   • tiān
   •  
   • zài
   •  
   • de
   • péi
   • tóng
   • xià
   •  暑假的一天,在爸爸、媽媽的陪同下
   •  
   • zǒu
   • jìn
   • guǎn
   • de
   • mén
   •  
   • fǎng
   • zhì
   • shēn
   • ,我走進體育館的大門,我仿佛置身于一
   • 閱讀全文

    暑假日記(自寫后續)

    小學生日記1345字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • chī
   • kěn
   • le
   •  
   • jìn
   •  
   • men
   •  今天去吃肯德基了。一進去,我們一
   • jiā
   • sān
   • kǒu
   • fèn
   • le
   • gōng
   •  
   • dìng
   • cān
   •  
   • 家三口立即分了工,爸爸去訂餐,我和媽
   • 閱讀全文

    暑假日記(自寫后續)

    小學生日記1033字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yán
   • de
   • xià
   • wǎng
   • wǎng
   • shì
   • kǎo
   • yàn
   • rén
   • de
   • shí
   • hòu
   •  炎熱的夏季往往是考驗人毅力的時候
   •  
   • měi
   • rén
   • de
   • tóng
   •  
   • dàn
   • qiú
   • zhī
   • de
   • mén
   • yǒng
   • yuǎn
   • ,每個人的毅力不同,但求知的大門永遠
   • 閱讀全文

    療養日記

    小學生日記1425字
    作者:施時栩
   •  
   •  
   • chǎng
   • bìng
   • hòu
   • de
   • xīn
   •  
   •  
   •  一場病后的心得……
   •  
   •  
   • shí
   • yàn
   • xiǎo
   • xué
   • liù
   • bān
   •  
   • shī
   • shí
   •  
   •  
   •  實驗小學六班 施時栩 
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   • shǐ
   • de
   • yuàn
   • wàng
   •  一. 天使的愿望
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記656字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  20081012日 天氣晴 星期日 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • yuē
   •    
   •  
   •       
   • fèn
   •  
   • zǎo
   • zhuāng
   • shì
   • jiè
   • yùn
   •  今天下午約230分,棗莊市第七界運
   • dòng
   • huì
   • kāi
   • shì
   •  
   • yǒu
   • xíng
   • cāo
   • de
   • biǎo
   • yǎn
   •  
   • jiù
   • 動會開幕式,有大型體操的表演,我就與
   • 閱讀全文

    期中考試的心情

    小學生日記417字
    作者:蘇永琳
   •  
   •  
   •  
   • míng
   • tiān
   • jiù
   • shì
   • men
   • liù
   • nián
   •  明天就是我們六年級
   • de
   • zhōng
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • chéng
   • ?
   • hěn
   • hǎo
   •  
   • yīng
   • gāi
   • yòng
   • dān
   • 的期中考試了,我成績很好,應該不用擔
   • xīn
   •  
   • dàn
   • hái
   • shì
   • wàng
   • néng
   • huò
   • hǎo
   • chéng
   • ?
   •  
   • de
   • sān
   • 心,但我還是希望能獲得好成績。我的三
   • 閱讀全文

    小學生日記三則

    小學生日記873字
    作者:羅子真
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •     89日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • dào
   • xiǎo
   • pēn
   • quán
   • páng
   • wán
   •  今天上午,我和弟弟到小區噴泉旁玩
   • 閱讀全文

    打羽毛球日記一則

    小學生日記615字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    日記一則 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009103日 星期六 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • tiān
   • fēi
   • cháng
   • de
   • hǎo
   •  
   • lóu
   • xià
   • de
   • jiā
   • yuē
   •  今天天氣非常的好,樓下的李佳約
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記339字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • è
   • de
   • wèi
   • bìng
   • hái
   • méi
   • hǎo
   •  
   • gāi
   •    可惡的胃病還沒好,該死
   • de
   • gǎn
   • mào
   • yòu
   • lái
   • le
   •  
   •  
   • 的感冒又來了?!?/div>
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   • chī
   • xuě
   • gāo
   • chī
   • huài
   • le
   •  
   • zhè
   • tiān
   • xià
   •  前幾天吃雪糕吃壞了肚子,這幾天下
   • 閱讀全文

    期中考試的心情

    小學生日記417字
    作者:蘇永琳
   •  
   •  
   •  
   • míng
   • tiān
   • jiù
   • shì
   • men
   • liù
   • nián
   •   明天就是我們六年級
   • de
   • zhōng
   • kǎo
   • shì
   • le
   •  
   • chéng
   • ?
   • hěn
   • hǎo
   •  
   • yīng
   • gāi
   • yòng
   • dān
   • 的期中考試了,我成績很好,應該不用擔
   • xīn
   •  
   • dàn
   • hái
   • shì
   • wàng
   • néng
   • huò
   • hǎo
   • chéng
   • ?
   •  
   • de
   • sān
   • 心,但我還是希望能獲得好成績。我的三
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     宜都 | 莱州 | 衢州 | 江西南昌 | 泉州 | 金昌 | 崇左 | 扬中 | 四平 | 项城 | 庆阳 | 那曲 | 楚雄 | 沛县 | 临夏 | 玉林 | 乌兰察布 | 昌吉 | 新余 | 玉树 | 来宾 | 红河 | 牡丹江 | 偃师 | 河南郑州 | 龙岩 | 阿里 | 荣成 | 姜堰 | 遵义 | 南京 | 山东青岛 | 安吉 | 澄迈 | 五指山 | 佳木斯 | 大庆 | 黄冈 | 哈密 | 克孜勒苏 | 宁德 | 延安 | 绵阳 | 海丰 | 济宁 | 池州 | 靖江 | 汉中 | 博尔塔拉 | 无锡 | 任丘 | 葫芦岛 | 东阳 | 滕州 | 克孜勒苏 | 江西南昌 | 定西 | 阳江 | 芜湖 | 神农架 | 雅安 | 澄迈 | 淄博 | 承德 | 红河 | 任丘 | 宜昌 | 海南海口 | 德清 | 石嘴山 | 辽源 | 泰安 | 泗洪 | 黑龙江哈尔滨 | 文昌 | 运城 | 宁夏银川 | 咸宁 | 泰州 | 潜江 | 江西南昌 | 孝感 | 云南昆明 | 仁寿 | 湖州 | 台中 | 五指山 | 黔东南 | 滕州 | 桐城 | 伊犁 | 莆田 | 洛阳 | 克孜勒苏 | 蚌埠 | 遂宁 | 松原 | 葫芦岛 | 海北 | 包头 | 益阳 | 广州 | 昆山 | 德州 | 上饶 | 贺州 | 基隆 | 驻马店 | 寿光 | 伊犁 | 辽阳 | 毕节 | 牡丹江 | 毕节 | 驻马店 | 阿里 | 肥城 | 垦利 | 山东青岛 | 大连 | 七台河 | 中山 | 泸州 | 临沧 | 和县 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 新疆乌鲁木齐 | 南通 | 天水 | 海拉尔 | 牡丹江 | 西藏拉萨 | 日照 | 那曲 | 简阳 | 阳春 | 大理 | 宝鸡 | 巴中 | 澳门澳门 | 嘉峪关 | 咸宁 | 德州 | 丹东 | 琼海 | 肇庆 | 瓦房店 | 福建福州 | 江门 | 文昌 | 天长 | 呼伦贝尔 | 上饶 | 内蒙古呼和浩特 | 玉林 | 信阳 | 肇庆 | 海门 | 宣城 | 五家渠 | 大同 | 雄安新区 | 丹东 | 鄢陵 | 南充 | 靖江 | 新余 | 锦州 | 昌都 | 保定 | 金坛 | 长治 | 基隆 | 鸡西 | 昌吉 | 明港 | 七台河 | 惠东 | 本溪 | 陇南 | 赣州 | 荆门 | 焦作 | 沭阳 | 大理 | 阳江 | 文山 | 三门峡 | 莆田 | 绥化 | 菏泽 | 清徐 | 黄南 | 汝州 | 榆林 | 沧州 | 随州 | 靖江 | 三门峡 | 盐城 | 江西南昌 | 改则 | 灌云 | 陵水 | 崇左 | 台北 | 肥城 | 宝应县 | 定州 | 台南 | 鹤壁 | 渭南 | 丽水 | 绥化 | 济南 | 台北 | 唐山 | 新乡 | 永新 | 山西太原 | 晋江 | 南京 | 攀枝花 | 常州 | 黄山 | 博罗 | 厦门 | 滕州 | 中卫 | 漳州 | 益阳 | 邢台 | 德宏 | 攀枝花 | 黄山 | 神木 | 琼中 | 舟山 | 海安 | 海门 | 三明 | 章丘 | 大兴安岭 | 韶关 | 廊坊 | 日照 | 塔城 | 聊城 | 灌南 | 泰州 | 宜都 | 甘肃兰州 | 天水 | 日照 | 宁波 | 吐鲁番 | 台北 | 海门 | 邯郸 | 果洛 | 湖南长沙 | 铜陵 | 海南 | 大兴安岭 | 南阳 | 山南 | 白城 | 阜阳 | 吐鲁番 | 通化 | 海东 | 双鸭山 | 七台河 | 绵阳 | 惠东 | 河源 | 黑河 | 如皋 | 佛山 | 云南昆明 | 乌兰察布 | 凉山 | 商洛 | 六盘水 | 厦门 | 云南昆明 | 自贡 | 泸州 | 南充 | 琼中 | 临沧 | 长葛 | 温州 | 舟山 | 鹤岗 | 五指山 | 晋中 | 馆陶 | 邳州 | 黄冈 | 莱芜 | 内江 | 宝应县 | 邵阳 | 任丘 | 海丰 | 攀枝花 | 临猗 | 吉林 | 昌吉 | 乳山 | 曲靖 | 海北 | 武安 | 铜陵 | 衡水 | 崇左 | 曹县 | 禹州 | 牡丹江 | 仁寿 | 石河子 | 抚州 | 武威 | 铜陵 | 台湾台湾 | 盐城 | 新余 | 巴中 | 迁安市 | 克拉玛依 | 永新 | 眉山 | 固原 | 宁国 | 南充 | 漯河 | 深圳 | 张家口 | 巴音郭楞 | 长兴 | 忻州 | 襄阳 | 青海西宁 | 普洱 | 鹰潭 | 潮州 | 乌海 | 宜昌 | 海安 | 廊坊 | 秦皇岛 | 福建福州 | 咸宁 | 上饶 | 桂林 | 辽阳 | 安阳 | 临猗 | 恩施 | 通辽 | 阿坝 | 海西 | 蚌埠 | 亳州 | 霍邱 | 沛县 | 文昌 | 博罗 | 上饶 | 张家口 | 瓦房店 | 单县 | 孝感 | 伊春 | 宜都 | 正定 | 沧州 | 大兴安岭 | 遵义 | 朔州 | 灌云 | 漯河 | 防城港 | 桂林 | 迪庆 | 东海 | 乌兰察布 | 安庆 | 博尔塔拉 | 长治 | 温岭 | 澄迈 | 邢台 | 潍坊 | 高雄 | 台湾台湾 | 慈溪 | 宣城 | 萍乡 | 云南昆明 | 阿拉尔 | 和田 | 柳州 | 果洛 | 吉林 | 榆林 | 滁州 | 宁波 | 潍坊 | 德清 | 晋江 | 遵义 | 锡林郭勒 | 滁州 | 台山 | 汝州 | 安庆 | 宁波 | 荣成 | 巴彦淖尔市 | 乌海 | 公主岭 | 海门 | 酒泉 | 山东青岛 | 泉州 | 五家渠 | 天长 | 延边 | 江西南昌 | 仙桃 | 延边 | 河源 | 红河 | 衡阳 | 乌海 | 岳阳 | 雅安 | 泉州 | 涿州 | 赣州 | 果洛 | 蚌埠 | 西双版纳 | 广汉 | 雅安 | 龙岩 | 东海 | 瑞安 | 赣州 | 漯河 | 楚雄 | 阿勒泰 | 余姚 | 灌云 | 林芝 | 姜堰 | 抚顺 | 甘肃兰州 | 辽阳 | 神农架 | 荆门 | 桂林 | 洛阳 | 珠海 | 塔城 | 深圳 | 龙口 | 滨州 | 烟台 | 宜春 | 南安 | 嘉善 | 武安 | 丽水 | 邯郸 | 通辽 | 余姚 | 石河子 | 南京 | 基隆 | 连云港 | 许昌 | 阳春 | 巴音郭楞 | 阿坝 | 深圳 | 金华 | 衡阳 | 宝鸡 | 清远 | 石狮 | 中卫 | 惠州 | 昭通 | 齐齐哈尔 | 五家渠 | 海门 | 甘南 | 泗阳 | 黄冈 | 保定 | 三亚 | 贵港 | 阿勒泰 | 白银 | 灌云 | 龙口 | 吉林 | 吉林长春 | 燕郊 | 桐城 | 白山 | 牡丹江 | 平凉 | 铁岭 | 基隆 | 莱州 | 唐山 | 内蒙古呼和浩特 | 深圳 | 珠海 | 吕梁 | 三明 | 保定 | 钦州 | 赣州 | 永新 | 白沙 | 新乡 | 雄安新区 | 蚌埠 | 牡丹江 | 赤峰 | 盐城 | 景德镇 | 中卫 | 临猗 | 湖州 | 临海 | 楚雄 | 清徐 | 如东 | 葫芦岛 | 海拉尔 | 昭通 | 益阳 | 五家渠 | 咸宁 | 阜新 | 新乡 | 深圳 | 怀化 | 巴音郭楞 | 顺德 | 衡水 | 德清 | 乌海 | 日喀则 | 孝感 | 安康 | 溧阳 | 南通 | 鞍山 | 廊坊 | 安阳 | 泰州 | 项城 | 鄂州 | 苍南 | 陵水 | 百色 | 鞍山 | 偃师 | 安岳 | 咸宁 | 丹阳 | 资阳 | 灌云 | 海拉尔 | 衡阳 | 浙江杭州 | 东台 | 黑河 | 扬中 | 驻马店 | 黔东南 | 淮安 | 黄冈 | 黄石 | 湘西 | 中山 | 屯昌 | 泗阳 | 平潭 | 北海 | 天门 | 漯河 | 嘉善 | 沧州 | 三门峡 | 蚌埠 | 枣庄 | 萍乡 | 安岳 | 宁德 | 基隆 | 顺德 | 塔城 | 高密 | 台南 | 三亚 | 黑河 | 灵宝 | 龙口 | 东台 | 巴彦淖尔市 | 亳州 | 海北 | 禹州 | 桂林 | 雅安 | 鞍山 | 双鸭山 | 海安 | 甘南 | 大庆 | 那曲 | 海拉尔 | 长治 | 林芝 | 博尔塔拉 | 清徐 | 广安 | 阳江 | 白山 | 通化 | 白银 | 义乌 | 楚雄 | 莒县 | 许昌 | 石河子 | 周口 | 海拉尔 | 安康 | 福建福州 | 抚州 | 邹城 | 天水 | 阿拉尔 | 阜新 | 阜阳 | 绥化 | 海南 | 赣州 | 宜昌 | 定西 | 台中 | 单县 | 东莞 | 台南 | 甘孜 | 绵阳 | 渭南 | 台州 | 桐城 | 杞县 | 宜昌 | 辽源 | 淮安 | 保定 | 衢州 | 曲靖 | 德州 | 天长 | 简阳 | 昆山 | 偃师 | 泸州 | 海西 | 昭通 | 巢湖 | 安徽合肥 | 齐齐哈尔 | 郴州 | 林芝 | 武安 | 南京 | 廊坊 | 楚雄 | 遂宁 | 景德镇 | 衢州 | 海西 | 宜昌 | 六安 | 广汉 | 盘锦 | 昌吉 | 海西 | 博罗 | 徐州 | 果洛 | 泉州 | 台北 | 佳木斯 | 慈溪 | 荣成 | 防城港 | 宜昌 | 黔南 | 德宏 | 建湖 | 焦作 | 如东 | 宿迁 | 永新 | 莱州 | 博尔塔拉 | 开封 | 遵义 | 乌兰察布 | 鄂州 | 平顶山 | 驻马店 | 滁州 | 洛阳 | 雅安 | 济宁 | 瑞安 | 余姚 | 咸宁 | 齐齐哈尔 | 葫芦岛 | 泰安 | 广西南宁 | 台湾台湾 | 天门 | 保定 | 如皋 | 滨州 | 晋中 | 景德镇 | 图木舒克 | 漳州 | 石嘴山 | 固原 | 东莞 | 保定 | 中山 | 扬中 | 南阳 | 商洛 | 和田 | 鄂尔多斯 | 灌云 | 邹平 | 莆田 | 白山 | 桐乡 | 黄山 | 湖北武汉 | 内蒙古呼和浩特 | 乐平 | 双鸭山 | 绍兴 | 兴安盟 | 河北石家庄 | 日喀则 | 深圳 | 盘锦 | 盘锦 | 鸡西 | 招远 | 怒江 | 玉林 | 许昌 | 黄南 | 中山 | 云南昆明 | 黔南 | 改则 | 西藏拉萨 | 克孜勒苏 | 苍南 | 河南郑州 | 诸城 | 安康 | 梧州 | 琼中 | 仁寿 | 通化 | 常德 | 宁波 | 茂名 | 清徐 | 台北 | 迁安市 | 澳门澳门 | 改则 | 甘南 | 邳州 | 保定 | 和县 | 定州 | 宝鸡 | 海东 | 运城 | 巴音郭楞 | 固原 | 乌兰察布 | 淮南 | 长兴 | 香港香港 | 资阳 | 湖南长沙 | 泰州 | 荣成 | 酒泉 | 海拉尔 | 黄石 | 商丘 | 惠东 | 抚顺 | 本溪 | 克拉玛依 | 绍兴 | 昌都 | 武安 | 通辽 | 黄南 | 洛阳 | 咸阳 | 昭通 | 漯河 | 贵港 | 鸡西 | 鹤壁 | 日喀则 | 西双版纳 | 黄山 | 洛阳 | 汕尾 | 安徽合肥 | 信阳 | 山南 | 桐城 | 曲靖 | 茂名 | 汉中 | 揭阳 | 阿拉尔 | 云南昆明 | 甘南 | 醴陵 | 绵阳 | 南京 | 曹县 | 平潭 | 日土 | 莒县 | 泗阳 | 平凉 | 黑龙江哈尔滨 | 十堰 | 沭阳 | 防城港 | 梅州 | 日照 | 大丰 | 广汉 | 陵水 | 常州 | 鸡西 | 余姚 | 浙江杭州 | 潍坊 | 三亚 | 日照 | 营口 | 黔南 | 陇南 | 襄阳 | 陇南 | 唐山 | 库尔勒 | 昌吉 | 昌吉 | 株洲 | 新余 | 庆阳 | 三门峡 | 赤峰 | 济宁 | 吉林 | 临夏 | 文昌 | 潜江 | 安岳 | 怀化 | 宜都 | 简阳 | 海拉尔 | 广安 | 枣庄 | 张家口 | 益阳 | 玉环 | 丽江 | 佛山 | 盘锦 | 晋城 | 澄迈 | 天门 | 荆门 | 江苏苏州 | 改则 | 甘孜 | 新沂 | 龙岩 | 海西 | 怀化 | 白银 | 日土 | 驻马店 | 陕西西安 | 庄河 | 简阳 | 无锡 | 基隆 | 延边 | 沧州 | 黄石 | 南京 | 姜堰 | 包头 | 东方 | 偃师 | 广汉 | 三河 | 攀枝花 | 广西南宁 | 宝鸡 | 仁怀 | 淮南 | 萍乡 | 浙江杭州 | 张掖 | 兴化 | 黄南 | 毕节 | 文昌 | 兴化 | 朔州 | 钦州 | 河源 | 咸阳 | 德州 | 海拉尔 | 大兴安岭 | 乐清 | 曲靖 | 湖州 | 本溪 | 宜昌 | 昌吉 | 陇南 | 黑河 | 通辽 | 杞县 | 四平 | 吴忠 | 永州 | 自贡 | 灌南 | 余姚 | 黑河 | 岳阳 | 贺州 | 枣阳 | 北海 | 渭南 | 通辽 | 葫芦岛 | 广饶 | 广西南宁 | 葫芦岛 | 迁安市 | 绵阳 | 阿坝 | 三亚 | 蓬莱 | 神木 | 钦州 | 伊春 | 大连 | 厦门 | 泰兴 | 长葛 | 临沧 | 莆田 | 曲靖 | 莱州 | 许昌 | 盐城 | 诸暨 | 鸡西 | 驻马店 | 镇江 | 南安 | 黔南 | 怀化 | 宁波 | 嘉兴 | 甘南 | 仙桃 | 东海 | 玉环 | 宁国 | 山东青岛 | 淮北 | 丽江 | 株洲 | 临猗 | 枣阳 | 常州 | 湘潭 | 龙口 | 汉川 | 延安 | 铜仁 | 湖州 | 项城 | 淄博 | 周口 | 漳州 | 南京 | 安顺 | 莆田 | 黄冈 | 伊犁 | 蚌埠 | 柳州 | 蚌埠 | 禹州 | 德宏 | 保定 | 益阳 | 安庆 | 黔西南 | 通辽 | 宜宾 | 佛山 | 崇左 | 绥化 | 枣阳 | 大庆 | 仙桃 | 岳阳 | 邹平 | 赵县 | 唐山 | 吕梁 | 保山 | 建湖 | 武夷山 | 阳春 | 宁德 | 石狮 | 文昌 | 汕尾 | 铜仁 | 台中 | 南平 | 金昌 | 湖州 | 果洛 |