<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   刺激之旅

   四年級日記:刺激之旅
   日記字數:572
   作者:潘思蓉
  1.  
  2.  
  3.             
  4. nián
  5.    
  6. yuè
  7.    
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13. zhuǎn
  14. yīn
  15.  201077日   雨轉陰
  16.  
  17.  
  18. chī
  19. guò
  20. wǎn
  21. fàn
  22.  
  23. duì
  24. men
  25. shuō
  26.  
  27.  
  28. men
  29.  吃過晚飯,爸爸對我們說:“我們去
  30. kàn
  31. bào
  32.  
  33. hǎo
  34. ma
  35.  
  36.  
  37.  
  38. hǎo
  39.  
  40.  
  41. men
  42. kǒu
  43. tóng
  44. shēng
  45. 看瀑布,好嗎?”“好!”我們異口同聲
  46. de
  47. dào
  48.  
  49. 的道。
  50.  
  51.  
  52. shì
  53.  
  54. men
  55. wèi
  56. jiě
  57. jiě
  58. chū
  59. le
  60.  
  61.  于是,我們和一位大姐姐出發了,我
  62. men
  63. shàng
  64. shuō
  65. shuō
  66. xiào
  67. xiào
  68.  
  69. zhī
  70. jiào
  71. jīng
  72. zǒu
  73. le
  74. hěn
  75. 們一路上說說笑笑,不知不覺已經走了很
  76. yuǎn
  77.  
  78.  
  79. què
  80. dìng
  81. zhè
  82. yǒu
  83. ma
  84.  
  85.  
  86. huò
  87. 遠?!澳愦_定這里有路嗎?”媽媽疑惑地
  88. wèn
  89.  
  90.  
  91. yǒu
  92.  
  93. jiù
  94. fàng
  95. xīn
  96. ba
  97.  
  98.  
  99. fēi
  100. cháng
  101. xìn
  102. 問?!坝?,你就放心吧!”爸爸非常自信
  103.  
  104. kāi
  105. shǐ
  106. hái
  107. tǐng
  108. hǎo
  109. zǒu
  110.  
  111. dào
  112. le
  113. hòu
  114. miàn
  115. jiù
  116. yuè
  117. lái
  118. yuè
  119. zhǎi
  120. 。開始還挺好走,到了后面路就越來越窄
  121.  
  122. rán
  123. pāi
  124. nǎo
  125. mén
  126.  
  127.  
  128. men
  129. zǒu
  130. cuò
  131. le
  132.  
  133.  
  134. ,爸爸突然一拍腦門:“我們走錯了!”
  135. gāng
  136. shuō
  137. wán
  138.  
  139. men
  140. jiù
  141. cōng
  142. cōng
  143. wǎng
  144. huí
  145. pǎo
  146.  
  147. hǎo
  148. 爸爸剛說完,我們就急匆匆地往回跑,好
  149. róng
  150. fǎn
  151. huí
  152. dào
  153. le
  154. diǎn
  155.  
  156. yòu
  157. zhǐ
  158. le
  159. zhǐ
  160. huá
  161. ér
  162. 不容易返回到了起點,爸爸又指了指滑而
  163. zhǎi
  164. de
  165. tián
  166. gěng
  167.  
  168. shuō
  169.  
  170.  
  171. zǒu
  172. zhè
  173. tiáo
  174. cái
  175. néng
  176. kàn
  177. bào
  178.  
  179. 窄的田埂,說:“走這條路才能看瀑布,
  180. kuài
  181. zǒu
  182. ba
  183.  
  184.  
  185. tīng
  186. le
  187.  
  188. yǎn
  189. jīng
  190. zhēng
  191. xiàng
  192. tóng
  193. líng
  194. bān
  195. 快走吧?!蔽衣犃?,眼睛睜得像銅鈴一般
  196.  
  197. āi
  198. qiú
  199. dào
  200.  
  201.  
  202.  
  203. men
  204. jīn
  205. tiān
  206. le
  207.  
  208. 大,哀求道:“爸爸,我們今天不去了,
  209. hǎo
  210. ma
  211.  
  212.  
  213.  
  214.  
  215. háng
  216.  
  217.  
  218. zhǎn
  219. dìng
  220. jié
  221. tiě
  222. shuō
  223. 好嗎?”“ 不行!”爸爸斬釘截鐵地說
  224.  
  225. zuò
  226. shēng
  227. le
  228.  
  229. yīn
  230. wéi
  231. zhī
  232. dào
  233.  
  234.  
  235. qīn
  236. shuō
  237. 。我默不作聲了,因為我知道, 父親說
  238. de
  239. huà
  240. shì
  241. méi
  242. yǒu
  243. shāng
  244. liàng
  245. de
  246.  
  247. zhī
  248. hǎo
  249. nài
  250. 的話是沒有商量余地的,只好無可奈何地
  251. gēn
  252. zài
  253. hòu
  254. miàn
  255.  
  256. yóu
  257. gāng
  258. xià
  259. le
  260.  
  261. miàn
  262. gèng
  263. huá
  264. le
  265.  
  266. 跟在后面。由于剛下了雨,地面更滑了,
  267. xiǎo
  268. xīn
  269. jiù
  270. huì
  271. shuāi
  272.  
  273. zuǐ
  274. kěn
  275.  
  276.  
  277. men
  278. xiǎo
  279. xīn
  280. 一不小心就會摔個“嘴啃泥”,我們小心
  281. zǒu
  282. zhe
  283.  
  284. xiàng
  285. tiào
  286. bān
  287.  
  288. biān
  289. de
  290. 翼翼地走著,像跳迪斯科一般。路邊的野
  291. cǎo
  292. yuè
  293. lái
  294. yuè
  295. duō
  296.  
  297. gēn
  298. běn
  299. kàn
  300. qīng
  301. yǒu
  302.  
  303.  
  304. 草越來越多,根本看不清哪里有路, 哪
  305. yǒu
  306. kēng
  307.  
  308. yòu
  309. chuān
  310. zhe
  311. tuō
  312. xié
  313. duǎn
  314. duǎn
  315. de
  316.  
  317. gèng
  318. 里有坑。我又穿著拖鞋和短短的褲子,更
  319. hǎo
  320. zǒu
  321. le
  322.  
  323. fèn
  324. le
  325.  
  326. biān
  327. zǒu
  328. biān
  329.  
  330. niàn
  331. jīng
  332.  
  333. 不好走了。我氣憤極了,邊走邊“念經”
  334.  
  335. jīng
  336. guò
  337. zhǎng
  338. shè
  339.  
  340.  
  341. men
  342. zhōng
  343. kàn
  344. dào
  345. le
  346. bào
  347. 。經過長途跋涉, 我們終于看到了瀑布
  348.  
  349. bào
  350. zhēn
  351. měi
  352. ya
  353.  
  354. cóng
  355. dāo
  356. xuē
  357. de
  358. yán
  359. shí
  360. shàng
  361. qīng
  362. xiè
  363. ,瀑布真美呀,從刀削斧劈的巖石上傾瀉
  364. xià
  365. lái
  366.  
  367. xiàng
  368. tòu
  369. míng
  370. de
  371. píng
  372. zhàng
  373.  
  374. xiàng
  375. de
  376. zhū
  377. lián
  378.  
  379. ràng
  380. 下來,像透明的屏障,像巨大的珠簾,讓
  381. gǎn
  382. dào
  383. xīn
  384. kuàng
  385. shén
  386.  
  387. juàn
  388. de
  389. gǎn
  390. jiào
  391. dùn
  392. shí
  393. xiāo
  394. shī
  395.  
  396. 我感到心曠神怡,疲倦的感覺頓時消失。
  397. hǎo
  398. róng
  399. huí
  400. dào
  401. le
  402. jiā
  403.  
  404. kàn
  405. kàn
  406. shēn
  407. shàng
  408.  
  409. gāng
  410. huàn
  411. de
  412. xīn
  413. 好不容易回到了家,看看身上:剛換的新
  414. shēn
  415. shàng
  416. zhān
  417. mǎn
  418. le
  419.  
  420. chà
  421. diǎn
  422. chéng
  423. le
  424.  
  425. rén
  426. 衣服和身上沾滿了泥土,差點成了“泥人
  427.  
  428.  
  429. jiǎo
  430. bèi
  431. cǎo
  432. huá
  433. le
  434. zhǎng
  435. zhǎng
  436. de
  437. kǒu
  438.  
  439. ”,腳被野草劃了幾個長長的口子,爸爸
  440. de
  441. huá
  442. le
  443.  
  444.  
  445. 的褲子劃破了……
  446.  
  447.  
  448. zhè
  449. zhēn
  450. shì
  451. de
  452. yóu
  453.  
  454.  這真是一次刺激的旅游!
  455.  
  456.  
  457.  
  458.  
  459. 
    
   無注音版:
    
     2010年7月7日
    
     雨轉陰
     吃過晚飯,爸爸對我們說:“我們去看瀑布,好嗎?”“好!”我們異口同聲的道。
     于是,我們和一位大姐姐出發了,我們一路上說說笑笑,不知不覺已經走了很遠?!澳愦_定這里有路嗎?”媽媽疑惑地問?!坝?,你就放心吧!”爸爸非常自信。開始還挺好走,到了后面路就越來越窄,爸爸突然一拍腦門:“我們走錯了!”爸爸剛說完,我們就急匆匆地往回跑,好不容易返回到了起點,爸爸又指了指滑而窄的田埂,說:“走這條路才能看瀑布,快走吧?!蔽衣犃?,眼睛睜得像銅鈴一般大,哀求道:“爸爸,我們今天不去了,好嗎?”“ 不行!”爸爸斬釘截鐵地說。我默不作聲了,因為我知道, 父親說的話是沒有商量余地的,只好無可奈何地跟在后面。由于剛下了雨,地面更滑了,一不小心就會摔個“嘴啃泥”,我們小心翼翼地走著,像跳迪斯科一般。路邊的野草越來越多,根本看不清哪里有路, 哪里有坑。我又穿著拖鞋和短短的褲子,更不好走了。我氣憤極了,邊走邊“念經”。經過長途跋涉, 我們終于看到了瀑布,瀑布真美呀,從刀削斧劈的巖石上傾瀉下來,像透明的屏障,像巨大的珠簾,讓我感到心曠神怡,疲倦的感覺頓時消失。好不容易回到了家,看看身上:剛換的新衣服和身上沾滿了泥土,差點成了“泥人”,腳被野草劃了幾個長長的口子,爸爸的褲子劃破了……
     這真是一次刺激的旅游!
    
     

    鹿寨之旅

    小學生日記399字
    作者:幻紫蘇姬
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  20081211日 星期四 晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • zuò
   • zhe
   • lǎo
   • kāi
   • de
   • chē
   •  
   • lái
   • dào
   •  今天,我們坐著老爸開的車,來到
   • le
   • zhài
   •  
   • zhè
   • shì
   • èr
   • lái
   • zhài
   •  
   • zhè
   • lái
   • 了鹿寨,這是我第二次來鹿寨。這次來鹿
   • 閱讀全文

    刺激好玩的太湖公園

    小學生日記597字
    作者:閔成凱
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • hǎo
   • wán
   • de
   • tài
   • gōng
   • yuán
   •  
   •  ?。骸〈碳ず猛娴奶珗@ 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • le
   • tài
   • gōng
   • yuán
   •  
   • zuò
   • luò
   • zài
   • jiāng
   •  今天我去了太湖公園,它坐落在江蘇
   • shěng
   • shì
   • de
   • jiāo
   •  
   • tài
   • gōng
   • yuán
   • míng
   • jiù
   • shì
   • 省無錫市的郊區。太湖公園顧名思義就是
   • 閱讀全文

    青島之旅

    小學生日記264字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   •  
   • jiě
   • jiě
   •  
   • lái
   • dào
   • le
   • jiǔ
   • de
   •  昨天,我和姐姐、媽媽來到了啤酒的
   • xiāng
   •  
   • qīng
   • dǎo
   •  
   •  
   • shì
   • zhuī
   • xīng
   •  
   • dào
   • zhè
   • ér
   • 故鄉“青島”。我是個追星族,一到這兒
   • 閱讀全文

    神奇的蓮花湖之旅

    小學生日記267字
    作者:高晴
   •  
   •  
   •  
   • shén
   • de
   • lián
   • ?g
   • zhī
   •  神奇的蓮花湖之旅
   •  
   • zuò
   • zhě
   •  
   • gāo
   • qíng
   •  
   • shān
   • hǎi
   • guān
   • xìng
   • lóng
   • xiǎo
   • xué
   • bān
   • 作者:高晴 山海關興隆小學一一班
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zǎo
   • lái
   •  
   • jué
   • ?
   • háng
   •  今天,我和媽媽一早起來,決定步行
   • 閱讀全文

    運河之旅

    小學生日記219字
    作者:孔思源
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gēn
   • zhe
   • jiǎ
   • xiǎo
   • fèn
   • duì
   • dào
   • jīng
   • háng
   •   今天我跟著假日小分隊到京杭大
   • yùn
   • guǎn
   • jìn
   • háng
   • le
   • èr
   • táng
   • de
   • cān
   • guān
   • huó
   • dòng
   •  
   • 運河博物館進行了第二課堂的參觀活動。
   • jiǎ
   • xiǎo
   • fèn
   • duì
   • de
   • tóng
   • xué
   • men
   • zài
   • jiǎng
   • jiě
   • yuán
   • ā
   • 我和假日小分隊的同學們一起在講解員阿
   • 閱讀全文

    狗不理包子的來歷——天津快樂之旅

    小學生日記177字
    作者:程欣雨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • yīn
   •   2009821日 星期五 天氣 陰
   •  
   •  
   •  
   • cóng
   • qián
   • yǒu
   • rén
   •  
   • jiào
   • gǒu
   •  
   • lái
   • mài
   • bāo
   •  從前有個人,他叫狗子。他來賣包
   •  
   • gǒu
   • de
   • bāo
   • fēi
   • cháng
   • hǎo
   • chī
   •  
   • rén
   • rén
   • dōu
   • lái
   • mǎi
   •  
   • 子,狗子的包子非常好吃,人人都來買,
   • 閱讀全文

    玩水——南北戴河快樂之旅

    小學生日記310字
    作者:程欣雨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   •  
   • yīn
   • yǒu
   •   2009818日 星期二 天氣 陰有大
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • men
   • dōu
   • zǎo
   • zǎo
   • le
   • chuáng
   •  
   • àn
   •  811日早上,我們都早早地起了床。按
   • 閱讀全文

    刺激的鬼屋

    一年級日記:刺激的鬼屋
    日記字數:283
    作者:容文倩
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  2010614日 星期一
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yǒng
   • chuǎng
   •  
   • guǐ
   •  
   • men
   • gāng
   •  今天我和媽媽“勇闖”鬼屋,我們剛
   • zǒu
   • dào
   • mén
   • kǒu
   •  
   • miàn
   • jiù
   • chū
   •  
   • xīn
   • liè
   • fèi
   •  
   • de
   • hǎn
   • 走到門口,里面就發出“撕心裂肺”的喊
   • 閱讀全文

    刺激之旅

    四年級日記:刺激之旅
    日記字數:572
    作者:潘思蓉
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhuǎn
   • yīn
   •  201077日   雨轉陰
   •  
   •  
   • chī
   • guò
   • wǎn
   • fàn
   •  
   • duì
   • men
   • shuō
   •  
   •  
   • men
   •  吃過晚飯,爸爸對我們說:“我們去
   • kàn
   • bào
   •  
   • hǎo
   • ma
   •  
   •  
   •  
   • hǎo
   •  
   •  
   • men
   • kǒu
   • tóng
   • shēng
   • 看瀑布,好嗎?”“好!”我們異口同聲
   • 閱讀全文

    科技館之旅

    六年級日記:科技館之旅
    日記字數:554
    作者:孫冠群
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • qíng
   •  
   •  82日  星期六   晴 
   •  
   •  
   • pàn
   • wàng
   • jiǔ
   • de
   • guǎn
   • zhī
   • zhōng
   • dào
   • lái
   • le
   •  我盼望已久的科技館之旅終于到來了
   •  
   • jīn
   • tiān
   • men
   • yào
   • qìng
   • xué
   • shù
   • guǎn
   • cān
   • guān
   •  
   • ,今天我們要去大慶科學技術館參觀。
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     防城港 | 台南 | 燕郊 | 广安 | 灌南 | 南京 | 大兴安岭 | 江西南昌 | 三沙 | 肇庆 | 三明 | 牡丹江 | 贺州 | 白山 | 雄安新区 | 营口 | 德阳 | 海拉尔 | 陵水 | 菏泽 | 德宏 | 十堰 | 黄南 | 六安 | 宝应县 | 鹰潭 | 金昌 | 湖北武汉 | 三河 | 赵县 | 姜堰 | 深圳 | 舟山 | 张掖 | 安阳 | 项城 | 德阳 | 海门 | 延边 | 湛江 | 清远 | 黄冈 | 衡阳 | 赣州 | 浙江杭州 | 平顶山 | 沧州 | 济源 | 广饶 | 晋中 | 琼中 | 鹤岗 | 安阳 | 伊犁 | 南阳 | 安顺 | 雅安 | 保定 | 三沙 | 惠东 | 扬中 | 温岭 | 玉林 | 黄山 | 哈密 | 和田 | 三河 | 毕节 | 桂林 | 洛阳 | 景德镇 | 怀化 | 大庆 | 新泰 | 醴陵 | 临猗 | 临海 | 湖南长沙 | 贺州 | 韶关 | 临夏 | 百色 | 宣城 | 新余 | 潍坊 | 河源 | 包头 | 福建福州 | 汉川 | 潍坊 | 鄂尔多斯 | 凉山 | 遵义 | 烟台 | 景德镇 | 泰安 | 深圳 | 平潭 | 永新 | 偃师 | 清徐 | 曲靖 | 琼中 | 吴忠 | 陕西西安 | 通化 | 象山 | 湖北武汉 | 张掖 | 琼海 | 江苏苏州 | 图木舒克 | 东方 | 单县 | 莆田 | 海门 | 遵义 | 宝鸡 | 雅安 | 广西南宁 | 万宁 | 内江 | 果洛 | 兴化 | 锡林郭勒 | 怒江 | 平潭 | 河南郑州 | 博罗 | 霍邱 | 海门 | 衢州 | 泰州 | 宁波 | 大理 | 昌吉 | 屯昌 | 海丰 | 林芝 | 潮州 | 天长 | 桐乡 | 大庆 | 杞县 | 铜川 | 广饶 | 玉环 | 株洲 | 乐清 | 荆门 | 云南昆明 | 沧州 | 洛阳 | 乳山 | 海门 | 郴州 | 昭通 | 湖南长沙 | 海南 | 连云港 | 保山 | 兴化 | 梧州 | 乌海 | 肥城 | 安康 | 云浮 | 德阳 | 鄂尔多斯 | 庄河 | 吐鲁番 | 株洲 | 金坛 | 淮南 | 库尔勒 | 任丘 | 万宁 | 长治 | 鹤岗 | 济南 | 宁波 | 芜湖 | 清徐 | 丽水 | 东营 | 沛县 | 甘孜 | 鹤壁 | 昭通 | 广安 | 新泰 | 塔城 | 台山 | 石河子 | 延安 | 抚州 | 德宏 | 乌兰察布 | 钦州 | 博尔塔拉 | 乐清 | 昌吉 | 淮北 | 楚雄 | 阿克苏 | 黄南 | 枣阳 | 茂名 | 河南郑州 | 靖江 | 葫芦岛 | 伊春 | 包头 | 浙江杭州 | 荣成 | 榆林 | 丹阳 | 黄冈 | 兴安盟 | 铁岭 | 黄石 | 台北 | 沛县 | 蓬莱 | 邯郸 | 石狮 | 宁波 | 阿拉尔 | 海南海口 | 邹城 | 灌南 | 宜昌 | 运城 | 瓦房店 | 铜仁 | 大兴安岭 | 青海西宁 | 五家渠 | 大兴安岭 | 龙口 | 河北石家庄 | 德州 | 乐清 | 鄢陵 | 茂名 | 临汾 | 霍邱 | 绥化 | 平凉 | 屯昌 | 南充 | 廊坊 | 辽宁沈阳 | 承德 | 海丰 | 中卫 | 张北 | 兴安盟 | 大庆 | 黑龙江哈尔滨 | 宁德 | 和田 | 榆林 | 扬州 | 清徐 | 阿拉尔 | 公主岭 | 乳山 | 禹州 | 沛县 | 青州 | 鹰潭 | 忻州 | 余姚 | 定州 | 南平 | 衡阳 | 肥城 | 来宾 | 秦皇岛 | 嘉善 | 遵义 | 雄安新区 | 简阳 | 楚雄 | 林芝 | 呼伦贝尔 | 南平 | 山南 | 海西 | 阜新 | 台中 | 日喀则 | 保亭 | 乌兰察布 | 巴音郭楞 | 咸阳 | 金华 | 宁德 | 淄博 | 新沂 | 新乡 | 江门 | 沛县 | 赣州 | 揭阳 | 来宾 | 红河 | 简阳 | 三明 | 广州 | 汕尾 | 恩施 | 南京 | 扬中 | 三亚 | 天水 | 遂宁 | 龙口 | 铜陵 | 北海 | 安徽合肥 | 澄迈 | 株洲 | 许昌 | 博尔塔拉 | 吕梁 | 承德 | 博罗 | 简阳 | 章丘 | 大连 | 漳州 | 阿坝 | 山西太原 | 玉树 | 茂名 | 四平 | 泗洪 | 鹤壁 | 四平 | 黔东南 | 红河 | 辽阳 | 芜湖 | 丹阳 | 昭通 | 随州 | 钦州 | 德清 | 三明 | 南京 | 保定 | 和县 | 莱州 | 海安 | 东莞 | 招远 | 宿州 | 桂林 | 台中 | 新余 | 鄢陵 | 台湾台湾 | 改则 | 资阳 | 天门 | 中卫 | 瓦房店 | 沧州 | 宁国 | 芜湖 | 玉树 | 大丰 | 本溪 | 遵义 | 高雄 | 荆州 | 昌吉 | 单县 | 海丰 | 那曲 | 偃师 | 柳州 | 泗阳 | 克孜勒苏 | 日照 | 洛阳 | 香港香港 | 灌南 | 恩施 | 咸宁 | 济源 | 舟山 | 达州 | 屯昌 | 海门 | 沛县 | 渭南 | 溧阳 | 巴中 | 灌云 | 燕郊 | 巴音郭楞 | 迪庆 | 东莞 | 林芝 | 锡林郭勒 | 崇左 | 安顺 | 南京 | 新疆乌鲁木齐 | 清远 | 吉安 | 深圳 | 眉山 | 洛阳 | 张家口 | 亳州 | 朔州 | 连云港 | 燕郊 | 昌吉 | 安岳 | 湖南长沙 | 明港 | 河南郑州 | 绵阳 | 厦门 | 焦作 | 香港香港 | 七台河 | 鹰潭 | 武威 | 盐城 | 岳阳 | 玉树 | 鹰潭 | 驻马店 | 榆林 | 淮南 | 白银 | 赣州 | 新乡 | 澄迈 | 瑞安 | 吐鲁番 | 铜川 | 无锡 | 甘南 | 陕西西安 | 玉环 | 仁寿 | 吴忠 | 绵阳 | 丹阳 | 防城港 | 澄迈 | 永州 | 长垣 | 崇左 | 周口 | 明港 | 邳州 | 自贡 | 包头 | 菏泽 | 南阳 | 东阳 | 金华 | 邹平 | 信阳 | 菏泽 | 廊坊 | 扬州 | 黔西南 | 娄底 | 基隆 | 牡丹江 | 广西南宁 | 蓬莱 | 亳州 | 庆阳 | 杞县 | 朝阳 | 甘肃兰州 | 莒县 | 瑞安 | 徐州 | 齐齐哈尔 | 白山 | 和县 | 临猗 | 三明 | 乌兰察布 | 绍兴 | 厦门 | 瑞安 | 淄博 | 寿光 | 吉安 | 马鞍山 | 淮北 | 毕节 | 博尔塔拉 | 泰安 | 南平 | 克拉玛依 | 肥城 | 大同 | 四平 | 平潭 | 广元 | 吕梁 | 曹县 | 保山 | 唐山 | 资阳 | 台山 | 唐山 | 简阳 | 北海 | 南京 | 漳州 | 福建福州 | 丽江 | 黔西南 | 攀枝花 | 甘孜 | 温州 | 丽江 | 广西南宁 | 郴州 | 平潭 | 忻州 | 陕西西安 | 吕梁 | 图木舒克 | 丹东 | 随州 | 黄石 | 鞍山 | 孝感 | 无锡 | 新疆乌鲁木齐 | 德阳 | 海东 | 衡阳 | 秦皇岛 | 任丘 | 大庆 | 五家渠 | 锡林郭勒 | 兴化 | 衡水 | 海拉尔 | 吴忠 | 宜昌 | 扬州 | 崇左 | 榆林 | 抚顺 | 瓦房店 | 湘西 | 馆陶 | 新疆乌鲁木齐 | 保定 | 定西 | 唐山 | 龙口 | 鹰潭 | 张北 | 湖南长沙 | 寿光 | 金昌 | 保定 | 嘉兴 | 顺德 | 内蒙古呼和浩特 | 郴州 | 启东 | 涿州 | 诸城 | 项城 | 运城 | 朝阳 | 昌都 | 南充 | 阿拉尔 | 新疆乌鲁木齐 | 澄迈 | 邵阳 | 江苏苏州 | 台北 | 台北 | 鄢陵 | 运城 | 牡丹江 | 宜宾 | 明港 | 宁夏银川 | 曹县 | 禹州 | 陕西西安 | 驻马店 | 招远 | 晋城 | 济宁 | 荆门 | 东海 | 漳州 | 阳春 | 甘孜 | 石狮 | 五家渠 | 香港香港 | 丽水 | 承德 | 安吉 | 高雄 | 茂名 | 嘉峪关 | 大同 | 张掖 | 吉林 | 通辽 | 海安 | 娄底 | 黑龙江哈尔滨 | 吉林长春 | 喀什 | 宜春 | 遵义 | 毕节 | 石嘴山 | 平潭 | 姜堰 | 黔西南 | 邹城 | 沛县 | 定安 | 大同 | 齐齐哈尔 | 杞县 | 清徐 | 许昌 | 聊城 | 宜春 | 恩施 | 云浮 | 眉山 | 瑞安 | 盘锦 | 天水 | 乐平 | 铜仁 | 五指山 | 海安 | 陕西西安 | 菏泽 | 鹤岗 | 邹城 | 秦皇岛 | 澳门澳门 | 黄石 | 柳州 | 香港香港 | 泗洪 | 舟山 | 阿拉尔 | 神木 | 漯河 | 贵港 | 瑞安 | 辽阳 | 台中 | 吕梁 | 白银 | 随州 | 涿州 | 大理 | 雅安 | 莆田 | 宁波 | 牡丹江 | 陕西西安 | 阿勒泰 | 保山 | 平潭 | 龙岩 | 扬州 | 和田 | 泰安 | 聊城 | 三门峡 | 遂宁 | 贵港 | 福建福州 | 张家界 | 保定 | 丹东 | 广汉 | 滕州 | 伊犁 | 通化 | 荆州 | 甘肃兰州 | 日土 | 铜川 | 临沂 | 商丘 | 株洲 | 东阳 | 榆林 | 济宁 | 金坛 | 云浮 | 盐城 | 益阳 | 商丘 | 湖州 | 鄂尔多斯 | 安阳 | 高雄 | 盐城 | 肥城 | 徐州 | 德宏 | 阿里 | 巴音郭楞 | 佳木斯 | 开封 | 大理 | 吐鲁番 | 昌吉 | 伊春 | 阜新 | 绍兴 | 庄河 | 十堰 | 防城港 | 丽水 | 南平 | 山南 | 济宁 | 阜新 | 衢州 | 锦州 | 克拉玛依 | 萍乡 | 东阳 | 长治 | 日喀则 | 阿勒泰 | 湖北武汉 | 万宁 | 南通 | 安吉 | 汕头 | 南京 | 梅州 | 吕梁 | 六安 | 溧阳 | 昭通 | 清徐 | 崇左 | 金华 | 靖江 | 嘉善 | 淮北 | 东方 | 仁怀 | 浙江杭州 | 龙岩 | 溧阳 | 塔城 | 长治 | 新乡 | 海北 | 上饶 | 佳木斯 | 西双版纳 | 济南 | 瓦房店 | 博尔塔拉 | 大理 | 滕州 | 金昌 | 湖州 | 德清 | 姜堰 | 铁岭 | 漯河 | 七台河 | 漳州 | 唐山 | 燕郊 | 珠海 | 保定 | 阿勒泰 | 葫芦岛 | 黔南 | 随州 | 娄底 | 平凉 | 乌兰察布 | 阿里 | 赣州 | 长垣 | 廊坊 | 益阳 | 滨州 | 酒泉 | 威海 | 靖江 | 台湾台湾 | 新疆乌鲁木齐 | 燕郊 | 莒县 | 葫芦岛 | 宁夏银川 | 无锡 | 汉中 | 邹平 | 伊犁 | 安阳 | 鹤壁 | 淮安 | 资阳 | 淮安 | 嘉善 | 嘉峪关 | 涿州 | 宁德 | 宣城 | 肇庆 | 石河子 | 德清 | 大庆 | 宁波 | 株洲 | 商洛 | 莒县 | 怀化 | 嘉峪关 | 伊春 | 武安 | 新余 | 大庆 | 镇江 | 乐清 | 贵州贵阳 | 商丘 | 宁德 | 玉溪 | 邵阳 | 甘孜 | 绍兴 | 黄南 | 深圳 | 渭南 | 绥化 | 澳门澳门 | 池州 | 河北石家庄 | 邢台 | 天门 | 芜湖 | 红河 | 偃师 | 阿拉尔 | 廊坊 | 天长 | 哈密 | 台湾台湾 | 博尔塔拉 | 西双版纳 | 牡丹江 | 贵港 | 大连 | 锦州 | 平顶山 | 灵宝 | 中卫 | 仁怀 | 泰安 | 滕州 | 商洛 | 禹州 | 平凉 | 河北石家庄 | 景德镇 | 临猗 | 日喀则 | 桐乡 | 聊城 | 鹰潭 | 汝州 | 青海西宁 | 黄南 | 眉山 | 葫芦岛 | 台州 | 黄山 | 如东 | 南京 | 凉山 | 呼伦贝尔 | 高密 | 枣阳 | 焦作 | 青海西宁 | 琼中 | 庄河 | 西藏拉萨 | 博尔塔拉 | 巴彦淖尔市 | 云南昆明 | 伊犁 | 淮南 | 萍乡 | 内蒙古呼和浩特 | 长垣 | 菏泽 | 乳山 | 仁怀 | 龙岩 | 西双版纳 | 澄迈 | 梅州 | 阿拉尔 | 佳木斯 | 余姚 | 双鸭山 | 德清 | 枣庄 | 海拉尔 | 金坛 | 黔南 | 顺德 | 永州 | 泸州 | 文山 | 澳门澳门 | 定西 | 黄山 | 保定 | 哈密 | 唐山 | 吐鲁番 | 德宏 | 迪庆 | 泸州 | 天水 | 定州 | 湖北武汉 | 潜江 | 建湖 | 承德 | 德清 | 三沙 | 嘉峪关 | 灵宝 | 包头 | 信阳 | 阿勒泰 | 红河 | 定西 | 贵港 | 绵阳 | 怀化 | 邢台 | 榆林 | 海南海口 | 如皋 | 西双版纳 | 乳山 | 河北石家庄 | 丹东 | 蚌埠 | 滨州 | 燕郊 | 燕郊 | 聊城 | 黄冈 | 鹤岗 | 潜江 | 新疆乌鲁木齐 | 临汾 | 营口 | 德阳 | 韶关 | 东台 | 博罗 | 桐乡 | 江西南昌 | 吉林长春 | 三沙 | 乌海 | 玉环 | 锦州 | 桐乡 | 攀枝花 | 和田 | 赣州 | 锡林郭勒 | 泰安 | 松原 | 白城 | 台州 | 西藏拉萨 | 徐州 | 许昌 | 库尔勒 | 宁国 | 昌吉 | 江苏苏州 | 简阳 | 乐山 | 枣阳 | 邹城 | 马鞍山 | 三门峡 | 德宏 | 惠州 | 扬中 | 兴安盟 | 万宁 | 运城 | 保定 | 丽水 | 河源 | 汝州 | 基隆 | 惠东 | 包头 | 塔城 | 雄安新区 | 嘉峪关 | 朝阳 | 长兴 | 榆林 | 丽水 | 台南 | 黑河 | 抚州 | 鹤壁 | 鸡西 | 泗阳 | 东方 | 石狮 | 东阳 | 汝州 | 张掖 | 和田 | 姜堰 | 鸡西 | 南京 | 梅州 | 桂林 | 南充 | 高密 | 株洲 | 湖北武汉 | 义乌 | 海宁 | 商丘 | 广元 | 湛江 | 嘉兴 | 漳州 | 灌南 | 双鸭山 | 琼海 | 邢台 | 邯郸 | 澳门澳门 | 南充 | 永州 |