<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   蝸牛觀察日記——孟柯

   五年級日記:蝸牛觀察日記——孟柯
   日記字數:310
   作者:孟柯
  1.  
  2.  
  3.    
  4. yuè
  5.       
  6.  
  7.  
  8.  
  9. xīng
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  717日  星期日  雨 
  16.  
  17.  
  18. guān
  19. chá
  20.  
  21.  
  22.  觀察日記 
  23.  
  24.  
  25. jīn
  26. tiān
  27.  
  28. shuā
  29. de
  30. shí
  31. hòu
  32.  
  33. měng
  34. rán
  35. jiān
  36. xiàn
  37. le
  38.  今天,我刷牙的時候,猛然間發現了
  39. zhī
  40. xiǎo
  41. xiǎo
  42. de
  43.  
  44. màn
  45. màn
  46. tūn
  47. tūn
  48. zhèng
  49. zài
  50. háng
  51. de
  52. niú
  53.  
  54. 一只小小的,慢慢吞吞正在爬行的蝸牛。
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60. dào
  61. fáng
  62. jiān
  63. guān
  64. chá
  65.  
  66. de
  67.  我把它拿到我房間里細細觀察,它的
  68. bèi
  69. shàng
  70. tuó
  71. zhe
  72. yòu
  73. yòu
  74. yuán
  75. de
  76.  
  77. fáng
  78.  
  79.  
  80. fáng
  81. shàng
  82. yìn
  83. 背上馱著又大又圓的‘房子’。房子上印
  84. zhe
  85. zuǒ
  86. xuán
  87. de
  88. huā
  89. wén
  90.  
  91. niú
  92. méi
  93. yǒu
  94. huó
  95. bèng
  96. luàn
  97. tiào
  98. de
  99. jiǎo
  100.  
  101. 著左旋的花紋。蝸牛沒有活蹦亂跳的腳,
  102. zhī
  103. néng
  104. kào
  105. zhe
  106. shēn
  107. de
  108. dòng
  109. màn
  110. màn
  111. wǎng
  112. qián
  113.  
  114. yǒu
  115. 只能靠著身體的蠕動慢慢地往前爬。它有
  116. liǎng
  117. duì
  118. zhí
  119. zhí
  120. de
  121. chù
  122. jiǎo
  123.  
  124. qián
  125. miàn
  126. duì
  127. chù
  128. jiǎo
  129. zhǎng
  130. chéng
  131. shēn
  132. hēi
  133. 兩對直直的觸角,前面一對觸角長呈深黑
  134. de
  135.  
  136. hòu
  137. duì
  138. duǎn
  139. chéng
  140. qiǎn
  141.  
  142. xiǎo
  143. xīn
  144. pèng
  145. dào
  146. 色的,后一對短呈淺褐色,我不小心碰到
  147. le
  148. de
  149. zhī
  150. chù
  151. jiǎo
  152.  
  153. zhī
  154. jiǎo
  155. jìng
  156. rán
  157. xiàng
  158. xiū
  159. 了它的一只觸角,那只角竟然像個羞答答
  160. de
  161. xiǎo
  162. hái
  163. yàng
  164. hài
  165. xiū
  166. suō
  167. le
  168. huí
  169.  
  170.  
  171. zhēn
  172. shì
  173. 的小女孩一樣害羞得縮了回去,“真是個
  174. dǎn
  175. xiǎo
  176. guǐ
  177.  
  178.  
  179. xīn
  180. zhèng
  181. xiǎng
  182. zhe
  183.  
  184. de
  185. jiǎo
  186. yòu
  187. shēn
  188. le
  189. chū
  190. 膽小鬼?!蔽倚恼胫?,它的角又伸了出
  191. lái
  192.  
  193. líng
  194. dòng
  195.  
  196. wéi
  197. shì
  198. shì
  199. de
  200. jiǎo
  201. ne
  202. 來,我靈機一動,為何不試試其它的角呢
  203.  
  204. shǎn
  205. diàn
  206. bān
  207. le
  208. suǒ
  209. yǒu
  210. jiǎo
  211.  
  212. rán
  213. hòu
  214. xùn
  215. chōu
  216. ?我閃電般地摸了它所有角,然后迅速抽
  217. huí
  218. lái
  219.  
  220. zhī
  221. jiàn
  222. de
  223. jiǎo
  224. yǒu
  225. guī
  226. de
  227. àn
  228. de
  229. shùn
  230. 回來。只見它的角有規律的按我摸的順序
  231. suō
  232. jìn
  233. yòu
  234. shēn
  235. chū
  236. lái
  237.  
  238.  
  239. zhēn
  240. hǎo
  241. wán
  242.  
  243.  
  244.  
  245. 縮進去又伸出來。哈哈!真好玩! 
  246.  
  247.  
  248.  
  249.  
  250.  
  251.  
  252.  
  253. 
    
   無注音版:
    
     7月17日
     星期日
     雨
    
     觀察日記
    
     今天,我刷牙的時候,猛然間發現了一只小小的,慢慢吞吞正在爬行的蝸牛。
    
    
    我把它拿到我房間里細細觀察,它的背上馱著又大又圓的‘房子’。房子上印著左旋的花紋。蝸牛沒有活蹦亂跳的腳,只能靠著身體的蠕動慢慢地往前爬。它有兩對直直的觸角,前面一對觸角長呈深黑色的,后一對短呈淺褐色,我不小心碰到了它的一只觸角,那只角竟然像個羞答答的小女孩一樣害羞得縮了回去,“真是個膽小鬼?!蔽倚恼胫?,它的角又伸了出來,我靈機一動,為何不試試其它的角呢?我閃電般地摸了它所有角,然后迅速抽回來。只見它的角有規律的按我摸的順序縮進去又伸出來。哈哈!真好玩!
    
    
    
    
    

    觀察日記

    小學生日記710字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  917日 ,星期四 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • shī
   • ràng
   • men
   • guān
   • chá
   • yàng
   • dōng
   •  
   •  今天,老師讓我們觀察一樣東西。我
   • 閱讀全文

    觀察日記:螞蟻

    小學生日記240字
    作者:大波
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • guān
   • chá
   • le
   • zhōng
   • de
   •  
   • 今天中午,我觀察了一個中午的螞蟻。
   • xiān
   • shì
   • fàn
   • yǐn
   • zhe
   •  
   • xiān
   • shì
   • liǎng
   • 我先是拿一粒米飯吸引著螞蟻,先是兩字
   • zhī
   •  
   • pǎo
   • le
   • guò
   • lái
   • kàn
   • men
   • de
   • yàng
   • hǎo
   • xiàng
   • shì
   • 只螞蟻,跑了過來我看他們的樣子好像是
   • 閱讀全文

    觀察日記一春天

    小學生日記226字
    作者:李文
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • chūn
   • tiān
   •  
   •  
   •  觀察日記一春天 
   •  
   •  
   •  
   • chūn
   • tiān
   • qiāo
   • qiāo
   • lái
   • le
   •  
   • chū
   • mén
   •  
   • yáng
   • guāng
   • wēn
   •  春天悄悄地來了,一出門,陽光溫
   • nuǎn
   • de
   • zhào
   • yào
   • zhe
   •  
   • shàng
   • de
   • huǒ
   • men
   • huàn
   • shàng
   • piāo
   • liàng
   • 暖的照耀著大地。路上的伙們已換上漂亮
   • 閱讀全文

    觀察日記:熱脹冷縮?

    小學生日記203字
    作者:葉彬杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wán
   • yān
   • ?g
   •  
   •   記住了嗎? 今天我玩煙花,
   • rán
   • kàn
   • dào
   • guài
   • de
   • xiàn
   • xiàng
   •  
   • lǎo
   • shī
   • dōu
   • shuō
   • guò
   • zhàng
   • lěng
   • 居然看到奇怪的現象。老師都說過熱脹冷
   • suō
   •  
   • shì
   • jīn
   • tiān
   • xiàn
   • suō
   • le
   •  
   • 縮??墒俏医裉彀l現熱縮了。
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記691字
    作者:夢幻女孩
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • xiǎo
   •  
   •  200937日 星期六 小雨 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zǎo
   • zǎo
   • jiù
   • chuáng
   • zhǒng
   • dòu
   • le
   •  
   • xiān
   • zhǎo
   •  今天,我早早就起床種豆了。我先找
   • lái
   • le
   • zhī
   • wǎn
   •  
   • rán
   • hòu
   • dào
   • nǎi
   • nǎi
   • de
   • cài
   • shàng
   • le
   • 來了一只碗,然后到奶奶的菜地上挖了一
   • 閱讀全文

    觀察貓

    小學生日記352字
    作者:肖東
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • ?
   •  觀察貓
   •  
   •  
   • jiā
   • mén
   • kǒu
   • yǒu
   • zhī
   • ?
   •  
   • jīn
   •  
   • yòu
   • shēng
   • le
   • sān
   •  我家門口有幾只貓,如今,又生了三
   • zhī
   •  
   • zhè
   • zhī
   • ?
   • měi
   • tiān
   • zài
   • xiǎo
   • zǒu
   • lái
   • zǒu
   •  
   • 只。這幾只貓每天在小區里走來走去,不
   • 閱讀全文

    觀察太陽花

    小學生日記371字
    作者:唐 嵩
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • tài
   • yáng
   • ?g
   •  
   •  觀察太陽花 
   •  
   • táng
   •  
   • sōng
   • 唐 嵩
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • 2008111日 星期六 晴 
   • 閱讀全文

    觀察日記——泡豆子

    小學生日記1958字
    作者:魏思夢
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • liù
   •  
   •  
   • pào
   •     觀察日記六則——泡
   • dòu
   •  
   •  
   • liào
   • chǎng
   • xiāng
   • zhōng
   • xīn
   • xiǎo
   • xué
   •  
   • nián
   •  
   • wèi
   • mèng
   •  廖場鄉中心小學 四年級 魏思夢
   • 閱讀全文

    豆芽觀察日記

    小學生日記1189字
    作者:薄荷愛麗…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •    2006915日 星期五 天氣:晴
   •  
   • 
   •  
   • pào
   • dòu
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   •  
   • 泡豆子  小荷 
   • 閱讀全文

    有趣的一次觀察

    小學生日記674字
    作者:謝悅洋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •    928日 星期日 
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •  有趣的一次觀察 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   • tiān
   • qíng
   • lǎng
   •  
   • shì
   •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
   • 閱讀全文

    蝸牛的足跡

    小學生日記471字
    作者:劉曉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • niú
   • de
   •  
   •  
   •   蝸牛的足跡 
   •  
   •  
   •  
   • sài
   • kāi
   • zhōng
   • xīn
   • xiǎo
   • xué
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   • liú
   • xiǎo
   •  賽岐開發區中心小學四(2)班劉曉
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(四)

    小學生日記283字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   43日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   •  
   • cōng
   • máng
   • de
   • shuā
   • le
   •  今天早上我一起床,匆忙的地刷了
   •  
   • chī
   • le
   • zǎo
   • cān
   • jiù
   • pǎo
   • dào
   • lán
   • páng
   • le
   •  
   • chuāng
   • lián
   • 牙,吃了早餐就跑到籃子旁了,拉起窗簾
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(三)

    小學生日記362字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   42日 星期四 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • chuān
   • hǎo
   •  
   • shuā
   •  今天早上,我穿好衣服,顧不得刷
   •  
   • jiù
   • pǎo
   • dào
   • shuǐ
   • pén
   • páng
   • le
   •  
   • 牙,就跑到水盆旁了。
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(二)

    小學生日記161字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • yīn
   •   41日 星期三 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • fàng
   • xué
   • hòu
   •  
   • xìng
   • fèn
   • de
   • kāi
   • jiā
   • mén
   •  
   •  今天放學后,我興奮的打開家門,把
   • shū
   • bāo
   • rēng
   • zài
   • shàng
   •  
   • dài
   • pǎo
   • dào
   • shuǐ
   • pén
   • páng
   • 書包扔在椅子上,迫不及待地跑到水盆旁
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(六)

    小學生日記236字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   45日 星期日 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   • hòu
   •  
   • yòu
   • xiàng
   • wǎng
   • cháng
   • yàng
   •  今天早上起床后,我又像往常一樣
   • lái
   • dào
   • lán
   • páng
   • gěi
   • dòu
   • bǎo
   • bǎo
   • shuǐ
   •  
   • 來到籃子旁給豆寶寶灑水。
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(五)

    小學生日記267字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • yīn
   •  44日 星期六 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   • liù
   •  
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   • bié
   •  今天是星期六,早上我起床起得特別
   • wǎn
   •  
   • děng
   • chuáng
   •  
   • dōu
   •       
   • diǎn
   • duō
   • le
   •  
   • láo
   • 晚,等我一起床,都10點多了,我摸摸疲勞
   • 閱讀全文

    觀察日記 蠶寶寶

    小學生日記543字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •   觀察日記 
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  423日 ,星期五 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • de
   • cán
   • bǎo
   • bǎo
   • yuè
   • lái
   • yuè
   •  
   • jīng
   •  今天,我的蠶寶寶越來越大,已經
   • 閱讀全文

    蝸牛

    小學生日記499字
    作者:方煜
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • le
   • xiāng
   • xià
   •  
   •   今天我與媽媽去了鄉下,我一
   • rén
   • zài
   • tián
   • jiān
   • de
   •    
   • fēi
   • xiān
   •  
   • jiàn
   •  
   • pāo
   • niú
   •  
   • huī
   • huī
   • 個人在田間的*飛仙⒉?。走讙佭着?恢徽
   •  
   • hùn
   • hǎo
   •  
   • lán
   •  
   • nán
   •  
   •  
   •  
   • huāng
   • sòng
   • nán
   • jué
   • jié
   •  
   • ?諢郝?藍?男《?锝?肓宋業難矍頡!
   • 閱讀全文

    小蝸牛

    小學生日記205字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   2007826日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • niú
   • 小蝸牛
   • 閱讀全文

    小學生觀察日記

    小學生日記206字
    作者: 李響
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •  
   • xīng
   •  2008822日 晴 星期五
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gěi
   • xuǎn
   • le
   • shí
   • bǎo
   • mǎn
   •  今天媽媽給我選擇了十幾個顆粒飽滿
   • de
   • dòu
   •  
   • men
   • fàng
   • zài
   • pán
   •  
   • rán
   • hòu
   • zài
   • pán
   • 的綠豆,把它們放在盤子里,然后在盤子
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記266字
    作者:丁離池
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • guān
   • chá
   • de
   • shì
   • xiǎo
   • xiǎo
   •  
   •   我今天觀察的是小雞和小鴨,它
   • men
   • fēi
   • cháng
   • ài
   •  
   • fēi
   • cháng
   • de
   •  
   • diào
   •  
   •  
   • kàn
   • men
   • 們非??蓯?,也非常的“調皮”,看它們
   • bèng
   • lái
   • bèng
   • de
   • yàng
   •  
   • ?
   • hěn
   • kāi
   • xīn
   •  
   • 蹦來蹦去的樣子,一定很開心!
   • 閱讀全文

    大榕樹的觀察日記(三)

    小學生日記247字
    作者:李法臻
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   • hòu
   •  
   • róng
   • shù
   • mào
   • le
   •  
   • sān
   •   幾天以后,大榕樹冒芽了,那三
   • zhǒng
   • yán
   • de
   • ér
   • xiàng
   •  
   • sān
   • gǒu
   • wěi
   • cǎo
   •  
   •  
   • 種顏色的芽兒像“三色狗尾巴草”,一不
   • liú
   • shén
   • hái
   • wéi
   • shì
   • gǒu
   • cháng
   • ne
   •  
   • hòu
   • lái
   • zhè
   • xiē
   • gǒu
   • 留神還以為那是熱狗腸呢!后來這些熱狗
   • 閱讀全文

    蠶寶寶的觀察日記

    小學生日記306字
    作者:李法臻
   •  
   •  
   •  
   • xué
   • xiào
   • zhōng
   • cán
   • bǎo
   • bǎo
   • le
   •  
   • xìng
   • fèn
   • le
   •  學校終于發蠶寶寶了,我興奮極了
   •  
   • shēn
   • cái
   • yòu
   • duǎn
   • yòu
   •  
   • zuǐ
   • de
   •  
   • wěi
   • hái
   • !它身材又短又細,嘴巴大大的,尾巴還
   • yǒu
   • gēn
   • ròu
   •  
   • néng
   • shì
   • yòng
   • lái
   • xià
   • rén
   • de
   • ba
   •  
   • 有一根肉刺,可能是用來嚇人的吧?爬起
   • 閱讀全文

    觀察日記一則

    小學生日記177字
    作者:doubaoqi
   •  
   •  
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  1022日 星期二 天氣 晴
   •  
   •  
   • jiā
   • yǎng
   • le
   • tiáo
   • shēng
   • lóng
   • huó
   • de
   • jǐn
   •  
   • yǒu
   • de
   •  我家養了七條生龍活虎的錦鯉。有的
   • shì
   • hóng
   •  
   • yóu
   • dòng
   • de
   • xiǎo
   • tài
   • yáng
   •  
   • yǒu
   • de
   • 是大紅色,如一個個游動的小太陽;有的
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記340字
    作者:李玉潔
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   •  觀察日記
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  20081224日 星期三 晴
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    有趣的觀察

    小學生日記385字
    作者:段玉茹
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • guān
   • chá
   •  有趣的觀察
   • rén
   • mín
   • xiǎo
   • xué
   • sān
   • nián
   • bān
   •  
   • duàn
   • 人民小學三年級四班 段玉茹
   • 閱讀全文

    小蝸牛

    小學生日記181字
    作者:蒙信
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • niú
   •   小蝸牛
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • zài
   • jiā
   • mén
   • kǒu
   • kàn
   • jiàn
   • zhī
   • xiǎo
   •  今天中午,我在家門口看見一只小
   • niú
   • zài
   • qiáng
   • shàng
   •  
   • hěn
   • màn
   •  
   • shì
   •  
   • 蝸牛在墻上爬,它爬得很慢,于是,我把
   • 閱讀全文

    觀察日記:有趣的鴿子

    小學生日記662字
    作者:韋俊杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   •   有趣的鴿子
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • tián
   • yáng
   • shí
   • yàn
   • xiǎo
   • xué
   • sān
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   • wéi
   • jun4
   •  200997日 田陽實驗小學三(3)班韋俊
   • jié
   • 閱讀全文

    觀察螞蟻搬食物

    小學生日記204字
    作者:葉佳慧
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • xiě
   • hǎo
   • zuò
   • hòu
   • xià
   • lóu
   •   今天下午,我寫好作業后下樓
   • gěi
   • ?g
   • ér
   • jiāo
   • shuǐ
   •  
   • rán
   •  
   • kàn
   • dào
   • yǒu
   • zhī
   • zài
   • 給花兒澆水。忽然,我看到有一只螞蟻在
   • bān
   • zhe
   • xiǎo
   • kuài
   • táng
   •  
   • shì
   •  
   • guǎn
   • shǐ
   • chū
   • duō
   • 搬著一小塊糖粒,可是,不管它使出多大
   • 閱讀全文

    觀察金魚日記

    小學生日記361字
    作者:馬欣
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   1030日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • mǎi
   •    
   • tiáo
   • ài
   • de
   • xiǎo
   • jīn
   • huí
   • jiā
   •  今天,媽媽買4條可愛的小金魚回家
   •  
   • tiáo
   • shì
   • hēi
   • de
   •  
   • tiáo
   • shì
   • hóng
   • de
   •  
   • liǎng
   • tiáo
   • shì
   • 。一條是黑色的,一條是紅色的,兩條是
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     聊城 | 沛县 | 三沙 | 顺德 | 青海西宁 | 榆林 | 普洱 | 乳山 | 宜昌 | 楚雄 | 吐鲁番 | 铜仁 | 偃师 | 曲靖 | 福建福州 | 澳门澳门 | 基隆 | 濮阳 | 包头 | 湖南长沙 | 龙口 | 姜堰 | 南安 | 盐城 | 慈溪 | 常州 | 文山 | 赣州 | 曲靖 | 安徽合肥 | 周口 | 云南昆明 | 贺州 | 山西太原 | 楚雄 | 安阳 | 韶关 | 雄安新区 | 甘南 | 黔南 | 东营 | 宜春 | 北海 | 南通 | 台山 | 温岭 | 梧州 | 周口 | 丹阳 | 仁寿 | 眉山 | 庆阳 | 张北 | 贺州 | 凉山 | 徐州 | 阿坝 | 张家界 | 日喀则 | 滨州 | 天门 | 商丘 | 驻马店 | 瑞安 | 阳泉 | 博尔塔拉 | 包头 | 龙岩 | 珠海 | 黄山 | 台北 | 巢湖 | 香港香港 | 郴州 | 辽宁沈阳 | 六安 | 锦州 | 鹤壁 | 项城 | 贵州贵阳 | 雅安 | 新泰 | 如东 | 平凉 | 海东 | 益阳 | 宝鸡 | 吉林长春 | 宜宾 | 日土 | 永康 | 韶关 | 阳泉 | 吐鲁番 | 汝州 | 滁州 | 常德 | 常德 | 南阳 | 孝感 | 东阳 | 顺德 | 正定 | 昭通 | 蚌埠 | 白城 | 深圳 | 开封 | 萍乡 | 保定 | 随州 | 邢台 | 锦州 | 大庆 | 定西 | 揭阳 | 曹县 | 长葛 | 包头 | 朔州 | 文山 | 十堰 | 济宁 | 五家渠 | 海拉尔 | 海拉尔 | 曲靖 | 眉山 | 周口 | 和田 | 运城 | 保山 | 临沧 | 安顺 | 莱芜 | 鄂州 | 日喀则 | 海东 | 温岭 | 温州 | 铜川 | 库尔勒 | 四川成都 | 汉中 | 随州 | 昭通 | 长垣 | 陵水 | 无锡 | 漳州 | 琼中 | 永州 | 汕头 | 南安 | 东方 | 齐齐哈尔 | 和县 | 湛江 | 沭阳 | 辽宁沈阳 | 三亚 | 包头 | 大丰 | 衡水 | 海西 | 石嘴山 | 贵州贵阳 | 平潭 | 醴陵 | 淮北 | 白山 | 昆山 | 无锡 | 威海 | 永州 | 山西太原 | 余姚 | 泉州 | 滨州 | 玉环 | 五家渠 | 资阳 | 黑河 | 东海 | 基隆 | 大连 | 玉林 | 阿勒泰 | 周口 | 阿勒泰 | 毕节 | 大庆 | 常德 | 许昌 | 泸州 | 肇庆 | 绵阳 | 阳江 | 三河 | 博尔塔拉 | 襄阳 | 台北 | 牡丹江 | 五家渠 | 济南 | 海拉尔 | 福建福州 | 毕节 | 三亚 | 南充 | 象山 | 长治 | 赣州 | 泰州 | 达州 | 济源 | 包头 | 朔州 | 塔城 | 沧州 | 西藏拉萨 | 新沂 | 东海 | 甘南 | 厦门 | 湛江 | 黄南 | 鹤壁 | 黔东南 | 金华 | 吉林 | 莆田 | 杞县 | 六安 | 图木舒克 | 宁波 | 秦皇岛 | 赤峰 | 陕西西安 | 潮州 | 桐城 | 防城港 | 蓬莱 | 许昌 | 西双版纳 | 株洲 | 常州 | 乐平 | 延边 | 资阳 | 青海西宁 | 玉树 | 如皋 | 三河 | 宜都 | 衡阳 | 舟山 | 海安 | 乌海 | 安徽合肥 | 开封 | 博尔塔拉 | 武夷山 | 陇南 | 鸡西 | 仙桃 | 潮州 | 启东 | 中山 | 周口 | 鸡西 | 济宁 | 铜仁 | 鄂州 | 无锡 | 温州 | 阿坝 | 宁国 | 河池 | 眉山 | 巴音郭楞 | 大兴安岭 | 阳泉 | 曲靖 | 临沧 | 十堰 | 呼伦贝尔 | 北海 | 绍兴 | 荆门 | 迁安市 | 驻马店 | 昌都 | 保定 | 乐清 | 邳州 | 丹阳 | 泰兴 | 泉州 | 秦皇岛 | 苍南 | 广汉 | 丹东 | 张北 | 楚雄 | 临沂 | 阿勒泰 | 枣阳 | 台北 | 贵港 | 台湾台湾 | 仙桃 | 赣州 | 玉树 | 吉林 | 周口 | 嘉善 | 乳山 | 辽宁沈阳 | 山南 | 昌都 | 广汉 | 张家界 | 邳州 | 恩施 | 晋城 | 吉林 | 珠海 | 新疆乌鲁木齐 | 淮安 | 衢州 | 新乡 | 偃师 | 邯郸 | 资阳 | 巢湖 | 阿勒泰 | 仁寿 | 菏泽 | 嘉善 | 咸宁 | 崇左 | 济南 | 改则 | 扬中 | 贵港 | 攀枝花 | 清徐 | 台北 | 平顶山 | 辽宁沈阳 | 天门 | 绍兴 | 汉川 | 江苏苏州 | 保定 | 玉溪 | 诸暨 | 内江 | 晋江 | 长垣 | 邯郸 | 台北 | 鄂尔多斯 | 乳山 | 广州 | 顺德 | 大丰 | 佳木斯 | 霍邱 | 赣州 | 梅州 | 巴中 | 沭阳 | 宜宾 | 明港 | 哈密 | 贵州贵阳 | 迁安市 | 四川成都 | 陕西西安 | 果洛 | 松原 | 邳州 | 舟山 | 瑞安 | 吴忠 | 保定 | 防城港 | 枣庄 | 迁安市 | 资阳 | 南安 | 天长 | 泗洪 | 基隆 | 周口 | 云浮 | 永新 | 漯河 | 松原 | 禹州 | 乌兰察布 | 乳山 | 惠东 | 巢湖 | 阿里 | 四川成都 | 黑龙江哈尔滨 | 日土 | 大兴安岭 | 凉山 | 张家界 | 亳州 | 商洛 | 张北 | 辽宁沈阳 | 阿拉尔 | 济南 | 项城 | 连云港 | 锡林郭勒 | 蚌埠 | 宜宾 | 长治 | 东阳 | 齐齐哈尔 | 杞县 | 枣阳 | 菏泽 | 梅州 | 宜春 | 湖南长沙 | 梅州 | 扬州 | 嘉兴 | 长葛 | 达州 | 德宏 | 锦州 | 塔城 | 黄冈 | 崇左 | 三门峡 | 巴彦淖尔市 | 景德镇 | 阜阳 | 九江 | 普洱 | 商洛 | 运城 | 乳山 | 襄阳 | 东莞 | 池州 | 广饶 | 大庆 | 锡林郭勒 | 台山 | 广西南宁 | 乳山 | 南通 | 湖南长沙 | 大连 | 保定 | 安阳 | 保山 | 宜都 | 海西 | 吕梁 | 保定 | 巴彦淖尔市 | 枣庄 | 台北 | 吐鲁番 | 东莞 | 甘南 | 济宁 | 新乡 | 万宁 | 建湖 | 喀什 | 巴音郭楞 | 乐山 | 威海 | 四川成都 | 桂林 | 永康 | 临海 | 佛山 | 曹县 | 本溪 | 肇庆 | 白银 | 湖南长沙 | 遵义 | 桐城 | 常州 | 河源 | 商洛 | 岳阳 | 邳州 | 固原 | 鄂尔多斯 | 东莞 | 燕郊 | 雅安 | 醴陵 | 吉林长春 | 章丘 | 东莞 | 迁安市 | 吴忠 | 承德 | 鹰潭 | 东阳 | 内蒙古呼和浩特 | 石嘴山 | 海东 | 和县 | 杞县 | 固原 | 赣州 | 齐齐哈尔 | 阜新 | 滨州 | 德清 | 三门峡 | 象山 | 嘉兴 | 济南 | 建湖 | 三明 | 宜春 | 延边 | 丹阳 | 三亚 | 丽水 | 保山 | 赵县 | 阿拉尔 | 临汾 | 南安 | 广安 | 宝应县 | 莆田 | 项城 | 秦皇岛 | 莆田 | 大连 | 内蒙古呼和浩特 | 漯河 | 舟山 | 沛县 | 乐清 | 河池 | 三沙 | 武夷山 | 永新 | 咸阳 | 宝鸡 | 楚雄 | 澳门澳门 | 固原 | 克孜勒苏 | 松原 | 邢台 | 河池 | 鹰潭 | 高雄 | 阿勒泰 | 襄阳 | 菏泽 | 包头 | 龙岩 | 梧州 | 阿克苏 | 扬州 | 茂名 | 涿州 | 泗阳 | 诸城 | 河南郑州 | 商丘 | 和田 | 林芝 | 达州 | 云浮 | 松原 | 南京 | 屯昌 | 陵水 | 黄冈 | 肇庆 | 滕州 | 铜陵 | 云南昆明 | 嘉兴 | 淮安 | 铁岭 | 天长 | 滁州 | 乐清 | 赣州 | 鞍山 | 吴忠 | 黄冈 | 曹县 | 湖北武汉 | 泸州 | 徐州 | 运城 | 仙桃 | 邵阳 | 青海西宁 | 任丘 | 钦州 | 临猗 | 海丰 | 温岭 | 庄河 | 巴音郭楞 | 定州 | 南通 | 桐乡 | 六盘水 | 鹤壁 | 东方 | 阳泉 | 安康 | 汉川 | 泰安 | 黄山 | 桂林 | 湘西 | 防城港 | 安阳 | 黄石 | 郴州 | 内蒙古呼和浩特 | 商丘 | 宜春 | 邹平 | 陕西西安 | 海东 | 和田 | 深圳 | 保亭 | 南通 | 宜昌 | 莆田 | 大丰 | 通化 | 韶关 | 武安 | 枣庄 | 辽源 | 阜阳 | 遂宁 | 泰兴 | 东海 | 孝感 | 杞县 | 河北石家庄 | 仁怀 | 红河 | 抚顺 | 和县 | 白银 | 琼中 | 湖北武汉 | 铜陵 | 丽水 | 海宁 | 鄂州 | 鸡西 | 博尔塔拉 | 白沙 | 海东 | 改则 | 日土 | 溧阳 | 澄迈 | 鹤壁 | 怒江 | 枣庄 | 鄂州 | 库尔勒 | 鄢陵 | 黄南 | 汕头 | 杞县 | 酒泉 | 平凉 | 高密 | 阿勒泰 | 德宏 | 诸暨 | 岳阳 | 平顶山 | 涿州 | 景德镇 | 黔西南 | 灌南 | 锦州 | 青海西宁 | 阿勒泰 | 温州 | 固原 | 乌兰察布 | 泗阳 | 乌兰察布 | 淮安 | 文昌 | 甘肃兰州 | 玉树 | 商丘 | 马鞍山 | 赤峰 | 芜湖 | 娄底 | 惠州 | 山东青岛 | 洛阳 | 德阳 | 三亚 | 三明 | 宿迁 | 汉中 | 邵阳 | 澳门澳门 | 陕西西安 | 诸暨 | 屯昌 | 柳州 | 湛江 | 莒县 | 湘潭 | 潍坊 | 亳州 | 雄安新区 | 嘉峪关 | 厦门 | 河源 | 蓬莱 | 宜都 | 喀什 | 瓦房店 | 枣庄 | 龙口 | 怒江 | 咸宁 | 阿勒泰 | 浙江杭州 | 阳春 | 青海西宁 | 三亚 | 石河子 | 台中 | 龙岩 | 博尔塔拉 | 三亚 | 喀什 | 馆陶 | 泗阳 | 郴州 | 资阳 | 肥城 | 海拉尔 | 淮南 | 河池 | 四川成都 | 萍乡 | 铁岭 | 潍坊 | 桓台 | 天门 | 张家口 | 枣阳 | 汕头 | 库尔勒 | 四川成都 | 大理 | 临汾 | 贺州 | 山东青岛 | 屯昌 | 庄河 | 莱州 | 锦州 | 安阳 | 瑞安 | 肥城 | 鹤岗 | 铜川 | 肇庆 | 大兴安岭 | 和田 | 株洲 | 吕梁 | 许昌 | 赤峰 | 吉林 | 馆陶 | 张家口 | 德清 | 桐乡 | 儋州 | 兴化 | 大兴安岭 | 楚雄 | 龙口 | 四平 | 泗洪 | 吕梁 | 昭通 | 梧州 | 甘肃兰州 | 枣庄 | 桐乡 | 威海 | 寿光 | 承德 | 雄安新区 | 邵阳 | 十堰 | 百色 | 遵义 | 张家界 | 龙岩 | 河南郑州 | 顺德 | 唐山 | 绥化 | 甘孜 | 赣州 | 广元 | 江西南昌 | 宝应县 | 扬州 | 广元 | 东方 | 阳泉 | 永新 | 伊犁 | 淮北 | 扬中 | 阿克苏 | 汉中 | 来宾 | 嘉峪关 | 邯郸 | 恩施 | 金坛 | 任丘 | 大理 | 潍坊 | 盘锦 | 张掖 | 四平 | 巴彦淖尔市 | 巴音郭楞 | 文昌 | 庄河 | 莒县 | 潍坊 | 自贡 | 菏泽 | 蚌埠 | 江苏苏州 | 东莞 | 迪庆 | 迪庆 | 珠海 | 莆田 | 临沧 | 广饶 | 明港 | 曹县 | 垦利 | 河池 | 玉环 | 湖北武汉 | 金坛 | 益阳 | 自贡 | 桐乡 | 文昌 | 盐城 | 湖州 | 新余 | 博罗 | 淄博 | 崇左 | 荆州 | 大理 | 巴音郭楞 | 仙桃 | 海宁 | 武夷山 | 咸阳 | 宿迁 | 晋城 | 阿拉尔 | 平凉 | 济南 | 茂名 | 南平 | 通辽 | 白城 | 自贡 | 晋江 | 韶关 | 南充 | 龙岩 | 巢湖 | 厦门 | 德宏 | 巴中 | 安阳 | 吉林长春 | 海西 | 娄底 | 阿拉尔 | 启东 | 安顺 | 琼海 | 莒县 | 商丘 | 淮安 | 文昌 | 临沧 | 随州 | 醴陵 | 扬中 | 广安 | 吉安 | 日喀则 | 驻马店 | 承德 | 辽宁沈阳 | 湖南长沙 | 宁夏银川 | 扬州 | 济南 | 临沧 | 泉州 | 大同 | 哈密 | 晋中 | 湖北武汉 | 简阳 | 巴中 | 葫芦岛 | 天门 | 永康 | 泰州 | 曹县 | 湖南长沙 | 梅州 | 黄山 | 云南昆明 | 赤峰 | 连云港 | 保定 | 海南海口 | 灌云 | 东海 | 资阳 | 黄石 | 衡阳 | 馆陶 | 吕梁 | 咸阳 | 保山 | 呼伦贝尔 | 诸暨 | 广汉 | 铜川 | 三亚 | 石河子 | 亳州 | 泗洪 | 滕州 | 海南海口 | 锡林郭勒 | 广安 | 资阳 | 澄迈 | 日土 | 安庆 | 改则 | 寿光 | 乐清 | 五家渠 | 和田 | 内蒙古呼和浩特 | 绵阳 | 湖北武汉 | 阜新 | 东方 | 梅州 | 青海西宁 | 阜新 | 大同 | 寿光 | 宁德 | 漯河 | 淄博 | 莱芜 | 铜川 | 武安 | 白沙 | 海宁 | 雄安新区 | 常州 | 偃师 | 石河子 | 保定 | 佛山 | 嘉峪关 | 燕郊 | 惠东 | 阜新 | 瑞安 | 丽江 | 铜仁 | 保定 | 宁夏银川 | 秦皇岛 | 宿州 | 株洲 | 燕郊 | 长垣 | 昭通 | 赣州 | 雄安新区 | 孝感 | 石嘴山 | 阜阳 | 西藏拉萨 | 德清 | 辽源 | 鹰潭 | 巴中 | 石河子 | 灌南 | 五指山 | 昆山 | 哈密 | 阳春 | 亳州 | 武夷山 | 郴州 | 巴音郭楞 | 吐鲁番 | 汉川 | 天水 | 池州 | 泰州 | 张北 | 吉林 | 武安 | 自贡 | 潜江 | 三沙 | 文昌 | 梅州 | 启东 | 东阳 | 巴音郭楞 | 沧州 | 大庆 | 商丘 | 三河 | 漳州 | 毕节 | 五指山 | 酒泉 | 威海 |